Bé Jeleg Tresna Telaga


Ada koné tuturan satua “Bé Jeleg Tresna Telaga”. Dugasé pidan ada telaga ané madan Telaga Alpasara. Kacerita telagané asri, linggah, dalem, tur yéhné ening. Di sisin Telaga Alpasarané mentik saluir punyan bunga ané nedeng kembang tur mabo miik. Bungané ané layu makejang ulung ka telagané. Di tengah telagané misi punyan tunjung, kaiterin ban makudang-kudang bé. Ada Bé Jeleg, Bé Mas, Lélé, Yuyu, Udang, muah ané lénan.

Kacerita jani, ada Bé Jeleg manyama ajaka telu, ané madan I Gancang, I Gancing, tekén I Gancung. Makatelu sing ja taén makisid uli telagané ento. Pada suka rena, seger waras ajaka tetelu. Sing ja taén nemu pakéweh, sing ja taén kuangan tetedan. Uling kudang tiban kadén suba nongos di telagané, sing ja taén nawang sebet.

Nuju Sasih Katiga, kangkang koné kadanin tekén anaké wiku. Kala ento pragat panas makrana limuh, tusing pati ada ujan. Buk tanahé makeber. I Kekayuan nandang lara baan panasé tan paujan. Tanah tegal tur umané ngempugin, tan prasida ke tandurin. Kéto masi yen di Telaga Alpasarané ngancan ngaes-ngaesan.

Sawetara yéh telagané enu ada atenga bandingang tekén ané maluan. Tunggak kayu ané maluan nyilem, jani suba ninggil. Lanturang satua, ditu I Gancang ngrembug mapaitungan ngajak adinné makadadua.

Ngraos I Gancang kéné, “Cai Gancing ajak Gancung, sawiréh buka kéné panes guminé, sing buungan jani iraga lakar kena pakéweh. Apa mawinan, sawiréh sasihé jani sasih kangkang. Telagané lakar nyat yéhné. Jani kéngkénang baan apang iraga nemu rahayu turin tusing nepukin pakéweh. Keneh beeline, lan jani maluin magedi uling telagané ené. Mumpung enu ada trebesan yéh membah. Lan totonan tuut! Yen suba lantas teked di loloan pasihé, sing ja ada ané sedeng sengsayanin sawiréh ditu sing ja taén yéh enyat”.

Ningeh raos I Gancang buka kéto, laut masaut adinné I Gancing. Beli Gancang, beneh buka raos beliné, icang sing maboya tekén papineh beliné. Sakéwala kéné, sawiréh tonden madan nyat telagané, sing ja nyandang iraga sangsaya. Sawiréh sing ja ada jadma ané nawang patekan ujané. Sing ja nyandang iraga sangsaya buka kéto. Buin pidanan yen pét nyat telagané, ditu mara jalanang keneh beliné ento!” Kéto pesautné I Gancing.

Suba kéto masaut lantas masi adinné ané paling cenika I Gancung. Kéné raosné, “Kéné Beli, icang makadadua, apa koné buin kenehang pang liu. Manut keneh icangé, sing ja beneh iraga magedi uli telagané ené.” Sawiréh dini pelekadan icangé, kéto masi palekadan beliné. Suba masi dini iraga nepukin tetedaan.

Dini koné iraga uling cenik nganti kelih buka jani nepukin rahayu. Lantas jani, mara ada pakéweh abedik, jeg kalahin telagané ené. Nista rasané idepé yen iraga buka keto. Papa dosa koné kaucap anaké ané tuara tresna tekén pekawitan, tekén tanah palekadan. Sawiréh dini icang lekad tur kelih buka jani, depang suba apang dini masi tongos icangé mati. Peduman titah Ida Sang Hyang Widhi ané gamel icang.” Kéto koné pesautné I Gancing.

Sawiréh kéto pasaut adin-adinné makadadua, masaut I Gancang, “Yen kéto buka pamunyin Cai ajak dadua, icang tusing ja lémpas tekén tresna menyama, tur tresna kapinin tanah palekadan. Jalan pagehang mayasa nunas ica tekén Ida Sang Hyang Widhi apanga Ida suéca nedunang ujan, apang ajak makejang di telagané nepukin rahayu.”

Di subané kéto, sing ja kanti nyat yéh telagané, saget suba megrudugan gulem di langité. Sinah né suba suécan Widhi nyalantara ngicénin damuh idané ujan. Nah kéto kaceritayang ia I Bé Jeleg menyama ajaka tetelu, nyalanang tresnané manyama, setata paras paros mapaitungan, tresna tekén kawitan utawi tanah palekadan, tur setata pageh meyasa. Ulian tresna tur pageh mayasa, astiti bhakti ring marep Ida Sang Hyang Widhi Wasa pamuput nemuang ané rahayu.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan