Cerita (Satua Bali)

Tusing Dadi Naar Bé Deleg

Ada koné tutur-tuturan satua “Tusing Dadi Naar Bé Deleg”. Kacerita dugas Ipidan, Mpu Lalumbang masemeton sareng Mpu Langgia. Mpu Langgia madeg nata di Tanah Madura. Ida Sang Prabu madué parekan sayang madan I Sengguhu, suba masuci madiksa Resi maparab Jero Gedé. I Sengguhu kapangdika muputang sarwa karyan Ida Sang Prabu. Ida Mpu Lalumbang madué swagina ngaryanang saluir prabot ané mangan marupa ti ... selengkapnya

Tusing Dadi Mamula Timbul

Kacarita Sang Aji Dharma suba dadi kedis belibis putih tur kaduduk ban I Jaka Gedug tur kapiara kaangken beli. Makelo-kelo I Jaka Gedug makantian ajaka I Blibis, ningeh orta koné di Puri Bojonegara ada brahmana maprakara, makadadua nganikang madué rabi ané sedekan ngidam. Undukné maprakara sareng dadua sawiréh pada-pada ngangken madué rabmé ento. Ada brahmna mara marabian, kabenangan jani brahmana i ... selengkapnya

Sang Bima Dadi Caru

Aka reké katuturan satua Sang Bma Dadi Caru. Sedek dina anu, kacerita Dewi Kunti sareng maka lelima putranidané, makadi Sang Darma Wangsa, Sang Bima, Sang Arjuna, Sang Nakula, muah Sang Sahadéwa, rauh di Désa Ekacakra. Ditu Sang Panca Padawa madunungan di Grian Ida Sang Brahmana Luih. Jani kacerita, Ida Sang Brahmana patut ngamedalang jatma adiri lakar kaanggén caru tetadahan I Détyabaka. Nangis Ida ... selengkapnya

Sang Aji Darma

Ada katuturan satua “Sang Aji Darma”. I pidan ada koné Sang Prabhu, jumeneng Nata di Swétanegara, ané maparab Sang Prabhu Aji Dharma. Kacerita Ida lunga lakar maboros ka Alas Lebak Tawa tepi siring jagatidané, kairing ban wateking Tandamantri, Baudanda, muah panjakidané makejang. Ida mabusana tegep, makampuh sutra selem, tepinnyané paputakan, saja ngrénéb misi mas sasocan kadi bintang di langite ... selengkapnya

Sampik Ingtai

Kacrita ada koné sengké mapangkat Mayor, nongos di Waciu Negari, ngelah pianak madan Nyonyah Ingtai ané suba menék bajang. Nyonyah Ingtai makeneh lakar masekolah ka Angciu Negari, lantas matari tekén meme bapanné. Tusing pesan ia baanga. Mamengkung I Nyonyah, tusing sida kaandeg ban reramané. I Nyonyah Ingtai agia luas turin ia nyamar, boknyané kacukur, mapanganggo sarwa muani. Kacerita di tengah j ... selengkapnya

Pan Balang Tamak

Kacerita ada karma banjar ané sugih nanging dayané pait, mapungkusan Pan Balang Tamak. Pan Balang Tamak, ia sugih pesan tur dueg makanda, tusing taén nyak kalah. Ento kranané liunan karma désané tusing ieng tekén Pan Balang Tamak. Yén tuah dadi ké, apanga ia mati wiadin makisid uli désané totonan. Sedek dina anu, paum désané bakal nayanang Pan Balang Tamak, apanga ia kena danda. Panyarikan dé ... selengkapnya

Pan Angklung Gadang

Ada katuturan satua “Pan Angklung Gadang”. Kacarita ada anak muani madan Pan Angklung Gadang. Pan Angklung gadang mula tuah jlema bocok, maimbuh blentek éndép. Ia sesai mapi-mapi belog, sakéwala dayanné liu. Jani caritayang, Pan Angklung Gadang mamarekan di Puri. Kacerita ne jani, Ida Anaké Agung mapikayun lakar lunga ka Gunung alasé, ida mabaos ken Pan Angklung Gadang, “Ih… Bapa, Pan Angklun ... selengkapnya

Ni Daha Tua

Ada koné tuturan satua “Ni Daha Tua”. Kacerita di Désa Anu, ada koné anak luh bajang tua, madan Ni Daha Tua. Ia suba tua tur padidiana, tusing ngelah nyama beraya, nongosin pondok cenik tuah abungkul. Gegaénné sai-sai ngalih saang ka alasé. Palimunan ia majalan ngalih saang, suba sanja gati mara koné teka. Buin maniné mara koné ia ngadep saangné ka peken. Dadi ngapuan koné ia ngadep saang. Y ... selengkapnya

Bé Bano

Ada koné tururan satua “Bé Bano”. Kacerita ada anak muani madan I Nyoman Jater, ngelah koné ia kurenan madan I Blenjo. Kaceritayang I Blenjo ento anak bocok, maimbuh belog, sakéwala tusing pesan ia taén nyak ngakuin déwékné belog. I Nyoman Jater tuah mamacul, sadina-dina ia magaé di umané, I Blenjo nengokin ka uma sambilanga ngabaang dedaaran. Sai-sai koné kéto dogén daaran nasiné, kanti ... selengkapnya

Bé Jeleg Tresna Telaga

Ada koné tuturan satua “Bé Jeleg Tresna Telaga”. Dugasé pidan ada telaga ané madan Telaga Alpasara. Kacerita telagané asri, linggah, dalem, tur yéhné ening. Di sisin Telaga Alpasarané mentik saluir punyan bunga ané nedeng kembang tur mabo miik. Bungané ané layu makejang ulung ka telagané. Di tengah telagané misi punyan tunjung, kaiterin ban makudang-kudang bé. Ada Bé Jeleg, Bé Mas, Lél ... selengkapnya