Pan Balang Tamak


Kacerita ada karma banjar ané sugih nanging dayané pait, mapungkusan Pan Balang Tamak. Pan Balang Tamak, ia sugih pesan tur dueg makanda, tusing taén nyak kalah. Ento kranané liunan karma désané tusing ieng tekén Pan Balang Tamak. Yén tuah dadi ké, apanga ia mati wiadin makisid uli désané totonan.

Sedek dina anu, paum désané bakal nayanang Pan Balang Tamak, apanga ia kena danda. Panyarikan désané nundén ngarahin Pan Balang Tamak, kéné arah-arahné, ”Ih Pan Balang Tamak, buin mani semengan mara tuun siap, désané luas ka gunung ngalih kayu, bakal anggon menahin balé agung. Nyén ja kasépan ngayah, bakal kena danda.” Kéto arah-arahé tekén Pan Balang Tamak.

Buin maniné semangan mara tuun siap, saja krama désané makejang suba ngayah, Pan Balang Tamak enu jumahné ngantosang siapné ané makaem tuun uli bengbengané. Makelo ia ngantiang, tondén masih siapné tuun. Suba tengai, mara siapné tuun, ditu mara ia majalan, nututin désané luas ngalih kayu ka alasé. Tepukina krama désané suba pada mulih negen kayu, Pan Balang Tamak milu malipetan. Kacrita suba neked jumah, lantas désané paum, maumang Pan Balang Tamak lakar kena danda, krana ia tuara nuutang arah- arahé. Ditu laut désané nundén ngarahin Pan Balang Tamak.

Kacrita jani, Pan Balang Tamak suba teka, lantas klian désané mabaos, ”Ih Pan Balang Tamak, jani Cai patut mayah danda”. Masaut panyarikan désané, ”Sawiréh Cai tuara ngidepang arah-arahé ngalih kayu ka gunung.” ”Mangkin dumun jero, sampunang nganikang tiang tuara ngidepang arah-arahé! Déning arah-arahé kramané patut ngayah semengan mara tuun siapé, tiang sampun ngayah duk ayam tiangé tuun uli makaem di bengbengané.” Kéto munyin Pan Balang Tamaké, dadi désané sing ada ngelah keneh nglawan.

Kacrita buin maninné Pan Balang Tamak karaahin ngaba sengauk, bekel menahin balé agung. Ngaba koné ia sanggah wug ka pura désa tur ngraos kéné, ”Ené sanggah wug, apanga benahanga  baan désané.” Dadi ngon krama désané tekén abet Pan Balang Tamaké, awanan liu krama désané dot ngaénang ia apang pelih.

Buin maninné, Pan Balang Tamak kaarahin maboros ka gunung. Kéné arah-arahé, ”Elingang benjang kramané maboros, mangda muat cicing galak. Sira ja ten madué cicing galak, jagi keni danda.” Krama désané suba pada yatna, ané tuara ngelah cicing galak, suba pada nyilih. Pan Balang Tamak ngelah kuluk bengil aukud buin tuara pati nyidang malaib.

Kacerita buin maninné las désané maboros, tur pada ngaba cicing galak-galak, ngliwat pangkung lan grémbéngan dalem-dalem. Pan Balang Tamak majalan paling durina sambilanga nyangkol cicingné. Mara ia neked sig grémbéngé, sing dadi baana ngliwat, lantas ia ngaé daya apang kramané teka nyagjagin, laut jerit-jerit. ”Bangkung tra gigina, bangkung tra gigina.”

Mara dingeha baan kramané, kadéna timpalné nepukin bangkung, lantas pada nyagjagin. Mara neked ditu tepukina Pan Balang Tamak jerit-jerit, lantas takonina: ”Apa kendehang Pan Balang Tamak?” Masaut Pan Balang Tamak, kéné, ”Pangkung tara ada titina.” Béh, sengap kramané, belog-beloga. Payu baangina titi, gantin Pan Balang Tamaké tuara kena danda.

Suba neked di alasé, lantas krama désané pada ngandupang cicingné ka tengah ebeté, ada ngepung kidang, ada ngepung céléng, ada ngepung manjangan, ada ngongkong bojog di punyan kayuné. Pan Balang Tamak kelad-kelid sambilanga nyangkol cicingné mara neked di punyan kétkété.

Jani, entunganga cicingné ka punyan kétkété. Kaing-kaing cicingné ngengsut, tusing bisa tuun, tusing bisa menék. Kéné Pan Balang Tamak ngraos, ”Ih jero krama désa sami, tingalin ja cicing tiangé ngragas ka punyan kétkété. Sira madué cicing galak buka cicing tiangé? Mangkin tiang ngenéng danda krama désané, wiréh ten wénten madué cicing galak buka cicing tiangé.” Krama désané tusing ada bisa masaut, payu kenaina danda baan Pan Balang Tamak. Suba koné kéto lantas pada mulih suud maboros.

Kacerita maninné buin kaarahin Pan Balang Tamak, désané lakar sangkep di balé banjaré. Mara Pan Balang Tamak ningeh arah- arahé kéto, ia ngaé jaja uli injin, bakal anggona melog-melog krama désané. Majalan ngayah sangkep, Pan Balang Tamak ngaba jaja injin, mapulung-pulung amun tain cicingé, laut pejangnga di sendin balé banjaré tur kecirina yéh. Nyak cara tain cicing.

Kacrita suba pada carem krama désané, lantas Pan Balang Tamak mauar-uar kéné, ”Ih Jero makejang, nyén ja bani ngajeng tain cicingé totonan, tiang sanggup ngupahin pipis.” Masaut panyarikané, ”Bes sigug abeté mapeta, nyén men nyak naar tain cicing? Tegarang Cai ngamah! Lamun bani, icang ja ngupahin pipis.” Mara kéto, jeg énggal Pan Balang Tamak naar kanti telah. Dadi bengong krama désané nyingakin Pan Balang Tamak bani naar tain cicing. To makrana, krama désané dendaina ban Pan Balang Tamak. Dadi ngancan nyangetang brangtin gedeg kramané, dot lakar ngékadaya, apang sida ja ngalahang Pan Balang Tamak.

Bin maniné buin Pan Balang Tamak kaarahin, tusing dadi ngenjek karang anak muah maalih-alihan ka abian anak. Yen bani mamurug, bakal kena danda. Kéto arah-arahané. Yadin kéto, Pan Balang Tamak tuara kéweh. Ditu ia ngékadaya, géréta puleté ané di sisin pekené anggona abian pagehina lidi, tur apesina ban benang.

Suba jani ramé pekené, ada anak makita masakit basang, lantas nylibsib ka puleté, laut masuak Pan Balang Tamak, ”Ih jero désa, tiang nandanin anak ngamaling ka abian tiangé.” Dadi cengang anaké né masakit basang éndahanga ban Pan Balang Tamak. Masaut anaké masakit basang, ”Apa salah tiangé, muah dadi nagih danda jeroné?” Masaut Pan Balang Tamak, ”Jeroné macelep ka abian tiangé tur mamaling pamula-mulaan tiangé. Ento apa bongkos jeroné?” Mara ungkabanga, saja mrareket puleté di kamenné. Puputné payu ia dendana baan Pan Balang Tamak.

Kéweh pesan krama desane ngencanin Pan Balang Tamak, daya kudang daya singa ada mintulin. Né jani kéneh désané bakal nunasang paporongan tekén anaké agung. Gelisang cerita, cuba koné kicén cetik ané paling sagerda, apanga Pan Balang Tamak mati. Kocap Pan Balang Tamak suba ningeh ortané ento, ngomong ia tekén kurenané. ”Yen awaké suba mati, gantungin bok awaké temblilingan. Suba kéto sedédéngang di piasané. Pagelah-gelahané pesuang, jang di balé sakanemé, rurubin ban kamen putih sambilang pangelingin. Nah, bangkén awaké wadahin peti, pejang jumah metén.”

Gelisang crita, suba Pan Balang Tamak mati ngamah cetik paican anaké agung. Lantas Mén Balang Tamak nuutang buka pabesen Pan Balang Tamaké. Kacrita désané ngintip Pan Balang Tamak, mati kalawan tan matiné. Mara neked jumah Pan Balang Tamaké, Pan Balang Tamak nyedédég di piasané sambilanga mamantra ngambahang bok. Ditu désané maselselan, pada ngorahang cetiké jelék. Lantas désané buin parek ka puri, ngaturang panguninga yen Pan Balang Tamak tuara mati. Mara kéto bendu anaké agung, déning cetiké kaaturang tuara saged. Lantas ida ngandika, ”Kénkén cetiké dadi tuara ngamatiang, indayang awaké ngasanin. Mara ajengang ida abedik, prajani ida séda.

Mén Balang Tamak ningeh orta, yen anaké agung suba séda ngajengang cetik, .lantas ia ngékanang bangkén kurenanné buka ané suba. Kacrita suba sanja, ada dusta ajaka patpat mapiguman, bakal mamaling ka umah Pan Balang Tamaké. Mara enota kurenan Pan Balang Tamaké mangelingin kurenanné di balé sakanemé, lantas ia macelep ka umah metén, tepukina peti gedé buin baat pesan, laut sanglonga, senamina, tegena ajaka patpat. Suba koné neked ka tengah beté, ngraos timpalné, ”Dini suba gagah!” Masaut timpalné, ”Maebo bangké dini, jalan indayang dituan.” Lantas kisidanga masih maebo bangké. Buin ngaros timpalné, ”Jalan suba aba ka pura désa, ditu  nyén bani ngutang bangkaan.” Masaut timpalné, ”Jalan!” Lantas tegena petiné, abana ka pura. Mara neked ditu, lantas ungkabanga. Mara enota bangkén Pan Balang Tamaké nyengkang, lantas plaibina, kutanga petiné ditu.

Kacrita maninné mara galang kangin, nuju jero mangku ngaturang canang ka pura‟ mara nengok di kori agungé, tingalina ada peti gedé di natah piasané, lantas jero mangku masila tiding sambilanga nyumbah: ”Betaran titiangé mapaica, bataran titiangé mapaica.” Baan sing ada bani mungkah, ngantiang apanga pepek krama désané teka. Mara teka ukud nyumbah, teka ukud nyumbah.

Suba koné pepek pada nyumbah, lantas petiné bungkaha, nget bangkén Pan Balang Tamaké nyengku, dadi tengkejut kramané, buin pada misuhin bangkén Pan Balang Tamaké. Ento japin pisuhin, mlutang ya, kadung suba bakat sumbah. Puput désané tuyuh méanin muah nanem bangkén Pan Balang Tamaké. Kéto katuturannya.




Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan