Sampik Ingtai


Kacrita ada koné sengké mapangkat Mayor, nongos di Waciu Negari, ngelah pianak madan Nyonyah Ingtai ané suba menék bajang. Nyonyah Ingtai makeneh lakar masekolah ka Angciu Negari, lantas matari tekén meme bapanné. Tusing pesan ia baanga. Mamengkung I Nyonyah, tusing sida kaandeg ban reramané.

I Nyonyah Ingtai agia luas turin ia nyamar, boknyané kacukur, mapanganggo sarwa muani. Kacerita di tengah jalan matemu ia ngajak anak muani madan I Babah Sampik, uli Bociu Negari, tetujoné patuh lakar masekolah ka Angciu Negari. Ditu sang kalih mapinta tangan, makenalan pada-pada nyinahang déwék tur suba ngiket pasawitran tur masumpah ala-ayu bareng mati.

Kacerita jani sang kalih suba neked di Angciu Negari lantas ngojog tongos sekolahané, turin suba katerima dadi murid ditu. I Babah Sampik muah I Nyonyah Ingtai ngalih kamar dunungan,  nyéwa kamar tuah abesik. Ni Nyonyah kéweh pesan kenehné sawiréh ia madéwék luh, sirep ngajak anak muani, I Babah Sampik. I Nyonyah Ingtai ngaé uwar-uwar, pasirepané kabelatin sabuk apang tusing kena saling kosod. I Babah Sampik tinut pesan tekén daging pasemayané. Nyén ja ané ngliwatin sabuk watesé ento, ia lakar kakeninin danda marupa kertas, dawat, muah mangsi makasrana ané kaanggon nulis dugesé ento.

Tan pasangkan, I Nyonyah mabuaka nimpahin I Babah Sampik makrana ia kakenin danda ban I Babah Sampik. Ni Nyonyah Ingtai lascarya mayah danda marep I Babah Sampik. Tusing caritanan suba makeloné sang kalih masawitra, sirep bareng-bareng, nglila ulangun bareng-bareng, buka anak manyama tugelan.

Makelo-kelo, I Nyonyah suud ia nyamar, prajani nyinahang awak, majumu ia mapayas buka anak luh. Ditu I Babah Sampik engsek kenehné, pariselsel wireh sing madaya suba makelo sirep ngajak anak luh buka I Nyonyah Ingtai.

Uli sukat ento lantasan I Babah Sampik ngancan leket masuitra tur ngawitin nresnain I Nyonyah Ingtai. Ri sedek kaulangunan muponing sarining sekar karasmen, tondén wadih I Babah Sampik muponin salulut asih, lantas teka utusan I Nyonyah Ingtai ané madan I Congliwat, ngraosang apang I Nyonyah mulih ka Waciu Negari. Dugese ento I Nyonyah tonden nerima tresnané I Babah Sampik.

Ditu lantasan I Babah Sampik kaliwat gedeg tekén utusanne I Nyonyah kanti mauyutan gedé. Nyidang masi I Nyonyah nungkulin gedeg basangné I Babah Sampik. I Nyonyah lakar mulih dinané ento, nanging I Babah Sampik aptianga apang teka mamadik I Nyonyah ka Waciu Negari buin dasa dinané, karaosang ping telu ban I Nyonyah. I Babah Sampik ngadén buin telung dasa dinané.

Gelisang satua énggal, suba koné jani talung dasa dina, teka I Babah Sampik ngajak kulawargané lakar mamadik Ni Nyonyah ka Waciu Negari. Dadia, tusing ia katrrima ban I Nyonyah Ingtai tur I Babah Sampik katundung karaosang nglong janji, linyok, tusing  seken tunut kén semaya.

Mulih jani I Babah Sampik ka Bociukuta. Uli sekat ento I Babah Sampik ngreres, gelem sakit ati tur nglantas ngemasin mati. Nanging ké sida lantasan I Babah Sampik ngajak I Nyonyah Ingtai matemu saling tresnanin di niskala. Duges I Nyonyah nyalanang pawiwahan ngajak I Bandar Macun, di tengahing jalan tuun koné akejep di kuburan I Babah Sampiké, lantas ngaturang sembah di kuburan I Babah Sampiké.

Kacerita, belah koné kuburané, sahasa I Nyonyah macelep tur nglantas atep kuburané. Mara kagalgal kuburané ento ban kulinné I Macun, I Nyonyah tekén I Babah Sampik tusing katepukin, nanging ada praciri kupu-kupu dadua luh-muani makeber nyujur suarga luih. Atman sang kalih rauh ka suargan malinggih di meru tumpang selikur, kaayahin ban watek widyadariné, demen atinné di suargan.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan