Cerita (Satua Bali)

Naga Basukih

Ada koné tutur-tuturan satua “Naga Basukih”. Kacerita Ida Betara Guru malinggih ring Gunung Seméru, kairing olih putranida sane mapeséngan Naga Basukih. Uli peséngan suba prasida katarka, putran Ida Betara Guruné ento maangga Naga, marupa ula ageng wiadin lelipi ané gedé. Sedek dina anu, kandugi énu ruput pesan I Naga Basukih suba tangkil ring ajinné. Baan tumbén semengan I Naga Basukih tangk ... selengkapnya

I Balu Kawanan – I Balu Kanginan

Ada koné katuturan satua “I Balu Kawanan teken I Balu Kanginan” Kacerita ada anak muani maumah di Banjar Kawanan ngelah kurenan suba mati. Ento makrana ia madan I Balu Kawanan. Ada masi anak luh maumah di Banjar Kanginan, patuh kurenané suba ngalain mati. Ia madan I Balu Kanginan. Kacerita I Balu Kawanan demen tekén I Balu Kanginan, sakéwala I Balu Kanginan tusing demen tekén I Balu Kawanan. Sesai ... selengkapnya

Mén Brayut

Ada reké katuturan satua “Men Brayut”. Kacerita ada anak makurenan, ngelah pianak plekutus liunné, luh-muani kayang ané enu di basangné. Répot ia ngurusang pianak dogén, makejang gaénné suba angkuhina, nanging tusing mapikolih. Madagang tuara mabati, buina umahné rénggang-rénggong, raabné pacalompong maengsuban baan upih. Sabilang ujan ia matis ajaka makejang di batan umahné. Gaginan ané ... selengkapnya

I Bawang tekén I Kesuna

Ada katuturan satua “I Bawang tekeén I Kesuna”. Kacerita  ada anak makurenan, ngelah pianak dadua luh-luh. Pianakné ané kelihan madan I Bawang, ané cerikan madan I Kesuna. Akuren ngoyong koné di desa. Sewai-wai geginané tuah maburuh ka uma. I Bawang tekén I Kesuna matungkasan pesan koné bikasné. I Bawang anak jemet megaé tur demen nulungin reramanné. Dueg masi ia ngraos, sing taén ia ngrao ... selengkapnya

Maya Denawa

Ada tuturan satua “Maya Danawa”. Dugas ipidan, di Pulina Bali ada koné raja raksasa ané kaliwat sakti, maparab Maya Danawa. Kacerita Sang Maya Danawa maderbé kawisésan dahat madurgama, tan patandingan. Sang Prabu Maya Danawa nyidang ngasorang sawateking para ratu sawewengkon Purinnyané. Marasa ring angga dahating sakti mawisésa, metu koné loba angkarané, buina Sang Prabu Maya Danawa lémpas tek ... selengkapnya

I Belog Bébék Puyung

Ada katuturan satua “I Belog Bébék Puyung”. I Belog tuah anak muani ané saja belog pesan. Baan kaliwat belogné, ento makrana ia adanina I Belog. Sedek dina ia tondéna ke peken, meli bébék ban méméné. Ditu lantas ia baanga pipis ban méméné tur ngomong kéné. “Ih Belog, kema ka peken jep nah, meli bébék dadua, né banga ja pipis. Pilihin nyen alih bébék ané baat-baat!” Enggal I Bel ... selengkapnya

I Ubuh

Ada koné tuturan satua “I Ubuh”. Nu cerik ia suba kalahina mati baan mémé bapanné. Ento makrana ia adanina I Ubuh. I Ubuh ajaka tekén pekakné, ané sadina-dina ngelah geginan makena bubu ka tukadé. I Ubuh jemet pesan nugtug pekakné makena bubu sawireh sesai ia maan udang, bé nyalian, tetes, yuyu, jeleg, muah lélé. Kacerita jani, I Ubuh suba matuuh sawatara nem tiban, suba sekolahanga di seko ... selengkapnya

I Belog Dadi Mantu

Ada koné tutur-tuturan satua “I Belog Dadi Mantu”. Kacerita I Belog dot ngetél lakar ngantén ngajak Luh Sari. Ditu pesu dayané ané tidong-tidong. Ri sedek rahinan Tilem, guminé peteng detdet, I Belog nyelisib di durin gedong sanggahné Luh Sari. Dugasé ento, Pan Sari ajaka pianakné sedeng sirep leplep. I Belog mamunyi uling di durin gedong sanggahné Pan Sari “Wih… damuh gelah Pan Sari, nira ... selengkapnya

I Sugih Tekén I Tiwas

Ada tuturan satua “I Sugih tekén I Tiwas”. Buka adanné, I Sugih ia sugih pesan, nanging mabikas jelé tur demit pesan. Maimbuh iriati, buina duleg pesan tekén anak lacur. To ané makrana, liu anaké tusing demen tekén I Sugih. I Tiwas, buka adané saja tiwas pesan, tusing ngelah apa-apa, nanging melah pesan solahné, tusing taén duleg, tusing demen nyacad, tusing makenah iriati tekén timpal. Ban ... selengkapnya

I Belog Magandong

Ada katuturan satua “I Belog Magandong”. Dugasé malu ada koné anak muani madan I Belog, ia makanténan ngajak Pan Sari. Pan Sari ngelah pianak aukud madan Luh Sari. I Belog dot pesan koné nglemesin Luh Sari nanging tusing ia bani mesuang raos. Sawiréh dot pesan kenehné tekén Luh Sari sadina-dina ia malali ka umah Pan Sari. Sedek dina anu, Pan Sari ngajakin I Belog magaé di cariké. Sawireh I Bel ... selengkapnya