I Belog Bébék Puyung


Ada katuturan satua “I Belog Bébék Puyung”. I Belog tuah anak muani ané saja belog pesan. Baan kaliwat belogné, ento makrana ia adanina I Belog. Sedek dina ia tondéna ke peken, meli bébék ban méméné. Ditu lantas ia baanga pipis ban méméné tur ngomong kéné. “Ih Belog, kema ka peken jep nah, meli bébék dadua, né banga ja pipis. Pilihin nyen alih bébék ané baat-baat!”

Enggal I Belog suba neked di peken. Langsung ia ngojog ka dagang bébéké. Kéné ia ngomong, “Pak, tiang meli bébék dadua. Pilihin jep, bang tiang bébék ané mokoh tur baat-baat!”. Kacerita suba ia sajan baanga bébék dadua ané baat-baat. “Né Gus, suba bébék baat- baat nénénan.” Kéto raos dagangé, nyerahang bébék mawadah gaangan, I Belog encol mabayahan.

Kacerita suba ngamulihang, ditu I Belog ngliwatin tlabah linggah. Sawiréh nepukin yéh, ngrosok bébékné di gaangané, tur ulung bébéké makadadua di tlabahé. Tengkejut I Belog ningalin bébékné kambang, ngalangi di yéh tlabah. I Belog bengong ninggalin bébékné kambang tur ngrengkeng kéné. Béh, né bébék puyung bakat beli. Awaké nagih bébék mokoh tur baat, sakéwala bébék puyung baanga ban dagangé. Uluk-uluké Idéwék. Ban jengah tur gedeg basangné, ngambek ia, bébéké kutanga, kalahina mulih.

Disubana I Belog neked jumahné, agia méméné nyagjagin, nanging lacur ia tusing ngaba bébék. Nyengking méméné ngomong, “Ih Belog, ngudiang matalang Cai mulih? Cén bébéké?” Masaut I Belog, “Maan ja icang meli bébék, nanging bébék puyung icang adepina ban dagangé. Kebenengan lantas ulung bébéké di tukadé, makadadua kambang. Gedeg basangé kal kutang ndasné ditu”.

Mara kéto pasautné I Belog, nyangetan méméné nyengking. “Sajan Cai buka adan Cainé, belog lolong, olog-olog pong. Yen bébék mula demen tekén yéh. Ia dueg ngalangi, suba sinah ia kambang. Yen Cai ja maclumpung di yéhé, Bangka nas Ciné nyilem. Kema alih ka tukadé! Yen sing teka ban Cai, kal kenta Cang nas Ciné!” Dasar Cai jlema amah temah, sing nawang kangin kauh. Kadung san Cai numitis mai dadi jlema, benehné dadi buron Cai mara ja pantes.”

Kacerita ngeling I Belog sengu-sengu sawiréh sepet-sepet munyin méméné, majalan ia matetegar lakar ngalih bébékné  ka tukadé tongos bébékné anyud. Nah, kéto saja puaran anaké yen numitis dadi anak belog ané tusing nyak malajah. Sawiréh buka kéto, jalan ké ajak makejang mataki-taki, jemetang malajah, jemetang mas mauruk saluir geginan patut plajahin apang sida dados anak dueg, molihang aji kaweruhan tur kawagedan anggon bekel ri saksat  sanjata, sajeroning nglanturang idupé.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan