Cerita (Satua Bali)

I Bikul tekén I Semal

Ada koné tutur-turan satua “I Bikul tekén I Semal”. Kacerita di bencingah Jagat Daha, ada koné pondok ané misi jeding liu pesan makawadah susu. Di sisi kenawan jedingé ané gedé, ada bikul cenik, ngoyong ditu. Sadina-dina ia maan kripisan baas ané abana ban anaké ditu. Ulian tegeh jedingé, I Bikul tusing taén nawang ané madan susu yadin ia nongos di sisin jedingé ané bek misi susu. Kacerit ... selengkapnya

I Lubdaka Juru Boros

Kacerita ipidan, ada koné juru boros, madan I Lubdaka. Liatné salap, ngraos banggras, tur setata dengkak-dengkik. Solah ngapak- apak, nyapa-kadi-aku. Abedik sing ja ngelah rasa welas asih, morosin kidang, bojog, muah irengan. Nuju Panglong ping Patbelas, Tilem Sasih Kapitu, semengan ia suba luas ka alasé. Nanging tusing pesan ia nepukin buron. Eda ja buron ané gedé, kadirasa lelasan sing ja ada majlaw ... selengkapnya

I Bojog tekén I Kedis Sangsiah

Ada koné truturan satua, I Bojog tekén I Kedis Sangsiah”. Kacerita, ada koné kedis sangsiah luh muani, itep ia ngajang sebun, sawiréh suba lakar ngéréang mataluh. Mula tuah sawatek kedisé dueg ia ngaé sebun, ané malakar ban don-donan, luiré don ambengan, padang ané dawa-dawa, somi, muah ané lénan. Disubané pragat, asri pesan pangenahné, waluya buka bubuné magantung di carawg kayuné tegeh ... selengkapnya

I Cicing Gudig

Nah ada koné tuturan satua “I Cicing Gudig”. I Cicing Gudig, buka adanné berag tégrég tur keskes gudig, sing jalana mlispis ada dogén anak ngésékang wiadin ngaltig. Sai-sai koné ia maselselan, nyelselang buat kalacuranné tumbuh dadi cicing makejang anaké tuara ngiyengin. Sedek dina anu I Cicing Gudig mlispis di pekené. Ada koné anak madaar di dagang nasiné, énto koné nengnenga menék tuu ... selengkapnya

I Cita Maprekara

Ada kacerita tuturan satua “I Cita Maprekara”. Dugesé malu, di sisin alasé kauh ada koné anak mondok pedidiana, madan I Cita. Sedina-dina geginané mula ngalih saang ka alasé. Sedek dina anu I Cita luas ngalih saang ka alasé lakar anggona mapunpun. Kacerita pajalané I Cita suba joh sawat uli di pondokné. I Cita ningeh munyi katulung-tutung di betén kayuné bet. Mara paekanga, dapetanga I Macan ... selengkapnya

I Lelipi tekén Sang Garuda

Ada koné tutur-tuturan satua, I Lelipi. Kacarita ada anak madan Sang Winata kalah matoh-tohan ngajak Sang Kadru unduk Jaran Oncésrawané. Jani ngayah koné Sang Winata sig Sang Kadruné dadi pangempu, ngempuang pianak Sang Kadruné ané asiu. Kacerita panak Sang Winatané, ané madan Sang Garuda marasa sedih nepukin méméné dadi pangayah wiadin juru empu. Matakon lantas ia tekén méméné, “Mémé, a ... selengkapnya

I Durma Anak Lara

Ada tuturan satua “I Durma Anak Lara”. Kacerita ada anak muani madan I Rajapala makurenan ngajak dedari madan Kén Sulasih. Ia ngelah pianak adiri madan I Durma. Mara I Durma matuuh pitung oton, kalahina tekén méméné mawali ka swargan. I Durma kapiara ban bapané dogén, I Rajapala, kanti matuuh dasa tiban. Gelisang satua, I Rajapala makinkin bakal nangun kérti ka alas gunungé. I Rajapala ngaukin ... selengkapnya

I Kékér tekén I Lutung

Ada koné katuturan satua “I Kékér Tekén I Lutung”. Di alasé kaja, ada koné I Kékér sedekan indeng-indeng ngalih amah-amahan. Kacerita teka I Lutung maekin I Kékér. “Wih Kékér, né masan langité terak, nguding Iba jeg mokoh lemuh? Waké kéné men berag tégrés, lepas kena wake amah-amahan”. Masaut I Kékér, “Saja Lutung. Yen wake dini gén klincak- klincak, saja jaa sing ada amah-a ... selengkapnya

I Ketimun Mas

Ada katuturan satua “I Ketimun Mas”. Dogesé malu  ada koné anak luh balu ngelah pianak luh adiri, adanina  I Ketimun Mas. Ia mumah di tanggun désané, Désa Dauh Yéh, paek tekén alas. Kacerita jani, semengan mara bangun, mémén I Ketimun Masé lakar luas ka peken. Sawiréh lakar luas joh, mabesen ia tekén panakné, kéné. “Cening, Cening Ketimun Mas, mémé bakal luas ka peken. Nyai ngijeng ... selengkapnya

I Kelesih

Ada koné katuturan satua “I Kelesih”. Kacarita di penegara Sunantara ada koné Sang Prabu kalintang kasub wibuhing bala di jagaté. Ida madué asu aukud madan I Blanguyung. Asuné ento melah pesan gobané tur andel kanggén nyarengin Ida Sang Prabu ri tatkala Ida maboros. Apa karanané Ida Sang Prabu andel ring asuné ento, tusing ja ada lén sawiréh asuné ento ngelah kautaman yen ia ngongkong kipek ... selengkapnya