Cerita (Satua Bali)

Diah Pranawati

Anake luh matuuh tělung dasa něm tibane ěnto nu jěgeg cara nguni, cara dugase ia matuuh sělikur tiban. Kulitne putih gading, aděge lanjar, madiane ramping goler, bokne matadah ingěl kewala sělěm samah. Ane paling nudut ulangun, ne, paningalanne. Patuh cara dugase ia nu bajang, paningalanne ěne ane ngranaang truna-trunane kasmaran, kadudut kaulangunanne. Mula jěgeg anake luh ěne, yadiastu yen kě ... selengkapnya

Pangangon Bébék

Ada katuturan satua “Pangangon Bébék” Kaceritayang I pangangon bébék madan Pan Meri. Sangkal ia madan Pan Meri, kerana dugasé i pidan liu pesan ia ngelah panak bébék madan memeri. Nanging lacuré tusing dadi kelidin, sawatara panyatakan merinné mati kena gering. Enu koné masisa tuah buin aukud buina ané paling bengil tur berag-akig. Ento jani ané kapiara baan Pan Meri. Semengan muah nyanjaan ... selengkapnya

Rsi Srengga

Ada katuturan satua “Rsi Srengga”. Kacerita ditu di dajan Tukad Ganggané ada panagara ageng tur kabinawa, kadi Taman Indra Buana di mercapada, madan Jagat Kosala. Guniné ento kawangun olih Sang Prabu Manu Tuturan Surya Wangsa ané kapuji tur kasumbungang di guminé. Karatoné madan koné “Ayodia Pura” tur ané jumeneng nata mapeséngan Sang Prabhu Dasaratha. Ida pascat ring sarwa tatwa muah wéda ... selengkapnya

Sang Lanjana

Ada koné tuturan satua “Sang Lanjana”. Sedek dina anu, nuju para petaniné ramé megarapan di carik, ada ané mara nenggala, ada nglampit, muah ada ané suba mamula padi. Ditu liu kedisé mapunduh-punduh ngalih amah-amahan. Sedeng iteha kedisé anv cerik-cerik ngalih amah, saget ada kedis gedé pesan teka uli delod pasih. Bulunné samah, kampidné lumbang, matanné gedé, tur galak pesan. Kedisé ento ... selengkapnya

Kambing Takutin Macan

Kacerita ada kambing madan Ni Mésaba. Ngelah koné ia panak aukud madan Ni Wingsali. Luas koné ia ka alasé, ngalih amah- amahan ané nguda-nguda. Panakné, Ni Wingsali bareng masi ka alasé. Tan kacerita di jalan, teked ajaka dadua di alasé. Bih, demen pesan Ni Mésaba ajak Ni Wingsali, nepukin tetedan maéndahan tur makejang sarwa nguda. Sedeng iteha ia ngamah, makasiab Ni Wingsali nepukin buron tawah ... selengkapnya

Nang Cubling

Kacrita ada koné anak mapungkusan Nang Cubling. Sedek dina anu ia masangin bojog di tukadé, lantas ada bojog gedé teka tur matakon, “Wih… Nang Cubling, basang apa ento kal umbah?” Nang Cubling masaut, “Basang Ilut.” I Bojog tusing buin matakon, nglantas magedi. Bin kejepné buin ada bojog teka, masi ia matakon, “Nang Cubling basang apa ento kal umbah?” Patuh pasautné Nang Cubling, “Basan ... selengkapnya