Sang Lanjana


Ada koné tuturan satua “Sang Lanjana”. Sedek dina anu, nuju para petaniné ramé megarapan di carik, ada ané mara nenggala, ada nglampit, muah ada ané suba mamula padi. Ditu liu kedisé mapunduh-punduh ngalih amah-amahan. Sedeng iteha kedisé anv cerik-cerik ngalih amah, saget ada kedis gedé pesan teka uli delod pasih. Bulunné samah, kampidné lumbang, matanné gedé, tur galak pesan. Kedisé ento koné madan Sang Muun. Ditu ia bareng ngalih amah. Kedisé ané cerik-cerik jejeh pesan koné nepukin kedisé ané gedé tur galak ento. Tusing ada ane bani paek baan takutné.

Kacerita jani ada kedis cerik ngindang ba duur, madan Sang Lanjana. Ia sliak-sliuk makeber di duur cariké. Jengah pesan ia nepukin ada kedis gedé, bareng ngalih amah sig tongos kedisé cerik- cerik. Solahné jelé pesan tekén kedisé lenan, sabilang ada ané paek nagih cotota.

Ditu Sang Lanjana agé metakon, “Ih, né té jeroné uli dija? Tumbén tepukin tiang dini, bareng ngalih amah. Buina jeroné sombong pesan.” Maré ningeh ada kedis cerik ané mamunyi kéto, pedih Sang Muun tur mesaut banggras, “Ah, iba kedis cerik, mapi- mapi tuara nawang. Waké suba ané madan Sang Muun. Ratun kedisé uli delod pasih. Degag tingkah ibané mesuang peta tekén kai.”

Suba koné kéto, masaut Sang Lanjana, “Tui iba dadi ratu, kai tuara megusti tekén iba. Buina kai tondén taén marasa kalah. Jati ja iba gedé, tuara ja gedénan apa tain ibané tekén tain kainé. Yadin iba makampid lumbang, kai tusing takut. Yen pradé lakar mapetuk mategeh-tegehan makeber.”

Baan ningeh munyiné Sang Lanjana kéto, jengah gati Sang Muun lantas ia ngomong, “Béh degag pesan iba mesuang peta. Iba soroh kedis kapecit, nagih ngalahang kai. Ukudan ibané tuah amun tain kainé dogen. Nah apang kai nawang, tegarang iba meju jani. Amun cén gedén tain ibané!”

Mara kéto, Sang Lanjana masaut, laut kirig-kirig ia tumuli makecos di duur tain keboné, sambilanga ngomong, “Ih, iba Sang Muun. Né dong iwasin tain kainé!” Sang Muun bengong ngiwasin tainné Sang Lanjana, tur merasa tekén dewékné kakalahang ban kedis cenik, Sang Lanjana.

Jani buin ngomong Sang Muun, “Nah, saja kai kalah, sawiréh gedénan tain ibané. Ané jani jalan mategeh-tegehan makeber!” Kéto abetné Sang Muun, laut nimbal Sang Lanjana, “Jalan! Mai tutug kai!” Laut ngamaluin Sang Lanjana makeber. Sang Muun sahasa ngetut pakeberné Sang Lanjana. Di subané paek, enggal Sang Lanjana mencegan di tendas Sang Muuné, sambilanga nyohcoh tendasné.  Sang Muun sing madaya tekén solahné Sang Lanjana buka kéto. Buina tuara merasa tendasné tinggahina baan Sang Lanjana, mapan Sang Lanjana madéwék kedis ané cerik.

Gelisang satua, suba tegeh pakeberne Sang Muun. Laut ia makaukan, “Sang Lanjana, Sang Lanjana!” “Uuuh,” kéto pasautné Sang Lanjana. Dingeha sawat pesan ba duur tekén Sang Muun. Déning karasa Sang Lanjana nu ba duuran, laut Sang Muun ngaetang makeber negehang. Ditu buin ia makaukan, “Sang Lanjana, Sang Lanjana!” “Uuuh,” kéto buin pasautné Sang Lanjana. Sambilanga nyohcoh tendasné Sang Muun. Sawiréh dingeha munyin Sang Lanjana nu masi ba duuran, dadi buin Sang Muun makeber negehang. Dewékné suba marasa kenyel pesan, buin tendasné marasa suba  ngaap tur sakit.

Buin koné ngomong Sang Muun, “Ih, Sang Lanjana, awaké jani suba ngaku kalah. Tusing sida baan kai nutug Cai, jalan suba jani tuun!” Sang Muun laut ngéncolang masliuk nuunang. Sang Lanjana ngincegang nyohcoh tendasné Sang Muun. Kanti maklumpasan kulit kaun tendasné.

Di subané neked betén, Sang Lanjana énggal makecog masangkliban di ebeté. Sang Muun daah-duuh kasakitan nandang tatu di tendasné. Makelo-kelo, mati Sang Muun baan naanang sakit. Kéto upah anaké demen ngrusuhin anak cerikan, tur banggi muah sombong tekén anak lén.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan