Cerita (Satua Bali)

I Siap Selem

Ada koné katuturan satua “I Siap Selem”. Kacerita I Siap Selem, ngelah ia panak pepitu. Panakné ané paling cerika tusing koné ngelah bulu, madan I Ulagan. Sabilang wai I Siap Selem ngalih amah- amahan ajaka panak-panakné kanti ngliwatin pangkung, uli semengan kanti buka peteng. Sedek dina anu, I Siap Selem luas selat pangkung, ngajak panak-panakné ngalih amah-amahan. Nyoréang satonden ia mulih, ... selengkapnya

I Srabena I Srabeni

Ada kone katuturan satua “I Srabena I Srabeni”. Kacerita anak manyama ajaka dadua, ané kelihan madan I Srabena, adinné madan I Srabeni. Ngomong I Srabena muah I Srabeni tekén bapanné, “ Bapa bapa icang dot pesan dadi agung, jenengang ja icang “Anak Agung, Pa!”. Masaut bapanné, “ Béh Cening, kéweh pesan anaké lakar dadi agung, yan tondén maan ngamitranin anak luh suba ngelah kurenan, tur ... selengkapnya

I Tuma Tekén I Titih

Ada kone katuturan satua “I Tuma teken I Titih”. Kacarita ada buron cenik madan I Tuma, ané nongos maumah di lepitan tilam Ida Anaké Agung. Pepek pesan ia maan amah-amahan, sawiréh setata maan ngisep rah Ida Anaké Agung, kanti ia mokoh. Kacerita timpalné I Titih nongos di selagan parban Ida Anaké Agung. Sawiréh ia neukin I Tuma mokoh lemuh, kema ia ngalih I Tuma, tur ngomong, “Inggih naweg tia ... selengkapnya

I Tuwung Kuning

Ada reké tuturan satua “I Tuwung Kuning”. Kacerita ada bebotoh kembar madan I Pudak. Ia demen pesan mamotoh. Mulané, ia ngelah kurungan tuah dadua, né jani sekaté pepes menang matajén, ngeliunan dogén kurungané. Makelo-kelo nganti penyatusan ia ngelah kurungan. Nganti kéweh kurenané ané sedekan beling, bareng ngencanin maang ngamah tur nyampatang tain siap selid sanja. Siapné mandus pang tel ... selengkapnya

I Wingsata tekén I Sigara

Ada katuturan satua “I Wingsata tekén I Sigara”. Kacerita ada anak ubuh menyama ajaka dadua, ané kelihan madan I Wingsata, adinné madan I Sigara. Sabilang wai geginané tuah nyalanang demen ngalih bé di tukadé, sambilanga masang bubu ngalih udang. Disubané liu maan udang muah sarwa bé isin tukadé lantas adepa ka peken apang ada belianga dedaaran. Kacerita setata koné lais ia madagang bé muah ... selengkapnya

Nang Bangsing tekén I Belog

Ada reké katuturan satua “Nang Bangsing tekén I Belog” Kacerita ada anak makanténan ajaka dadua, madan Nang Bangsing tekén I Belog. Leketné matimpal mula madasar kénéh pada rena, briak-briuk ajaka dadua saling silihin, saling tulungin. Kacerita, Nang Basing ngajakin I Belog makena bubu. I Belog nyanggupin pangajak Nang Bangsingé lakar bareng makena bubu, laut ngomong kéné. “Nah Beli, apa an ... selengkapnya

I Kedis Cangak (Pedanda Baka)

Cerita I Cangak (burung bangau) sebagai Pedanda Baka menggambarkan kehidupan sehari-hari khususnya cara orang mempertahankan hidupnya dengan cara kurang baik yakni dengan cara menyalahgunakan kepandaiannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yakni dengan jalan menipu.  Satua I Cangak (Pedanda Baka) Basa Bali Kacerita ada telaga madan telaga Kumudasara. Pakantenané asri, tur di sisinné mapagehan sarwa s ... selengkapnya

Belibis Putih

Kacrita ada bendega madan Narajana. Ia nongos di pesisi kelod. Sadina-dina Narajana ngalih be di pasih. Narajana negakin jukung sambilanga mamancing. Di kenkene ia masih makena jala. Tibanan suba Narajana nyalanang geginane ento. Jani Narajana merasa sebet. Sawireh uli semengan pancinge tonden ada ngamahin. Kanti tengai Narajana tusing maan be angan aukud. Basangne marasa seduk. Awakne marasa panes. Peluhne ... selengkapnya

I Rare Angon

Kacěrita ada katuturan satua anak cěrik madan I Rare Angon. Kadanin I Rare Angon, wireh satěkane uli masěkolah, ia sětata gěginane ngangonang ubuh-ubuhan minakadinnyane sampi, kěbo, jaran, miwah kambing sadina-dina uling cěrik. Apang tusing měd nongosin ubuh-ubuhan ane itěp ngamah di pagpagane, I Rare Angon ngisinin waktu luang sambilanga ngambar di tanahe, yen napkala ia ěngsap ngaba buku gambar ... selengkapnya

Prabhu Watugunung

Wenten katuturan satua mebasa bali Ida Sang Prabhu nyakrawerti panegara Gilingwesi. Pesengan Idane sampun kaloktah ring jagate inggih punika Prabhu Watugunung. Ida Sang Prabhu Watugunung medue istri kalih. Makekalih prameswarin Idane punika dahating ayu angayang-ayang, tan wenten nyamen pada ring jagatpadane rawuhing ke suarga loka. Kadirasayang para widiadarine ring suarga kasor olih kelistuayuan idane. S ... selengkapnya