Kambing Takutin Macan


Kacerita ada kambing madan Ni Mésaba. Ngelah koné ia panak aukud madan Ni Wingsali. Luas koné ia ka alasé, ngalih amah- amahan ané nguda-nguda. Panakné, Ni Wingsali bareng masi ka alasé. Tan kacerita di jalan, teked ajaka dadua di alasé. Bih, demen pesan Ni Mésaba ajak Ni Wingsali, nepukin tetedan maéndahan tur makejang sarwa nguda.

Sedeng iteha ia ngamah, makasiab Ni Wingsali nepukin buron tawah. Malaib Ni Wingsali di durin méméné, sambilanga matakon. ”Ih.., Mémé….mémé….ada buron tawah, to to ya Mé, ikutné lantang, gobané aéng, nyeh tiyang mémé..”

Masaut lantas Ni Mésaba, ”Ento tuah madan I Macan. Nah kéné jani Cning, entegang sebengé apang cara anak sakti, ento jalan anggon nayanin I Macan, ané setata malaksana corah”.

I Macan ngon masi ia nepukin Ni Mésaba ngajak pianakné Ni Wingsali. I Macan ngomong kéné, ”Ih, Iba buron, nyen jatiné Iba bani mai ka alasé? Kai ané kuasa di alasé ené”! Masaut Ni Mésaba, ”Ih, Iba macan. Iba mirib tusing nawang, uli awak kainé bisa pesu api. Di tanduk kainé Ida Sang Hyang Siwa ané malinggih. Kai kaliwat sakti, tusing buungan Iba bakal amah kai. Kéto gretakné Ni Mésaba saha ngéngkotang tandukné tur mekecos.

Jeg patipurug I Macan malaib. Matemu ia ngajak I Bojog, tur matakon kéné. “Wih… Beli Macan, anak ngudaiang Beli malaib?”. I Macan masaut, ”Beli jejeh nepukin buron tawah. Awakné poléng tandukné lanying”. Kacawis ban I Lutung, ”Ento sing ja lénan tekén I Kambing. Tiang mamusuh bebuyutan ngajak ia. Jalan jani malipetan bareng-bareng alih!”.

Masaut I Macan, “Béh, yén beli kema tusing buungan beli mati, waluya ngejotang bangké. Cai gancang menék kayu, kal élah ban makecos”. I Bojog buin ngomong, ”Yén beli sangsaya, jalan tegul bangkiangé, kantétang ikuhé!”. Guguna munyin I Bojogé tekén I Macan. Ditu pada nyambung ikuh, tur pada negul bangkiang.

Kacrita né jani, suba neked di arepan Ni Mésabané. Ni  Mésaba masebeng égar tur mamunyi, ”Uh, Cai Bojog teka. Dugas Cainé kalah matoh-tohan, majanji lakar nyerahang macan patpat. Ané jani mara aukud Cai teka ngaba Macan. Nah, yadin kéto kanggoang embok masi, sedeng melaha embok ngidamang bé macan.”

Mara kéto munyiné Ni Mésaba, I Macan kaliwat jejehné, tur ngrengkeng kéné. ”Béh, idéwék bayahanga utang né tékén I Bojog, ” Ban kaliwat jejehné, ditu lantas ia malaib patipurug. I Bojog bragédéga. Pamuput ajaka dadua ulung di jurangé maimbuh tepén batu bulitan gedé pesan. Kacerita, mati I Macan tekén I Bojog. Nah, kéto tuah gegamané, amun apa ja wanéné wiadin kerengé, yéning madasar belog tusing bisa ngékadaya, sinah lakar nepukin sengkala buka I Macan.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan