Pangangon Bébék


Ada katuturan satua “Pangangon Bébék” Kaceritayang I pangangon bébék madan Pan Meri. Sangkal ia madan Pan Meri, kerana dugasé i pidan liu pesan ia ngelah panak bébék madan memeri. Nanging lacuré tusing dadi kelidin, sawatara panyatakan merinné mati kena gering. Enu koné masisa tuah buin aukud buina ané paling bengil tur berag-akig. Ento jani ané kapiara baan Pan Meri.

Semengan muah nyanjaang setata Pan Meri répot ngaénang amah-amahan meriné bengil ento. Di kéngkéné ka telabahé abana masileman apang nyak kedasan goban meriné buin abedik. Meriné bengil ento jemet pesan masi tekén Pan Meri. Nuju ia ngarit, jeg nutug di duriné tur mamunyi kwik… kwik… kwek…!

Lega atinné Pan Meri ngelah ubuhan jemet buka kéto. Diastun tuah aukud turin bengil sakéwala maguna pesan marep Pan Meri. Kacerita galahé suba sanja. Pan Meri lakar ngemaang meriné ngamah. Pan Meri lantas ngaukin ri…ri .ri! Nanging meriné tuara ada. Sengap paling Pan Meri mengalihin kema mai masih tuara tepukina. Pan Meri lantas nuluh telabah ngalihin sambilanga ngaukin, masi tuara ada.

Kanti sandikala Pan Meri ngalih-alihin tusing masi tepukina meriné. “Uduh….Dewa Ratu. Dija ya merin tiangé? Dadi bisa tusing ada, kija ya lakuna malali. Lén suba sandikaon buin kejep dogén suba peteng sinah lakar tusing tepuk apa!”

Paling tur sedih koné Pan Meri sawiréh meriné tuara tepuka. Saget neked koné Pan Meri di tanggun telabahé betén punyan asemé, ada batu gedé. Ditu koné tongosé tenget tur pingit. Sedek bengong Pan Meri, jeg teka anak gedé selem, siteng tur tangkahné mabulu. Leliatné nelik tur giginné rangap macaling. Pan Meri makesiab jejeh pesan nagih malaib sakéwala batisné lemet, awakné ngetor. Anaké gedé selem ento meekin Pan Meri. “Suba sandikaon adi enu masih kema mai. Apa kal alih dini, Pan Meri?” Kéto raosné I Gedé Selem.

Ngejer Pan Meri nyautin, “Icang ngalih merin icangé. Suba sanja kondén mulih. Padalem, icang ngelah meri tuah aukud!” “Ooh…kéto? Mula saja tuni sanjané ada meri mai ngelangi. Nah jani jemakanga ja, antiang dini!” I Gedé Selem maselieb ka durin batuné. Pan Meri mara ningeh kéto prajani ilang takutné. Kendel atiné buin bakatanga meriné.

Suba kéto, teka I Gede Selem ngaba meri, bulunné alus, awakné kedas tur jangih pesan munyiné. “Ené meriné, Pan Meri?” “Tidong, merin icangé anak bengil!” Buin I Gedé Selem mesuang meri. Jani meriné mokoh tur kedas nyalang. Yen adep sinah bakal maal payu. “Ané ené meriné?” “Tidong, merin icangé berag tur bengil!” Kacerita suba liu pesan I Gedé Selem mesuang memeri. Sakéwala Pan Meri setata ngorahang tidong, sawiréh mula saja meriné makejang ento tidong meriné Pan Meri.

Suba kéto, I Gedé Selem buin ngomong. “Béh…adi makejang tidong. Lamun kéto aba suba makejang meriné ento!” “Aduh…, icang tusing bani, ento tusing icang ngelah. Merin icangé tuah aukud, berag tur bengil!” Kéto masaut Pan Meri. “Né mara jadma patut. Tumbén jani kai nepukin jadma buka Pan Meri. Eda takut…, meriné bengil ento mula Waké ané ngaba. Nah.., wiréh Pan Meri mula jati mamatut, tusing loba, Waké ja jani maang meri buin aukud. Melahang ngubuh apang bisa nekaang asil. Né jani aba meriné mulih!” Tan sipi kendelné Pan Meri nepukin merinné mulih.

Mara kéto, saget I Gede Selem ilang tur di samping batuné gedé ada meri buin aukud. Pan Meri ngaturang suksma tur nglantas mulih ngaba meri dadua. Kacerita merinné Pan Meri suba mataluh,  tur makelo-kelo lekad dadi meri. Liu pesan jani Pan Meri ngelah memeri. Sugih jani ia ulian madagang memeri. Kéto yen dadi jadma polos, setata malaksana patut, tusing loba, nyak buka cara Pan Meri, sinah kapaica wara nugraha ané nekaang bagia.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan