Nang Cubling


Kacrita ada koné anak mapungkusan Nang Cubling. Sedek dina anu ia masangin bojog di tukadé, lantas ada bojog gedé teka tur matakon, “Wih… Nang Cubling, basang apa ento kal umbah?” Nang Cubling masaut, “Basang Ilut.” I Bojog tusing buin matakon, nglantas magedi. Bin kejepné buin ada bojog teka, masi ia matakon, “Nang Cubling basang apa ento kal umbah?” Patuh pasautné Nang Cubling, “Basang Ilut.” I Bojog lantas magedi. Liu bojogé teka matakon, nanging pasaut Nang Cublinge patuh buka kéto.

Critayang jani ada bojog cenik matakon, “Nang Cubling, basang apa ento kal umbah?” Nang Cubling masaut, “Basang Ilut.” I Bojog buin nyekenang, “Ilut ento céléng?” Nang Cubling nyautin, “Tusing Ilut ento, I Lut, I Lut, I Lut… tung.” Buin nyekenang, “Apa to, kerasang té!” Nang Cubling nyautin, “I Lut, I Lut, I Lutung.”

Ningeh munyin Nang Cublingé ngorahang I Lutung, malaib I Bojog morahan tekén timpal-timpalné. Tusing makelo, liu bojogé teka, lakar ngrejek Nang Cubling. Lantas malaib Nang Cubling tur morahan tekén kurenanné. Nang Cubling katunden marurub baan kasa. Buin kejepné teka bojog ajaka liu pesan, dapetanga Mén Cubling ngeling. Teko watek Bojogé lantas matakon, “Ih Mén Cubling, nak nguda ngeling?”

Masaut Mén Cubling, “Aduh… sebet Icang Lutung, kurenan icangé mati.” I Bojog masaut, “Ah, mauk. Mara busan ia masangin timpal wakéné di tlabahé”. Buin masaut Mén Cubling. “To apa ia di baleen, sajan ia mati?” I Bojog makejang kema, tur ngungkab rurub Nang Cublingé, dapetanga Nang Cubling nylempang, tusing makrisikan. Makejang bojogé percaya Nang Cubling saja mati.

Men Cubling lantas ngomong, “Ih Lutung ajak makejang, tulungin ja icang ngaé bangbang ané gedé tur dalem, tongos nanem bangkéné Nang Cubling! Nyanan upahina ja nasi pada aungkus.” Mara kéto raosné Mén Cubling, nyak watek bojogé ngaénang bangbang. Sedek bojogé ngeduk bangbangé, Nang Cubling bangun nyemak bedég anggona nekepin bangbangé. Men Cubling ngenggalang nyemak yéh anget, anggona nyiam bojogé. Dadi bojogé makejang mati, lantas bangbangé kaurugin.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan