Penggunaan Puja Mantra (Stava, Stuti, Stotra dan Sehe)


Pujastava kepada Ista devata di pura-pura tertentu

 

1. Sembahyang di Pura Pamarajan Kamimitan

Oṁ brahmā viṣṇu Īśvara devaṁ tripuruṣa Śuddhātmakaṁ
Tri-deva tri-mūrti-lokaṁ sarva vighna vinaŚanam.

Artinya :
OM Hyang Widhi dalam wujud-Mu sebagai Brahmā, Viṣṇu, Īśvara. Tri Puruṣa Mahasuci, Trideva adalah Tri Mūrti, semoga hamba terbebas dari segala bencana

 

2. Sembahyang di Pura Desa

Om Īśānaḥ sarva-vidyāṇam Īśvaraḥ sarva-bhūtānām
Brahmaṇo ’dhi-patir Brahmā Śivo astu Sadāśiva
Artinya :
Īśana raja semua pengetahuan, Penguasa atas semua mahluk,[Yang adalah] Brahmā, Raja dari para Brāhmaṇa, menyenangkan,Ya Sang Hyang Śiva yang Kekal.

 

3. Sembahyang di Pura Puseh

Oṁ Giri-mūrti mahā-vīryaṁ, mādeva-pratiṣṭhā liṅgam
sarva-deva-praṇamyanaṁ, sarva-jagat-pratiṣṭhanam.
Artinya :
Om Hyang Widhi dalam wujud-Mu sebagai Dewa di Gunung yang suci dan jaya. Lingga adalah sthana Sang Hyang Mahādeva; semua devatā mumuja-Mu, merupakan yang menganugrahkan kepada semua para dewa, dasar-nya seluruh jagat raya.

 

4. Sembahyang di Pura Dalem atau untuk memuja Dewi Durgā

Oṁ Catur-divyā mahā-Śakti, catur-āśrame Bhaṭārī
Śiva-jagat-pati-devī, Durgā-ma-Śarīra-devī.
Artinya :
Om Yang suci yang berada di empat tingkatan, yang berkekuatan besar, Devī, (untuk disembah) di dalam empat tingkat kehidupan; Śakti Sang Hyang Śiva, Penguasa Dunia, Devī Yang terwujud sebagai dewi Durgā.

 

5. Sembahyang di Pura Prajāpati

Oṁ Brahmā Prajā-patiḥ Śreṣṭhaḥ, Svayambhūr Varado Guruḥ
Padma-yoniś Catur-vaktro, Brahmā sakalam ucyate.
Artinya :
Dewa Brahmā, dewa Semua Mahluk, Dia Yang-Paling-Baik,Dia Yang-dilahirkan-secara-spontan (dengan sendirinya), Pemberi anugerah, Sang Hyang Guru; Dia Yang-dilahirkan dari Bunga-Teratai, Yang berwajah empat, demikianlah Brahmā Yang-Lengkap dan nyata disebutkan.

 

6. Pemujaan Dewa Śiva melalui bangunan Padmāsana

Ākāśaṁ nirmalaṁ Śūnyaṁ, guru-deva vyomãntaram
Śiva-nirvāṇa-vīryaṇaṁ, rekhā Oṁkāra vijayam.
Artinya :
O Penguasa langit, tak-ternoda dan kosong, Sang Hyang Guru yang suci, di bagian-dalam langit;sorga Sang Hyang Śiva yang tertinggi, berwatak kepahlawanan [dilambangkan dengan suku-kata Oṁ, yang jaya).

 

7. Sembahyang di pura Sagara (Samudra)

Nāgëndra krūra-mūrtiṇaṁ, gajëndra matsya-vaktraṇam
Bruṇa-deva-ma-sārīram, sarva-iagat-Śuddhātmakam.
Artinya :
Om Hyang Widhi, wujud-Mu menakutkan sebagai raja para ular,Raja para Gajah dengan moncong ikan; yang berwujud sebagai dewa Vāruṇa,Yang Mahasuci, hamba memuja-Mu.

8. Sembahyang di Pura Ulundanu, Ulusui atau mata air

Śrī dhana-devīkā ramyā, sarva-rūpavatī tathā
sarva-jñāna-maṇiś cāiva, Śrī Śrī-devī namo ’stu te.
Artinya :
Om Hyang Widhi sebagai Devī Śrī, Devī kekayaan yang menarik,Yang juga memiliki seluruh keindahan dan kecantikan,Ia adalah benih bagaikan sebutir mutiara dari pengetahuan;Ya Devī Śrī Yang-Patut-Dimuliakan, sembah kehadapanMu

 

9. Sembahyang kepada Sang Hyang Sarasvatī

Sarasvatī namas tubhyaṁ varade Kāma-rūpiṇi,
vidyārambhaṁ kariṣyāmi, siddhir bhavatu me sadā
Artinya :
Om Sang Hyang Sarasvatī, sembah kehadapan-Mu,Yang melimpahkan anugrah, Yang mengubah wujud-Mu atas kemauan, Hamba akan memulai suatu usaha semoga berhasil,Curahkan keberhasilan selalu terjadi pada hamba.

 

10. Sembahyang kepada Mahārṣi Agung (Dvijendra)

Dvijëndra-pūrvaṇaṁ Śivaṁ, Brahmāṇaṁ pūrva-tiṣṭhaṇam
sarva-deva-ma-śarīraṁ, Sūrya-niśākaraṁ devam.
Artinya :
Om Hyang Widhi. Yang Pertama, Raja dari Yang-Dilahirkan-Dua-Kali, Śiva, Dia adalah Brahmā, yang berdiri di depan; yang berwujud di dalam semua para dewa, Sang Hyang Śiva adalah dewa dari Sūrya candra.

 

11.Sembahyang kepada Sang Hyang Gaṇa (Ganesha)

Oṁ Gaṇapati rṣi-putraṁ, bhuktyantu veda-tarpaṇam
bhuktyantu jagat-trilokaṁ, Śuddha-pūrṇa-Śarīriṇam.
Artinya :
Om Hyang Widhi, Rajanya para bhakta, Putranya Åṣi Agung (Sang Hyang Śiva), Menikmati persembahan suci; alam semesta dan jagat raya akan berbahagia,dengan perwujudan suci dan sempurna.

 

12. Śivastava
mantra memuja Sang Hyang Śiva, seperti pada hari Śivarātri dan lain-lain.

Oṁ Namaḥ Śivāya Śarvāya, Deva-devāya vai namaḥ
Rudrāya BhuvanëŚāya, Śiva-rūpāya vai namaḥ.
Artinya :
Sembah kepada Sang Hyang Śiva, kepada sang Sarva, sembah kepada Devatā para dewa; kepada Dewa Rudra Penguasa Dunia, sembah kepadaNya yang berpenampilan yang penuh kebajikan.

 

13). Viṣṇustava

Digunakan pada saat pemujaan kepada Dewa Viṣṇu di Pura Puseh atau Ulunswi, mata air dan sebagainya.
Oṁ Namas te bhagavan Viṣṇo, namas te bhagavan Hare
namas te bhagavan Kåṣṇa, jagad-rakṣa namo ’stu te.
Artinya :
Sembah kepadamu Sang Hyang Widhi dalam wujud-Mu sebagai Dewa Viṣṇu, sembah kepadamu, Dewa Hari; sembah kepadamu, Bhaṭṭāra Kåṣṇa, Pelindung Dunia, sembah kepada Dikau.

 

14. Ganggāstava

pemujaan kepada Dewi Gaògā untuk memohon air suci.

Oṁ Ganggā Sarasvatī Sindhu Vipāsā Kausikī nadī
Tīrtha-tīrthī Śuddhãmalā, nirrogā nirupadravā.

Oṁ Ganggā-devī mahā-punyam, namas te Visva-bhamini
Yamunā parama-pūrṇa, namas te Paramësvari.

Om Apsu deva-pavitrāṇi, Gannggā-devī namo ’stu te
sarva-vighna-vināsanaṁ, toyena pariŚucyate.

Om Pañcãkṣaraṁ mahā-puṇyaṁ, pavitraṁ pāpa-nāsanam
pāpa-koṭi-sahasrāṇām, agādhaṁ bhavet sāgaram.
Artinya :
Dewi Ganggā, dewi Sarasvatī dan Sindhū, Vipāsā dan Kausikī; Yamunā; Dia yang Agung dan terkenal, Sarayū dan mahā-nadī (adalah tujuh sungai suci tersebut. Devī Ganggā memiliki kebaikan yang Agung, sembah untuk Dikau Yang bersinar pada semua sudut; Yamunā yang berkelimpahan tertinggi. Ya Dikau Yang menyucikan di dalam air (perairan) Mu, Devī Ganggā, sembah kehadapan Dikau; Dikau menghancurkan semua rintangan, dengan airMu orang disucikan.

 


Oleh

I Wayan SudarmaBeryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Buku Terkait
Baca Juga