Geguritan I Lijah-Lijah


Geguritan I Lijah-Lijah adalah karya I Nyoman Antasa dari Banyning- Singaraja. Gaguritan ini ditulis pada tanggal 20 Februari 1978.

Teks Geguritan I Lijah-Lijah

Pupuh Sinom

 1. Awighnam mastu karepang, Majeng ida dane sami, Meled titiange ngawinang, Kandugi purun mangawi, Ngawi kidung sekar alit, Tembang sinom anggen pupuh, Nuju tanggal kaping dasa, Bulan ipun Februari,
 2. Tahun ipun, Siyusanga kantun lintang.
 3. Pitung dasa kutus telas, Tahun ipun sampun pasti, I Lijah-lijah ungguhang, Sane anggen titian gending,
 4. Nanging ampurayang ugi, Dening titian lintang punggung,
 5. Kadi ipun ibun petang, Congah idep nyane ngilit, banget lutut, mangilit ipunyan buah
 6. Janten tan mresidayang, Ngawe asri sang mangaksi, Sapunika taler titian, Doh jaga mangrenanin,
 7. Mapan jati durung uning, Ne mawasta daging pupuh,
 8. Taler ring kecap aksara, Boya sentanan pangawi, Sinah sampun, Tang ngawe ledang manah.
 9. Mula titian jugul pisan, Anggen antasan magending, Ngempu panak manujung, Sat babotoh yan umpami, Yadin jinah sakeng sakit, Kadi banyu ening nerus, Solahe ngetohang jinah, Sapunika taler mami,
 10. Nging tan takut, Pacang dai kakedekan.
 11. Kocap Bapa Lijah-lijah, Ngelah pianak abesik, Madan wayan Lijah-lijah, Lekig ipune tan sipi, Gagaene tuah malali, Tusing taen matetulung,
 12. Kala bapannya magarapan, Itep pesan ya maguli, Takut tuyuh, mabudi liyu madaar.
 13. Pepes ngedasang dadaharan, Tusing taen mengitungin, Eroban tonden madahar, Nyak ja seduk sing kitungin, Ngencolang buin magedi, Yan basange suba kembung,
 14. Bek maisi dadaharan, Ngawitin buin maguli, Sakeng malu, Solahe ngedegin basing.
 15. Sakeng mula pejantosan, Tusing dadi gelemekin, Jani nuju ngamulihang, I Lijah-lijah nemonin,
 16. Ukuh ya manyemak nasi, Teka bapane jeg nundung, Cahi wayan Lijah-lijah Koja cai nongos dini, Eda bengkung, Enggalang cai makaad.
 17. Gedeg kaine ngaliwat, Ngenot iba ada dini, Tulen liu bahang ngamah, Minab kai tan pakerti, Ngae iba duke nguni, Sangkan kene kai pupu,
 18. Lekig ibane ngaliwat, Sajabaning kuat nidik, Buron jaruh, Yaning seduk mara paak.

 

Pupuh Semarandana

 1. I Lijah-lijah magedi, sambilang mananang layah, Ka sagara pangungsine, manggih anak mulang pencar, Ngedeng jarring paseliweran, I Lijah-lijah matatulung, ngedeng jaring tur mamulang
 2. Di sampune surup rawi, I Lijah-lijah ucapang, Nganti malolos kisane, akeh polih nunas ulam,
 3. laut ipun ngalih sanan, kategen ulame mantuk, gageson ipun ring jalan.
 4. Tan caritanan ring margi, sampun ipun rauh ring umah, Ngaukin meme bapannya, meme bapa dong enggalang,
 5. Jagjagin icing I Wayan, ngabe be sada liyu, memennya enggal manyangjag.
 6. Tumuli enggal nimbalin, tategenane ipianak,
 7. Manglaut alon munyine, cai wayan bagus saying, dija cai maan ulam,
 8. I Lijah-lijah masaut, maan mamancing di Sagara.
 9. Nimbal memennya mamunyi, ajak ja bapane luas, Mamancing ka Sagarane, sage tapa liya maan,
 10. Adep anggon meli baas, apang kapahan nanang seduk, I Lijah-lijah manimbal.
 11. Sing ja keweh yan mamancing, elah apang enggal maan, Biyu kayune aijas, ento mula baren melah,
 12. Bulih-bulihang ya pulang, gangsar ebene ngarebut, Pedas enggal liyu maan.
 13. Aketo munyine culig, sing suud-suud mamokak,
 14. Prejani encol memenne, meli biyu kayu aijas, lakar anggon baren luas, Ngaat maan ebe liyu, kabeloh-belog tuara maan.

 

Pupuh Ginada

 1. Kocapan mani semengan, sareng kalih ya mamargi, Tan kocapan maring jalan, enggal lampahe lumaku, Sampun rauh ring sagara, nene mangkin,
 2. I Lijah-lijah mangucap.
 3. Mangucap teken bapannya, dini bapa mulang pangcing, Icang ditu badanginan, tongose maselat enjung,
 4. Jalan maliyu-liyunan, maan mincing, Bapannya laut manggutan.
 5. I Lijah-lijah ngenggalang, mangalahin bapanne jani, Mapan suba ngaat pesan, ngahngah kembal maisi sangu,
 6. Ngalih tongos batan pandan, apang ilid, ditu iya ngagah takilan.
 7. Manegak masila tapak, ngahgah takilane jani,
 8. Bungkut-bungkut ya madaar, pameragat kembale puyung, m Makejang isinne telah, nen jani, biyune laut kajambal.
 9. Tonden ada akijapan, kayang biyu lisik gundil,
 10. Ditu laut I Lijah-lijah, nyadedeg ipun aturu, bapane jani ucapang, Mulang pancing, mabaren biyu bulian.
 11. Ada kaang gede pesan, tan kalancah yeh pasih, Diarep bapane reko, mulang pancing mabaren biyu,
 12. Sinah sing ada be ngamah, sakeng jahil, i pianak teken i bapa.
 13. Ne jani makire sanja, I Lijah-lijah tumuli, Sampun bangun ipun kocap, mawali dulege tumbuh,
 14. Laut ipun medabdaban, manyilemin, ngalih bapane ngawangang.
 15. Disampune ipun napak, ring genah bapane mincing, Raris ipun masingidan, disamping kaange agung,
 16. Mangpil tan maklisikan, sambil ngintip, yan suba bapane mulang.
 17. Bapannya jani ucapang, mangawitin mamulang pancing, Irika I Lijah-lijah, nyilemin pancinge laut, nyemak biune bulian, Tur mawali, ring kaange mangisidan.
 18. Jengah bapang ngaliwat, kadenang be ngedetin, malih bapannya mamulang, pancinge mabaren biyu,
 19. I Lijah-lijah ngenggalang, manyilemin, barene telah kadaar.
 20. Dasdasan barene telah, enu barene abulih, Ditu bapa Lijah-lijah, ngenggalang mangalih batu,
 21. Pancinge malih kapulang, tur mangintip, yen malih kakadeng ulam.
 22. Laut pancinge makedetan, cara ada be ngedengin, Enggal bapa Lijah-lijah, nagih nyabat aji batu,
 23. I Lijah-lijah ngenggalang, nene jani, ngomong teken bapannya.
 24. Eda bapa nyabat icing, ngaku suba icing jani, Icing ane manelehang, baren bapanne iwahu,
 25. Bapannyane raris ngucap, cicing cai, iba tulen keneh ubuhan.

 

Pupuh Durma

 1. Sakeng cai minab mula panak babinjat,
 2. Tulen ngae sakit ati, telah baan iba ngamah, biyu kayune aijas, Sakeng mula bikas cicing, nah enggalang, magedi iba uli dini.
 3. Tulen ngae basing kaine garetenan, ngenot iba enu dini, Ngaat pesan kai ngenyal, nyakcak iba nganti enyang, Tusing suud-suud culig, tur mamokak,
 4. Sinah Bangka iba jani
 5. I Lijah-lijah tumuli ngenggalang, malaibin bapane jani,
 6. Takute bes kaliwat, palaibe tan tolihan, carita yang nene mangkin, Sampun sawat, I Lijah-lijah melaib.
 7. Tan caritanan palaibane I Lijah-lijah, Teked tengah abiane jani,
 8. Nuju anak ngalap kacang, ada ane ngebet bawang, ngalap jagung ngebet sawi, Ada ngunjal, alapane ngaba mulih.
 9. Wetu tumbuh idepne I Lijah-lijah, maidep ipun nulungin, Ditu laut ya ngenggalang, nyemak wadah ngalap kacang,
 10. Sarwi numbeg ngebet sawi, bareng ngunjal, nganti suba sanja tiyis.
 11. Minab jani suba ada makapuwan,
 12. I Lijah-lijah nulungin, ditu laut sang nuwenang, jagung bawang miwah kacang, Makejang pada ngolasin, makidihang, ring I Lijah-lijah jani.
 13. Caritayang ne jani Lijah-lijah, madabdaban lakar mulih, raris ipun ngalih sanan, Lakar anggon negen bawang, jagung kacang miwah sawi,
 14. Tan ucapan, I Lijah-lijah di margi.
 15. Sampun neked I Lijah-lijah ring umah,
 16. Meme bapane kaukin, meme bapa dong enggalang,
 17. Jagjagin icing I Wayan, meme bapa tulen nelik, nongos jumah, gagaene tuah nidik.

 

Pupuh Pangkur

 1. Meme bapannya ngenggalang, nyagjagin I Lijah-lijah nejani, Bapannya matakon alus, cening Wayan Lijah-lijah,
 2. Bapa tandruh, dija cai maan jagung,
 3. maan kacang miwah bawang, dadi liyu ngaba sawi.
 4. Masahut I Lijah-lijah, manuturin meme bapannya jani, Bobabe sing suud-suud, ngorahang mangelah abian,
 5. Maan nandu, ditu badaja di gunung, liyu sada linggah-linggah, Maisi kubu abesik.
 6. Ento awinane bapa, sangkan icing ngalih bapa jani mulih, Bapa jani luas malu, ngalap kacang miwah bawang,
 7. Ngabut sawi, yen nepukin kubu ngantung, Ento suba abian icing, lahutang bapa ngalapin.
 8. Benjang semeng caritayang, bapa Lijah-lijah rumuli mamargi, pamargine ya kagunung, tan caritanan ring marga, gelis mangkin, panggih ipun kubu suwung, irika raris malapan,
 9. ngebet bawang ngebet sawi.
 10. Kocap rawuh sang nuwenang, cengang ipun pabianane kaalapin, Bapa Lijah-lijah laut, nanjen ipun sang nuwenang,
 11. Pan ceninge, dadi bengong ngoyong ditu,
 12. Ne jagung miwah kacang, abahang panake mulih.
 13. Pilihin jagunge dadah, encolang idihang panake sawi, Sang nuwenang manglaut, nyampuak Pan Lijah-lijah, Aji madik, pacuab getihe pesu, ditu laut Pan Lijah-lijah, ngenggalang ipun malaib.
 14. Getihe ngebekin gidat, Pan Lijah-lijah suba neked jumah jani, I Lijah-lijah katuju, nyedekan ipun madaar, tengkejut jati,
 15. ninggalin bapane rauh, kadenang masongko barak, tumuli ipun nakonin.
 16. Mara ko I bapa tunden luas, suba meli songko prajani, Liyu minab ngadep jagung, musti liyu ngadep bawang, Sangkan meli, songko barak ane luwung,
 17. icing nyilih nyang ajahan, bakal anggon icang malali.
 18. Bapannya masaut galak, delikang iba kai maurab getih, Kaden iba songko luwung, jani ja iba karowan,
 19. Pragat mati, kayang tulang ibane lunglung, laut bapannya manyabat, aji tatal ya abesik.
 20. I Lijah-lijah ngenggalang, cara bojog makecog laut ngajengit, Buwin katimbal aji batu, ditu laut I Lijah-lijah ya malaib, Bapannyane raris ngpung, aji lungan kitakan, tendas panake patitis.

 

Pupuh Sewagati

 1. Gedeg bapane ngaliwat, neglah pianak tulen cicing, Ditu bapa Lijah-lijah, gageson tangkil ka Puri,
 2. Ngaturang paneke jani, ring Ida anake Agung, nyalempoh ipun manyembah, Cingak sembah kaula Gusti, Ratu Agung, kenak Ratu ngampurayang.
 3. Anake Agung ngandika, pangandikane alon manis, kenken bapa Lijah-lijah, buka tumbene manangkil, lahutang aturang jani, apang nira tatas tahu,
 4. ditu bapa Lijah-lijah, ngaturang indike jati, Ratu Agung, jengah titiange kalintang.
 5. Kaulan Cokor I Dewa, beler ipune tan sipi,
 6. Sering pisan ipun mamokak, mamelog-melog tan mari,
 7. Mawinan titian ne mangkin, mangaturang ring I Ratu, ledang Ratu manitahang, Jro Purine ne mangkin, mangda ngejuk, pianak titiange i mokak.
 8. Mangda ratu mamuputang, kaulan Cokor I Gusti, Durus ratu mamademang, sumangden ipun tan kari, Sinah jaga ngaletehin, yan banggayang ipun idup,
 9. Janten ngawe uyut jagat, Anake Agung manyawis, bes kadurus, yan aketo bahan bapa.
 10. Bes kaliwat bahan bapa, teken panak enu cenik, Melahang malu ngenehang, apang da kadurus dadi,
 11. Pan Lijah-lijah mawali, matur ring anake agung, manawi ratu sampun nyinggak, sirah titiange magetih, wantah ipun, sane melog-melog titiang.
 12. Ngaku ipun ngelah abian, kocap mamula ipun sawi,
 13. Kacang jagung miwah bawang, kauduh titian raris, mangda luas ngebet sawi, Yening wenten kubu ngatung, nike padruwenane kocap,
 14. Kadi coton titiang di ati, mangruruh, abiane I Lijah-lijah.
 15. Rauh ring tengah abian, panggih titiang kubu abesik, irika tumuli titian Ngalap jagung ngebet sawi, sang nuwenang ne mangkin, rauh ipun nadtad caluk,
 16. Malah titian nanjenang, jagung bawang miwah sawi, mangrumuk, sang nuwenang galak pisan.
 17. Irika raris ipun nyampuak, sirah titiange aji madik, Sinambi ipun angucap, kaliwat iba juwari, pongah
 18. Cai nanjen kai, buka iba mamula dangu, sampunika sang nuwenang, manguwel kaliwat pedih, pati kaplug, palaib titiange gagesonan.
 19. Mawinan Ratu sang Nata, pinunas titiange linggihin Anake Agung ngandika, Kene bahan bapa jani, yadin ja ceninge pelih, tusing pantes mawanan lampus,
 20. Mula buah basang gelah, patut deweke nanggenin, dadi takut, miara panak pagelahan.
 21. Sakewala bapa melahang, nampi munyin nirane jani, Kadi munggah ring aksara, panake patut yasain,
 22. Yan beneh bahan makerti, maan i panak tongos luhung,
 23. Iraga dadi bapane, bareng masi katrstesin, kadi tebu, kala iya kabetengan.
 24. Sing ja i tebu dogenan, ngarasayang maan etis, milu kayang itarutala,
 25. Bareng masi ya kasambi, mawinan bapa ne jani, eda bapa jeg gagisu, nagih las teken pianak, Apang eda mapangenan.
 26. Bapa Lijah-lijah ngucap, cutet pinunase mangkin, Ledang Ratu mamademang, mangda usan ngawe sakit, Yan banggayang ipun kari, janten ngawe gumi uwug, Irika Ida Sang Nata, puput Ida managingin, tur manguduh, Mangejuk I Lijah-lijah.

 

Pupuh Dandang

 1. Ngandikayang parekane makakalih,, mangda luas,ngejuk I Lijah-Lijah, kahiring antuk wong puri, gelis lampahe lumaku, kocapan sampun kapanggih, ipun I Lijah-Lijah,, raris kawadahin karung, tumuli gagesonan ngapuriang, sampun rauh ring tengah margi, I Lijah-Lijah angucap.
 2. Kaka Nengah ngiring mareren ja dini,mapan ada, ne jaga aturan, ring Kaka-Kaka makakalih, kaka Nengah enggal masaut, apa ada omongang cai,, wenten sane aturan tiang, tiang ngelah pipis liu, ditu jumah tanem tiang, emas perak, matanem di batan sendi, kaka nyuang ajak dadua.
 3. Sakewala wong purine nene jani, tunden budal,apang kaka elah,ngedum pipis nyanan dini,, kaka Nengah laut ngugu, tumuli nguduh wong purine, mangda sami ipun budal, ngaat maan pipis liu, kaka Nengah kaka Wayan, gagesonan, ngutang tategenane jani, irika ring tengah marga.
 4. Tan kocapan kaka Nengah sareng kalih, kaka Wayan, ngenggalang mejalan, kocap suba teked jani, sareng kalih manglaut, ngokoh pipis batan sendi, I Lijah-Lijah ucapang, dadi ada widi luhung, nuju ada anak tua, lakar luas, ngaba pipis duang tali, kapeken jaga mabelanja.
 5. Mangenggaling I Lijah-Lijah nyapatin, munyi getar, dadi bunuh pesan, luas kija kaki jani, anake odah masahut, kaki kapekene cening,, cai dadi tawah pesan,, enyen ngewadahin karung,, ditu I Lijah-Lijah, nelatarang, paukudan dewekne jani, aji bobabe ngeliwat.
 6. Bagia pesan kaki tepuk nene jani, kene icang, katunden nanggap upah, manongosin karung dini,, buwina maupah liu, maupah pipis telung tali, yan kaki nyak matukar,nyuangin nongosin karung, pipis kakine icang bang, buwin ajahan, sang ngelahang teka mai, kaki nyuang upahne makejang.
 7. Metu coton idep anake tua jani, tur nyerahang pipisne makejang, ngaat maan telung tali, laut ya kawadahin karung, anake tua jani, I Lijah-Lijah ngenggalang, medbed karunge manglaut, tumuli ya gagesonan, I Lijah-Lijah malahibin karunge jani, pangojoge ya kapasar.
 8. Kacaritayang parekane makakalih, kaka Nengah, lawan Kaka Wayan, ngohkoh pipis beten sendi, pamuput tuara maan lud, kalingnyen nepukin pipis, tulen ngau umah anak, nyerendeng laut nyeruyung, teka bapa Lijah-lijah, kaselengengan, ninggalin umahe jani, das-dasan nagih nungkayak.
 9. Gagesonan Pan Lijah-Lijah nakonin, kaka Nengah,lawan kaka Wayan, Dados kaka ngohkoh sendi, ngawe umah tiange uwug, napi karereh deriki,, kaka Nengah kaka Wayan, digelis dane masawur, kaka mangokoh mas perak, rauhing jinah, pianak bapane nuturin, ngaku ngelah mas perak.
 10. To ngawinang kaka ajak dadua jani, kacotonan, ngugu I Lijah-Lijah, ne ngorahang ngelas pipois, emas perak ya madugdug, matanem di batan sendi, sangkan kakaajak dadua, babar jog kaka mangugu, ngalih pipis lan mas perak, sekalanya, kaka kabelog-belog tuwi, baan ya I Lijah- Lijah.
 11. Sapunika pangandikan sang kalijh,kaka Nengah, lawan kaka Wayan, Pan Lijah-Lijah manyawis,bas liwat kaka mangugu, pamunyin jelema culig, jalema kaliwat mokak, nenten pisan wenten unduk, ipun nyen maduwe jinah, emas perak, matanem di batan sendi, tulen ngae umah enyag.
 12. Wantah nika tatujun ipun jati, ngawe rusak, mangda tan wenten genah, masayuban kala wengi, taler rikala kebus,punika tatujon pasti, pianak tiange mokak, sang kalih kalintang kimiud, tumuli dane ngandika, bapa wayan, nanging aksamayang ugi,unduk tiange tenenan.
 13. Asapunika tumuli raris mamargi, kaka Nengah, kalih kaka Wayan, kagenah karunge mangkin, gelis lampahe lumaku, sang kalih sampun prapti, tumuli dane ngenggalang, negen saang mawadah karung, anake odah ucapang, manakenang, nawegang jro sang kalih, jaga kija tang kabakta.
 14. Sapunika partaken anak lingsir, raris manual, bawose sada bangras, bes liunan pete cai, cai ngae dosa agung, melog-melog kaka tuni, nene jani tusing buungan, pameragat lakar puwun, amah api gede ngarab, to rurungan, pajalan caine mulih, manyujuh swarga loka.

 

Pupuh Ginada Anyar

 1. Tan ucapang maring marga, digelis mangkin prapti, ribg genah gembonge kocap,irika raris manglaut,anake tua kaentungang, tengahing api, anake tua puput pejah.
 2. Kaka Nengah kaka Wayan, tumuli raris ka puri,matur ring ida sri natha,, naweg ratu dewa agung, kaula cokor idewa, sampun ngemasin, ibeler I Lijah-Lijah.
 3. Asapunika daging aturnya, parekane sareng kalih, mapan sampun kajantenang, I Lijah-Lijah wus lampus, ngiring punggelang carita, nene mangkin, I Lijah- Lijah ucapang.
 4. Sarawuhe ring pasar, raris numbas udeng putih, kamben putih lalendrayan, taler saput kuning halus,, nglantur numbas kwaca, warna putih, jinahe sami katelasang.
 5. Sampun usan matumbasan, tumuli ipun mamargi, rauh maring tengah marga, wenten tukad lintang aub, irika I Lijah-Lijah, mangraris, masiram mresihin raga.
 6. Raris gelisang carita,, disampune ipun bersih,, tumuli ngrangsuk busana, kadi anak sampun putus, udeng putih baju petak, saput kuning, warnan wastra putih nyalang.
 7. Pangannggon ipune mula, tumuli kaanyudang raris, irika I Lijah-Lijah, tumuli raris lumaku, sampun rauh ring bancingah, kapanggihin, olih dane kaka Nengah.
 8. Tangkejut tan pira-pira, ngantenang sang wus mati, ditu laut kaka Nengah, ngomomg ring timpalnya laut, ngudiang I Lijah-Lijah, buin urip tur suba nganggo bungah.
 9. Masahut I kaka wayan,jalan enggalang takonin, kaka Nengah kaka wayan, nakonin I Wayan laut, kenken cai I Lijah-Lijah, buwin urip, dadi sanget tawah pesan.
 10. Mara itunian pesan, Wayan mati amah api, jani suba nganggo kedas, putih kuning cara putus, indayang tuturin kaka, ane jati, I Lijah-Lijah manimbal.
 11. Kaka Nengah kaka Wayan, tiang jaga nuturang indik, duk kaka ngentungang tiang, kagembonge ngendih murub, irika tiang manggih marga, lintang luih, banget ngulangunin pisan.
 12. Marga punika duluh tiang, ngojog ring swargan raris, pedek tangkil ring bhatara, tumuli ida manguduh, mawali ka mrecapada, dening jati, durung pajantosan pejah.
 13. Ngraris ida mapaica, panganggo ne putih kuning, kapanikayang dewek tiang, mangda mawali pamuput, mreki ka jagat pada, malih urip, sapunika indik tianh.
 14. I parekan liwat ngega, munyin I wayane sami, digelis dane ngejerowang, nangkilin anake agung, ngaturang I Lijah-Lijah,, buwin urip, mawali sakeng swargan.
 15. Panganggennyane katurang, sarwa putih saput kuning, kocap paican bhatara, cutet makasami katur, idiknya I Lijah-Lijah, mangraris, anake agung ngandika.
 16. Yaning saja buka ketoaliuh ia apang mai, tunden manangkilin manira, iparekan raris lumaku, ngrereh I Lija-Lijah, mangda nangkil, ring ida sang sri natha.
 17. Raris gelisang carita, ne mangkin sampun manngkil, I Wayan Lijah-Lijah, raris ida sang prabhu, nakenin I Lijah-Lijah, sada aris, cai Wayan Lijah-Lijah.
 18. Ada ne takonang nira, teken cai nene jani, manut atur kaka Nengah, yadin kaka Wayan Patuh, duk caine kaentungang, katengah api, tepukin cai rurung melah.
 19. Ane ngojog ka swrgan, maan kone cai tangkil, ring linggih ida bhatara, kocap ida raris nguduh, malipetan ka mrecapada, nene jani, tegarang tuturang gelah.
 20. Ditu Wayan Lijah-Lijah, digelis ngaturangn bakti, uduh ratu sri narendra, parekan cokor I ratu, kaka Nengah kaka Wayan,, sangkaning jati, manguningang indik titian.
 21. Kala titian kaentungang, irika ring tengah api, panggih titian marga linggah, sane ngawinang kulangun, manglantur raris titian, gelis prapti, irika ring swarga loka.
 22. Katitahang raris titian, digelis mangda mawali, mreka ka mrecapada, saha ida lugra asung, mapaica ida busana, putih kining, kadi maring dewek titian.
 23. Sang nata malih ngandika, kaget nyen cai nepukin, [itaran lelingsir gelah, ane suba pada mantuk, apa suba pada maan, tongos becik, I Lijah –Lijah manoal.
 24. Nawegang ratu sang natha, duk titiange jaga mawali, mreki ka jagat pada, ring tegal penangsaran laut, [itaran lelingsir I dewa, titian panggih, kantun sami kapanesan.
 25. Maka sami masayuban, ring batan punyan manori, sami pada matatangisan, dening panesin kalangkung, minab tan nyidayang nanang, kadi api, panese mangentak entak.
 26. sapunika aturnya I Wayan, Ida sang nata digelis, manakenin I Wayan, seret swarane metu, dening sedihe kalintang, kala mirage, laluhure kantun neraka.
 27. Cai Wayan Lijah-Lijah, Saget cai maan nangkilin, pitaran leluhur gelah, ngudiang enu ada ditu, ditengah tegal Penangsaran, nanang sakit, minab tuara maan swargan.
 28. Ditu laut I Lijah-Lijah, ngareka daya ane culig, doning suba kajantenang, wiwekane data ampuh, tumuli nyakupang tangan, dewa gusti, mangda becik miarsayang.
 29. Duk ring tegal Penangsaran, titian polih manangkilim, pitaran lalingsir I dewa, irika titian kauduh, yan sampun ring mrecapada, mangda gelis, ngaturang cokor I dewa.
 30. Mangda kayun ugi idewa, ngarawuhin kaswragan gelis, dening wantah cokor I dewa, sane kapatutang nuntun, jaga nungkap ka swargan, mangda digelis, usan nanang kanerakan.
 31. wantah nika pawecanan, ida sang maraga atmi, ne katiba maring titian, makasami mangda katur, ring anggan cokor idewa, nene mangkin,, ledang ratu ngamarnayang.
 32. Anake agung ngandika, pangandikane saha tangis, uduh cai Lijah-Lijah, Tulusang matatulung, patujuhin rurungan, ane jati, mangungsi swragaloka.
 33. i Lijah-Lijah angucap, uduh ratu dewa gusti, wau sampun aturang titian, ring gembonge mrga lung, buktinya makadi titian, malih mawalimeriki ka jagat pada.
 34. 34Yaning sampun cokor I dewa, ring gembong geni, sinah ratu gelis nyhingak,, marga linggah ngwe kulangun,cutetnya marga punika, sampun pasti, jaga ngojog ka swargan.
 35. Asapunika aturnya I Wayan, Sang prabhu ida digelis,, manitah I parekan, ngidupang apine laut,, kaka Nengah kaka Wayan, ya digelis, ngidupang api gagesonang.
 36. Apine suba mangarab, ditengah gembonge ngendih, irika ida sang nata, sampun mabusana murub, tumuli ida mamarga, manampekin, genah apine mengarab.
 37. Ngraris nyeburang raga, ka tengah gembonge ngendih, pamuputnya iada seda, puwun nyantos dadi abu, I Lijah-Lijah ucapang nene jani, kendele tan pira-pira.
 38. Dening suba sinah pisan, sang prabu mangemasin, dija nyen ada turah, ditengah apine murub, manggig rurung ane linggah, tur ngulangunin, ane ngojog ka swargan.
 39. Mungmung jagate samian, sasedane sri narapati, ditu laut I Lijah-Lijah kaadegang dadi anak agung, antuk wong Daha samian, mangentosin, ida sang sampun lina.
 40. Mapan Wayan Lijah-Lijah, kanggeh jadma sampun bersih, sampun polih nungkap swarga, jadma mulya sampun putus, janai punggelang carita, puput jati, I Lijah-Lijah madeg raja.

 

Pupuh Sinom

 1. DIsubane I LIjah=Lijah, Manyeneng di Daha puri, tumuli ipun manitahang, parekane makakalih,apang digelis mangalih, bapa I Lijah-Lijah laut, mangda nangkil ka pura, sang kalih gelis mamargi, gelis rauh, ring jron pan Lijah-Lijah.
 2. Neneten malih katatwayang, paindikan di margi,, gelis sampun rawuh kocap, pan Lijah-Lijah di puri, tumuli ngaturang bakti, majeng ida sang prabhu,, uduh ratau sanga naranata, cingak pangabaktin mami, ledang ratu, mawacana ne ring titian.
 3. Napi sane mangawinang, titian manangkil Ka puri,, gelis ratu mawecana, sumangdena titiang uning, I Lijah-Lijah tan mari, keddek sajroning kayun, dening suba sinah terang, dewekne tuara kaingetin, baan ipun, bapa Wayan Lijah-Lijah.
 4. Suba terang ne ngawanag,, sangkan mara kaibgetin, baan panganggone abra,, I Lijah-Lijah digelis, nakonin bapane jani, patakone alus rempuh, uduh bapa Lijah-Lijah, ada takonang gelah jani, apa enu bapa mangelah kurenan.
 5. Bapa Lijah-0Lijah noal, ampura ratu dewa gusti, yan munggwing somah titang, ring kubun titian mangkin, I Lijah-Lijah mawali, nakononin bapane laut,, kaget nyen ngelah pianak, dija pianake jani, mangelantur, bapa Lijah-Lijah ngaturang.
 6. Yan munggwing pianak titian, dados ratu manandruhin, duaning ipun sampun pejah, kagembonge antuk nguni, olih palungguh i gusti, sang nata ngae tengkejut, yeh ngudiang gelah engsap, teken paundukane nguni, suba lampus,, ngudiang gelah buin nakonang.
 7. Sakeng gelah pikun pesan, kenken je pelihne nguni, sangkan gelah ngematiang, nyalempunge ka gembonge geni, Pan Lijah-Lijah menyawis, dening liwat beler ipun, sering pesan ipun mamokak, memelog-melog tan mari, tulen kuluk, tingkahne tan manut karma.
 8. Nika sane ngawinang,titian duke nguni, nunasang ring cokor idewa, mangda ratu mamatenin, pianak titiange I cilig, pakenehane tulen kuluk,, anake agung manimbal, men sing mrasa sedih, nuju lampus, pianake ulihan bapa.
 9. Bapa wayan matur sembah, dados titian manyedihin,, jalema mabikas ubuan, yening ipun katun urip, pantes ipin ngemasin mati,sinah jaga ngawe uwug, makawinan titian caplas, manunnasang duke nguni, mangda ratu, mamuputang pianak titian.
 10. aketo pesan aturnya, bapa Lijah-Lijah sami, ditu wayan Lijah-Lijah, inget teken unduke nguni, tan mangelah idep urip, disubane mawadah karung, ento jani mangawinang, gedeg basange tan mari, laut nguduh, I poarekan sada bangras.
 11. KakaNengah kaka Wayan, kaka ajak dadua jani,, kencanain Pan Lijah-Lijah, celepang kakrangkeng besi, da pesan baanga nasi, yadin ya ngorahang seduk, upahnya kadangkan, sing madalem pianak cenik, jog manulus, maidep ngamatiang pianak.
 12. Ditu bapa Lijah-Lijah, tangkejute tan sinipi, ratu napi iwang titian, dados ratu ngamenggahin, I Lijah-Lijah manyawis, eda bapa liunan nutur, cai parekan makadua, encolang ngencanin, apang suud, ia ngucap ngedengang pawah.
 13. kaka Nengah kakawayan, nenggalang mangered raris, ipun bapa Lijah-Lijah, nyelepang kakrangkeng besi, gelisang carita mangkin, sahabenjang semengan mangalantur, dane Wayan Lijah-Lijah, mangutus iparekan malih,, mangeruruh, meme Wayan Lijah-Lijah.
 14. Mangda nangkil kapura, nangkil ri jeng Nrepati, raris gelisang carita, iparekan wus mamargi, tan ucapan sam prapti, maring pafenahan ipun, meme Wayan Lijah-Lijah,irika sang kalih, gelis muwus, teken meme Lijah-Lijah.
 15. Meme Wayan Lijah-Lijah, meme kapendikayang nangkil, olih ida sang narendra, apang rahinane jani, memeLijah-Lijah gelis, sambil ngejer ipun matur, minab napi iwang titian, mawinan titian kadawuhin, dewa ratu, nguda kene lacur titian.
 16. Kalud panak suba pejah, buwin kurenan tuara mulih, sakeng mula pajantosan, dewek lakar cepung jani, keto manyesel di ati, Men Lijah-Lijah ngarumuk, ditu lantas iparekan, mawali ngrawos aris, eda takut, tan mrasa ngelah iwang.
 17. Mawinan jalan dabdabang, unduke nangkil kapuri, enggal meme Lijah-Lijah, mahatur saha mangeling, titian nyadia mangiring, satitah aneke agung, tumuli raris mamarga, tan kocapan maring margi, sampun rawuh, irika ring puri Daha.

 

Pupuh Semarandana

 1. Matimpuh ngaturang bakti, majeng sri narendra,, alus banban patakone, dane Wayan Lijah- Lijah, uduh meme padingehang, koja meme manguntul, tegarang nengneng mowan tiang.
 2. Lahutang meme ingetin, nyen kajatiane tiang, nanging nyangetang takute, awak ngejer babuyutan, ipun meme Lijah-Lijah, matur sarwi ya manguntul, ratu wantah gustin titian.
 3. Ngembeng-ngembeng toya aksi, dane Wayan Lijah-Lijah, tumuli alus munyine, uduh meme Lijah-Lijah, apake meme ngelah panak, tuturang enggalang laut, apang titian tatas nawang.
 4. Babuyutan sambil ngeling, inget teken ipianak, pegat-pegat ya ature, ipun meme Lijah-Lijah, uduh ratu sri narendra, panak titian sampun lampus, bapan ipun nglantarang.
 5. Manawi ratu taler eling, dening kocap piandi tamaak titian, kambil antuk wong purine, wit sakeng somah titian, kocap ipun manunasang, ring anggan cokor I ratu, mangda panak ipune pejah.
 6. Maweweh idepe sedih, dane Wayan Lijah-Lijah, maningeh munyin memene, tumuli dane angucap, meme wayan Lijah-Lijah, kemken meme masa lung, sasubane pianak pejah.
 7. Uduh ratu sri narepati, suka titian milu pejah, dening tan wenten gunane, kantun idup tinggal pianak, duwaning wantah ipianak, kasayanagan sang mawak indung, sakalanya sakadi titian.
 8. Napi sih gunane urip, yaning katunan yasa, kenten kocap kojarane, mawinan titian lagas pejah, sapunika duh sang nata, I Lijah-Lijah amuwus, ring iparekan makadua.
 9. kaka-kaka makakalih, kemo kaka manitahang, ento para panyerowane, ngatehang men Lijah- Lijah, luas kayeh di taman, disubane kedas laut, bang iya panganggo anyar.
 10. Baju sutra kamben gringsing, sabuk alus warna gadang, yaning suba suud meseh, lautang bang ajengang, benya ane melah-melah, dampingin pabuwan laut,, yaning suba suud madahar.
 11. Gelisang cerita mangkin, meme Wayan Lijah-Lijah, tan pira-pira sayange, sampun wenten tigang rahina, unduknya Pan Lijah-Lijah, makarangkeng tan pasangu, layahe tan nyidayang nanang.
 12. Sakeng nyelap kasakitin, baan wayan Lijah-Lijah, laut manunden memene, apang ditu ya madahar, di arep bapa Lijah-Lijah, apang sayan ngae seduk, basange Pan Lijah-Lijah.
 13. Esopane nyendi-nyendi, meme Wayan Lijah-Lijah, dadi ngomongang somahe, teken meme Lijah-Lijah, tunasang ke ajengan, ake suba kaliwat seduk, uli telun tuara madaar.
 14. Aketo munyine sedih, masaut men Lijah-Lijah, nyahutin munyin kurenane, ake takut kabenduan, yan uning ida sang nata, sinah lakar ngmasin lampus,, kanggoang nanang basang layah.
 15. Nyai kaliwat dadi ati, ngenot somah nanang layah, ento carikan nyaine, bang ake bakal daar, masaut menLijah-Lijah, cai kaliwat bengkung, ake takut kasisipang.
 16. Yaning pade kahuningan, olih ida sang narendra,, sinah cai ngajak ake, lakar manggih kasangkalan, buka munyine itunian, kangowang cai nanang seduk, poose gelek-gelekang.
 17. I Lijah-Lijah mangintip, pagonjakan sangmakaruwa, munyin meme lan bapanne, laut ya enggal manyagjag, nakonin pan Lijah-Lijah, minab bapa kaliwat seduk, men kenken nunas ajengan.
 18. Pan Lijah-Lijah matur aris, uduh ratu sri narendra, kaliwat layah titian, paicain titian ajengan, diastun akaun siap, layah titiange kalangkung, jantos tan nyidayang nanang.
 19. I Lijah-Lijah tumuli, nitah dane kaka nengah, kemo jemakang nasine, bang bapa Lijah_lijah, sambilang men nyemak tabia, incuk dedekang laut, disubane dedek adukang.
 20. Aduk dadiang abesik, apang jahanan kadahar, tabia kalawan nasine, baangin Pan Lijah-Lijah, gelis cerita tan kocapan, puput kapaica sampun, ipun bapa Lijah-Lijah.
 21. Nasi maduk bebek sami, goba barak ngarab-arab, rauhing toya aketel, kapaica Pan Lijah- Lijah, mapan seduce kaliwat, jog ngesop bungkut-bungkut, nasine kaliwat lalah.
 22. Lalah nasine tan mari,bilang asopan ngenggalang, nyeret yehe diketele,mapan sing nyidangyang nanang, lalahe tan pira-pira, nanging kabatek baan seduk, paksayang nasine daar.
 23. Kebus basange tan mari, naar nasine kaliwat lalah,pamuput jele atine, bapa wayan Lijah- Lijah, oyog-oyog pameragat, dikerangkenge mabriyug, suba tan ngingetin apa.
 24. Sangkaning asih Hyang Widhi,, teken bapa Lijah-Lijah, buin inget teken dewek, gidip-gidip sarwi negak, I Wayan Lijah-Lijah, nakonin bapanne laut, kenken bapa Lijah-Lijah.
 25. Tunian bapa nagih nasi, jani nguda sing telahang, ento paican gelahe, minab bapa suba waregan, sangakan tuara telah baan, Pan Lijah-Lijah sumahur,ampura ratu sang nata. Usan bendu,
 26. Mungguing paican I gusti, titian tan mresidayang nunas, dening kaliwat lalahe, dasdasan titian pejah, kebus lalah tulia bakar, basang tiange merasa puun, jaga wangde titian nunas.
 27. 27I Lijah-Lijah nyautin, jani ada nakonang gelah, encen kebuse tabiane, teken api gembonge ngarab, ne ngawanang panak bapa, Wayan Lijah-Lijah lampus, tegarang sautin enggalang.
 28. Pan Lijah-Lijah digelis, matur ring ida sang nata,, nawegang ratu sang nabe, manut panampin titian, disampune ngrasayang, kebus ajengane I wawhu, inget titian teken pianak.
 29. Titiang ngawe ipun mati, kalud kaliwat sangsara, mati kebus ring apine, pantes titian mangkin ngalap, karman titiange usak, nyandang titian kena pangguh, upah elas teken panak.
 30. Mawinan nene mangkin, suka titian ngemasin pejah, mangda katepuk pianake, irika ring swargaloka, nyadia titian dadi panjak, mangda ipun usan bendu, tekaning pasikian titian.
 31. Benjang pungkur yan numadi, mangda titian dados panak, ipun dados bapannyane, kala ditu jaga titian, misadia malih mamanjak, mangda marupa matebus, makasami dados titian.
 32. Keto ature sarwi sedih, ditu Wayan Lijah-Lijah, buka sapsapang pedihne, teken padewekan bapannya, mamesu munyine banban, bapa mai gelah tugtug, kayang meme acepokan.
 33. Disubane marerod jani, matimpuh dipenangkilan, meme kalawan bapanne, laut Wayan Lijah- Lijah, manakonin sang makarua, patakone banban alus, uduh meme kalawan bapa.
 34. Tegarang nulengek jani, lautang men teletekang, ernyen ukudan tiange, meme bapa dong lautang, bapa lan meme Lijah-Lijah, adeng-adeng nulengek laut, maidep jaga maneletekang.
 35. Yadin makelo kalingling, deweknya I Lijah-Lijah,, ngawit sirah rauh cokore, kantun taler tan kelingan, ban mabusana dumilah, sarwa ngendihmurub, rama adi pakabiah-biah.
 36. I Lijah- Lijahngraris, nakonin meme bapannya, men ken kenken bapa lan meme, suba kaingetang baan tiang, masaut oPan Lijah-Liunjah, tan kelingan antuk titiang, yan mungguing cokor I ratu, wantah nata puri Deha.
 37. Suba melah baan bapa ngingetin, unduk paukudan titian, kene bapa sekalane, icang I Wayan Lijah-Lijah, panak meme kalawan bapa, ane suba maorta lampus, kamatiang olih ida sang nata.
 38. Pan Lijah-Lijah matur malih,naweg ratu sang narendra, mungguing pianak titiange, sampun nsuwe ipun pejah, I Lijah-Lijah buin nimbal, pantes bapa tuara ngugu, baan tiang nganggo anyar.
 39. Tegarang antiang jani, tiang lakar ngelus busana, kala keles panganggone, ditu Wayan Lijah- Lijah, buin manunden bapannya, jani tegarang majumu, ngingetin dewek tiang.
 40. Yan upami cara ngipi, meme bapannya I Wayan, kala kilingan pianake, tumuli mamunyi banban, cai I Wayan Lijah-Lijah, bapa mara cara bangun, tulen anak kapupungan.
 41. Ningalin wayan buka jani, dini nyeleg diarep bapa, sakewala inget bapane, wayan suba kapuputang, olih ida sang narendra, kagembongin nganti puun, sangkaning kabeleran bapa.
 42. Mawanan terangang jani, tuturin meme ajak bapa, dewek cai sekaklane, apa ke meraga sang atma, apa ke nu jadma sekala, lautang cai manutur, teken meme lawan bapa.
 43. Yen cai meraga atma jati, lautang cai nibakang, sageden-geden malane, teken padewekan bapa, duwaning kaliwat nyandang, dewek bapa mangkin tan rahayu, tulen dakin entip kawah.
 44. Yaning cai jalema tuwi, bapa nyerah ebe matah, teken padewekan caine, suka nektek diang lawar, dening bapa pelih kaliwat, igal apang ganti remuk, bapa sing ja lakar ngelawan.
 45. Keto pamunyine sedih, bapa wayan Lijah-Lijah, sedih madukan lan kendele, ditu Wayan Lijah-Lijah, tan manyidayang mananang, yeh matane deres pesu, laut ngelut meme bapannya.
 46. Mangomong sarwi mangeling, meme bapa ajak dadua, jani bawakang satuane, minab ene madan karma, utawi pituduh Hyang, sangkan kene unduke tepuk,, icang ajak meme bapa.
 47. yaning jani buwin walinin nuturang unduke liwat, dawa pesan satuane, jani jalan jog terima, paican Ida Hyang Wenang, ida maraga juru tuduh, I dewek bantas nyalanang.
 48. Makejang unduke nguni, jalan pada aksamayang, kapelihana dewek icange, jani jalan pragatang, yaning bapa manakonang, unduk icange dadi agung, maledpedan dawa pesan.
 49. Kene bahan bapa jani,yaning bapa ngaat nawang, paundukan dewek icange, suba ada juru karang, nulis nadiang gaguritan, manyingid ditu di pupuh, ngawit dicarik kaping pat.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

BACA JUGA