Naskah Asli Kitab Negarakertagama dan Terjemahannya


Pupuh 41:

1. Bhatara san anusanatha wka de bhatara sumilih wiçesa siniwi, lawasniran amukti rin rat apageh tikaɳ sayawabhumi bhakti matutur, çakabdi tilakadri çambhu kalahan/ bhatara mulih iɳ girindrabhawana, sireki winanun/ pradipa çimbha rikaɳ sudarmma ri kidal.

2. Bhatara wisnuwarddana kteka putranira saɳ gumanti siniwi, bhatara narasinha rowanira tulya madawa sahagrajamageh i rat, siranilanaken/ duratmaka manama lingapati mahi çirnna sahana, ars sahananiɳ paraɳmukha ri jöɳ nireki tuhu dewamurtti sakala.

3. I çaka rasa parwwatenduma bhatara wisnwanabhiseka saɳ suta siwin, samasta para samya riɳ kadiri jangalomarkh amuspa riɳ urasabha, na- (110a) renda krtanagarekan abhisekanama ri siran huwus/ rakaçita, pradeça kutaraja mankin atiçobhitanaran i sinhasari nagara.

4. Cakabda kanawawaniksithi bhatara wisnu mulih iɳ çuralaya pjah, dinarmma ta sire waleri çiwawimbha len/ sugatawimbha mungwiɳ jajaghu, samantara muwah bhatara narasinhamurtti sira mantuk iɳ surapada, hanar sira dinarmma de haji ri wenker uttama çiwarcca mungwi kumitir.

5. Khathakna muwah narendra krtanagaranilanaken/ katunka kujan, manama cayaraja çirnna rikanaɳ çakabda bhujagoçaçaksaya pjah, nagasyabhawa çaka saɳ prabhu kumon dumona rikanaɳ tanah ri malayu, lwes mara bhayanya sanka ri khadewamurttinira nuni kalahan ika.

Artinya:
1. Batara Anusapati, putera Baginda, berganti dalam kekuasaan, Selama pemerintahannya, tanah Jawa kokoh sentosa, bersembah bakti, Tahun Saka perhiasan gunung Sambu (1170) beliau pulang ke Siwaloka, Cahaya beliau diwujudkan arca Siwa gemilang di candi makam Kidal.

2. Batara Wisnuwardana, putera Baginda, berganti dalam kekuasaan, Beserta Narasingha bagai Madawa dengan Indra memerintah negara, Beliau memusnahkan perusuh Linggapati serta segenap pengikutnya, Takut semua musuh kepada beliau, sungguh titisan Siwa di bumi.

3. Tahun Saka rasa gunung bulan (1176) Batara Wisnu menobatkan puteranya, Segenap rakyat Kadiri Janggala berduyun-duyun ke pura mangastubagia, Raja Kertanagara nama gelarannya, tetap demikian seterusnya, Daerah Kutaraja bertambah makmur, berganti nama praja Singhasari.

4. Tahun Saka awan sembilan mengebumikan tanah (1192) raja Wisnu berpulang, Dicandikan di Waleri berlambang arca Siwa, di Jajago arca Buddha, Sementara itu Batara Narasingamurti pun pulang ke Surapada, Dicandikan di Wengker, di Kumeper diarcakan bagai Siwa Mahadewa.
5. Tersebut Sri Baginda Kertanagara membinasakan perusuh, penjahat, Bersama Cayaraja, musnah pada tahun Saka naga mengalahkan bulan (1192), Tahun Saka muda bermuka rupa (1197) Baginda menyuruh tundukkan Melayu, Berharap Melayu takut kedewaan beliau, tunduk begitu saja.

Pupuh 42:

1. Cakabda yama çunya suryya diwaça nrpati muwah amati durjjana, ikaɳ mahisa rankah atyaya katunkanika pinalh iɳ sanagara, rin angawiyanarkka çaka sira motusan kana ri bali curnnitan, ndatan dwa kawnaɳ ratunya kahanaɳ tka i narendra sakrama.

2. Samankana nikaɳ digantara padanabhaya mark i jöɳ nareçwara, ikaɳ sa- (110b) kahawat/ pahaɳ sakahawat malayu pada manunkul adara, muwah sakahawat gurun sakahawat/ bakulapura manaçrayomark, ndatan linen i sunda len/ madura pan satanah i yawa bhakti tan salah.

3. Tuhun/ nrpati tan/ pramada luput iɳ mada makin atiyatna riɳ naya, apan tetes iɳ kewehiɳ bhuwanaraksana gawayen i kalaniɳ kali, nimittaniran aɳ rgep/ samaya len/ brata mapageh apaksa sogata, tumirwa san atitaraja rin usana magehakna wrddiniɳ jagat.

Artinya:
1. Tahun Saka janma sunyi surya (1202) Baginda raja memberantas penjahat, Mahisa Rangga, karena jahat tingkahnya dibenci seluruh negara, Tahun Saka badan langit surya (1206) mengirim utusan menghancurkan Bali, Setelah kalah rajanya menghadap Baginda sebagai orang tawanan.

2. Begitulah dari empat jurusan orang lari berlindung di bawah Baginda, Seluruh Pahang, segenap Melayu tunduk menekur di hadapan beliau, Seluruh Gurun, segenap Bakulapura lari mencari perlindungan, Sunda Madura tak perlu dikatakan, sebab sudah terang setanah Jawa.

3. Jauh dari tingkah alpa dan congkak, Baginda waspada tawakal dan bijak, Paham akan segala seluk beluk pemerintahan sejak zaman Kali, Karenanya tawakal dalam agama dan tapa untuk teguhnya ajaran Buddha, Menganut jejak para leluhur demi keselamatan seluruh praja.

Pupuh 43:

1. Liɳ niɳ çastra narendra pandawa rika dwapara nuni prabhu, gogendu tri lawan/ çakabdi diwaçanyantuknireɳ swahpada, ndah santuknira tembayiɳ kali tkaɳ rat/ murkka harohara, nhiɳ saɳ hyaɳ padabhijna daraka rumaksaɳ loka dewaprabhu.

2. Nahan hetu narendra bhakti ri pada çri çakyasinhasthiti, yatnagegwan i pancaçila krtasaskarabhisekakrama, lumra nama jinabhisekanira saɳ çri jñanabajreçwara, tarkka wyakaranadiçastran inaji çri natha wijñanulus.

3. Ndan/ ri wrddanireki matra rumgep/ sarwwakriyadyatmika, mukyaɳ tantra su- (111a) bhuti rakwa tinnöt kempen/ rasanye hati, puja yoga samadi pinrihiran amrih sthityanin rat kabeh, astam/ taɳ ganacakra nitya madulu ddann eniwöhiɳ praja.

4. Tan/ wwanten karnö khadi nrpati sakweh sa(1) natita prabhu, purnnen sadguna çastrawit/ nipuna riɳ tatwopadeçagama, darmmestapageh iɳ jinabrata mahotsaheɳ prayogakriya, nahan hetuni tusni tusnira padaikaccatra dewaprabhu.

5. Riɳ çakabdi jakaryyama nrpati mantuk/ riɳ jinaindralaya, sankai wruhnira riɳ kriyantara lawan/ sarwwopadeçadika, saɳ mokteɳ çiwabuddaloka talahan/ çri natha liɳ siɳ sarat, rinke sthananiran dinarmma çiwabuddarcca halp/ nottama.

6. Lawan/ riɳ sakgala pratista jinawimbhatyanta riɳ çobhita, tkwan narddanareçwari mwan ika saɳ çri bajradewy apupul, saɳ rowaɳ nira wrddi riɳ bhuwana tungal/ riɳ kriya mwaɳ brata, hyaɳ werocana locana lwiriran ekarcca prakaçeɳ praja.

Artinya:
1. Menurut kabaran sastra raja Pandawa memerintah sejak zaman Dwapara, Tahun Saka lembu gunung indu tiga (3179) beliau pulang ke Buddhaloka, Sepeninggalnya datang zaman Kali, dunia murka, timbul huru hara, Hanya batara raja yang paham dalam nan guna, dapat menjaga Jagad.

2. Itulah sebabnya Baginda teguh bakti menyembah kaki Sakyamuni, Teguh tawakal memegang Pancasila, laku utama, upacara suci, Gelaran Jina beliau yang sangat mashur ialah Sri Jnyanabadreswara, Putus dalam filsafat, ilmu bahasa dan lain pengetahuan agama.

3. Berlumba-lumba beliau menghirup sari segala ilmu kebatinan, Pertama-tama Tantra Subuti diselami, intinya masuk ke hati, Melakukan puja, yoga, samadhi demi keselamatan seluruh praja, Menghindarkan tenung, mengindahkan anugerah kepada rakyat murba.

4. Di antara para raja yang lampau tidak ada yang setara beliau, Paham akan nan guna, sastra, tatwopadesa, pengetahuan agama, adil, teguh dalam Jinabrata dan tawakal kepada laku utama, Itulah sebabnya beliau turun-temurun menjadi raja pelindung.

5. Tahun Saka laut janma bangsawan yama (1214) Baginda pulang ke Jinalaya, Berkat pengetahuan beliau tentang upacara, ajaran agama, beliau diberi gelaran: Yang Mulia bersemayam di alam Siwa-Buddha, Di makam beliau bertegak arca Siwa-Buddha terlampau indah permai.

6. Di Sagala ditegakkan pula arca Jina sangat bagus dan berkesan, Serta arca Ardanareswari bertunggal dengan arca Sri Bajradewi, Teman kerja dan tapa demi keselamatan dan kesuburan negara, Hyang Wairocana-Locana bagai lambangnya pada arca tunggal, terkenal.

Pupuh 44:

1. Tatkala çri narendra krtanagara mulih riɳ budda bhawana, trasaɳ rat/ duhkha harohara khadi maluya rehnyan kaliyuga, wwanten/ sama- (111b)ntaraja prakaçita jayakatwan nama kuhaka, nkaneɳ bhumi khadiryyapti sumiliha wiçesamrih khirakhira.

2. Nuni lunhanira çri krtajaya rikanaɳ çakabdi manusa, ajña çri parwwatadindrasuta jayasabhan angantyana siwin, riɳ çakastekana çastrajaya muwah umungwiɳ bhumi kadiri, riɳ çaka trinisan/ çankara haji jayakatwaɳ natha wksan.

3. Sakweh niɳ natha bhakti wkani wka bhataradrindratanaya, astam/ ri çri narendra krtanagara tkeɳ nusantara manut, manke pwe line saɳ bhupati haji jayakatwan murkka wipatha, keweh nin rat/ rinaksen kali niyata hayunya tan dadi lana.

4. Pandani wruhnireɳ çastra panawaçani kotsahan haji danu, mogha wwanten/ wka çri nrpati malahakhen/ çatrwamahayu rat, ndan mantwangehnira dyah wijaya panlah in rat/ mastawa sira, ardda mwaɳ twaɳ tatar mmamrpi haji jayakatwaɳ bhrasta sahana.

Artinya:
1. Tatkala Sri Baginda Kertanagara pulang ke Buddhabuwana, Merata takut, duka, huru hara, laksana zaman Kali kembali, Raja bawahan bernama Jayakatwang, berwatak terlalu jahat, Berkhianat, karena ingin berkuasa di wilayah Kediri.

2. Tahun Saka laut manusia (1144) itulah sirnanya raja Kertajaya, Atas perintah Siwaputera Jayasaba berganti jadi raja, Tahun Saka delapan satu satu (1180) Sastrajaya raja Kediri, Tahun tiga sembilan Siwa raja (1193) Jayakatwang raja terakhir.

3. Semua raja berbakti kepada cucu putera Girinata, Segenap pulau tunduk kepada kuasa raja Kertanagara, Tetapi raja Kediri Jayakatwang membuta dan mendurhaka, Ternyata damai tak baka akibat bahaya anak piara Kali.

4. Berkat keulungan sastra dan keuletannya jadi raja sebentar, Lalu ditundukkan putera Baginda; ketenteraman kembali, Sang menantu Dyah Wijaya, itu gelarnya yang terkenal di dunia, Bersekutu dengan bangsa Tatar, menyerang melebur Jayakatwang.

Pupuh 45:

1. Ri pjah nrpa jayakatwan awa tikaɳ jagat alilaɳ, masa rupa rawi çakabda rika nararyya sira ratu, siniwiɳ pura ri majhapahit/ tanuraga jayaripu, tinlah nrpa krtarajasa jayawarddana nrpati.

2. Satewek nrpa krtara-(112a)jasa jayawarddana siniwi, sayawaksithi maluy atutur atisadaran umark, pada harsajan umulat/ ri payugala nrpati catur, duhita nrpa krtanagara pada tulya surawadu.

Artinya:
1. Sepeninggal Jayakatwang jagad gilang-cemerlang kembali, Tahun Saka masa rupa surya (1216) beliau menjadi raja, Disembah di Majapahit, kesayangan rakyat, pelebur musuh, Bergelar Sri Narapati Kretarajasa Jayawardana.

2. Selama Kretarajasa Jayawardana duduk di takhta, Seluruh tanah Jawa bersatu padu, tunduk menengadah, Girang memandang pasangan Baginda empat jumlahnya, Puteri Kertanagara cantik-cantik bagai bidadari.

Pupuh 46:

1. Ndan saɳ çri parameçwari tribhuwana namagrajanindita, tansah dyah duhita prakaçita mahadewyanulus/ riɳ hajöɳ, prajña paramitakya saɳ makajayendra dewyanindyeɳ raras, dyah gayatry anuraga wunsu pinakadin/ rajapatniɳ puri.

2. Ndan rakwekin atmwamintiga siran/ wwaɳ sanak arddapar, apan rakwa bhatara wisnu mamisan/ parnnahniran tan madoh, lawan/ çri narasinhamurtti wka ri dyah lmbu tal/ suçrama, saɳ wireɳ laga saɳ dinarmma ri mirn boddapratistapagöh.

Artinya:
1. Sang Parameswari Tribuwana yang sulung, luput dari cela, Lalu Parameswari Mahadewi, rupawan tidak bertara, Prajnyaparamita Jayendradewi, cantik manis menawan hati, Gayatri, yang bungsu, paling terkasih, digelarai Rajapatni.

2. Perkawinan beliau dalam kekeluargaan tingkat tiga, Karena Batara Wisnu dengan Batara Narasingamurti, Akrab tingkat pertama; Narasinga menurunkan Dyah Lembu Tal, Sang perwira yuda, dicandikan di Mireng dengan arca Buddha.

Pupuh 47:

1. Dyah lmbu tal/ sira maputra ri saɳ narendra, na donniran rsep amiɳtiga len suputri, na lwir pawornni pakurn haji saikacitta, sajñanirajña kinabehan aweh suken rat.

2. Riɳ çaka sapta jana suryya narendra warnnan, mastwaken atmajaniran siniwiɳ kadinten, çrindreçwaribunira wira widagda wijna, rajabhiseka jayanagara tan hanoli.

3. Riɳ ça-(112b)ka matryaruna linaniraɳ narendra, drak pinratista(1)jinawimbha sireɳ puri jro, antahpura ywa panlah rikanaɳ sudarmma, çaiwapratista sira teki muwah ri simpiɳ.

Artinya:
1. Dyah Lembu Tal itulah bapak Baginda Nata, Dalam hidup atut runtun sepakat sehati, Setitah raja diturut, menggirangkan pandang, Tingkah laku mereka semua meresapkan,

2. Tersebut tahun Saka tujuh orang dan surya (1217), Baginda menobatkan puteranya di Kediri, Perwira, bijak, pandai, putera Indreswari, Bergelar Sang raja putera Jayanagara.

3. Tahun Saka surya mengitari tiga bulan (1231), Sang prabu mangkat, ditanam di dalam pura, Antahpura, begitu nama makam beliau, Dan di makam Simping ditegakkan arca Siwa.

Pupuh 48:

1. Ndah kawkas darendra jayanagara prabhu ri tiktawilwanagari, mwaɳ nrpaputrikantenira maibu saɳ prawara rajapatny anupama, saɳ rwa padotameɳ hayu banun/ rwaniɳ ratin anoraken/ surawadu, natha ri jiwanagrajanira nrpe daha sira pamunsu siniwi.

2. Riɳ çakakalla mukti guna paksa rupa madumasa tapwa caritan, çri jayanagara prabhun umankat anhilanaken musuh ri lamajaɳ, bhrasta pu namti sak sakulagotra ri pajarakan/ kutanya kapugut, wrinwrin ars tikaɳ jagat i kaprawiranira saɳ narendra siniwi.

3. Riɳ çakakala windu çara suryya saɳ nrpati mantuk iɳ haripada, çighra siran dinarmma ri dalm purarccanira wisnuwimbha parama, len ri çila ptak/ mwan i bubat pada pratima wisnumurtty anupama, riɳ sukhalila taɳ sugatawimbha çobhitan amoghasiddi sakala.

Artinya:
1. Beliau meninggalkan Jayanagara sebagai raja Wilwatikta, Dan dua orang puteri keturunan Rajapatni, terlalu cantik, Bagai dewi Ratih kembar, mengalahkan rupa semua bidadari, Yang sulung jadi rani di Jiwana, yang bungsu jadi rani Daha.

2. Tersebut pada tahun Saka mukti guna memaksa rupa (1238) bulan Madu, Baginda Jayanagara berangkat ke Lumajang menyirnakan musuh, Kotanya Pajarakan dirusak, Nambi sekeluarga dibinasakan, Giris miris segenap jagad melihat keperwiraan Sri Baginda.

3. Tahun Saka bulatan memanah surya (1250) beliau berpulang, Segera dimakamkan di dalam pura berlambang arca Wisnuparama, Di Sila Petak dan Bubat ditegakkan arca Wisnu terlalu indah, Di Sukalila terpahat arca Buddha sebagai jelmaan Amogasidi.

Pupuh 49:

1. Tuhun/ riɳ çakabdendu bana dwi rupa, nrpe jiwana kyati mata narendra, gumanti rikaɳ tiktamalura rajni, pita çri narendra rikaɳ sinhasari.

2. Pa-(113a)ninkahnira çri maharajapatni, sira teki mangalya rin rat wiçesa, suta mantu len potrakan/ raja rajni, siraɳratwaken/ mwaɳ rumakseɳ sakaryya.

3. Rin agnipwari çaka taɳ çatru irnna, sadeɳ mwaɳ ktalah dinon iɳ swabhrtya, twekniɳ jagadraksana bwatnya sumrah, ri saɳ mantryanamaɳ madatyanta wijña.

4. Muwah riɳ çakabdesu masaksi nabhbhi, ikaɳ bali nathanya duç çila niccha, dinon iɳ bala bhrasta sakweh naça, ars salwir i dusta mandoh wiçathta.

5. Dan acaryya ratnança na liɳnirojar, tuhujar niɳ saɳ wrdda pojarniranras, katon kottaman/ çri narendrerikan rat, apan dewawançathawa dewamurtti.

6. Ikaɳ wwa rumenwi katha çri narendra, nda yan trpti cittanya membuh kabhaktin, awas papakarmmanya maryyanaweça, ikaɳ duhkha rogadi mawas winaça.

7. Muwah padukha mpunku mopaksamojar, ikiɳ panreno masku inanya manka, tumemwaɳ hita wrddyani panditatwa, phalaniɳ mucap/ kasthawan saɳ wiçesa.

8. Huwusniɳ sgeh sakraman arjjawanliɳ, rakawyamwitanolihekiɳ swakaryya, tkaɳ ratri sonten/ mgil/ ri pakuwwan, ksaneñjiɳ manankil ri jöɳ narendra.

Artinya:
1. Tahun Saka Uma memanah dwi rupa (1256), Rani Jiwana Wijayatunggadewi, Bergilir mendaki takhta Wilwatikta, Didampingi raja putera Singhasari.

2. Atas perintah ibunda Rajapatni, Sumber bahagia dan pangkal kuasa, Beliau jadi pengemban dan pengawas, Raja muda, Sri Baginda Wilwatikta.
3. Tahun Saka api memanah hari (1253), Sirna musuh di Sadeng, Keta diserang, Selama bertakhta, semua terserah, Kepada menteri bijak, Mada namanya.

4. Tahun Saka panah musim mata pusat (1265), Raja Bali yang alpa dan rendah budi, Diperangi, gugur bersama balanya, Menjauh segala yang jahat, tenteram.

5. Begitu ujar Dang Acarya Ratnamsah, Sungguh dan mengharukan ujar Sang Kaki, Jelas keunggulan Baginda di dunia, Dewa asalnya, titisan Girinata.

6. Barangsiapa mendengar kisah raja, Tak puas hatinya, bertambah baktinya, Pasti takut melakukan tidak jahat, Menjauhkan diri dari tindak durhaka.

7. Paduka Empu minta maaf berkata: “Hingga sekian kataku, sang rakawi semoga bertambah pengetahuanmu, Bagai buahnya, gubahlah puja sastra”.
8. Habis jamuan rakawi dengan sopan, Minta diri kembali ke Singhasari, Hari surut sampai pesanggrahan lagi, Paginya berangkat menghadap Baginda.

Pupuh 50:

1. (113b) warnnan / çri nrpati mahas mareɳ paburwan, mankat sayuda saha bhrtya len / rathaçwa, nkanen nandakawana kananatidurgga, kaywanyadbhutatara kaça munja kirnna.

2. Medran taɳ bala balabar huwus manenko, lawan / syandana madan anrapet / rankot, kedran taɳ wana wanaranya kagyat awri, awrg / paksinika mapaksa mura khegu.

3. Huɳ niɳ bhrtya mawurahan matunwatunwan, ghurnnaɳwarnna paçurakiɳ tasik / gumenter, untabnyagni nika dudug rin antarala, saksat kandawawana de hyan agni nuni.

4. Tonton taɳ mrga malayu ndatan wri ratnya, kewran / wibhrama marbut harp marampak, apan mingata balabar kkarsnikengi, etunyakukud umusi tnah matimbun.

5. Kwehnya lwir ggawaya ri gobrajaprameya, lwir goh riɳ wrsabhapuranbek / prakirnna, wok sengah gawaya lulaya çalya cihna, godeya plawaga widala gandakadi.

6. Satwasiɳ sahana riken alas / pralabda, kapwatut manah ika tan hana wiroda, kadyahem / pinakajurunya taɳ mrgendra, nkane sandin ika çiwa mark tan engi.

Artinya:
1. Tersebut Baginda Raja berangkat berburu, Berlengkap dengan senjata, kuda dan kereta, Dengan bala ke hutan Nandawa, rimba belantara, Rungkut rimbun penuh gelagah rumput rampak.

2. Bala bulat beredar membuat lingkaran, Segera siap kereta berderet rapat, Hutan terkepung, terperanjat kera menjerit, Burung ribut beterbangan berebut dulu.

3. Bergabung sorak orang berseru dan membakar, Gemuruh bagaikan deru lautan mendebur, Api tinggi menyala menjilat udara, Seperti waktu hutan Kandawa terbakar.

4. Lihat rusa-rusa lari lupa darat, Bingung berebut dahulu dalam rombongan, Takut miris menyebar, ingin lekas lari, Malah menengah berkumpul tumpuk timbun.

5. Banyaknya bagai banteng di dalam Gobajra, Penuh sesak, bagai lembu di Wresabapura, Celeng, banteng, rusa, kerbau, kelinci, Biawak, kucing, kera, badak dan lainnya.

6. Tertangkap segala binatang dalam hutan, Tak ada yang menentang, semua bersatu, Srigala gagah, yang bersikap tegak-teguh, Berunding dengan singa sebagai ketua.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Baca Juga