Naskah Asli Kitab Negarakertagama dan Terjemahannya


Pupuh 71:

1. Try anin ina çaka purwwa rasikan/ pamankwakn i sabwatiɳ sabhuwana, pjah irika çakabda rasa tanwinaça naranatha mar salahaça, tuhun i kadiwyacittanira tan/ satrsnam asih i samasta bhuwana, hatutur i tatwaniɳ dadin anitya punya juga taɳ ginöɳ pratidina.

2. Kunaɳ i pahem narendra haji rama saɳ prabhu kalih sireki pinupul, hibu haji saɳ rwa tansah awawanuja nrpati karwa saɳ priya tumut, gumunita saɳ wruheɳ gumunadosaniɳ bala gumantyane san apatih, linawelawön datan hana katrptiniɳ twas amanun/ wiyoga sumusuk.

3. Nr- (123b) pati sumimpen iɳ naya tatan kagantyana kta sumantri mapatih, ri taya nikaɳ gumantya yadi kewehanya tikanaɳ jagat pahalalun, nhin ikan amatya sadwajara sarwwa karyya satate narendra pilihen, pituhanen iɳ mucap kirakira wruheɳ parawiwoda tanpa nusara.

Artinya:
1. Tahun Saka tiga angin utama (1253) beliau mulai memikul tanggung jawab, Tahun rasa (1286) beliau mangkat; Baginda gundah, terharu, bahkan putus asa, Sang Dibyacita Gajah Mada cinta kepada sesama tanpa pandang bulu, Insaf bahwa hidup ini tidak baka, karenanya beramal tiap hari.

2. Baginda segera bermusyawarah dengan kedua rama serta ibunda, Kedua adik dan kedua ipar tentang calon pengganti Ki Patih Mada, Yang layak akan diangkat hanya calon yang sungguh mengenal tabiat rakyat, Lama timbang-menimbang, tetapi seribu sayang tidak ada yang memuaskan.

3. Baginda berpegang teguh, Adimenteri Gajah Mada tak akan diganti, Bila karenanya timbul keberatan, beliau sendiri bertanggung jawab, Memilih enam menteri yang menyampaikan urusan negara ke istana, Mengetahui segala perkara, sanggup tunduk kepada pimpinan Baginda.

Pupuh 72:

1. Manka hinaniɳ pahömnira gupta, pöhnyalap/ knaniran pawiweka, wrddamantri pinilih ta san aryya, atmaraja makanama pu tandi.

2. Tansah indika narendra san aryya, wira mandalika nama pu nala, sadwasadu hitanigraha wijña, mañcanagara manama tumenguɳ.

3. Tusnin adiguna wira susatya, nityasadipatinin bala mandon, naɳ digantara manama riɳ dompo, bhrasta denira sek anaɳlwan i çatru.

4. Rwa ta wastuniɳ wangadisumantri, astapadda hajo donika tan len, mawwate sarusitiɳ wyawahara, ndan makerina sumantry upapati.

5. Saɳ pati dami tikaɳ yuwamantri, saɳ hinatyan i dalm/ pura tansah, mwaɳ patih tikan anama pu singha, saksya riɳ sabha wkas naranatha.

6. An mankana titah naranatha, trpti langeɳ hapagöh tikanaɳ ra- (124a) t, satya bhakti nika mankin atambeh, keçwaran haji dumeh nika manka.

Artinya:
1. Itulah putusan rapat tertutup, Hasilnya yang diperoleh perundingan, Terpilih sebagai wredamenteri, Karib Baginda bernama Mpu Tandi.

2. Penganut karib Sri Baginda Nata, Pahlawan perang bernama Mpu Nala, Mengetahui budi pekerti rakyat, Mancanegara bergelar Tumenggung.

3. Keturunan orang cerdik dan setia, Selalu memangku pangkat pahlawan, Pernah menundukkan negara Dompo, Serba ulet menaggulangi musuh.

4. Jumlahnya bertambah dua menteri, Bagai pembantu utama Baginda, Bertugas mengurus soal perdata, Dibantu oleh para upapati.

5. Mpu Dami menjadi menteri muda, Selalu ditaati di istana, Mpu Singa diangkat sebagai saksi, Dalam segala perintah Baginda.

6. Demikian titah Sri Baginda Nata, Puas, taat teguh segenap rakyat, Tumbuh tambah hari setya baktinya, Karena Baginda yang memerintah.

Pupuh 73:

1. Ndan / nrpa tiktawilwapuraraja mankin atiyatna niti rin ulah, riɳ wyawahara tan hana khasinhin in hati sapöhnin agama tinut, tan dadi paksapata yat aweh wibhuti saniruktya riɳ jana kabeh, kirtti giɳönniran wruh in anagatadi tuhu dewamurtti sakala.

2. Nka tikanaɳ sudarmma haji suk ni saɳ tuhatuha nareçwara danu, salwirika turuɳ pinahuwusnirenapi rinaksa pinrih iniwö, siɳ katayan / praçasti winkas / praçastyana ri saɳ widagda rin aji, sthitya phalanya tanpa tmaha wiwada tumuse satusnira hlem.

3. Kwehnikanaɳ sudarmma haji kaprakaçita makhadi riɳ kagnenan, lwir nikanaɳ manadi tumapel / kidal / jajagu wedwawedwan i tudan, mwaɳ pikatan bukul jawajawantan antaraçaçi kalaɳ brat i jaga, len balitar / çilahrit i waleri babeg i kukap ri lumban i pagör.

Artinya:
1. Baginda makin keras berusaha untuk dapat bertindak lebih bijak, Dalam pengadilan tidak serampangan, tapi tepat mengikut undang-undang, Adil segala keputusan yang diambil, semua pihak merasa puas, Mashur nama beliau, mampu menembus zaman, sungguhlah titisan batara.

2. Candi makam serta bangunan para leluhur sejak zaman dahulu kala, Yang belum siap diselesaikan, dijaga dan dibina dengan saksama, Yang belum punya prasasti, disuruh buatkan piagam pada ahli sastra, Agar kelak jangan sampai timbul perselisihan, jikalau sudah temurun.

3. Jumlah candi makam raja seperti berikut, mulai dengan Kagenengan, Disebut pertama karena tertua: Tumapel, Kidal, Jajagu, Wedwawedan, Di Tuban, Pikatan, Bakul, Jawa-jawa, Antang Trawulan, Kalang Brat dan Jago, Lalu Balitar, Sila Petak, Ahrit, Waleri, Bebeg, Kukap, Lumbang dan Puger.

Pupuh 74:

1. Mukyantahpura sagalathawa ri simpiɳ, mwaɳ cri rangapura muwah riɳ buddi kuncir, prajnaparamita puri hanar panambeh, mwaɳ tekaɳ ri bhayalano duweg kinaryya.

2. (124b) na taɳ darmma haji wilaɳ saptawinça, riɳ sapta dwija rawi caka bhadramasa, kapwamatya nipuna taɳ wineh matungwa, lawan / sthapaka wiku rajya çastrawijna.

Artinya:
1. Makam rani : Kamal Pandak, Segala, Simping, Sri Ranggapura serta candi Budi Kuncir, Bangunan baru Prajnyaparamitapuri, Di Bayalangu yang baru saja dibangun.

2. Itulah dua puluh tujuh candi raja, Pada Saka tujuh guru candra (1287) bulan Badra, Dijaga petugas atas perintah raja, Diawasi oleh pendeta ahli sastra.

Pupuh 75:

1. Ndan saɳ mantri wineh wruha rika kabeh san aryya wiradikara, darmmadyaksa rumaksa salwir ikanaɳ darmme dalm tan pramada, dirotsaha nitya kuminkin i swastha pararttha saɳ çri narendra, tan / mukti phalaniɳ swakaryya ri genany utpatti saɳ hyaɳ sudarmma.

2. Len taɳ darmma lpas padekana rinaksadegnya de çri narendra, çaiwadyaksa sira wineh wruha rumaksa parhyanan / mwaɳ kalagyan, boddadyaksa sireki raksaka ri sakwehniɳ kuti mwaɳ wihara, mantri her haji taɳ karsyan iniwonyan / rakseka saɳ tapaswi.

Artinya:
1. Pembesar yang bertugas mengawasi seluruhnya sang Wiradikara, Orang utama, yang saksama dan tawakal membina semua candi, Setia kepada Baginda, hanya memikirkan kepentingan bersama, Segan mengambil keuntungan berapa pun penghasilan candi makam.

2. Desa-desa perdikan ditempatkan di bawah perlindungan Baginda, Darmadyaksa Kasewan bertugas membina tempat ziarah dan pemujaan, Darmadyaksa Kasogatan disuruh menjaga biara ke-buddha-an, Menteri her-haji bertugas memelihara semua pertapaan.

Pupuh 76:

1. Lwir ni darmma lpas / pratista ciwa mukya kuti balay i kanci len kapulunan, roma mwaɳ wwatan içwaragrha phalabdi tajuɳ i kuti lamba len / ri taruna, parhyanan kuti jati candi lima nilakusuma harinandanottama suka, mwaɳ prasada haji sadaɳ muwah i pangumulan i kuti sangrahe jayadika.

2. Tan karyya sphatikeyan i jaya manalwi haribhawana candi (125a) wunkal i pigit, nyu dante katude sranan / kapuyuran jayamuka kulanandane kanigara, rmbut lan wuluhen muwah ri khinawoh mwan i sukhawijayathawa ri kajaha, campen / mwaɳ ratimanmathaçrama kula kalin i batu putih tekha pameweh.

3. Lwirniɳ darmma kasogatan kawinayanu lpas i wipularama len kuti haji, mwaɳ yanatraya rajadanya kuwunatha surayaça jarak / lagundi wadari, wewe mwaɳ packan / pasarwwan i lmah surat i pamanikan / sranan / paniktan, panhapwan / damalaɳ tpas / jita wannaçrama jnar i samudrawela pamuluɳ.

4. Baryyaɳ namrtawarddani wtiwtih kawinayan i patemwan iɳ kanuruhan, wental / wenker i hanten iɳ banu jiken / batabata pagagan / sibok / padurunan, mwaɳ pindatuha len / tlaɳ surabha mukyanika ri sukalila tapwa pameweh, tan warnnan tikanaɳ mananwaya ri pogara ri kulur i tankil adi nika sön.

Artinya:
1. Desa perdikan Siwa yang bebas dari pajak: biara relung Kunci, Kapulungan, Roma, Wwatan, Iswaragreha, Palabdi, Tanjung, Kutalamba, begitu pula Taruna, Parhyangan, Kuti Jati, Candi Lima, Nilakusuma, Harimandana, Uttamasuka, Prasada-haji, Sadang, Panggumpulan, Katisanggraha, begitu pula Jayasika.

2. Tak ketinggalan: Spatika, Yang Jayamanalu, Haribawana, Candi Pangkal, Pigit, Nyudonta, Katuda, Srangan, Kapukuran, Dayamuka, Kalinandana, Kanigara, Rambut, Wuluhan, Kinawung, Sukawijaya, dan lagi Kajaha, demikian pula, Campen, Ratimanatasrama, Kula, Kaling, ditambah sebuah lagi Batu Putih,

3. Desa perdikan kasogatan yang bebas dari pajak: Wipulahara, Kutahaji, Janatraya, Rajadanya, Kuwanata, Surayasa, Jarak, Lagundi, serta Wadari, Wewe Pacekan, Pasaruan, Lemah Surat, Pamanikan, Srangan serta Pangiketan, Panghawan, Damalang, Tepasjita, Wanasrama, Jenar, Samudrawela dan Pamulang.

4. Baryang, Amretawardani, Wetiwetih, Kawinayan, Patemon, serta Kanuruhan, Engtal, Wengker, Banyu Jiken, Batabata, Pagagan, Sibok dan Padurungan, Pindatuha, Telang, Suraba, itulah yang terpenting, sebuah lagi Sukalila, Tak disebut perdikan tambahan seperti Pogara, Kulur, Tangkil dan sebagainya.

Pupuh 77:

1. Nahan muwah kasugatan / kabajradaran akrameka wuwusen, i çakabajra ri nadi tada mwan i mukuh ri samban i tajuɳ, lawan tan amrtasabha ri baɳbaniri boddi (125b) mula waharu, tampak / duri paruha tandare kumudaratna nandinagara.

2. Len taɳ wunanjaya palandit ankil asah iɳ samicyapitahen, nairanjane wijayawaktra magnen i poyahan / bala masin, ri krat lemah tulis i ratnapankaja panumbanan kahuripan, mwaɳ ketaki talaga jambale junul i wisnuwala pameweh.

3. Len tekaɳ budur wwirun i wunkulur mwan i manangun i watu kura, bajrasana mwan i pajambayan / ri samalanten iɳ simapura, tambak laleyan i pilangu poh aji ri wankali mwan i beru, lmbah dalinan i panadwan adi nika riɳ pacaccan apagöh.

Artinya:
1. Selanjutnya disebut berturut desa kebudaan Bajradara: Isanabajra, Naditata, Mukuh, Sambang, Tanjung, Amretasaba, Bangbang, Bodimula, Waharu Tampak, serta Puruhan dan Tadara, Tidak juga terlangkahi Kumuda, Ratna serta Nadinagara,

2. Wungajaya, Palandi, Tangkil, Asahing, Samici serta Acitahen, Nairanjana, Wijayawaktra, Mageneng, Pojahan dan Balamasin, Krat, Lemah Tulis, Ratnapangkaya, Panumbangan, serta Kahuripan, Ketaki, Telaga Jambala, Jungul ditambah lagi Wisnuwala.

3. Badur, Wirun, Wungkilur, Mananggung, Watukura serta Bajrasana, Pajambayan, Salanten, Simapura, Tambak Laleyan, Pilanggu, Pohaji, Wangkali, Biru, Lembah, Dalinan, Pangadwan yang terakhir, Itulah desa kebudaan Bajradara yang sudah berprasasti.

Pupuh 78:

1. Lwir niɳ darmma lpas karsyan i sumpud / rupit / mwaɳ pilan, len tekaɳ pucanan / jagaddita pawitra mwaɳ butun tan kasah, kapwa teka hana pratista çabha len linga pranalalapupul, mpunku sthapaka saɳ mahaguru panenguh ni sarat / kotama.

2. Yekiɳ darmma lpas / rinaksa mapagöh riɳ swakramanyeɳ danu, milwaɳ sima ta pratista pinakadinyan / swatantra sthiti, banwan tunkal i siddayatra jaya len siddahajöɳ lwah (126a) kali, twas / waçista palah padar sirinan adinyaɳ kacewankuran.

3. Wanjaɳ bajrapure wanora makduk hanten / guha mwaɳ jiwa, jumput / çobha pamuntaran / baru kaboddançan / prakaçottama, kajar ddana hana turas / jalagiri centiɳ wkas / wandira, wandayan gatawaɳ kulampayan i taladinya kasyankura.

4. Darmmarsi sawunan / blah juru siddaɳ sranan waduryyaglan, gandatrp haraçala nampu kakadaɳ hajyan gahan riɳ jagat, sima nadyabhaye tiyaɳ pakuwukan / sima kiyal/ mwaɳ çuci, tan karyyaɳ kawiri barat / kacapanan / ywangehnya simapagöh.

5. Len sankerika wança wisnu kalatiɳ batwan kamansyan batu, tangulyan / dakulut galuh makalaran / mukya swatantrapagöh, len taɳ deça mdaɳ hulun / hyan i paruɳ lunge pasajyan kelut, andel mad paradah gɳön panawan adinyan luput riɳ danu.

6. Tan warnnan tikanaɳ kalagyan anlat / riɳ sarwwa deçeɳ jawa, lawan taɳ kuti sapratista milu taɳ tanpa pratistapagöh, ndan / bhedanya kasanghikan / sthiti kabhuktyanyan sake nagara, (126b) mwaɳ kasthapakan ungwaniɳ lumagi lagy amrih kriya mwaɳ brata.

7. Len taɳ mandala mula sagara kukub / purwwasthitinyeniwö, tan karyyaɳ sukayajna kasturi caturbhasmeka liɳ saɳ rsi, katyagan / caturaçrame pacira bulwan / mwaɳ luwan / nwe kupaɳ, akweh lranya manaçrayeɳ thani lawan / jangan / prasiddeɳ jagat.

Artinya:
1. Desa keresian seperti berikut: Sampud, Rupit dan Pilan, Pucangan, Jagadita, Pawitra, masih sebuah lagi Butun, Di situ terbentang taman, didirikan lingga dan saluran air, Yang Mulia Mahaguru – demikian sebutan beliau.

2. Yang diserahi tugas menjaga sejak dulu menurut piagam, Selanjutnya desa perdikan tanpa candi, di antaranya yang penting: Bangawan, Tunggal, Sidayatra, Jaya Sidahajeng, Lwah Kali dan Twas, Wasista, Palah, Padar, Siringan, itulah desa perdikan Siwa.

3. Wangjang, Bajrapura, Wanara, Makiduk, Hanten, Guha dan Jiwa, Jumpud, Soba, Pamuntaran, dan Baru, perdikan Buda utama, Kajar, Dana Hanyar, Turas, Jalagiri, Centing, Wekas, Wandira, Wandayan, Gatawang, Kulampayan dan Talu, pertapaan Resi.

4. ……….?
5. Desa perdikan Wisnu berserak di Batwan serta Kamangsian, Batu, Tanggulian, Dakulut, Galuh, Makalaran, itu yang penting, Sedang, Medang, Hulun Hyan, Parung, Langge, Pasajan, Kelut, Andelmat, Paradah, Geneng, Panggawan, sudah sejak lama bebas pajak.

6. Terlewati segala dukuh yang terpencar di seluruh Jawa, Begitu pula asrama tetap yang bercandi serta yang tidak, Yang bercandi menerima bantuan tetap dari Baginda raja, Begitu juga dukuh pengawas, tempat belajar upacara.
7. ………?

Pupuh 79:

1. Sampun taɳ sarwwadeçeɳ jawa tinapak adegnyeki nunin linakwan, darmma mwaɳ sima len/ wança hilahila hulun hyaɳ kuti mwaɳ kalagyan, sakwehniɳ sapramana pinagehaknasiɳ nispramana gin-gwan, mantuk/ riɳ deça bhrtyan sinalahakn i saɳ naryya ramadiraja.

2. Cri natheɳ wenker otus manapaka rikanaɳ deça sakwehnya warnnan,çri natheɳ sinhasaryy otus anapaka ri göɳniɳ dapur saprakara, kapwagögwan/ patik/ gundala siran umiwö karyya tan lambalamba, hetunyaɳ yawabhumy atutur in ulah anut/ çaçana çri narendra.

3. Nka taɳ nusantare baly amatehati sacaraniɳ yawabhumi, darmma mwaɳ çrama lawwan/ kuwu tinapak adeg/ nyeki sampun tininkah, saɳ boddadyaksa mungwi badahu- (127a) lu badahalwaɳ gajah tan pramada, wruh ri kwehniɳ sudarmme kasugatan inutus/ çri narendran/ rumaksa.

Artinya:
1. Telah diteliti sejarah berdirinya segala desa di Jawa, Perdikan, candi, tanah pusaka, daerah dewa, biara dan dukuh, Yang berpiagam dipertahankan; yang tidak segera diperintahkan, Pulang kepada dewan desa di hadapan Sang Arya Ranadiraja.

2. Segenap desa sudah diteliti menurut perintah Raja Wengker, Raja Singhasari bertitah mendaftar jiwa serta seluk-salurannya, Petugas giat menepati perintah, berpegang kepada aturan, Segenap penduduk Jawa patuh mengindahkan perintah Baginda raja.

3. Semua tata aturan patuh diturut oleh pulau Bali, Candi, asrama, pesanggrahan telah diteliti sejarah tegaknya, Pembesar kebudaan Badahulu, Badaha Lo Gajah ditugaskan, Membina segenap candi, bekerja rajin dan mencatat semuanya.

Pupuh 80:

1. Lwir nikanaɳ kasogatan i bali kadikaranan/ muwah kuti hañar, lawan i purwwanagara muwah wihara bahun adirajya kuturan, nöm tikanaɳ kabajradaran uttama nhin i wihara taɳ kawinayan, kirnna makadin aryya dadi rajasanmata kutinya tan wicaritan.

2. Milwa tikaɳ sudarmma ri bukhit/ sulaɳ lmah i lampun anyawasuda, kyatyanaran tathagatapura grhaswadara supraçastin amatöh, bhyoma rasakka çaka diwaçanya suk/ nrpati jiwaneçwara danu, wrdda sumantry upasakan abhumiçudda t-her apratistan inutus.

3. Salwir ikaɳ swatantra tuhu sapramana pagöh tkap narapati, kirtti san adi sajjana çakawakhanya ya rinaksa mogha tinnöt, manka junga swabhawa san inuttama prabhu wiçesa digjaya wibhuh, nyama muwah rinaksa sahanani kirttinira deni saɳ prabhu hlem.

4. Mwaɳ makadon/ katona taya ni duratmaka rikaɳ sabhumi kacaya, hetu nikaɳ pradeça tinapak/ tinutlas awalr samudra jinajah, (127b) sthityaniraɳ tapaswi sahaneɳ pasir wukir alas/ pradeça kasnet, trptyamiwö tapa brata samadyanambyakn i haywaniɳ sabhuwana.

Artinya:
1. Perdikan kebudayaan Bali sebagai berikut; biara Baharu (hanyar), Kadikaranan, Purwanagara, Wiharabahu, Adiraja, Kuturan, Itulah enam kebudayaan Bajradara, biara kependetaan, Terlangkahi biara dengan bantuan negara seperti Arya-dadi.

2. Berikut candi makam di Bukit Sulang, Lemah Lampung, dan Anyawasuda, Tatagatapura, Grehastadara, sangat mashur, dibangun atas piagam, Pada tahun Saka angkasa rasa surya (1260) oleh Sri Baginda Jiwana, Yang memberkahi tanahnya, membangun candinya: upasaka wreda mentri.

3. Semua perdikan dengan bukti prasasti dibiarkan tetap berdiri, Terjaga dan terlindungi segala bangunan setiap orang budiman, Begitulah tabiat raja utama, berjaya, berkuasa, perkasa, Semoga kelak para raja sudi membina semua bangunan suci.

4. Maksudnya agar musnah semua durjana dari muka bumi laladan, Itulah tujuan melintas, menelusur dusun-dusun sampai ke tepi laut, Menenteramkan hati pertapa yang rela tinggal di pantai, gunung dan hutan, Lega ber-tapa brata dan ber-samadhi demi kesejahteraan negara.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Baca Juga