Naskah Asli Kitab Negarakertagama dan Terjemahannya


Pupuh 51:

1. Ksamakna patakwanin hulun i saɳ mrgendradipa, gati nrpatin anrarah gahana toh (114a) naya ndyaɳ gegen, anantya juga matya riɳ panadgan/ malaywa kuneɳ, mwan alagana denya tulya hayuyun / dinoh tan murud.

2. Awarnna kadi mankanojar ikanaɳ çrgalomark, ikaɳ harina krsnasara ruru cihna mojar wwawa, yan i bwat i patikta tan hana muwah nayagegon, khalena saka riɳ malaywamalarolihan unsirn.

3. Ikaɳ gawaya serabha wrsabha len taraksamuwus, ada wipatha koɳ knas tuhutuhun / mrgalpadama, ndatar lkasaniɳ susiran alayu manantya kunaɳ, si manlawana darmma gegwana malar tumemwanayu.

4. Mrgendra sumawur kalih pada wuwusta yuktiyagegon, nda yan wruha mabhedakhen sujana durjjanannuɳ dlen, yan iɳ kujana wahya solaha malaywa manswa kunaɳ, apan wipalan anga patyana tkapnya tanpadon.

5. Tuhun pwa yan i saɳ tripaksa rsi çaiwa bodda tuwi, malaywa jugan enakanirinane siran / pandita, kunan pwa kita yat kapangiha tkan narendraburu, anantya pati khewalawwata huripta haywagigu.

6. Apan / nrpati yogya panhanutane huripwiɳ dadi, bhatara giripatyamurtti ri sira (114b) n / wiçesa prabhu, awas hilana papaniɳ pjahha deniramatyana, lwih saka ri kottamanin alabuh ri saɳ hyaɳ ranu.

7. Syapeka musuhakwa ri bhuwana yan pade medani, tathapi ri sira tripaksa mariris / nwan andoh wawaɳ, pitowi haji yan ta katmwa niyataku kawwat / hurip, ndatan muwaha satwajati phalaniɳ pjah denira.

Artinya:
1. Izinkanlah saya bertanya kepada sang raja satwa, Sekarang raja merayah hutan, apa yang diperbuat? Menanti mati sambil berdiri ataukah kita lari, Atau tak gentar serentak melawan, jikalau diserang?

2. Seolah-olah demikian kata srigala dalam rapat, Kijang, kaswari, rusa dan kelinci serempak menjawab: “Hemat patik tidak ada jalan lain kecuali lari, Lari mencari keselamatan diri sedapat mungkin”.

3. Banteng, kerbau, lembu serta harimau serentak berkata: “Amboi! Celaka bang kijang, sungguh binatang hina lemah, Bukanlah sifat perwira lari, atau menanti mati, Melawan dengan harapan menang, itulah kewajiban.”

4. Jawab singa: Usulmu berdua memang pantas diturut, Tapi harap dibedakan, yang dihadapi baik atau buruk, Jika penjahat, terang kita lari atau kita lawan, Karena sia-sia belaka, jika mati terbunuh olehnya.

5. Jika kita menghadapi tripaksa, resi Siwa-Buddha, Seyogyanya kita ikuti saja jejak sang pendeta, Jika menghadapi raja berburu, tunggu mati saja, Tak usah engkau merasa enggan menyerahkan hidupmu.

6. Karena raja berkuasa mengakhiri hidup makhluk, Sebagai titisan Batara Siwa berupa narpati, Hilang segala dosanya makhluk yang dibunuh beliau, Lebih utama daripada terjun ke dalam telaga.

7. Siapa di antara sesama akan jadi musuhku? Kepada tripaksa aku takut, lebih utama menjauh, Niatku, jika berjumpa raja, akan menyerahkan hidup, Mati olehnya, tak akan lahir lagi bagai binatang.

Pupuh 52:

1. Kadi mojara kumwa kitan papupul, wkasan parn anhada yan / humark, bala peka sahastra kaduk maburu, pinagut nin açrnga maluy malayu.

2. Tucapa mamawaçwa parɳ maburu, tinujunya waraha sdeɳ mapupul, kasihan karawaɳnyan aneka pjah, rinbut saha putra tatan / pabisa.

3. Manalandani teki karuɳnya maso, saka pat lima bhinna magoɳ maruhur, ampah ta tutuknya mabaɳ ri mata, pada rodra sihuɳ nika tulya curik.

4. Ikanaɳ çwana mamuk kinaratnya pjah, hana rantas iganyaɳ gulunya pgat, rinbut muwah alwani malwan arok, papagutnya banun laga rodra jmur.

Artinya:
1. Bagaikan katanya: “Marilah berkumpul!”, Kemudian serentak maju berdesak, Prajurit darat yang terlanjur langkahnya, Tertahan tanduk satwa, lari kembali.

2. Tersebut adalah prajurit berkuda, Bertemu celeng sedang berdesuk kumpul, Kasihan! Beberapa mati terbunuh, Dengan anaknya dirayah tak berdaya.

3. Lihatlah celeng jalang maju menerjang, Berempat, berlima, gemuk, tinggi, marah, Buas membekos-bekos, matanya merah, Liar dahsyat, saingnya seruncing golok.
4. ……….?

Pupuh 53:

1. Tucapan aburwanut harina manjanan silih uhuh, sasikhi winanswan / ginayur aɳgayor geyuh alon, laku nika pan / ke- (115a) noru rudira drawadrs anbek, dudun asakit / kne pada pinada mawyat aniba.

2. Apulih ikaɳ balatri saha tumbak akral anusi, atunah ikaɳ knas timuta manjanan / lwan ika bap, apuliha hikaɳ wisana gawayadi satwa magalak, bubar alayu bala nrpati kagyat alwan iniwud.

3. Hana manusir juraɳ suket alindunan / tahen agoɳ, dudun umanek mareɳ pan arbut / ruhur kaburayut, kasihan ikaɳ musir kkayu rumankarankal umaluy, kaparpekan / wtisnya winisana kagyat akidat.

4. Sana para mantry aneka saha wahanaçran apulih, amatan anula maɳduk anuligy amandem anujah, karananikaɳ wisabi malayu grbegnya gumrh, tinut inusinuyalwan ika kirnna çirnna rinbut.

5. Wiku haji çaiwa bodda hana milw anumbak aburu, ginluran iɳ taraksa malajon tinut manudidiɳ, lali rin upakriya nga nika tan suçila ta kuneɳ, tumut aniwo kawahyan alupan huwus / krtawara.

Artinya:
1. Tersebut pemburu kijang rusa riuh seru menyeru, Ada satu yang tertusuk tanduk, lelah lambat jalannya, Karena luka kakinya, darah deras meluap-luap, Lainnya mati terinjak-injak, menggelimpang kesakitan.

2. Bala kembali berburu, berlengkap tombak serta lembing, Berserak kijang rusa di samping bangkai bertumpuk timbun, Banteng serta binatang galak lainnya bergerak menyerang, Terperanjat bala raja bercicir lari tunggang langgang.

3. Ada yang lari berlindung di jurang, semak, kayu rimbun, Ada yang memanjat pohon, ramai mereka berebut puncak, Kasihanlah yang memanjat pohon tergelincir ke bawah, Betisnya segera diseruduk dengan tanduk, pingsanlah!.

4. Segera kawan-kawan datang menolong dengan kereta, Menombak, melembing, menikam, melanting, menjejak-jejak, Karenanya badak mundur, meluncur berdebak gemuruh, Lari terburu, terkejar; yang terbunuh bertumpuk timbun.

5. Ada pendeta Siwa dan Buddha yang turut menombak, mengejar, Disengau harimau, lari diburu binatang mengancam, Lupa akan segala darma, lupa akan tata sila, Turut melakukan kejahatan, melupakan dharmanya.

Pupuh 54:

1. Warnnan / çri naranatha sampun umanek / riɳ syandananindita, çobhatyanta ruhurnya patya tikanaɳ sapyamatek nirbhaya, (115b) munsi madyanikaɳ wanantara manut / burwan sin ande takut, etunyalaradan / mgat bala parandoh taɳ çawanyalayu.

2. Karyyaɳ sukara krsnaçara ruru cihnadinya mangoɳ bhaya, tandaɳ çri nrpatin / mawahana turanga nut / riyatryalayu, mantri tanda bhujanga kapwa san umungwin açwa milw aburu, bhrastaɳ satwa dinuk / tinumbak iniras kinris pjah tanpagap.

3. Arddalwa marata lmah tuwin alas / rnkod ri sornyapadaɳ, etunyan harinatidurbbala tinut / saglisnya deniɳ kuda, tustambek / nrpatin pararyyan anadah mantri bhujangomark, majar solahiran / pakolih irikaɳ solihnirande guyu.

Artinya:
1. Tersebut Baginda telah mengendarai kereta kencana, Tinggi lagi indah ditarik lembu yang tidak takut bahaya, Menuju hutan belantara, mengejar buruan ketakutan, Yang menjauhkan diri lari bercerai-berai meninggalkan bangkai.

2. Celeng, kaswari, rusa dan kelinci tinggal dalam ketakutan, Baginda berkuda mengejar yang riuh lari bercerai-berai, menteri, tanda dan pujangga di punggung kuda turut memburu, Binatang jatuh terbunuh, tertombak, terpotong, tertusuk, tertikam.

3. Tanahnya luas lagi rata, hutannya rungkut, di bawah terang, Itulah sebabnya kijang dengan mudah dapat diburu kuda, Puaslah hati Baginda, sambil bersantap dihadap pendeta, Bercerita tentang caranya berburu, menimbulkan gelak tawa.

Pupuh 55:

1. Awicaritan gati nrpati yan/ maburu jnök i ramyaniɳ giriwana, hanan umulih mareɳ kuwukuwu maluy amawa ri saɳ para nrpawadu, kadi lariniɳ macaɳ krama hanan kadi tumkani rajyaniɳ ripukula, wruhira ri dosaniɳ mrga tatar/ wyasana siran ahinsadarmma gin- gö.

2. Caritan ulahniran madan umantuka manen i kalanwaniɳ swanagara, krama çubhakala mankat ahawan/ bañu hanet i banir/ muwah talijunan, amgil i wdwawdwan irikaɳdina (116a) mahawan i kuwaraha ri cloɳ, mwan i dadamar ggarantan i pagör talaga pahañanan/ tkekha dinunuɳ.

3. Rahina muwah ri tambak i rabut wyuha ri balanak linakwan alaris, anuju ri pandakan/ ri bhanaragin amgil i dateɳ nire padamayan, maluy anidul/ manulwan n umare jajawa ri suku saɳ hyan adri kumukus, mark i bhatara darmma saha puspa pada padaha garjjita wwan umulat.

Artinya:
1. Terlangkahi betapa narpati sambil berburu menyerap sari keindahan, Gunung dan hutan, kadang-kadang kepayahan kembali ke rumah perkemahan, Membawa wanita seperti cengkerma; di hutan bagai menggempur negara, Tahu kejahatan satwa, beliau tak berdosa terhadap dharma ahimsa.

2. Tersebut beliau bersiap akan pulang, rindu kepada keindahan pura, Tatkala subakala berangkat menuju Banyu Hanget, Banir dan Talijungan, Bermalam di Wedwawedan, siangnya menuju Kuwarahan, Celong dan Dadamar, Garuntang, Pagar Telaga, Pahanjangan, sampai di situ perjalanan beliau.

3. Siangnya perjalanan melalui Tambak, Rabut, Wayuha terus ke Balanak, Menuju Pandakan, Banaragi, sampai Pandamayan beliau lalu bermalam, Kembali ke selatan, ke barat, menuju Jejawar di kaki gunung berapi, Disambut penonton bersorak gembira, menyekar sebentar di candi Makam.

Pupuh 56:

1. Ndan tinkah nikanaɳ sudarmma rin usana rakwa karnö, kirtti çri krtanagara prabhu yuyut nareçwara sira, tekwan rakwa siranadistita çarira tan hana waneh, etunyaɳ dwaya çaiwa bodda saɳ amuja nuni satata.

2. Cihnaɳ candi ri sor kaçaiwan apucak kaboddan i ruhur, mwaɳ ri jro çiwawimbha çobhita halpniraparimita, aksobhyapratime ruhur mmakuta tan hanolyantika, sanke siddiniran/ winaça tuhu çunyatatwaparama.

Artinya:
1. Adanya candi makam tersebut sudah sejak zaman dahulu, Didirikan oleh Sri Kertanagara, moyang Baginda raja, Disitu hanya jenazah beliau saja yang dimakamkan, Karena beliau dulu memeluk dua agama Siwa-Buddha.

2. Bentuk candi berkaki Siwa, berpuncak Buddha, sangat tinggi, Di dalamnya terdapat arca Siwa, indah tak dapat dinilai, Dan arca Maha Aksobya bermahkota tinggi tidak bertara, Namun telah hilang; memang sudah layak, tempatnya: di Nirwana.

Pupuh 57:

1. Hana mata karnö tepek/ saɳ hyan aksobhyawimbhan/ hilaɳ, prakaçita pada padukha çri mahagurwi rajadika, sutapa çuci çuçila boddabrata çrawananindita, anupama bahuçisya sampun maciryyan mahapandita.

2. Sira (116b) ta mahas atirtha seccamgil/ riɳ sudarmma dalm, pranata mark i saɳ hyan arccatibhaktyandaranastuti, yatan amuhara çalyani twasniraɳ sthapakanançaya, ri wnananira bhaktya ri hyaɳ çiwarccatana naksama.

3. Muniwara mawarah sire tatwa saɳ hyaɳ sudarmmeɳ danu, mwan i hananira saɳ hyan aksobhyawimbhatisuksme ruhur, ryyulihiran umaluy/ muwah manhinep/ riɳ sudarmmomark, salahaça kawnan siran ton/ ri muksa hyaɳ narccalilaɳ.

4. Pilih anala çararkka rakwa çakabde hyan arccan hilaɳ, ri hilanira sinamber iɳ bajraghosa sucandi dalm, pawarawarahiraɳ mahaçrawakawas/ ndatan ançaya, pisaninu waluya darmma tkwan kadohan huwus.

5. Aparimita halpni tinkah nika swarggatulyanurum, gupura ri yawa mekala mwaɳ balenyaçaka pwadika, ri dalm inupacara sek nagapuspandeɳ, prasama wijah arumpukan/ çarasnaɳ stri dalm nagari.

6. Pira kharika lawas narendran/ sukhacankramapet lanö, ri wulu dada tataka mendah pakisnyaɳjrah i jro banu, pinaraniran amurwwa sanke sudarmmanken arkkapanasan, mwan umara ri pakalwanan/ tut juraɳ (117a) seccaniɳ twas ginöɳ.

Artinya:
1. Konon kabarnya tepat ketika arca Hyang Aksobya hilang, Ada pada Baginda guru besar, mashur, Pada Paduka, putus tapa, sopan suci penganut pendeta Sakyamuni, Telah terbukti bagai mahapendeta, terpundi sasantri.

2. Senang berziarah ke tempat suci, bermalam dalam candi, Hormat mendekati Hyang arca suci, khidmat berbakti sembah, Menimbulkan iri di dalam hati pengawas candi suci, Ditanya, mengapa berbakti kepada arca dewa Siwa.

3. Pada Paduka menjelaskan sejarah candi makam suci, Tentang adanya arca Aksobya indah, dahulu di atas, Sepulangnya kembali lagi ke candi menyampaikan bakti, Kecewa! Tercengang memandang arca Maha Aksobya hilang.

4. Tahun Saka api memanah hari (1253) itu hilangnya arca, Waktu hilangnya halilintar menyambar candi ke dalam, Benarlah kabaran pendeta besar bebas dari prasangka, Bagaimana membangun kembali candi tua terbengkalai?.

5. Tiada ternilai indahnya, sungguh seperti surga turun, Gapura luar, mekala serta bangunannya serba permai, Hiasan di dalamnya naga puspa yang sedang berbunga, Di sisinya lukisan puteri istana berseri-seri.

6. Sementara Baginda girang cengkerma menyerap pemandangan, Pakis berserak sebar di tengah tebat bagai bulu dada, Ke timur arahnya di bawah terik matahari Baginda, Meninggalkan candi Pekalongan girang ikut jurang curam.

Pupuh 58:

1. Warnnan i sahnira riɳ jajawa riɳ padameyan ikaɳ dinunuɳ, mande cungran apet kalanön/ numahas iɳ wanadeçalnöɳ, darmma karsyan i parçwanin acala pawitra tikaɳ pinaran, ramya nikan panunaɳ luralurah inikhötnira bhasa khiduɳ. 

2. Sampuniraɳlnen eñjin atihan ikanaɳ ratha sampun adan, mankat anulwan i jöɳnin acala mahawan sakhamargga danu, prapty amgil/ ri japan nrpati pinapag iɳ balasanghya dataɳ, sin kari ri pura monen i parkhan ikan pada harsa mark.

3. Kala dawuh tiga taɳ diwaça ri panadah nrpatin mapupul, mukya nareçwara rama haji khalih umungwatitah pinark, saɳ nrpati matahun ri paguhan i hiriɳ nrpatin tan adoh, kapwa sadampati soway i panadahirekana tan/ wuwusen.

Artinya:
1. Tersebut dari Jajawa Baginda berangkat ke desa Padameyan, Berhenti di Cunggrang, mencari pemandangan, masuk hutan rindang, Ke arah asrama para pertapa di lereng kaki gunung menghadap jurang, Luang jurang ternganga-nganga ingin menelan orang yang memandang.

2. Habis menyerap pemandangan, masih pagi kereta telah siap, Ke barat arahnya menuju gunung melalui jalannya dahulu, Tiba di penginapan Japan, barisan tentara datang menjemput, Yang tinggal di pura iri kepada yang gembira pergi menghadap.

3. Pukul tiga itulah waktu Baginda bersantap bersama-sama, Paling muka duduk Baginda, lalu dua paman berturut tingkat, Raja Matahun dan Paguhan bersama permaisuri agak jauhan, Di sisi Sri Baginda; terlangkahi berapa lamanya bersantap.

Pupuh 59:

1. Narapati mankat eñjin awan sakathan lumaris, rakhawi lumaryyanimpan i rabut tugu lan/ paniriɳ, sumeper iɳ pahyanan/ katemu taɳ kulawandwapupul, pada masgeh mupaksamaknalpanikan dununön.

2. Nrpati halintan i banasara mwan i sankan adoh, datn i pamingir iɳ pura pilih ghatita rwa huwus, sakahnu sök lebuh nika gajaçwa padatyasusun, ki- (117b) mutaɳ maraɳ kbo gaway apandarat ardda pnuh.

3. Khadi tinitah lari sakrama yan padulur, nrpati pajaɳ saha priya sabhrtya siran rumuhun, nrpati ri lasem ri wuntatira manka ta muwah tan adoh, rathanira khapwa çobhita maweh sukhaniɳ lumihat.

4. Narapati ri daha nrpati ri wenker umungwi wugat, nrpati ri jiwane wuri sabharttr sabhrtya tumut, makapamkas/ ratha nrpati kirnna sapanta pnuh, piran iwu khapwa sayuda tikaɳ bhata mantry aniriɳ.

5. Tucapa tikaɳ wwan iɳ lbuh atambak i tembin atip, atetel ayöm ananti ri halintana saɳ nrpati, daradara taɳ wadu mtu maren lawan atry arbut, hana kahuwan salampur i ghanasnikha yar palayu.

6. Ikanan ado grhanya marbut/ khayukaywaruhur, makaburayut ri paɳ nika raratuha manwam atöb, hana tirisan liraɳ ywa pinaneknika tan panaha, sahaja lalin katon/ pijer anona jugaɳ kinire.

7. Ri datniraɳ narendra kalaçanka humuɳ mabaruɳ, sahana nikaɳ wwan iɳ lbuh umendek ars mararm, ri kahaliwatniratrik/ tikanaɳ maniriɳ rin unta- (118a) t, gaja kuda garddabhostra gulunan/ gumuluɳ tan arn.

Artinya:
1. Paginya pasukan kereta Baginda berangkat lagi, Sang pujangga menyidat jalan ke Rabut, Tugu, Pengiring, Singgah di Pahyangan, menemui kelompok sanak kadang, Dijamu sekadarnya karena kunjungannya mendadak.

2. Banasara dan Sangkan Adoh telah lama dilalui, Pukul dua Baginda telah sampai di perbatasan kota, Sepanjang jalan berdesuk-desuk, gajah, kuda, pedati, kerbau, banteng dan prajurit darat sibuk berebut jalan.

3. Teratur rapi mereka berarak di dalam deretan, Narpati Pajang, permaisuri dan pengiring paling muka, Di belakangnya, tidak jauh, berikut Narpati Lasem, Terlampau indah keretanya, menyilaukan yang memandang.

4. Rani Daha, rani Wengker semuanya urut belakang, Disusul rani Jiwana bersama laki dan pengiring, Bagai penutup kereta Baginda serombongan besar, Diiringi beberapa ribu perwira dan para menteri.

5. Tersebut orang yang rapat rampak menambak tepi jalan, Berjejal ribut menanti kereta Baginda berlintas, Tergopoh-gopoh perempuan ke pintu berebut tempat, Malahan ada yang lari telanjang lepas sabuk kainnya.

6. Yang jauh tempatnya, memanjat ke kayu berebut tinggi, Duduk berdesak-desak di dahan, tak pandang tua muda, Bahkan ada juga yang memanjat batang kelapa kuning, Lupa malu dilihat orang, karena tepekur memandang.

7. Gemuruh dengung gong menampung Sri Baginda raja datang, Terdiam duduk merunduk segenap orang di jalanan, Setelah raja lalu, berarak pengiring di belakang, Gajah, kuda, keledai, kerbau berduyun beruntun-runtun.

Pupuh 60:

1. Ikan adarat/ bala peka marampak, pipikupikul nika kirnna ri wuntat, mirica kasumba kapas kalapa wwah, kalar asem pinikul saha wijyan. 

2. I wuri tikaɳ mamikul abwat, khapasah arepwan arimbit anuntun, kirikirik iɳ tnen i kiwa beñcit, pitik itik iɳ kisa mewed arankik.

3. Sasiki pikulpikulanya maghantah, khacu kacubuɳ bun upih khamal anwam, tapi kukusan harudaɳ dulan uswan, lwir amurutuk/ çaranya ginuywan.

4. Nrpati parɳ datn i pura warnnan, tlas umulih ri dalmira sowaɳ, atutur i solah-hulahnira nunten, asin anukana para swa ginöɳ twas.

Artinya:
1. Yang berjalan rampak berarak-arak, Barisan pikulan berjalan belakang, Lada, kesumba, kapas, buah kelapa, Buah pinang, asam dan wijen terpikul.

2. Di belakangnya pemikul barang berat, Sengkeyegan lambat berbimbingan tangan, Kanan menuntun kirik dan kiri genjik, Dengan ayam itik di keranjang merunduk.

3. Jenis barang terkumpul dalam pikulan, Buah kecubung, rebung, seludang, cempaluk, nyiru, kerucut, tempayan, dulang, periuk, Gelaknya seperti hujan panah jatuh.

4. Tersebut Baginda telah masuk pura, Semua bubar masuk ke rumah masing-masing, Ramai bercerita tentang hal yang lalu, Membuat gembira semua sanak kadang.

Pupuh 61:

1. Lunhaɳ kala nrpati tan alawas riɳ rajya, praptaɳ çakha dwi gaja rawi bhadraɳ masa, nka ta cri natha mara ri tirib / mwaɳ sompur, burwan sasok / hyalas ika dinwan lwaɳnyakwe.

2. Ndan ri çakha tri tanu rawi riɳ weçaka, çri natha muja mara ri palah sabhrtya, jambat siɳ ramya pinaraniran / lanlitya, ri lwaɳ wentar mmanuri balitar mwaɳ jimbe.

3. Janjan sanke (118b) balitar anidul tut / margga, senkan / poryyaɳ gatarasa tahenyadoh wwe, ndah prapteɳ lodaya sira piraɳ ratryanher, çakte rumnin jalaqi jinajah tut pingir.

4. Sah sanke lodaya sira mananti ri simpiɳ, swecchanambyamahajona ri saɳ hyaɳ darmma, sakniɳ prasanda tuwi hana dohnya nulwan, na hetunyan / banunen anawetan matra.

Artinya:
1. Waktu lalu; Baginda tak lama di istana, Tahun Saka dua gajah bulan (1282) Badra pada, Beliau berangkat menuju Tirib dan Sempur, Nampak sangat banyak binatang di dalam hutan.

2. Tahun Saka tiga badan dan bulan (1283) Waisaka, Baginda raja berangkat menyekar ke Palah, Dan mengunjungi Jimbe untuk menghibur hati, Di Lawang Wentar, Blitar menenteramkan cita.

3. Dari Blitar ke selatan jalannya mendaki, Pohonnya jarang, layu lesu kekurangan air, Sampai Lodaya bermalam beberapa hari, Tertarik keindahan lautan, menyisir pantai.

4. Meninggalkan Lodaya menuju desa Simping, Ingin memperbaiki candi makam leluhur, Menaranya rusak, dilihat miring ke barat, Perlu ditegakkan kembali agak ke timur.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Baca Juga