Naskah Asli Kitab Negarakertagama dan Terjemahannya


Pupuh 21:

1. Byatiteñjiɳ mankat / caritan ikanaɳ deça kawahan, riɳ lo pandak ranwakuniɳ i balerah barubare, dawöhan lawan kapayeman i telpak / ri barmi, sapan kapraptan / mwaɳ kasaduran anujwiɳ pawijunan.

2. Juraɳ bobo runtiɳ mwan i pasawahan teki kahnu, muwah prapteɳ jaladi patalap ika mwaɳ ri padali, rin arnnon lawan pangulan i payaman / len tepasana, tkeɳ rmbaɳ prapte kamirahan i pingir nin udadi.

Artinya:
1. Fajar menyingsing; berangkat lagi Baginda melalui, Lo Pandak, Ranu Kuning, Balerah, Bare-bare, Dawohan, Kapayeman, Telpak, Baremi, Sapang serta Kasaduran, Kereta berjalan cepat-cepat menuju Pawijungan.

2. Menuruni lurah, melintasi sawah, lari menuju, Jaladipa, Talapika, Padali, Arnon dan Panggulan, Langsung ke Payaman, Tepasana ke arah kota Rembang, Sampai di Kemirahan yang letaknya di pantai lautan.

Pupuh 22:

1. I dampar i patuñjunan / nrpati lalana mahawan i tiraniɳ pasir, amurwwa hnu tut / hni ratarata nika magnet timbah iɳ ratha, araryyan i samipaniɳ talaga seh çarasija tarate pada skar, jnek mihat i posikiɳ makara riɳ wway ahnin i dalmnya waspada.

2. Ndatan wicaritan kalanwan ikanan ranu masurawayan lawan tasik, riyankatira sah dataɳ ri wdi ri guntur asnet i samipaniɳ hawan, kasogatan i bajrakança ri taladwaja tlas apageh cinarccaken, dulurnya ri patuñjunan / kaslan i bala turun umulih mareɳ kuti.

3. Yatekha hinalintanan / muwah amurwwa matut alas i tiraniɳ pasir, (102b) araryyan irikaɳ palumbwan aburu ksana lumaris i linsiriɳ rawi, bhawisya hilintaniɳ lwah i rabut / lawan anuju surud nin ampuhan, lurah ri balater / linakwanira lalana mamegil i tiraniɳ pasir.

4. Rin eñjin ahawan kunir basini saksana datn i saden siramgil, piraɳ wni kuneɳ lawasnira jnek / mamnamn i sarampwan aɳlnöɳ, ri sahnira wawaɳ tke kura bacok / narapatin awilaça riɳ pasir, jnek lumihat iɳ karaɳ kinasut iɳ ryyak asirasirat anhirib / jawuh.

5. Tuhun rakhawi tan mare kuta bacok / dumadak anut i simpanin hawan, anuttara sake sadeɳ mahawan iɳ balun anuju ri tumbu len habet, muwah ri galagah ri tanpahin anantya mgil i rnes apty anankila, amogha kapapag / narendra mahawan / jayakrta ri wanagriyalaris.

Artinya:
1. Di Dampar dan Patunjungan Sri Baginda bercengkerma menyisir tepi lautan, Ke jurusan timur turut pasisir datar, lembut-limbur dilintas kereta, Berhenti beliau di tepi danau penuh teratai, tunjung sedang berbunga, Asyik memandang udang berenang dalam air tenang memperlihatkan dasarnya.

2. Terlangkahi keindahan air telaga yang lambai-melambai dengan lautan, Danau ditinggalkan, menuju Wedi dan Guntur tersembunyi di tepi jalan, Kasogatan Bajraka termasuk wilayah Taladwaja sejak dulu kala, Seperti juga Patunjungan, akibat perang, belum kembali ke asrama.

3. Terlintas tempat tersebut, ke timur mengikut hutan sepanjang tepi lautan, Berhenti di Palumbon berburu sebentar, berangkat setelah surya larut, Menyeberangi sungai Rabutlawang yang kebetulan airnya sedang surut, Menuruni lurah Balater menuju pantai lautan, lalu bermalam lagi.

4. Pada waktu fajar menyingsing, menuju Kunir Basini, di Sadeng bermalam, Malam berganti malam Baginda pesiar menikmati alam Sarampuan, Sepeninggalnya beliau menjelang kota Bacok bersenang-senang di pantai, Heran memandang karang tersiram riak gelombang berpancar seperti Hujan.

5. Tapi sang rakawi tidak ikut berkunjung di Bacok, pergi menyidat jalan, Dari Sadeng ke utara menjelang Balung, terus menuju Tumbu dan Habet, Galagah, Tampaling, beristirahat di Renes seraya menanti Baginda, Segera berjumpa lagi dalam perjalanan ke Jayakreta-Wanagriya.

Pupuh 23:

1. Ri doni bentoɳ puruhan lawan bacek, pakhis haji mwaɳ padanan / scaɳ, ri jati gumlar kkawahan çila bhano, anuttareɳ dewarame tke dukun.

2. Muwah lumampah datniɳ pakambanan, rika mgil / saɳ prabhu saksanan laku, dataɳ tansil / wwitaniɳ lurah daya, linakwan aglis / datniɳ juraɳ dalm.

3. Ikaɳ wahan dug manalor sakeɳ tasik, ri sanden ande nikha durgga- (103a) ma rupök, lumud jawuh sengkanikan padalyö, aneka taɳ syandana sak / silih pagut.

Artinya:
1. Melalui Doni Bontong, Puruhan, Bacek, Pakisaji, Padangan terus ke Secang, Terlintas Jati Gumelar, Silabango, Ke utara ke Dewa Rame dan Dukun.

2. Lalu berangkat lagi ke Pakembangan, Di situ bermalam; segera berangkat, Sampailah beliau ke ujung lurah daya, Yang segera dituruni sampai jurang.

3. Dari pantai ke utara sepanjang jalan, Sangat sempit, sukar amat dijalani, Lumutnya licin akibat kena hujan, Banyak kereta rusak sebab berlanggar.

Pupuh 24:

1. Tuhun maglis / dug / ri palayanan awarnnalayan adoh, ri baɳkoɳ konaɳ taɳ parana mamgil / çighra lumaris, padamrih prapta riɳ çarana tikanaɳ wwaɳ maçarana,waneh çighra prapteɳ surabhasarabadniɳ wwan aniriɳ.

2. Sirpniɳ nwai mandalanalan i tkanyen alanalaɳ, ri candyan degnyandel / sapi nika waneh puh besur anel, bhawisyaɳ yana nuttara turayan an deça kahawan, padacrwankatnyagyatakitaki tka ri patukanan.

Artinya:
1. Terlalu lancar lari kereta melintas Palayangan, dan Bangkong, dua desa tanpa cerita, terus menuju Sarana, mereka yang merasa lelah ingin berehat, Lainnya bergegas berebut jalan menuju Surabasa.

2. Terpalang matahari terbenam berhenti di padang lalang, Senja pun turun, sapi lelah dilepas dari pasangan, Perjalanan membelok ke utara melintas Turayan, Beramai-ramai lekas-lekas ingin mencapai Patukangan.

Pupuh 25:

1. Taneh yan caritan / pratinkah ikanaɳ swabhrtya mantry adulur, warnnan teki dataɳnire patukanan / saɳ çri narendrapuphul, nkaneɳ sagaratira kulwan ikanaɳ talakrp alwarata, lor parnnahnya sakeɳ pakuwwan irikangwan / çri narendramgil.

2. Sakweh saɳ para mantry amancanagaromungwiɳ pakuwwan kabeh, mwaɳ saɳ dyaksa pasanguhan / rasika saɳ wançadirajomark, tansah san hupapatty anindita dan açcaryyottaranopama, çaiwapanji mapanji santara widagden agama wruh kawi.

Artinya:
1. Panjang lamun dikisahkan kelakuan para menteri dan abdi, Beramai-ramai Baginda telah sampai di desa Patukangan, Di tepi laut lebar tenang rata terbentang di barat Talakrep, Sebelah utara pakuwuan pasanggrahan Baginda Nata.

2. Semua menteri, mancanagara hadir di pakuwuan, Juga jaksa Pasungguhan Sang Wangsadiraja ikut menghadap, Para Upapati yang tanpa cela, para pembesar agama, Panji Siwa dan Panji Buddha, paham hukum dan putus sastera.

Pupuh 26:

1. Ndan mukya dipatin pakuwwan apagöh san aryya çuradikara sakweh niɳ jajahan / sa (103b) ke patukanan / sampun dataɳ tan masowe, kapwasraɳ mahaturhatur pada sinunan wastra buddinya tusta, tustanyandani tusta ri nrpati santustan / jnekj riɳ pakuwwan.

2. Wwanten / rupaka laryyalaryyan annah sanke hujuɳnin samudra, waiçmaneka kikis tinap natar ikalwapinda nusan / sakeɳ doh, margganyeki linantaran / lyep awarnnanguɳ katon denikaɳ ryyak, kirtti san aryya towi pasnahe praptya saɳ çri narendra.

Artinya:
1. Sang adipati Suradikara memimpin upacara sambutan, Diikuti segenap penduduk daerah wilayah Patukangan, Menyampaikan persembahan, girang bergilir dianugerahi kain, Girang rakyat girang raja, pakuwuan berlimpah kegirangan.

2. Untuk pemandangan ada rumah dari ujung memanjang ke lautan, Aneka bentuknya, rakit halamannya, dari jauh bagai pulau, Jalannya jembatan goyah kelihatan bergoyang ditempuh ombak, Itulah buatan sang arya bagai persiapan menyambut raja.

Pupuh 27:

1. Nka çri natha maranlipur huyan i tiksaniɳ dinakara, saksat dewata dewatin saha khasihniratikatikan, wwaɳ ri jro sawan apsarin wahu sakeɳ wihaya madulur, moktaɳ klesa hidep nika mulat awarnna tibra kawnan.

2. Tan tungal / tikanaɳ wiläça ginawe narendrakasukhan, siɳ wastwasuna tustacitta rikanaɳ pradeça winanun, baryyan karaktan / çramaçrama maweh jner nin umulat, singih dewa manindarat / juga siran lumanlan i jagat.

Artinya:
1. Untuk mengurangi sumuk akibat teriknya matahari, Baginda mendekati permaisuri seperti dewa-dewi, Para puteri laksana apsari turun dari Kahyangan, Hilangnya keganjilan berganti pandang penuh heran-cengang.

2. Berbagai-bagai permainan diadakan demi kesukaan, Berbuat segala apa yang membuat gembira penduduk, Menari topeng, bergumul, bergulat, membuat orang kagum, Sungguh beliau dewa menjelma, sedang mengedari dunia.

Pupuh 28:

1. Pira teki lawasnira ri patukanan, para mantri ri bali ri madura dataɳ, ri balumbun andelan ika karuhun, sayawaksithi wetan umark apuphul.

2. Pada bhakty ahatur pada masirasi(104a)ran, bawi mesa kbo sapi hayam asu sek, saha wastra pinundut adulur / hasusun, manahiɳ mulat adbhuta kadi tan i rat.

3. Sakatembay in enjan atiki caritan, naranatha siradadar i bala kabeh,milu salwir ikaɳ para khawi sinunan, pada tusta ti para jana manalm.

Artinya:
1. Selama kunjungan di desa Patukangan, para menteri dari Bali dan Madura, dari Balumbung, kepercayaan Baginda, menteri seluruh Jawa Timur berkumpul.

2. Persembahan bulu bekti bertumpah-limpah, babi, gudel, kerbau, sapi, ayam dan anjing, Bahan kain yang diterima bertumpuk timbun, Para penonton tercengang-cengang memandang.

3. Tersebut keesokan hari pagi-pagi, Baginda keluar di tengah-tengah rakyat, Diiringi para kawi serta pujangga, Menabur harta, membuat gembira rakyat.

Pupuh 29:

1. Ndan saɳ kawy aparab / prapanca juga çokha tanari siwuhön, de saɳ kawy upapatti sogata mapañji krtayaça pjah, mitrangeh rasike kalanwan asih aɳdulur atakitaki, lagyamulyani kirtti pustaka tinumbas inapi tinnöt.

2. Cittankwi rasikan katmwawarasanateramahasahas, nyama wruh ri parananiɳ mahas akirttya tilara kakawin, nunin matya jmah muwah sisip ikiɳ lara pinahalalu, mati pwa datninhulun / lwes aweh skel analahasa.

3. Nahan karananiɳ wawaɳ sah umareɳ kta milu rumuhun, tal tungal halalaɳ dawa ri pacaron / kahawan i bunatan, prapteɳ toya runun / walandinanujwi tarapas amgil, enjiɳ laryy ahawan / lmah ban irikaɳ ksana datn i kta.

Artinya:
1. Hanya pujangga yang menyamar Prapanca sedih tanpa upama, Berkabung kehilangan kawan kawi-Buddha Panji Kertayasa, Teman bersuka-ria, teman karib dalam upacara agama, Beliau dipanggil pulang, sedang mulai menggubah karya megah.

2. Kusangka tetap sehat, sanggup mengantar aku kemana juga, Beliau tahu tempat-tempat mana yang layak pantas dilihat, Rupanya sang pujangga ingin mewariskan karya megah indah, Namun, mangkatlah beliau, ketika aku tiba, tak terduga.

3. Itulah lantarannya aku turut berangkat ke desa Keta, Melewati Tal Tunggal, Halalang-panjang, Pacaran dan Bungatan, Sampai Toya Rungun, Walanding, terus Terapas, lalu bermalam, Paginya berangkat ke Lemah Abang, segera tiba di Keta.

Pupuh 30:

1. Rintar saɳ çri narapati n anulwan / muwah teki warnnan, çighra prapteɳ kta pili- (104b) pilih pañca ratrin pananti, sweccamarnna jalanidi n amangih muwah laryyalaryyan, ndatan dady alupa rin anukhane parapan ginöɳ twas.

2. Kwehniɳ mantri kta pada mark nayya majña san aryya, wirapranadinikha milu saçewa boddopapatti, mwaɳ sakweh niɳ jajahan aniriɳ sök / dataɳ tan hinundaɳ, kapwawwat / bhojana sahana tustan / sinunan / suwastra.

Artinya:
1. Tersebut perjalanan Sri Narapati ke arah barat, Segera sampai Keta dan tinggal di sana lima hari, Girang beliau melihat lautan, memandang balai kambang, Tidak lupa menghirup kesenangan lain sehingga puas.

2. Atas perintah sang arya semua menteri menghadap, Wiraprana bagai kepala, upapati Siwa-Buddha, Mengalir rakyat yang datang sukarela tanpa diundang, Membawa bahan santapan, girang menerima balasan.

Selanjutanya…
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Baca Juga