Lontar Tutur Wiksu Pungu


Utamaning Utama Dana ngaran …..muwah kanistan madyotamanika petaning arta ngarania, olihnia manggaga sawah ambabad ing tegal pakubuan, ya tika kaharan olih sakeng lelepaning tangan. tuwin utamaningutama kahajaring aji, pinaka marga de sang Resiwara yan amrih wibawa lawan sriya, ndah apa pwa ya asihning Hyang Jagatkarana rumuhun, mangastuti sira aminta anugraha saha cita nirmala, kamenaning wang nanem palawija sarwa tinandur, makasahayang ganawacana, enakpwa ya denira amrih kapetaning wibawa lawan  apaboga haneng bumi, makasahayang bayu langgeng, makelan ring panas tis lawan suka duhka, tan angitung ing wlekang alapa, amangun sega sakepel, toya sata hapan gangan sapang, enak juga pwa ya citania amrih-amrihang gawenieng dadieng buwana, angurangana wisaya lawan pangan kinum, twim suka juga pwa solah bawania, tan mangde duhkaning para samargiang molih pala, yadian akedik yadian akweh pasunging Hyang Jagatkarana, tyaga juga sira asewakeng Batara aminta eninging urip.
Yan pamenta sarwa karya karta, maka agrania pada sukaneng sabumi. Mangkana twi darmaning wang mamet arta haneng bumi mandala, tabeg ngaraning langgeng, anebeg ngaraning anambah, nambah ngaraning paminta mwang anuting sembah. Ambabad ngaraning sarwa tutur aji aksara, kapwa ya atata denira wruh, amulukua ngaraning mulaning tritatwa, apan ika ngakaning molih, sakwehning karyanira yan prasida.

Ya tika matangnian sinangguh utamaning utama, rikapetaning artan pagaga sawah ngarania, ridenian sakeng suka kewalia kapetanika, anginak-inak, ta pwang artan teka, mandamalon pwa yan pamolihnia wekasan. Twin aputeran swabawaning arta lunga teka, tan langgeng pinakolahnireng buwana, mincang-mincang maregsugih daridra, sadalan pwa ya ring sriya, ya sugih ngarania, ri denian kinahanan ing suka kewalia, yan pamrih sukaning sasarat kabeh.
Mangkana pwa ya karanania senggahendan otamaning utama sojaring aji, pinaka marga de sang inanggeh Brahmana, yan mamet kawibawan lawan upajiwanira, mwang sinandangnireng buwana sarira, pinaka lamakaning darmaniran pataki-taki brata, amredyakena ayuning jagadita ya, apan sawah ngaraning carik, carik ngaraning akasa atmaka, akasatmaka twi wekasing pati Sang Pandita telasing reh.

Yang disebut dengan perolehan kekayaan nista – madya – utama itu adalah yang diperoleh dari mengerjakan sawah, membersihkan tegalan / ladang dan perkebunan dari hasil usaha jerih payah oleh tangan sendiri. Itulah sebenarnya perolehan/penghasilan yang paling utama sesuai dengan ajaran sastra agama sebagai perwujudan sikap mental seorang Resi Agung (Pendeta) kalau berkeinginan memperoleh wibawa dan terpandang dalam masyarakat. Apa yang menjadikan utama dalam perolehan tersebut? Sebab tatkala kita baru mulai mengerjakan sawah, membersihkan, membajak dan mencangkul, terlebih dahulu memohon waranugraha dari Sanghyang Jagat Karana dengan menghaturkan bakti mohon anugerah berdasarkan pikiran yang bersih, hening dan suci. Pada hakekatnya orang yang menanam biji-bijian dan segala sesuatu yang ditanam harus berdasarkan perhitungan dan perilaku yang baik. Dengan demikian berhasillah mereka dalam mencari kehidupan, kewibawaan dan sandang pangan di bumi ini. Dengan berlandaskan usaha kerja keras yang kokoh dan kuat, tahan uji oleh hujan dan panas, suka dan duka dengan tidak memperhitungkan lapar dan dahaga, cukup memakan nasi sekepal, air seteguk dan sedikit sayur, namun tetap dilandasi oleh pikiran yang bersih, hening dan suci, dengan mengerjakan suatu pekerjaan yang bertujuan menjaga kerahayuan dunia. Membatasi keinginan yang berlebihan dari panca indriya dengan tidak makan-minum yang berlebihan dan dilakukan dengan suka cita dalam penampilannya, tidak membuat orang lain sengsara dalam melaksanakan pekerjaan untuk memperoleh hasil, meskipun sedikit atau banyak dianugrahi oleh Sanghyang Widhi, tapi diterima dengan sabar dan berbesar hati. Kepada Sanghyang Widhi hanya minta kesejahteraan hidup, memperhatikan kesejahteraan orang lain, demikian swadharma seseorang apabila berkeinginan untuk mencari kekayaan (artha).

Yang disebut dengan “Tabeg” adalah kelanggengan, “Anabeg” disebut juga menyembah, “Anambah” adalah memohon kepada Sanghyang Widhi sesuai dengan jasa (karma) apa yang telah diperbuat di dunia ini. “Ambabad” sebenarnya adalah ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh sastra agama dan segala maksud dan tujuannya telah diketahui olehnya. “Amuluku” pada hakekatnya adalah ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat dari segala pekerjaan yang diperbuat dan memperoleh kehidupan, itulah yang disebut artha yang paling utama. Juga disebutkan mencari harta dengan usaha  mengerjakan sawah yang didasari oleh pikiran yang mulia, makanya tak terhingga banyaknya hasil yang diperoleh, berbahagialah kehidupannya kelak. Namun kekayaan tersebut tidaklah kekal, datang dan pergi silih berganti mendatangi orang yang kaya dan miskin. Tapi apabila kekayaan tersebut diperoleh dan dipergunakan untuk sesuatu hal yang baik, menolong orang lain, maka itulah yang disebut dengan orang kaya. Jelaslah seseorang akan selalu mendapat kebahagiaan apabila ikut memikirkan kebahagiaan orang lain, itulah sebabnya orang yang demikian itu disebut orang utama dan berhasil dalam mempelajari ilmu pengetahuan yang didasari oleh sastra agama.


 

Muwah ikang utama dana ngarania, olih sakeng anulung musuh, aprang wacana angadwaken ikang kawicaksananireng aji kabeh, anemu wakning rasaning weda agama, neher ta pwa ya kabanda sakweh ni satrunire sojaring sarwa tatwa tutur prakasa, kapwa ya anut mareng ayu, mangadakan ubaya hita ya pareng agawe ayuning jagatraya, samarganiran molih kawibawaneng dadi sakala jagat, lawan kasubaganing bumi mandala.
Ndatan pwa kalen mwah kininkinira, kewalia sukaning buwana angekatwa sewaka anunggal I sir, ya atah pinaka mulaning angen-engenira sadakala, samarganing ayu hita haneng tribuwana, mangkanolahaning Ksatriotama ngarania, yan amameti wibawa sakeng ayu, tyaga ta sira amarahana, magawaya atutur sari-sari irikang buwana, tan alupeng sila adikarama, kapwa anunggaleng sira. Yan pareng ayu mene wekasnia, ring olihniran wibawa sakeng silakrama ayu ngarania, ya juga senggahen utama dana, ri Sang Ksatrya Pandita.

Dan yang disebut dengan “utama dana” diperoleh dari menolong musuh dan berdiplomasi mengadu kebijaksanaan yang diperoleh dari ilmu pengetahuan (ajaran sastra agama), yang merupakan hakekat dari Weda Agama. Dengan demikian dapatlah dikuasainya seluruh musuh berdasarkan inti sari dari ajaran sastra, sehingga musuh-musuh tunduk pada kebenaran dan berjanji setia dengan perasaan suci bersama-sama akan memelihara ketentraman dan kedamaian dunia. Tidak ada hal lain yang diperbuat kecuali untuk kesejahteraan umat manusia yang merupakan perbuatan dan perilakusebagai seorang satria utama yang mencari kewibawaan berdasarkan kebenaran (Perwira), dengan mengutamakan tata susila dan sopan santun untuk memperoleh kebahagiaan dikemudian hari. Dalam memperoleh kebahagiaan selalu didasari oleh budi pekerti yang baik, itulah sebenarnya yang disebut dengan “utama dana”.


 

Kunang ikang sinanggah madianing madia ikang dana, olih sakeg ananguna yadnya, ngaraning prang adbuta jaya lawan kaparajaya, apa pwa hetunia sinanggah madyaning madya? Ri denian maha durga makapetaning arta ngarania.
Yan jaya ta pwa sira, molih ta sira suka mageng lawan sriya, yan kaparajaya ta pwa anakku, molihing dirabawana ngaraning suralayasaba, amor ing teja amaya-maya, palaning sudira subrata angayu kasuran makadadahang uripnireng buwane, ngkana pwa ya ambukti suka kewalia. Ya tika hetunikan sinanggah dana madianing madia ngarania, apan pareng amasang surud lawan sarira. Lingniran Parangsurama karange ring rat kabeh, pinake agra sumpanging Sang Ksatria Purusa.

Adapun yang disebut dengan madyaning madya dana adalah jika diperoleh dari melaksanakan Yadnya dalam peperangan yang hebat, baik kalah maupun mengalahkan. Karena dana itu diperoleh dari pekerjaan yang penuh dengan marabahaya, kalau mereka berada pada pihak yang menang akan memperoleh kesenangan dan kewibawaan yang sangat besar, kalau hancur atau kalah dalam peperangan akan memperoleh tempat yang abadi di Surga menyatu dengan sinarNya sebagai akibat perilaku yang gagah berani mempertaruhkan jiwa raga demi negara dan bangsa maka di surgalah tempatnya. Karena rela hancur jiwa dan raganya seperti sabda Sang Rama Perasu yang merupakan Ksatria utama yang perwira dan terkenal pada jamannya.


 

Muwah tikang madya dana ngarania, olih sakeng adwal atuku apalua ya alayara, umentasing tasik, samarganian molih palaning gawenia, wredi ta pwa ya mas arta lawan srinia haneng sakala jagat, wenang suruda tang artanian kalanika adagang alayara.
Ya wesia ta ngarania, juga inandelan ing pasang surud, lawan suka duhka, mapala nispala, ngaraning lewih suka pwa ya wredining arta, ageng duhka nieng ksayaning kamulaning mas rajapeni. Mangkanolihingnia ambeking westa ngarania.

Dan yang disebut dengan madya dana adalah kekayaan yang diperoleh dari hasil jual beli, berniaga dan perdagangan antar pulau dengan berlayar mengarungi samudra. Dengan perbuatan atau cara memperoleh kekayaan ini dari dunia perdagangan akan terjadi konskwensi untung dan rugi. Kalau untung maka brtambahlah kekayaan dan senanglah mereka namun apabila tidak berhasil maka rugilah dan bersedihlah mereka. Oleh karena itu perbuatan jual beli selalu dikaitkan dengan untung-rugi, pasang surut, suka dan duka.


 

Kunang inganikang sinanggah nista dana ngarania, dana olih minta. Ika ta kabeh kapwa nista ngarania, ri denian ewuh pwa ya wredining dana mangkana kramania, apan enggal ksayania, swe ya wredinia.

Adapun yang disebut dengan nista dana adalah hasil yang diperoleh dari meminta-minta, sebab sangat sulit untuk bertambah namun sangat cepat berkurang harta kekayaannya.


 

Kunang ikang nistaning kanista dana ngarani aatoh-tohan, yadian olih sakeng ikang dana olih sakeng anakbhi, mwang sakeng alap, mwang aminta-minta. Ika ta kabeh kapwa nista ngarania, ridenian ewuh pwa ya wredining dana mangkana kramania, apan enggal ksayania, swe ya wredinia.

Kunang ikang nistaning kanistan dana ngarani, ikang dana mulihimg ayodia, ngarania olih sakeng wisayania atoh-tohan yadian olih sakeng angadu sawung twi, pada ya nistaning anista ? yan mangkana langta aku.
Rideniang adres pwa ya tekania lawan ksayania sadakala, ananekakena ewuh ing ati, sada mosah, rupanian tan inak rupaning turunieng dina ratri, ya tan kasaputan arip arip mata, tan saha pwa ya wredining dana mangkana kramania, apan enggal ksayania, swe ya wredinia.

Kunang ikang nistaning kanistan dana ngarania, ikang dana mulihing ayodia, ngarania olih sakeng wisayania atoh-tohan yadian olih sakeng sawung twi, pada ya nistaning anista ngarania, paran pwa yetunian nistaning anista ? yan mangkana langta atanyeng aku. Ridenian adres pwa ya tekania lawan ksayania sadakala, ananekakena ewuh ing ati, sada mosah, rupanian tan inak rupaning turunieng dina ratri, ya tan kasaputan arip mata, tan saha pwa ya angayam-ayam wastu tan hana, wyakula ajnyana inandehi prapanca budi, lwir wang kasaputing geni sawukir padania.
Apan tan inak idenia amangan anginum, yadian alungguha twi, ridenia tan sah pwa ya atinie ngguani wisayaning

Adapun yang disebut dengan nistaning nista dana adalah kekayaan yang diperoleh dari bertaruh dalam judian, demikian pula apabila sepenuhnya diperoleh dari sang isteri dan juga dari perolehan menerima upah. Sebab mustahil kekayaan tersebut akan dapat bertambah apabila melakukan perolehan seperti itu, karena akan lebih cepat habisnya dari bertambahnya serta lama berkembang. Hal itulah selalu membuat mereka selalu gelisah, tidak tentram hidupnya, terganggu tidurnya baik siang maupun malam. Tidak mampu untuk memusatkan pikiran karena selalu dilanda pikiran bimbang, seperti orang yang diselimuti oleh api segunung, demikian perumpamaannya. Tidak merasa enak dalam mencicipi makanan dan minuman, begitupula duduknya tidak tenang, sebab hatinya selalu berada dalam arena perjudian, membayangkan kalah dan menang.

 
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

HALAMAN TERKAIT
Blog Terkait