Sabda (Suara), Aksara dan Pemujaan dalam Tutūr Aji Śaraśwatī


 

Salinan Lontar Tutur Aji Saraswati

Berikut ini adalah salinan dari lontar Tutur Aji Saraswati yang ditulis ulang dalam aksara bali beserta terjemahannya.

ᬒᬁᬅᬯᬶᬖ᭄ᬦᬫᬵᬲ᭄ᬢᬸᬢᬢᬵᬲ᭄ᬢᬸᬦᬵᬫᬲ᭄ᬯᬳ᭛᭚ᬦᬶᬳᬦ᭄ᬢᬸᬢᬹᬃᬅᬚᬶᬰᬭᬰ᭄ᬯᬢᬷ᭞ᬗ᭞ᬯ᭄ᬦᬂᬳᬶᬗᬗ᭄ᬕᬾᬤᬾᬲᬂᬯ᭄ᬭᬸᬄᬭᬶᬂᬲᬳᬮ᭄ᬯᬦᬶᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭᬯᬵᬬ᭞ᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬦ᭄ᬭᬶᬂᬢᬢ᭄ᬯᬘᬭᬶᬢᬢᭂᬓᬭᬶᬂᬯᬶᬓ᭄ᬭ ᬫ᭞ᬤᬺᬱ᭄ᬝᬶᬦᬶᬭᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬶᬕᬤ᭄ᬜᬵᬦ᭞ᬬᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬶᬕᬭᬶᬂᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬳᬶᬤᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬕᬸᬭᬸᬭᬾᬓ᭞ᬳᬶᬤᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬓᬯᬶᬰ᭄ᬯᬭ᭞ᬳᬶᬤᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬰᬭᬰ᭄ᬯᬢᬶ᭞ᬇᬓᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬶᬕᬚ᭄ᬜᬵᬦᬲᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫ᭞ᬫ ᬗ᭄ᬯᬯᬢᬢ᭄ᬯᬘᬭᬶᬢ᭞ᬭᬶᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬲᬂᬢᬶᬕᬚᬸᬕ᭞ᬤᬺᬱ᭄ᬝᬶᬦᬶᬭᬲᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬫᬓᬸᬢᬬ᭞ᬢ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬯᬵᬬ᭞ᬳᬧᬶᬗᬶᬢ᭄ᬤᬾᬦᬶᬭᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬯᬸᬥᬶ᭞ᬳᬭᬂᬯᭀᬂᬯᬶᬓᬦ᭄ᬓᬬᬾᬓᬶ᭞ ᬭᬶᬂᬅᬚᬶᬰᬭᬰ᭄ᬯᬢᬷ᭞ᬧᬦᬫ᭄ᬩᬗᬦᬶᬭᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬕᬸᬭᬸᬭᬶᬂᬢᬸᬢᬹᬃᬪᬹᬯᬦᬫᬩᬄ᭞ᬫᬸᬮᬦᬶᬂᬤᬤᬶᬓᬩ᭄ᬬᬲᬫᬦᬚᬸᬕ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬪᬝᬵᬭᬳᬗᬯ᭄ᬯᬦᬢ᭄ᬭᬶᬪᬹᬯᬦ᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬢᬶ

 

1b. oṁawighnamāstutatāstunāmaswaha
nihantutūr̀ajiśaraśwatī, nga, wnanghinganggedesangwruḥringsahalwaningakṣarawāya, prajñanringtatwacaritatĕkaringwikra ma, dr̥ĕṣṭinirasanghyangtigadñāna, yasanghyangtigaringmangkana, hidasanghyanggurureka, hidasanghyangkawiśwara, hidasanghyangśaraśwati, ikasanghyangtigajñānasūkṣma, ma ngwawatatwacarita, ringakṣaramangkana, sangtigajuga, dr̥ĕṣṭinirasūkṣmamakutaya, twinyantawāya, hapingitdenirasanghyangwudhi, harangwongwikankayeki, ringajiśaraśwatī, panambanganirasanghyanggururingtutūr̀bhūwanamabaḥ, mulaningdadikabyasamanajuga, hapansanghyangbhaṭārahangawwanatribhūwana, sar̀wwati


ᬢᬶᬕ᭟ᬳᬦᬧᬺᬢᬶᬯᬶᬅᬧᬄᬅᬓᬰᬳᬾᬩᭂᬓ᭄ᬓᬢᭂᬓᬦᬶᬂᬧᬗᬶᬲᬶᬦ᭄ᬬ᭞ᬇᬓᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭᬫᬶᬚᬶᬮ᭄ᬢᬢᬶᬕ᭞ᬳᬦᬢᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬢᬶᬕ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬦ᭄ᬬ᭞ᬲ᭄ᬯᬮᬮᬶᬢ᭞ᬅ᭞ᬯᬺᬳᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬳ᭞ᬦ᭞ᬘ᭞ᬭ᭞ᬓ᭞ᬤ᭞ᬢ᭞ ᬲ᭞ᬯ᭞ᬮ᭞ᬫ᭞ᬕ᭞ᬩ᭞ᬗ᭞ᬧ᭞ᬚ᭞ᬬ᭞ᬜ᭟ᬫ᭄ᬯᬂᬫᭀᬤ᭄ᬭᬾ᭞[image]᭞ᬲ᭄ᬯᬮᬮᬶᬢᬰᬵᬳᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬫᭀᬮᬄ᭞ᬇᬓᬂᬫᭀᬤ᭄ᬭᬾᬢᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬫᬕᬶ᭞ᬕᭂᬦᭂᬧ᭄ᬳᬤᬰᬯᬶᬓ᭄ᬭᬫᬯᬸᬦᬂᬅᬓ᭄ᬱ ᬭᭀᬂᬧᬸᬮᬸᬄᬓ᭄ᬯᬾᬄᬦ᭄ᬬ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬬᬢᬦ᭄ᬢᬢ᭄ᬯ᭞ᬭᭀᬭᭀᬰ᭄ᬯᬭᬯᬯᬂ᭞ᬳᬦᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄‌ᬰ᭄ᬯᬭᬚᬢᬶ᭞ᬦᬶᬳᬦ᭄ᬢᬶᬩᬓᭂᬦᬮᬯᬦ᭄ᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬰᬶᬯᬢᬶᬕ᭞ᬰᬶ᭞ᬰ᭄᭞ᬧ᭄ᬭ᭟ᬯ᭄ᬦᬂᬳᬗᬫᭀᬗᬦᬚᬵ ᬢ᭄ᬬᬲ᭄ᬭᬸᬲᬭᬲᬦᬶᬓᬂᬯᬵᬬ᭞ᬳᬦᬦᬶᬱ᭄ᬝᬫᬥ᭄ᬬᬉᬢ᭄ᬢᬵᬫ᭞ᬓᬢᬸᬢᬸᬭᬦ᭄᭞ᬪᬸᬢ᭞ᬫ᭞ᬤᬾᬯ᭟ᬬᬾᬦ᭄ᬳᬦᬫᬓᬸᬢᬓ᭄ᬭᬫᬦ᭄ᬬ᭞ᬭᬶᬂᬯᬭᬶᬕ᭞ᬭᬶᬂᬉᬱᬥ᭞ᬭᬶᬂᬢᬸᬢᬹᬃ᭞ᬓᬬᬾᬓᬶᬧᬶ

 

2a. tiga. hanapr̥ĕtiwi’apaḥakaśahebĕkkatĕkaningpangisinya, ikangakṣaramijiltatiga, hanatastratiga, lwir̀nya, swalalita, a, wr̥ĕhastra, ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, wa, la, ma, ga, ba, nga, pa, ja, ya, ña. mwangmodre, [image], swalalitaśāhastramolaḥ, ikangmodretāstramagi, gĕnĕp’hadaśawikramawunangakṣa rongpuluḥkweḥnya, lwinyatantatwa, rorośwarawawang, hanunggalśwarajati, nihantibakĕnalawansanghyangśiwatiga, śi, ś, pra. wnanghangamonganajā tyasrusarasanikangwāya, hananiṣṭamadhya’uttāma, katuturan, bhuta, ma, dewa. yenhanamakutakramanya, ringwariga, ringuṣadha, ringtutūr̀, kayekipi


ᬤᬃᬢ᭄ᬣᬦᬶᬭᬯᬬᬵ᭟ᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂᬯᬭᬶᬢᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬬᬳᬶᬗᬧᬶᬢ᭄ᬘᬭᬶᬓ᭄᭞ᬇᬓᬂᬯᬭᬦ᭄᭞ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬢᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬧᬗ᭄ᬮᭀᬂ᭟ᬬᬦ᭄ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬉᬮᬦ᭄᭞ᬗ᭞ᬦᬶᬭᬯᬤᬺᬱ᭄ᬝ᭞ᬲᬤ᭞᭑᭞᭒᭞᭓᭞᭔᭞᭕᭞᭖᭞᭗᭞᭘᭞ ᭙᭞᭑᭐᭟ᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂᬉᬮᬦ᭄᭞ᬰᬸᬓ᭄ᬮᬧᬓ᭄ᬱ᭞ᬢᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭟ᬭᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂᬓᬵᬮᬳᬶᬚᬮ᭄᭞ᬧᬗ᭄ᬮᭀᬂᬤᬤᬶᬢᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬧᬶᬂ᭞᭓᭐᭟ᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂᬯᬸᬓᬸ᭞ᬲᬶ᭞ᬮ᭞ᬉ᭞ᬓᬸ᭞ᬢ᭞ᬕᬸ᭞ᬯ᭞ ᬯ᭞ᬚᬸ᭞ᬲᬸᬂ᭞ᬤᬸ᭞ᬓᬸ᭞ᬮ᭞ᬫ᭄ᬤᬂ᭞ᬧᬸ᭞ᬧ᭞ᬓ᭄ᬭᬸ᭞ᬫ᭄ᬭ᭞ᬢ᭞ᬫ᭞ᬫ᭞ᬳᬸ᭞ᬫᭂᬦ᭞ᬧ᭄ᬭᬂ᭞ᬩ᭄᭞ᬉ᭞ᬯ᭞ᬓ᭄ᬮ᭞ᬤᬸ᭞ᬯ᭟ᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂᬯᬯᬵᬭᬳᬦ᭄᭞ᬏᬓᬯᬵᬭ᭞ᬓᬵᬮ᭞ᬤ᭄ᬯᬶᬯᬵᬭ ᭞ᬫᭂᬗ᭞ᬧᭂᬧᭂᬢ᭄᭟ᬢ᭄ᬭᬶᬯᬵᬭ᭞ᬤᭀᬭ᭞ᬯᬳ᭄ᬬ᭞ᬩ᭄ᬬ᭟ᬘᬢᬸᬃᬯᬵᬭ᭞ᬰ᭄ᬭᬶ᭞ᬮ᭞ᬚ᭞ᬫ᭟ᬧᬜ᭄ᬘᬯᬵᬭ᭞ᬉ᭞ᬧ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬯ᭞ᬓ᭟ᬱᬤ᭄ᬯᬵᬭ᭞ᬢᬸ᭞ᬅᬃ᭞ᬯᬸ᭞ᬧ᭞ᬯ᭞ᬫ᭟

 

2b. dar̀tthanirawayā. yanringwaritāstranyahingapitcarik, ikangwaran, śaśiḥ, tanggal, panglong. yanśaśiḥ, ulan, nga, nirawadr̥ĕṣṭa, sada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. yanringulan, śuklapakṣa, tanggal. rayanringkālahijal, panglongdaditanggalping 30. yanringwuku, si, la, u, ku, ta, gu, wa, wa, ju, sung, du, ku, la, mdang, pu, pa, kru, mra, ta, ma, ma, hu, mĕna, prang, b, u, wa, kla, du, wa. yanringwawārahan, ekawāra, kāla, dwiwāra , mĕnga, pĕpĕt. triwāra, dora, wahya, bya. catur̀wāra, śri, la, ja, ma. pañcawāra, u, pa, pwa, wa, ka. ṣadwāra, tu, ar̀, wu, pa, wa, ma.


ᬲᬧ᭄ᬢᬯᬵᬭ᭞ᬭ᭞ᬘ᭞ᬅ᭞ᬩᬸ᭞ᬯᬺ᭞ᬰᬸ᭞ᬰ᭟ᬅᬱ᭄ᬝᬯᬵᬭ᭞ᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬇ᭞ᬕᬸ᭞ᬬ᭞ᬮᬸ᭞ᬩ᭄ᬭ᭞ᬓ᭞ᬉ᭟ᬲᬗᬯᬵᬭ᭞ᬤᬂ᭞ᬚᬂ᭞ᬕᬶ᭞ᬦᭀ᭞ᬳᭀ᭞ᬏ᭞ᬉ᭞ᬢᬸ᭞ᬤ᭟ᬤᬰᬯᬵᬭ ᭞ᬧ᭞ᬧᬵ᭞ᬲᬸ᭞ᬤᬸ᭞ᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬫ᭞ᬫᬵ᭞᭖᭞ᬤᬾ᭞ᬭᬵ᭟ᬕᭂᬦᭂᬧ᭄ᬳᬶᬓᬂᬯᬯᬵᬭᬳᬦ᭄ᬭᬶᬦᬾᬓᬤᬾᬦᬶᬭᬪᬕᬯᬵᬦ᭄‌ᬫᬺᬥᬸ᭞ᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬕᬸᬭᬸ᭞ᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬮᬶᬘᬶᬦ᭄᭞ᬳᬮᬢᬬᬸ ᬦ᭄ᬬᬭᬶᬂᬯᬭᬶᬕᬳᬸᬮᬶᬢᭂᬦ᭄᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬢᬶᬕᬓᬯᬸᬯᬸᬲᬦ᭄ᬤᬾᬦᬶᬭ᭞ᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬕᬸᬭᬸᬢᬶᬦᬫᬦ᭄‌ᬤᬾᬦᬶᬭᬫᬵᬦᬸᬱᬢᬶᬕ᭞ᬳᬢᬶᬢᬗᬢ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬢᬶᬕᬫᬶᬫᬶᬢᬦᬶᬂᬫᬵᬦᬸᬱᬲᬓᬯᬸ ᬯᬸᬲ᭄ᬯᬸᬯᬸᬲᬦ᭄᭞ᬫᬃᬫ᭄ᬫᬦᬶᬂᬫᬵᬦᬸᬱᬓᬫᬸᬮᬦ᭄ᬜᬫᬭᭀᬂᬗᬦ᭄ᬢᬶᬕ᭞ᬫᬵᬦᬸᬱᬧᬯᬗᬸᬦᬶᬭᬪᬝᬵᬭᬷᬕᬶᬭᬶᬦᬣ᭞ᬳᬢᬸᬭᬮᬯᬦ᭄ᬪᬝᬵᬭᬕᬸᬭᬸ᭞ᬳᬗᬚᬶᬥ᭄ᬬᬦᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬲᬵᬭᬶ

 

3a. saptawāra, ra, ca, a, bu, wr̥ĕ, śu, śa. aṣṭawāra, śrī, i, gu, ya, lu, bra, ka, u. sangawāra, dang, jang, gi, no, ho, e, u, tu, da. daśawāra , pa, pā, su, du, śrī, ma, mā 6 de, rā. gĕnĕp’hikangwawārahanrinekadenirabhagawānmr̥ĕdhu, sanghyangguru, sanghyanglicin, halatayu nyaringwarigahulitĕn, hapantigakawuwusandenira, sanghyanggurutinamandeniramānuṣatiga, hatitangata, hapantigamimitaningmānuṣasakawu wuswuwusan, mar̀mmaningmānuṣakamulanñamarongngantiga, mānuṣapawangunirabhaṭārīgirinatha, haturalawanbhaṭāraguru, hangajidhyanasiddhi, sāri


ᬦ᭄ᬳᬓᬰᬤᬤᬶᬚᬦ᭄ᬫᬯᬤᭀᬦ᭄᭞ᬓᬵᬫᬩᬂ᭞ᬧᬹᬃᬯ᭄ᬯ᭞ᬲᬭᬶᬦᬶᬂᬳᭂᬫ᭄ᬩᬂ᭞ᬤᬤᬶᬚᬦ᭄ᬫᬓᬾᬤᬶ᭞ᬓᬵᬫᬤᬤ᭄᭞ᬧᬹᬃᬯ᭄ᬯ᭞ᬳᬗ᭄ᬳᬶᬂᬤᬺᬱ᭄ᬝᬶᬦᬶᬭᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬢᬶᬕᬮᬸᬳᬸᬦᬶᬂᬒᬁᬓᬵᬭ᭞ᬳ᭄ᬬᬂᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫ᭞ᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸ᭞ᬇᬰ᭄ᬯᬭ ᭞ᬫᬤᭂᬃᬳᬫᭂᬧᭂᬓᬶᬂᬪᬸᬯᬦᬳᬕᬸᬂ᭞ᬪᬸᬯᬦᬳᬮᬶᬢ᭄᭞ᬭᬸᬫᬓ᭄ᬱᬪᬬᬸ᭞ᬰᬩ᭄ᬤᬇᬥᭂᬧ᭄᭞ᬲᬓᬮᬭᬶᬂᬧᬦᬶᬲ᭄ᬓᬮᬵ᭞ᬳᬭᬦᬾᬫᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬶᬂᬉᬱᬦᬚᬯ᭞ᬢᬶᬕᬳᬫᭀᬃᬭᬶᬂᬪᬸᬯᬦᬫᬩᬄ᭞ᬯᬶᬦᬭᬄᬤᬾ ᬦᬶᬭᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬕᬸᬭᬸᬭᬾᬓ᭞ᬤᬾᬦᬶᬭᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬓᬯᬶᬰ᭄ᬯᬭ᭞ᬤᬾᬦᬶᬭᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬅᬚᬶᬰᬭᬰ᭄ᬯᬢᬶ᭞ᬲᬸᬮᬸᬃᬭᬦᬭᬲᬲ᭄ᬯᬭᬦᬶᬂᬭᬯᬬ᭟ᬬᬦᬶᬂᬘᬭᬶᬓ᭄ᬯᬶᬡ᭄ᬥᬸ᭞ᬤᬾᬦ᭄ᬫᬯᬲ᭄ᬧᬚᬚᬭᬦᬶᬂᬧᬢ ᬭᬦ᭄ᬜ᭞ᬬᬦ᭄ᬪᬸᬱᬦᬦ᭄ᬬ᭖ᬓ᭞ᬤᬰ᭞ᬓᬬᭂᬓᬶᬧᬶᬤᬃᬢ᭄ᬣᬦ᭄ᬬᬰ᭄ᬯᬭᬦᬶᬭ᭞ᬒᬁᬲᬩᬢᬅᬇᬦᬫᬰᬶᬯᬬ᭟ᬬᬦ᭄ᬬᬳᬤᬰᬓᬬᭂᬓᬶᬰ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬒᬁᬅ᭞ᬓᬲᬫᬭᬮᬯ

 

3b. nhakaśadadijanmawadon, kāmabang, pūr̀wwa, sarininghĕmbang, dadijanmakedi, kāmadad, pūr̀wwa, hanghingdr̥ĕṣṭinirasanghyangtigaluhuningoṁkāra, hyangbrāhma, wiṣṇu, iśwara , madĕr̀hamĕpĕkingbhuwanahagung, bhuwanahalit, rumakṣabhayu, śabda’idhĕp, sakalaringpaniskalā, haranemunggwinguṣanajawa, tigahamor̀ringbhuwanamabaḥ, winaraḥde nirasanghyanggurureka, denirasanghyangkawiśwara, denirasanghyangajiśaraśwati, sulur̀ranarasaswaraningrawaya. yaningcarikwiṇdhu, denmawaspajajaraningpata ranña, yanbhuṣananya6ka, daśa, kayĕkipidar̀tthanyaśwaranira, oṁsabata’a’inamaśiwaya. yanyahadaśakayĕkiśwaranya, oṁa, kasamaralawa


ᬬᬉᬁ᭟ᬬᬦ᭄ᬬᬲᬗ᭞ᬓᬬᬾᬓᬶᬰ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬉᬁᬉᬁᬲᬁᬩᬁᬢᬁᬅᬁᬇᬁᬦᬁᬫᬁ᭟ᬬᬦ᭄ᬬᬅᬱ᭄ᬝ᭞ᬓᬬᬾᬓᬶᬰ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬒᬁᬅᬁᬫᬁᬉᬁᬲᬁᬩᬁᬢᬁᬇᬁ᭟ᬬᬦ᭄ᬬᬲᬧ᭄ᬢ᭞ᬓᬬᬾᬓᬶᬰ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬒᬁᬅᬁᬉᬁᬫᬁᬰᬶᬯ ᬬ᭟ᬬᬦᬶᬂᬲᬤ᭄ᬓᬬᬾᬓᬶᬰ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬅᬄ᭞ᬇᬄ᭞ᬉᬄ᭞ᬏᬄ᭞ᬑᬄ᭟ᬬᬦ᭄ᬬᬧᬜ᭄ᬘ᭞ᬓᬬᬾᬓᬶᬰ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬒᬁᬅᬁᬫᬁᬉᬁᬑ᭟ᬬᬦ᭄ᬘᬢᬸᬃᬓᬬᬾᬓᬶᬰ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬅᬇᬲᬜ ᭟ᬬᬦ᭄ᬬᬢ᭄ᬭᬶᬓᬬᬾᬓᬶᬰ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬅᬁᬉᬁᬫᬁ᭟ᬬᬦ᭄ᬬᬤ᭄ᬯᬶᬓᬬᬾᬓᬶᬰ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬅᬁ᭞ᬅᬄ᭟ᬬᬦ᭄ᬬᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬧᬢᭂᬄᬮᬯᬦ᭄ᬳᬤᬰ᭞ᬓᬬᬾᬓᬶᬰ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬬ᭟ᬬᬦᬶᬂᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬯᬯᬂ᭠ ᬓᬬᬾᬓᬶᬰ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬅᬁ᭟ᬯᬭᬦᬶᬂᬘᬭᬶᬓ᭄ᬓᬤᬶᬧᬜ᭄ᬚ᭄ᬭᬢ᭄ᬦᬶᬂᬲᬢ᭞ᬓᬤᬶᬳᬫᬺᬣᬅᬄ᭟ᬰ᭄ᬯᬭᬦᬶᬂᬧᬫᬥᬓᬤᬶᬓᬓᬶᬲᬶᬓᬶᬯᭂᬦᬶ᭞ᬲ᭄ᬯᬭᬦᬶᬂᬳᬗ᭄ᬓ᭞ᬓᬤᬶᬓᬵᬃᬡ᭄ᬦᬢᬶᬦᬸᬓᬸ

 

4a. ya’uṅġ. yanyasanga, kayekiśwaranya, uṅġuṅġsaṅġbaṅġtaṅġaṅġiṅġnaṅġmaṅġ. yanya’aṣṭa, kayekiśwaranya, oṁaṅġmaṅġuṅġsaṅġbaṅġtaṅġiṅġ. yanyasapta, kayekiśwaranya, oṁaṅġuṅġmaṅġśiwa ya. yaningsadkayekiśwaranya, aḥ, iḥ, uḥ, eḥ, oḥ. yanyapañca, kayekiśwaranya, oṁaṅġmaṅġuṅġo. yancatur̀kayekiśwaranya, a’isaña . yanyatrikayekiśwaranya, aṅġuṅġmaṅġ. yanyadwikayekiśwaranya, aṅġ, aḥ. yanyatunggal, patĕḥlawanhadaśa, kayekiśwaranya, ya. yaningtunggalwawang‐ kayekiśwaranya, aṅġ. waraningcarikkadipañjratningsata, kadihamr̥ĕtha’aḥ. śwaraningpamadhakadikakisikiwĕni, swaraninghangka, kadikār̀ṇnatinukup


ᬧ᭄᭞ᬲ᭄ᬯᬭᬦᬶᬂᬲᭀᬂᬳᭂᬦ᭄ᬢᬮ᭄ᬫᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬶᬂᬢᬓᭂᬧᬦ᭄᭞ᬅᬁᬉᬁᬫᬁ᭟ᬲ᭄ᬯᬭᬦᬶᬂᬲᭀᬂᬳᭂᬦ᭄ᬢᬮ᭄᭞ᬭᬸᬗ᭄ᬳᬮ᭄ᬓᬳᭂᬫ᭄ᬩᬂᬮᭀᬦ᭄ᬢᬃᬫᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬶᬂᬢᬓᭂᬧᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬧᬯᬓᬦ᭄ᬬᬓ᭄ᬭᬡ᭞ᬢᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬬᬬᬾᬦ᭄ᬓᬬᬾᬓᬶ᭞[image]᭞ᬉᬁ ᬲᬩᬢᬅᬇᬦᬫᬰᬶᬯᬬ᭟ᬓᬬᬇᬓᬶᬢᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬅᬁᬅᬄ᭞ᬬᬦ᭄ᬓᬬᬾᬓᬶ᭞ᬅᬁᬚᭂᬫ᭄᭞ᬓᬤᬶᬲ᭄ᬯᬭᬦᬶᬂᬫᬥᬸᬩ᭄ᬭᬢᬗᬶᬲᭂᬧ᭄ᬲᬭᬶᬬᬾᬦᬶᬂᬏᬓᬶ᭞ᬅᬁ᭞᭓᭞ᬓ ᬤᬶᬳᬸᬦᬶᬦᬶᬂᬧᬓ᭄ᬱᬶᬚᬯᬸᬄ᭟ᬧᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮᬦᬶᬂᬫᭀᬤ᭄ᬭᬾᬫᬲ᭄ᬯᬭᬓᬤᬶᬕ᭄ᬦᬶᬫᬕᭂᬂ᭞ᬳᬗᬶᬦ᭄ᬫᬕᭂᬂ᭞ᬅᬄ᭞ᬲ᭄ᬯᬭᬦᬶᬂᬳᬗᬶᬦ᭄᭞ᬅᬁ᭟ᬲ᭄ᬯᬭᬦᬶᬂᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬒᬁᬅᬁᬫᬁᬒᬁ᭞ᬲ᭄ᬯᬭᬦᬶᬂᬘᬫ᭄ᬧᬄ ᭞ᬅᬄᬉᬄᬏᬄ᭞ᬲ᭄ᬯᬭᬦᬶᬂᬉᬭᬶᬧ᭄᭞ᬅᬁᬅᬄ᭞ᬅᬓᬰᬮᬦᬶᬂᬲᭀᬃ᭞ᬧᬶᬦᬮᬶᬓ᭄ᬭᬫ᭞ᬳᬲ᭄ᬢᬶᬢᬶᬉᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬧ᭄ᬭᬮᬶᬡ᭞ᬦ᭟ᬬᬦ᭄ᬳᬶᬥᭂᬧ᭄ᬳᬸᬫᬗᬶᬤᬸᬮ᭄ᬯᬶᬰᬾᬱᬓᭀᬘ

 

4b. swaraningsonghĕntalmunggwingtakĕpan, aṅġuṅġmaṅġ. swaraningsonghĕntal, runghalkahĕmbanglontar̀munggwingtakĕpan, ringpawakanyakraṇa, tāstranyayenkayeki, [image], uṅġ sabata’a’inamaśiwaya. kaya’ikitāstranya, aṅġaḥ, yankayeki, aṅġjĕm, kadiswaraningmadhubratangisĕpsariyeningeki, aṅġ 3 ka dihuniningpaksyijawuḥ. patunggalaningmodremaswarakadignimagĕng, hanginmagĕng, aḥ, swaraninghangin, aṅġ. swaraningsiddhi, oṁaṅġmaṅġoṁ, swaraningcampaḥ , aḥuḥeḥ, swaraningurip, aṅġaḥ, akaśalaningsor̀, pinalikrama, hastiti’upti, praliṇa, na. yanhidhĕp’humangidulwiśeṣakoca


ᬧ᭄ᬧ᭄ᬭᬓᭀᬱ᭞ᬬᬦ᭄ᬮᬸᬗᬫᬗᬾᬢᬦ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬦ᭄ᬭᬶᬂᬫᬶᬫᬶᬢᬦ᭄᭟ᬬᬦ᭄ᬮᬸᬗᬫᬗᭂᬮᭀᬃ᭞ᬫᬺᬢᬶᬃᬕ᭄ᬖᬬᬸᬱ᭞ᬫᬺᬢᬶᬃᬕ᭄ᬖᬬᬸᬱ᭞ᬬᬦ᭄ᬮᬸᬗᬫᬗᬸᬮᭀᬦ᭄᭞ᬇᬥᭂᬧ᭄ᬭᬶᬂᬯᬭᬶᬕ᭞ᬬᬦ᭄ᬚᭂᬦᭂᬓ᭄ᬭᬶᬂᬫᬥ᭄ᬬ᭞ᬩᬶᬱᬥᬃᬫ᭄ᬫᬍᬕ᭞ᬬᬦ᭄ᬮᬸᬗ ᬳᬜᬓ᭄ᬭ᭞ᬫᭀᬮᬄᬤᬃᬱᬶᬋᬧ᭄᭞ᬫᬘᬭᬲᬦᬶᬭᬯᬯᬂ᭟ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬚᬢ᭄ᬬᬦᬶᬭᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬅᬚᬶᬰᬭᬰ᭄ᬯᬢᬷ᭞ᬧᬢᬭᬦᬫ᭄ᬯᬂᬤᬺᬱ᭄ᬝᬶᬦᬶᬭᬳ᭄ᬬᬂᬕᬸᬭᬸᬭᬾᬓᬫᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬶᬂᬪᬸᬯᬦ᭞ᬳᬫᬦᬄ ᬧ᭄ᬭᬬᭀᬚᬦ᭞ᬫᬯᬲ᭄‌ᬯ᭄ᬭᬸᬄᬭᬶᬂᬫᬸᬮᬫᬸᬮᬢᬶᬦᬫ᭞ᬫᬯᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬭᬸᬗᬸᬫᬗᬶᬥᭂᬧ᭄ᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬦ᭄᭞ᬯ᭄ᬭᬸᬄᬭᬶᬂᬦᬶᬣᬶᬩᬸᬗ᭄ᬓᬄᬫᬥ᭄ᬬᬢᬸᬂᬢᬸᬂ᭞ᬓᬤᬶᬧ᭄ᬭᬯᬧᬹᬭᬃᬯ᭄ᬯᬘᬦ᭞ᬲᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬯᬬ᭞ᬬᬢᬫᬵ ᬓᬮ᭄ᬯᬶᬭᬦ᭄ᬬ᭟ᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬭᬸᬫᭂᬕᭂᬧ᭄ᬧᬭᬫᬯᬶᬰᬾᬱ᭞ᬹᬃᬯ᭄ᬯᬫᬶᬫᬶᬢᬦᬶᬂᬪᬸᬯᬦᬳᬕᬸᬂ᭞ᬲᬧ᭄ᬭᬬᭀᬚᬦᬢᭂᬧᭂᬢ᭄᭞ᬓᬯ᭄ᬭᬸᬳᬦ᭄ᬬ᭞ᬤᬸᬓ᭄ᬢᬦᬦᬧᬭᬦ᭄ᬧᬭᬦ᭄‌ᬦᭀᬭᬕᬸᬫᬶ᭞

 

5a. pprakoṣa, yanlungamangetan, prajñanringmimitan. yanlungamangĕlor̀, mr̥ĕtir̀gghayuṣa, mr̥ĕtir̀gghayuṣa, yanlungamangulon, idhĕpringwariga, yanjĕnĕkringmadhya, biṣadhar̀mmal̥ĕga, yanlunga hañakra, molaḥdar̀syir̥ĕp, macarasanirawawang. mangkanajatyanirasanghyangajiśaraśwatī, pataranamwangdr̥ĕṣṭinirahyanggururekamunggwingbhuwana, hamanaḥ prayojana, mawaswruḥringmulamulatinama, mawasmangrungumangidhĕpprajñan, wruḥringnithibungkaḥmadhyatungtung, kadiprawapūrar̀wwacana, sūkṣmawaya, yatamā kalwiranya. sanghyangrumĕgĕpparamawiśeṣa, ̔ūr̀wwamimitaningbhuwanahagung, saprayojanatĕpĕt, kawruhanya, duktananaparanparannoragumi,


ᬦᭀᬭᬮᬗᬶᬢ᭄᭞ᬢᬦᬦᬲᬹᬃᬬ᭄ᬬᬘᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬯᬶᬦ᭄ᬢᬂᬢᬭᬗ᭄ᬚᬦ᭞ᬳᬦᬪᬝᬵᬭᬫᬶᬚᬶᬮ᭄‌ᬭᬶᬂᬲᬭᬶᬦᬶᬂᬲᬧ᭄ᬢᬲᬸᬦ᭄ᬬᬦᬶᬃᬪᬦ᭞ᬳᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬭᬶᬂᬕᬫ᭄ᬩᬃᬳᬗ᭄ᬮᬬᬂ᭞ᬪᬹᬧᬓᬤᬶᬩᬸᬤᬶ᭞ᬲ᭄ᬯᬭᬏᬦ᭄ᬤᬄ᭞ᬫᬓᬗᬭᬦ᭄ᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬕᬸᬭᬸ ᬭᬾᬓᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬳᬸᬫᬶᬚᬶᬮᬓᭂᬦᬪᬝᬵᬭᬷ᭞ ᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬧᬭᬫᬯᬶᬰᬾᬱ᭞ᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬢᬬ᭞ᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬘᬶᬦ᭄ᬢ᭄ᬬ᭟ᬳᬦᬕᬸᬭᬸᬰᬶᬯ᭞ᬲᬤ᭄ᬟᬰᬶᬯ᭞ᬧᬭᬫᬰᬶᬯ᭞ᬲᬫᬫᬶᬚᬶᬮᬬᭀᬕ᭄ᬖᬲᬦ᭄ᬟᬶ ᬳᭂᬦᬶᬂ᭞ᬳᬦᬪᬝᬵᬭᬇᬰ᭄ᬯᬭ᭞ᬪᬝᬵᬭᬫᬳᬾᬰᭀᬭ᭞ᬪᬝᬵᬭᬮᬸᬤ᭄ᬭ᭞ᬪᬝᬵᬭᬰᬗ᭄ᬓᬵᬭ᭞ᬪᬝᬵᬭᬲᬫ᭄ᬩᬸ᭟ᬳᬦᬕᬡ᭄ᬥᬭᬕᬡ᭄ᬥᬭᬶ᭞ᬯᬶᬥ᭄ᬬᬤᬭᬶ᭞ ᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬓᭀᬫᬭᬓᭀᬫᬭᬶ᭞ᬤᬾᬢ᭄ᬬᬤᬦᬯ᭞ᬢᬦᬩᬸᬫᬶᬮᬗᬶᬢ᭄᭟ᬳᬦᬘᬢᬸᬃᬮᭀᬓᬧᬮ᭞ᬲᬂᬕᬃᬕ᭄ᬖ᭞ᬲᬂᬫᬾᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬲᬂᬓᬸᬭᬸᬥ᭄ᬬ᭞ᬅᬧᬺᬢᬜ᭄ᬚᬮ᭞ᬳ

 

5b. noralangit, tananasūr̀yyacandrawintangtarangjana, hanabhaṭāramijilringsariningsaptasunyanir̀bhana, halungguḥringgambar̀hanglayang, bhūpakadibudi, swara’endaḥ, makangaransanghyangguru rekaśakti, humijilakĕnabhaṭārī, sanghyangparamawiśeṣa, sanghyangtaya, sanghyangcintya. hanaguruśiwa, sadḍaśiwa, paramaśiwa, samamijilayogghasanḍi hĕning, hanabhaṭāra’iśwara, bhaṭāramaheśora, bhaṭāraludra, bhaṭāraśangkāra, bhaṭārasambu. hanagaṇdharagaṇdhari, widhyadari, sanghyangkomarakomari, detyadanawa, tanabumilangit. hanacatur̀lokapala, sanggar̀ggha, sangmetri, sangkurudhya, apr̥ĕtañjala, ha


ᬪᬕᬯᬦ᭄ᬘᬢᬸᬃ᭞ᬯᬺᬳᬲ᭄ᬧᬢᬶ᭞ᬫᬺᬘᬸᬓᬸᬦ᭄ᬥ᭞ᬫᭂᬃᬤ᭄ᬥᬸ᭞ᬓᬲ᭄ᬬᬧ᭞ᬧᬤᬤᬺᬱ᭄ᬝᬶᬯᬶᬱᬬ᭟ᬪᬕᬯᬵᬦ᭄‌ᬯᬺᬳᬲ᭄ᬧᬢᬶᬳᬕᬯᬾᬆᬕᬫ᭞ᬳᬤᬶᬕᬫ᭞ᬤᬾᬯᬕᬫ᭞ᬪᬕᬯᬦ᭄‌ᬫᬺᬢ᭄ᬬ ᬓᬸᬡ᭄ᬥᬳᬗ᭄ᬕᬯᬾᬯᬿᬤ᭄ᬥᬲᬃᬯ᭄ᬯᬲᬦ᭄ᬤᬶ᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬩᭂᬍᬄ᭞ᬍᬬᬓ᭄‌ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬦ᭄ᬬᬫ᭄ᬯᬂᬕ᭄ᬭᬶᬂ᭞ᬪᬕᬯᬦ᭄‌ᬫᬺᬥᬸᬳᬗ᭄ᬕᬯᬾᬅᬓ᭄ᬱᬭ᭞ᬯᬭᬶᬕ᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬦ᭄ᬬ᭞ᬳᬦᬓᬢᬸᬢᬸᬭᬦ᭄‌ᬲᬸᬡ᭄ᬥᬭᬶᬢ᭄ᬭᬸᬲ᭄ ᭞ᬲᬸᬦ᭄ᬥᬭᬶᬩᬸᬗ᭄ᬓᬳ᭄᭞ᬚᬦᬦ᭄ᬢᬓ᭟ᬪᬕᬯᬦ᭄ᬓᬲ᭄ᬬᬧᬳᬕᬯᬾᬉᬱᬥ᭞ᬓᬮᬶᬫᭀᬲᬤ᭄ᬥ᭞ᬥᬃᬫᭀᬱᬥ᭞ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬰᬶᬯ᭞ᬧᬭᬫᬰᬶᬯ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬯᬾᬢᬸᬢᬸᬃᬓᬫᭀᬓ᭄ᬱᬦ᭄‌ᬲᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫ᭞ᬦ᭄ᬤ᭄ᬬ ᬢᬮ᭄ᬯᬶᬃᬦ᭄ᬬ᭞ᬏᬢᬏᬢᭀ᭞ᬲᬭᬶᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬥᬃᬫ᭄ᬫᬢ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬳᬢ᭄ᬫ᭞ᬓᬸᬭᬦ᭄ᬢᬩᭀᬮᭀᬂ᭞ᬩᬢᬸᬃᬓᬮᬯᬲᬦ᭄ᬧ᭄ᬢᬓ᭄᭞ᬧᬜᬫ᭄ᬩ᭄ᬭᬫᬧᬢᬶᬦᬶᬂᬲᬤ᭄ᬭᬱ᭞ᬭᬫᬭᬾᬡ᭞ᬰᬭᬰᬫᬸᬰ᭄ᬘ

 

6a. bhagawancatur̀, wr̥ĕhaspati, mr̥ĕcukundha, mĕr̀ddhu, kasyapa, padadr̥ĕṣṭiwiṣaya. bhagawānwr̥ĕhaspatihagawe’āgama, hadigama, dewagama, bhagawanmr̥ĕtya kuṇdhahanggawewaiddhasar̀wwasandi, sar̀wwabĕl̥ĕḥ, l̥ĕyaksalwir̀nyamwanggring, bhagawanmr̥ĕdhuhanggawe’akṣara, wariga, salwir̀nya, hanakatuturansuṇdharitrus , sundharibungkah, janantaka. bhagawankasyapahagawe’uṣadha, kalimosaddha, dhar̀moṣadha, sanghyangśiwa, paramaśiwa, hanggawetutur̀kamokṣansūkṣma, ndya talwir̀nya, eta’eto, sarikuning, dhar̀mmatrushatma, kurantabolong, batur̀kalawasanptak, pañambramapatiningsadraṣa, ramareṇa, śaraśamuśca


ᬬ᭞ᬭᬵᬚᬧᬾᬦᬶ᭞ᬫᬓ᭄ᬯᬾᬄ᭞ᬧᬗᬶᬭᬳᬶᬗᬶᬓᭂᬢ᭞ᬫᬲ᭄ᬭᬤᬄ᭞ᬓᬺᬢᬓᬸᬡ᭄ᬥᬮᬶᬦᬶ᭞ᬚᭀᬂᬩᬶᬭᬸ᭞ᬲᬓᬮ᭄ᬯᬶᬭᬦᬶᬂᬢᬸᬢᬹᬃᬥᬃᬫ᭄ᬫ᭞ᬬᭀᬕᬶ᭞ᬳᬦᬓᬳ᭄ᬬᬳᬗᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬮᬶᬗ᭄ᬕᬪᬝᬵᬭ᭞ᬪᬝᬵᬭᬶᬤᬰᬯᬶᬓ᭄ᬭᬫ᭞ᬕᬸᬦᬸᬂᬅ ᬅᬕᬸᬂ᭞ᬓᬤᬾᬯᬢᬦ᭄᭞ᬫᬲ᭄ᬧᬳᬶᬢ᭄᭞ᬧᬦᬢᬭᬦ᭄᭞ᬓᭂᬩᭀᬦ᭄᭞ᬧᬸᬲᭂᬳ᭄᭞ᬩᬗᬸᬦ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬤᬰᬧᬦᬢᬭ᭞ᬓ᭄ᬯᬾᬄᬫᬓᬤᬸᬮᬸᬭᬦ᭄ᬬᬧᬲᬶᬫ᭄ᬧᬗᬦ᭄‌ᬪᬝᬵᬭᬫᬳᭀᬢᬫᬧᬗᬪᬓ᭄ᬢ᭄ᬬᬦᬶᬂᬫᬵᬤᬸᬱ᭞ᬓᬩ᭄ᬬ ᬲᬫᬦᬚᬸᬕ᭞ᬮᬶᬂᬪᬝᬵᬭᬳ᭄ᬬᬂᬕᬸᬭᬸᬭᬾᬓᬮᬯᬦ᭄ᬪᬝᬵᬭᬷ᭞ᬓᬶᬦᭀᬦ᭄ᬢᭂᬤᬸᬦ᭄ᬭᬶᬂᬫᬥ᭄ᬬᬧᬤ᭞ᬫᬗᬼᬓᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬬᭀᬚᬦᬏᬦ᭄ᬤᬄ᭟ᬪᬝᬵᬭᬇᬰ᭄ᬯᬭᬲᬶᬦᬸᬗᬦᬶᬂᬫᬵᬦᬸᬱᬤᬮᬂ᭞ᬪᬝᬵᬭᬧᬥᬫᭀ ᬭᬸᬓ᭄ᬢᬸᬡᬢᬶᬲᬬᬦᬶᬂᬭᬓᬓᬩᬾᬄ᭞ᬪᬝᬵᬭᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬳᬗ᭄ᬕᬯ᭄ᬬᬲᬗ᭄ᬕᬶᬂ᭞ᬪᬝᬵᬭᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫᬳᬗ᭄ᬕᬯ᭄ᬬᬧᬦ᭄ᬤᬾᬯ᭄ᬲᬶ᭞ᬪᬝᬵᬭᬫᬳᬵᬤᭂᬯᬳᬗ᭄ᬕᬯ᭄ᬬᬧᬦ᭄ᬤᬾᬳᭂᬫᬲ᭄᭞ᬪᬝᬵᬭᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸᬳᬗ᭄ᬕᬯ᭄ᬬ

 

6b. ya, rājapeni, makweḥ, pangirahingikĕta, masradaḥ, kr̥ĕtakuṇdhalini, jongbiru, sakalwiraningtutūr̀dhar̀mma, yogi, hanakahyahanganpralinggabhaṭāra, bhaṭāridaśawikrama, gununga agung, kadewatan, maspahit, panataran, kĕbon, pusĕh, bangunśakti, daśapanatara, kweḥmakaduluranyapasimpanganbhaṭāramahotamapangabhaktyaningmāduṣa, kabya samanajuga, lingbhaṭārahyanggururekalawanbhaṭārī, kinontĕdunringmadhyapada, mangl̥ĕkasprayojana’endaḥ. bhaṭāra’iśwarasinunganingmānuṣadalang, bhaṭārapadhamo ruktuṇatisayaningrakakabeḥ, bhaṭāra’indrahanggawyasangging, bhaṭārabrāhmahanggawyapandewsi, bhaṭāramahādĕwahanggawyapandehĕmas, bhaṭārawiṣṇuhanggawya


ᬭᬢᬸ᭞ᬪᬝᬵᬭᬲᬫ᭄ᬩᬸᬳᬗ᭄ᬕᬯ᭄ᬬᬓᬶᬮᬧ᭄᭞ᬓᭂᬢᬸᬕ᭄ᬕᭂᬋᬄ᭞ᬪᬝᬵᬭᬫᬳᭂᬰᬵᬭᬳᬗ᭄ᬕᬯ᭄ᬬᬤᬸᬃᬡ᭄ᬦᬶᬢᬶᬅᬱ᭄ᬝᬥᬮ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬯ᭄ᬬᬢᭀᬜ᭞ᬘᬸᬯᬶᬮ᭄᭞ᬪᬕᬯᬦ᭄‌ᬯᬶᬰ᭄ᬯᬓᬃᬫ᭄ᬫᬳᬗ᭄ᬕᬯ᭄ᬬᬉᬦ᭄ᬤᬕᬶ᭞ᬭᬶᬂᬅᬱ᭄ᬝᬓᭀᬰ ᬮ᭞ᬰᬶᬯᬕᭀᬢ᭄ᬭᬳᬗ᭄ᬕᬯ᭄ᬬᬦᬢᭂᬦᬸᬂ᭞ᬢᬧ᭞ᬓᬺᬢ᭞ᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬩᬧᬳᬶᬩᬸᬳᬗ᭄ᬕᬯ᭄ᬬᬦᬭᬳᬶᬦᬯᭂᬗᬶ᭞ᬦᬵᬫᬰᬶᬤᬀ᭟ᬯᬶᬤ᭄ᬬᬥᬭᬯᬶᬥ᭄ᬬᬥᬭᬶ᭞ᬯᬶᬦᬾᬄᬕᬸᬡᬦᬶᬂᬯᬥᬸ᭞ᬢ᭄ᬭᬶᬯᬶᬓ᭄ᬭᬫᬦᬶᬂᬲᬸᬓ᭄ᬱ᭄ᬫ᭞ᬳᬦᬦᬾᬭᬶᬂ ᬅᬓᬱ᭞ᬧᬢᬭᬡᬲᬹᬃᬬ᭄ᬬᬘᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬫᬦ᭄ᬢᬶᬕᬫᬦ᭄ᬢᬬᬫᬳᬃᬬ᭄ᬬᬭᬶᬫ᭄ᬩᬂᬮᬗᬶᬢ᭄‌ᬕ᭄ᬦᬶᬩᬜᬸ᭞ᬳᬦᬚᬫ᭄ᬩᬸᬏᬃᬳᬶᬂᬕᬸᬦᬸᬂᬧᬢᭀ᭞ᬳᬯᭀᬄᬳᬓ᭄ᬯᭂᬄᬓᬺᬢᬯᬬᬳᬶᬭ᭞ᬢᬶᬩᬮᬸᬳᬸᬭᬶᬂᬧ᭄ᬭᬶᬢᬶᬯᬶᬤᬤᬶᬢᭀᬬ ᭞ᬇᬓᬢᬶᬩᬭᬶᬂᬤᬦᬸ᭞ᬭᬶᬂᬲᬕᬭ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬯ᭄ᬬᬦᬚᬸᬭᬂᬧᬗ᭄ᬓᬸᬂᬫᬓᬫᬃᬕ᭄ᬕᬦᬶᬂᬯ᭄ᬯᬾ᭞ᬮ᭄ᬯᬂᬮ᭄ᬯᬂᬓᬩᬾᬄ᭞ᬫᬓᬳᬸᬦᬶᬦᬶᬂᬉᬭᬶᬧ᭄‌ᬫᬵᬦᬸᬱ᭞ᬓᬩ᭄ᬬᬲᬫᬦ᭟ᬳᬦᬕᬸᬦᬸᬂᬭᬶᬂᬯᬾᬢᬦ᭄᭞ᬗ᭞ᬕᬸᬦᬸᬂᬚᬫ᭄ᬩᬸ

 

7a. ratu, bhaṭārasambuhanggawyakilap, kĕtuggĕr̥ĕḥ, bhaṭāramahĕśārahanggawyadur̀ṇniti’aṣṭadhala, hanggawyatoña, cuwil, bhagawanwiśwakar̀mmahanggawya’undagi, ringaṣṭakośa la, śiwagotrahanggawyanatĕnung, tapa, kr̥ĕta, sanghyangbapahibuhanggawyanarahinawĕngi, nāmaśidaṃ. widyadharawidhyadhari, wineḥguṇaningwadhu, triwikramaningsukṣma, hananering akaṣa, pataraṇasūr̀yyacandralintangmantigamantayamahar̀yyarimbanglangitgnibañu, hanajambu’er̀hinggunungpato, hawoḥhakwĕḥkr̥ĕtawayahira, tibaluhuringpritiwidaditoya , ikatibaringdanu, ringsagara, hanggawyanajurangpangkungmakamar̀gganingwwe, lwanglwangkabeḥ, makahunininguripmānuṣa, kabyasamana. hanagunungringwetan, nga, gunungjambu


ᬤ᭄ᬯᬶᬧ᭞ᬲᬶᬦᬸᬗ᭄ᬲᬂᬤᬾᬦᬶᬂᬪᬝᬵᬭ᭞ ᬳᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦᬶᬭᬳ᭄ᬬᬂᬕᬸᬭᬸ᭞ᬕᬶᬦᬯᬭᬶᬂᬓᬸᬮᭀᬦ᭄᭞ᬯᬃᬫ᭄ᬫᬧ᭄ᬭᬢᬭᬶᬂᬯᬬᬩ᭄ᬬ᭞ᬫᬳᬾᬃᬢᬕᬸᬦᬸᬂ᭞ᬕᬶᬦᬸᬜ᭄ᬘᬂᬭᬶᬂᬯᬬᬩ᭄ᬬ᭞ᬩᬾᬦ᭄ᬢᬃᬚᬫ᭄ᬩᬸᬤ᭄ᬯᬶᬧ᭞ᬩᭂᬮᬳᬦ᭄ᬬᬫᬶᬚᬶᬮ᭄ᬩᬜᬸ᭞ᬩᬜᬸ ᬇᬓ᭞ᬗ᭞ᬯᬶᬱ᭄ᬬᬓᬮᬓᬸᬢ᭞ᬳᬶᬦᬬᬸᬩ᭄‌ᬳᬶᬂᬪᬣᬵᬭ᭞ᬧ᭄ᬚᬄᬦᬶᬭᬓᬩᬾᬄ᭞ᬢᬶᬦᬶᬩᬦᬦ᭄‌ᬫᭂᬃᬣᬲᬜ᭄ᬚᬶᬯᬦᬶᬤᬾᬦᬶᬭᬳ᭄ᬬᬂᬕᬸᬭᬸ᭞ᬳᬳᬸᬓᬩᬾᬄ᭞ᬯᬮᬸᬬᬓᬤᬶᬲᬸᬩ᭟ᬳ᭄ᬬᬂᬕᬸᬭᬸᬳᬦᬬᬸᬩ᭄ ᭞ᬯᬯᬸᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬾᬂᬓᬡ᭄ᬝᬗᬺᬤᭂᬓᬯᬶᬱ᭄ᬬᬦ᭄ᬬ᭞ᬇᬋᬂᬓᬦ᭄ᬝᬦᬶᬭᬪᬝᬵᬭ᭞ᬯᬶᬦᬲ᭄ᬢᬸᬫᬺᬢ᭞ᬧᬸᬦᬄᬢᬦᬦᬗ᭄ᬯᬶᬱ᭄ᬬᬦᬶᬦ᭄᭞ᬇᬋᬂᬓᬦ᭄ᬝᬦᬶᬭᬪᬝᬵᬭ᭞ᬲᬸᬫᬶᬮᬶᬳᬓ᭄ᬦᬳᬭᬦ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬳᬭᬦ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂ ᬦᬶᬮᬓᬡ᭄ᬝ᭞ᬩᭂᬦ᭄ᬢᬃᬕᬸᬦᬸᬂᬇᬓ᭞ᬳᬦᬩᬸᬫᬶᬚᬯ᭞ᬓᬧᬶᬃᬦᬶᬦ᭄ᬤᬲᬂᬤᬦᬯᬤᬾᬦᬶᬂᬚᬯᬯᬮᬦ᭄ᬤᬲᬂᬳᬦᬸᬫᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬧᬸᬮᭀᬘᬶᬦᬦᬶᬦ᭄ᬤᬧᬭᬫᬵᬭᬶᬂᬫᬚᬧᬳᬶᬢ᭄ᬓᬂᬕᬸᬫᬯᬾᬕᬶ

 

7b. dwipa, sinungsangdeningbhaṭāra, handikanirahyangguru, ginawaringkulon, war̀mmaprataringwayabya, maher̀tagunung, ginuñcangringwayabya, bentar̀jambudwipa, bĕlahanyamijilbañu, bañu ika, nga, wiṣyakalakuta, hinayub’hingbhathāra, pjaḥnirakabeḥ, tinibananmĕr̀thasañjiwanidenirahyangguru, hahukabeḥ, waluyakadisuba. hyangguruhanayub , wawupraptengkaṇṭangr̥ĕdĕkawiṣyanya, ir̥ĕngkanṭanirabhaṭāra, winastumr̥ĕta, punaḥtananangwiṣyanin, ir̥ĕngkanṭanirabhaṭāra, sumilihaknaharana, mangkanaharansanghyang nilakaṇṭa, bĕntar̀gunungika, hanabumijawa, kapir̀nindasangdanawadeningjawawalandasanghanuman, ringpulocinanindaparamāringmajapahitkanggumawegi


ᬢᬫᬮᬢ᭄᭟ᬳᬦᬦᬩᬶ᭞ᬦᬩᬶᬪᬕᬯᬦ᭄᭞ᬦᬩᬶᬩᬕᬾᬦ᭄ᬤ᭞ᬦᬩᬶᬳᬤᬫ᭄᭞ᬦᬩᬶᬩᬓᬃ᭞ᬦᬩᬶᬉᬲᬸᬧ᭄᭞ᬦᬩᬶᬓᬜ᭄ᬘᬦ᭞ᬗ᭄ᬕᬯ᭄ᬬᬮᬫ᭄ᬩᬂᬭᬵᬫᭀᬬᬡ᭞ᬯ᭄ᬦᬂᬳᬓᭂᬩ᭄ᬲᬚᬯ᭞ᬪᬝᬵᬭᬩ᭄ᬭ᭠ ᬳ᭄ᬫᬲᬶᬭᬳᬫᬤ᭄᭞ᬧᬗᭂᬫ᭄ᬧ᭄ᬯᬦᬶᬭᬭᬶᬂᬧ᭄ᬭᬬᭀᬚᬦᬲᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫ᭞ᬳᬦᬫᬮᬶᬄᬩᬸᬫᬶᬧᬱ᭄ᬝᭀᬗᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬫᭂᬮᬭᬦ᭄ᬬᬓᬤᬶᬩᬸᬫᬶᬚᬫ᭄ᬩᬸᬯᬃᬱ᭞ᬇᬓᬶᬫᬤᭀᬄᬧᬺᬦᬄᬦ᭄ᬬᬓᬸᬮ᭄ᬯᬦ᭄᭞ᬲᬹᬃᬬ᭄ᬬᬘᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂ᭠ ᬢᬦᬦᬢ᭄ᬓᬳᬜᬸᬮᬸᬳᬶᬦ᭄ᬩᬸᬫᬶᬳᬶᬓ᭞ᬪᬕᬯᬦ᭄‌ᬩ᭄ᬬᬱᬵᬢᬦ᭄ᬯ᭄ᬭᬸᬄᬮᬯᬦ᭄ᬩᬸᬫᬶᬧᬱ᭄ᬢᭀᬇᬓ᭞ᬫᬵᬦᬸᬱᬦᬶᬭᬓᬤᬶᬕᬦ᭄ᬥᬃᬯ᭄ᬯᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬢᬸᬯᬶᬦ᭄ᬬᬢᬢ᭄ᬯᬬ᭟ᬓᬸᬦᬂᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬕᬸᬭᬸᬯᬶᬦᬾᬄ ᬳᬦᬫᬺᬢᬮᬯᬦᬶᬂᬫᬵᬦᬸᬱᬓᬩᬾᬄ᭞ᬧᬲᬸᬗᬶᬭᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬧᬲᬸᬳᬸᬦ᭄ᬓᬶᬤᬸᬮ᭄᭞ᬧᬭᬶᬘᬢᬸᬃᬯᬃᬡ᭄ᬦ᭞ᬓᬺᬱ᭄ᬡᬳᬩᬂᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬓᬶᬦᭂᬦ᭄ᬲᬂᬧᬓ᭄ᬱᬶᬳᬗ᭄ᬕᬯᬦᬶᬩᬓᬓ᭄ᬦᬫᬦᬸᬱ᭄᭟ᬓᬶᬧᬓ᭄ᬱᬶᬳᬭ

 

8a. tamalat. hananabi, nabibhagawan, nabibagenda, nabihadam, nabibakar̀, nabi’usup, nabikañcana, nggawyalambangrāmoyaṇa, wnanghakĕbsajawa, bhaṭārabra‐ hmasirahamad, pangĕmpwaniraringprayojanasūkṣma, hanamaliḥbumipaṣṭongaranya, mĕlaranyakadibumijambuwar̀ṣa, ikimadoḥpr̥ĕnaḥnyakulwan, sūr̀yyacandralintang‐ tananatkahañuluhinbumihika, bhagawanbyasyātanwruḥlawanbumipaṣto’ika, mānuṣanirakadigandhar̀wwasiddhi, mangkanatuwinyatatwaya. kunangsanghyangguruwineḥ hanamr̥ĕtalawaningmānuṣakabeḥ, pasungirasanghyangpasuhunkidul, paricatur̀war̀ṇna, kr̥ĕṣṇahabangjnar̀, kinĕnsangpaksyihanggawanibakaknamanuṣ. kipaksyihara


ᬦ᭄ᬤᬭ᭞ᬲᬸᬕᭂᬫ᭄᭞ᬧᬸᬢᭂᬄ᭞ᬳᬶᬲᬸᬕᭂᬫ᭄ᬳᬗ᭄ᬕᬯᬧᬭᬶᬓᬸᬦᬶᬂᬓᬶᬦᬧᬸᬢᬶᬂᬦᬢᬭᬦᬶᬂᬓᬬᬸᬓᬦᬗ᭄ᬕ᭞ᬩᬶᬦᭂᬕᬮ᭄ᬤᬾᬦᬶᬂᬕᬡ᭄ᬥᬃᬯ᭄ᬯᬳᬭᬦ᭄ᬲᬂᬓᬸᬫᬭᬲ᭄᭞ᬢ᭄ᬮᬲ᭄ᬧᬶᬦᬗᬦ᭄‌ᬢ᭄ᬓᬭᬶᬂᬧᬗᬧᬸᬢᬦ᭄ᬬ᭞ᬢᬶᬦᬶᬩᬓᬫᬺᬘᬧᬤ᭞ ᬤᬤᬶᬫᬼᬢᬶᬓ᭄ᬓᬸᬜᬶᬢ᭄᭞ᬇᬓᬧᬳᬸᬮᬸᬂᬦᬶᬭᬧ᭄ᬭᬚᬧᬢᬶ᭞ᬤᬸᬓ᭄ᬳᬩᬦᬄᬮᬯᬦ᭄ᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬓᭀᬫᬭ᭞ᬭᬳᬶᬭᬪᬢᬝᬵᬭᬧ᭄ᬭᬚᬧᬢᬶᬤᬤᬶᬧᬜ᭄ᬘᬫᬳᬵᬪᬹᬣ᭟ᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬓᬲᬸᬳᬸᬦ᭄ᬓᬶᬤᬸᬮ᭄ᬳᬗ᭄ᬕᬯ᭄ᬬᬦᬘᬢᬸᬃᬚᬦ᭄ᬫ᭞ᬩ᭄ᬭ ᬳ᭄ᬫᬵᬡ᭞ᬓ᭄ᬱᬢ᭄ᬭᬶᬬᬵ᭞ᬯᬾᬱ᭄ᬬ᭞ᬲᬸᬤᬺ᭞ᬧᬥᬯᬶᬦᬾᬄᬕᬸᬡᬲᬬᭀᬕ᭄ᬬᬦᬶᬭ᭞ᬳᬶᬤ᭄ᬥᬵᬲᬂᬓᬲᬸᬳᬸᬦ᭄ᬓᬶᬤᬸᬮ᭄᭞ᬯᬶᬦᬾᬄᬳᬦᬫᬸᬮ᭄ᬇᬬᬭᬶᬂᬫᬵᬦᬸᬱ᭞ᬫᬬᭀᬕᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬓᬲᬸᬳᬸᬦ᭄ᬓᬶᬤᬸᬮ᭄᭞ᬇᬥᭂᬧ᭄ᬳᬃᬱᬫᬶ ᬚᬶᬮ᭄ᬫᬭᬶᬂᬭᭀᬫ᭞ᬫᬃᬫ᭄ᬫᬦᬶᬂᬅᬃᬢ᭄ᬣᬢᬦ᭄ᬓᭂᬦᬳᬶᬂᬘᬦ᭄ᬢᬓ᭞ᬚᬶᬦᬄᬭᬶᬂᬧᬮᬮ᭄ᬬᬦ᭄‌ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬦ᭄ᬬᬳᬭᬦ᭄ᬳᬶᬓ᭄ᬩᭀᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚᬶᬦᬄᬭᬶᬂᬳᬸᬫᬄ᭞ᬓᬂᬗᬭᬦ᭄ᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬭᬫ᭄ᬩᬸᬢ᭄ᬲᬤᬦ᭞ᬚᬶᬦᬄᬭᬶᬂᬧ᭄ᬲᬃᬫᬳᬭᬦ᭄ᬳᬶ

 

8b. ndara, sugĕm, putĕḥ, hisugĕmhanggawaparikuningkinaputingnataraningkayukanangga, binĕgaldeninggaṇdhar̀wwaharansangkumaras, tlaspinangantkaringpangaputanya, tinibakamr̥ĕcapada, dadiml̥ĕtikkuñit, ikapahulungniraprajapati, duk’habanaḥlawansanghyangkomara, rahirabhataṭāraprajapatidadipañcamahābhūtha. sanghyangkasuhunkidulhanggawyanacatur̀janma, bra hmāṇa, kṣatriyā, weṣya, sudr̥ĕ, padhawineḥguṇasayogyanira, hiddhāsangkasuhunkidul, wineḥhanamuliyaringmānuṣa, mayogasanghyangkasuhunkidul, idhĕp’har̀ṣami jilmaringroma, mar̀mmaningar̀tthatankĕnahingcantaka, jinaḥringpalalyansalwir̀nyaharanhikbocmĕng, jinaḥringhumaḥ, kangngaransanghyangrambutsadana, jinaḥringpsar̀maharanhi


ᬓᬵᬮᬗᭀᬜ᭄ᬘᬂ᭟ᬫᬮᬶᬄᬫᬬᭀᬕᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬓᬲᬸᬳᬸᬦ᭄ᬓᬶᬤᬸᬮ᭄᭞ᬫᬓ᭄ᬯᭂᬄᬫᬶᬚᬶᬮ᭄᭞ᬧᬭᬶ᭞ᬓᭂᬢᬦ᭄᭞ᬳᬶᬜ᭄ᬚᬶᬦ᭄‌ᬲ᭄ᬮᬓᬫᬲ᭄ᬓᬓᬸᬦᬶᬗᬦ᭄ᬢᬶᬫᬄ᭞ᬲᬓᬮᬢᭂᬓᬦᬶᬂᬦᬶᬱ᭄ᬓᬮ᭞ᬳᬮᬳᬬᬸᬦᬶᬂᬧᬭᬶᬓ᭄ᬭ ᬫᬦᬶᬭ᭞ᬇᬓᬳᬦᬸᬢ᭄ᬲᬓᬮᬧᬦᬶᬲ᭄ᬧᬭ᭞ᬢ᭄ᬯᬶᬜᬢᬦ᭄ᬳᬢ᭄ᬯᬬ᭞ᬭᬶᬂᬢᬸᬢᬹᬃᬭᬦᬶᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭᬕᬸᬮᬶᬓᭂᬦ᭄᭟ᬬᬦ᭄ᬲᬶᬭᬯ᭄ᬭᬸᬄᬫᬸᬮᬦᬶᬂᬤᬤᬶᬫᬵᬦᬸᬱ᭞ᬇᬓᬦᬲᬶᬭᬍᬯᬶᬄᬲᬓᬮᬦᬶᬱ᭄ᬓᬮ ᭞ᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬰᬶᬯᬚᬸᬕᬧᬶᬦᭂᬕᬧᬶᬦᬲ᭄ᬢ᭄ᬬᬦᬶᬂᬘᬶᬢ᭄ᬢᬦᬶᬃᬫ᭄ᬫᬮ᭞ᬧᬶᬗᬶᬢᭂᬦ᭄ᬳᬗᬫᭀᬂᬭᬶᬂᬥᭂᬃᬫ᭄ᬫᬯᬲ᭄᭞ᬲᬓᬮᬦᬶᬭᬉᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬭᬶᬂᬢᬸᬢᬹᬃᬳᬸᬮᬶᬓ᭄ᬳᬶᬲᭂᬧᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬭᬲᬲᬯᬬ᭞ ᬩ᭄ᬬᬲᬓᭂᬦᬬᬫᬯᬲ᭄ᬫᬭᬶᬂᬚ᭄ᬭᭀ᭞ᬫᬯᬲ᭄ᬫᬭᬶᬂᬚᬩ᭞ᬦᬶᬱ᭄ᬝᬘᬶᬦᬶᬢ᭞ᬲᬧᬗᬯ᭄ᬭᬸᬳ᭄ᬳᬦᬶᬭ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬦᬾᬢ᭄ᬭᬢᬶᬕ᭞ᬗᭂᬦ᭄ᬤᬶᬄᬭᬶᬂᬚ᭄ᬭᭀᬲᬦᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬤᬶᬮᬄᬭᬶᬂᬚᬩᬭᭀᬭᭀ᭞ᬦ᭄ᬬᬢᬳ

 

9a. kālangoñcang. maliḥmayogasanghyangkasuhunkidul, makwĕḥmijil, pari, kĕtan, hiñjinslakamaskakuningantimaḥ, sakalatĕkaningniṣkala, halahayuningparikra manira, ikahanutsakalapanispara, twiñatanhatwaya, ringtutūr̀raningakṣaragulikĕn. yansirawruḥmulaningdadimānuṣa, ikanasiral̥ĕwiḥsakalaniṣkala , sanghyangśiwajugapinĕgapinastyaningcittanir̀mmala, pingitĕnhangamongringdhĕr̀mmawas, sakalanira’uttama, ringtutūr̀hulik’hisĕpan, yansampunkarasasawaya, byasakĕnayamawasmaringjro, mawasmaringjaba, niṣṭacinita, sapangawruhhanira, hapannetratiga, ngĕndiḥringjrosanunggal, dilaḥringjabaroro, nyataha


ᬳᬦᬸᬢᬓ᭄ᬦᬧᬗᬯ᭄ᬭᬸᬳᬶᬭᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬦ᭄ᬬ᭟ᬬᬦ᭄ᬲᬫᬫᬯᬲ᭄ᬳᬶᬲ᭄ᬢᬶᬦᭂᬦ᭄ᬳᬶᬲᭂᬧᭂᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬶᬫᬂᬳᬯᬦᬦᬶᬭᬦᬭᬓ᭞ᬬᬧᬢᭂᬄᬳᬯᬦᬶᬂᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬖ᭞ᬇᬓᬂᬉᬢ᭄ᬢᬵᬫᬕᬶᬦᭂᬕᭂᬦᬶᬭ᭞ᬳᬬ᭄ᬯᬓ᭄ᬯᭂᬄᬓᬂᬯᬶᬦᬶᬮᬂᬤᭂᬦ᭄ᬳ ᬚᬓ᭄ᬧᬦᬶᬲ᭄ᬧᬭ᭞ᬢᬶᬕᬚᬸᬕᬍᬯᬶᬄᬤᬤᬶᬲᬯᬶᬚᬶ᭞ᬬᬦ᭄ᬫᬓ᭄ᬯᭂᬄᬓᬂᬯᬶᬦᬶᬮᬗ᭄᭞ᬓᬭᬶᬧᬯᬶᬮᬗᬦᬶᬂᬳᬸᬫᬸᬲ᭄ᬬᬂᬢ᭄ᬭᬶᬓᬦᬭᬓᬦ᭄᭞ᬓᬲᭂᬲᭂᬓᬦᬶᬂᬲᬗ᭄ᬓᬮ᭞ᬫᬯᬓ᭄ᬪᬸᬢᬲᬶᬭ᭞ᬧᬢᬶᬳᬸᬗ᭄ᬲᬶᬧᬶᬦᬱ᭄ᬢ᭄ᬬ ᬦᬶᬭ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬓ᭄ᬭᬫᬦᬶᬭᬲᬂᬯ᭄ᬭᬸᬄᬢᬦ᭄ᬯᭂᬭᬸᬄᬭᬶᬂᬲᬱᬉᬢ᭄ᬢᬵᬫ᭟ᬮᬶᬂᬦᬶᬭᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬢᬶᬕᬚ᭄ᬜᬦᬲᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫ᭞ᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬕᬸᬭᬸᬭᬾᬓ᭞ᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬰᬭᬰ᭄ᬯᬢᬶ᭞ᬚᬄᬢᬲ᭄ᬫᬢ᭄᭟ᬬᬦ᭄ᬲᬶ ᬭᬳᬋᬧ᭄ᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬦ᭄ᬫᬯᬲ᭄‌ᬓᬢᬸᬢᬸᬭᬦᬶᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭ᭞ᬇᬓᬚᬸᬕᬳᬶᬱ᭄ᬝᬶᬭᬳᬶᬦᬯ᭄ᬗᬶᬲᬶᬫ᭄ᬧᭂᬦ᭄ᬭᬶᬂᬳᬚ᭄ᬜᬦᬳᭂᬦᬶᬂ᭞ᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬢᬶᬕᬧᬢᬭᬡᬦ᭄ᬬᬢᬹᬃᬫᬲᬸᬓ᭄‌ᬯ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬬ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬯᬶᬓ᭄ᬭ

 

9b. hanutaknapangawruhirasalwir̀nya. yansamamawashistinĕnhisĕpĕn, yantimanghawananiranaraka, yapatĕḥhawaningswar̀ggha, ikanguttāmaginĕgĕnira, haywakwĕḥkangwinilangdĕnha jakpanispara, tigajugal̥ĕwiḥdadisawiji, yanmakwĕḥkangwinilang, karipawilanganinghumusyangtrikanarakan, kasĕsĕkaningsangkala, mawakbhutasira, patihungsipinaṣtya nira, mangkanakramanirasangwruḥtanwĕruḥringsaṣa’uttāma. lingnirasanghyangtigajñanasūkṣma, sanghyanggurureka, sanghyangśaraśwati, jaḥtasmat. yansi rahar̥ĕpprajñanmawaskatuturaningakṣara, ikajugahiṣṭirahinawngisimpĕnringhajñanahĕning, sanghyangtigapataraṇanyatūr̀masukwtunya, deningwikra


ᬫᬦᬶᬭᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬕᬸᬭᬸᬭᬾᬓ᭞ᬭᬶᬂᬲᬸᬓ᭄ᬮ᭞ᬇᬢᬶᬧᬩᬺᬱᬶᬳᬦᬶᬭ᭞ᬦᬸᬚᬸᬭᬳᬶᬦᬓ᭄ᬮᬶᬯᭀᬦ᭄ᬧᬲᬗᬓ᭄ᬦ᭞ᬤᬸᬓ᭄ᬳᬲᬶᬲᬶᬭᬶᬄ᭞ᬫ᭞ᬅᬁᬉᬁᬫᬁ᭞ᬲᬄᬯᬬᭀᬕᬶᬧᬭᬫᬰᬶᬤ᭄ᬬᬀᬦᬶᬃᬫ᭄ᬫᬮᬬᬦᬫ᭟ᬤᬸᬓ᭄ᬳᬭᬯᬸ ᬧ᭄᭞ᬫ᭞ᬉᬁ᭞ᬑ᭞ᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬑ᭞ᬲ᭄ᬭᬵᬬᬸᬰᬭᬰ᭄ᬯᬢ᭄ᬬ᭞ᬲᬶᬡ᭄ᬥᬫᬺᬢᬧᬭᬶᬧᬹᬃᬡ᭄ᬦᬬᬦᬵᬫ᭟ᬤᬸᬓ᭄ᬳᬗᬶᬦᬂ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬬᬁᬫᬁᬅᬁᬉᬁᬢ᭄ᬭᬶᬤᬾᬯᬢ᭞ᬧᬭᬲᬶᬤ᭄ᬬᬀᬮᬶᬮᬧᬭᬶᬧᬹᬃᬡ᭄ᬦᬬᬦᬫᬄ᭟ᬤᬸᬓ᭄ᬳᬤ᭄ᬬᬸᬲ᭄᭞ᬫ᭞ ᬒᬁᬚᬕᬢ᭄ᬧᬤᬸᬓᬾᬩ᭄ᬬᭀᬦᬫᬳ᭄᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬳᬶᬲᭂᬧ᭄ᬧ᭄ᬭᬬᭀᬚᬦᬀ᭞ᬅᬄ᭞ᬚᭂᬫ᭄᭟ᬧᬩᬺᬱᬶᬳᬦᬶᬭᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬰᬭᬰ᭄ᬯᬢᬶᬤᬸᬓ᭄ᬳᬲᬶᬲᬶᬭᬶᬄ᭞ᬫ᭞ᬲᬶᬲᬶᬕ᭄ᬓᬸᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬫᬾᬗᭂᬢ᭄᭞ᬲᭀᬮᬄᬓᬸ ᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬲᬶ᭞ᬰᬩ᭄ᬤᬦ᭄ᬓᬸᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬰᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬵᬲᬭᭀᬢᬫ᭞ᬳᬦᬓᬸᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬳᬚᬶᬰᬭᬰ᭄ᬯᬢᬷ᭞ᬳᬫ᭄ᬩᭂᬓᬸᬢᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬢᬢ᭄ᬯᬘᬭᬶᬢᬧᬲ᭄ᬢᬯᬶᬖ᭄ᬦ᭞ᬢᬶᬃᬢ᭄ᬢᬫᬶᬮᬶᬲᬓᬶᬂᬤᬓ᭄ᬱᬶᬦ᭞ᬳᬗᭂ

 

10a. manirasanghyanggurureka, ringsukla, itipabr̥ĕsyihanira, nujurahinakliwonpasangakna, duk’hasisiriḥ, ma, aṅġuṅġmaṅġ, saḥwayogiparamaśidyaṃnir̀mmalayanama. duk’harawu p, ma, uṅġ, o, śrī, o, srāyuśaraśwatya, siṇdhamr̥ĕtaparipūr̀ṇnayanāma. duk’hanginang, ma, oṁyaṅġmaṅġaṅġuṅġtridewata, parasidyaṃlilaparipūr̀ṇnayanamaḥ. duk’hadyus, ma, oṁjagatpadukebyonamah, sar̀wwahisĕpprayojanaṃ, aḥ, jĕm. pabr̥ĕsyihanirasanghyangśaraśwatiduk’hasisiriḥ, ma, sisigkusanghyangmengĕt, solaḥku
sanghyangsi, śabdankusanghyangśastrāsarotama, hanakusanghyanghajiśaraśwatī, hambĕkutastratatwacaritapastawighna, tir̀ttamilisakingdaksyina, hangĕ


ᬲᭂᬂᬗᭂᬧᬸᬗᬶᬮᬭᬭᭀᬕᬧᬢᬓᬫᬢᭂᬫᬳᬦ᭄ᬲᬂᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬳᬬᬸᬳᬦᬭᬯᬂᬢᬶᬃᬢ᭄ᬢᬳ᭄ᬦᬶᬂᬚᬢᬶᬰᬭᬷᬭᬦᬶᬂᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬅᬁᬦᬲ᭄ᬢᬦ᭞ᬅᬄᬰᬶᬯᬤ᭄ᬯᬭᬷ᭞ᬉᬢᬰ᭄ᬢ᭄ᬭᬰᬸᬤ᭄ᬥᬬᬦᬫᬳ᭄᭟ᬇᬣᬶᬧᬦᬸᬕ᭄ᬭᬳᬦ᭄ᬲᬂᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂ ᬕᬸᬭᬸᬭᬾᬓ᭞ᬯ᭄ᬦᬂᬢᬫᬲᭀᬮᬄᬳᬬᬸ᭞ᬫᬲᬤᬦᬢᭀᬬ᭞ᬓ᭄ᬢᬶᬲᬂ᭞ᬳᬶᬤᬸᬧ᭄᭞ᬭᬯᬸᬧᬂ᭞ᬧᬤᬧᬶᬗ᭄᭞᭓᭞ᬫ᭞ᬧᬸᬓᬸᬮᬸᬦ᭄ᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬕᬸᬭᬸᬭᬾᬓ᭞ᬫᬗ᭄ᬭᬾᬓᬪᬸᬯᬦ᭞ᬫᬗ᭄ᬭᬾᬓᬲᭀᬮᬳ᭄᭞ᬫ ᬗ᭄ᬭᬾᬓᬳᬬᬸ᭞ᬰᬸᬤ᭄ᬥᬬᬦᬫᬳ᭄᭞ᬅᬁᬉᬁᬫᬁ᭟ᬫᬵᬦᬸᬱᬓᬩᬾᬄᬬᬤ᭄ᬬᬦ᭄‌ᬯᭀᬂᬦᬶᬱ᭄ᬝᬫᬤ᭄ᬬᬉᬢ᭄ᬢᬵᬫ᭞ᬦ᭄ᬬᬢᬚᬸᬕᬳᬶᬗᬶᬲᭂᬧ᭄ᬳᬶᬥᭂᬧ᭄ᬳᬦᬭᬶᬂᬧ᭄ᬭᬦᬭᬕ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬯᬶᬦᬭᬄᬫᬓᬸᬢ᭞ ᬢ᭄ᬓᬾᬂᬧᬶᬤᬃᬣᬦ᭄ᬬ᭞ᬫᬸᬮᬢᭂᬫᭂᬦ᭄‌ᬤᬾᬦᬶᬭᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬥᬶ᭞ᬫᬓᬲᬸᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬦᬶᬭᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬳᬚᬶᬰᬭᬰ᭄ᬯᬢᬶ᭞ᬯ᭄ᬭᬸᬄᬭᬶᬂᬢᬢ᭄ᬯᬦᬶᬂᬫᬓᬸᬢᬫ᭄ᬯᬂᬓᬫᭂᬭᬶᬦ᭄ᬬ᭞ᬳᬷᬥᭂᬧᬦᬤᬾᬲᬂᬫ

 

10b. sĕngngĕpungilararogapatakamatĕmahansangnghyanghayuhanarawangtir̀ttahningjatiśarīraningngsun, aṅġnastana, aḥśiwadwarī, utaśtraśuddhayanamah. ithipanugrahansangnghyang gurureka, wnangtamasolaḥhayu, masadanatoya, ktisang, hidup, rawupang, padaping 3 ma, pukulunsanghyanggurureka, mangrekabhuwana, mangrekasolah, ma ngrekahayu, śuddhayanamah, aṅġuṅġmaṅġ. mānuṣakabeḥyadyanwongniṣṭamadya’uttāma, nyatajugahingisĕp’hidhĕp’hanaringpranaraga, hapanwinaraḥmakuta,
tkengpidar̀thanya, mulatĕmĕndenirasanghyangwidhi, makasukṣmanirasanghyanghajiśaraśwati, wruḥringtatwaningmakutamwangkamĕrinya, hīdhĕpanadesangma


ᬗ᭄ᬭᬾᬓ᭞ᬯᬶᬦᬯᬾᬂᬲᬓᬮ᭞ᬭᬶᬂᬦᬶᬲ᭄ᬓᬵᬮ᭞ᬤᬾᬦ᭄ᬫᬯᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬢ᭄ᬬᬓ᭄ᬱᬓ᭄ᬭᬫᬦᬶᬭ᭞ᬢ᭄ᬓᬲᬶᬤᬤᬶ᭞ᬓᬩᬾᬄᬯᬶᬦᬸᬯᬸᬲ᭄ᬤᬾᬦᬶᬭᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬅᬚᬶᬰᬭᬰ᭄ᬯᬢᬶ᭞ᬭᬶᬲᬳᬮ᭄ᬯᬦᬶᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭᬫᭀᬮᬄᬫᬰᬩ᭄ᬤ᭞ᬭᬶ ᬦᬾᬓᬤᬾᬦᬶᬭᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬕᬸᬭᬸᬭᬾᬓ᭞ᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬓᬯᬶᬰ᭄ᬯᬭᬫᬶᬯᬄᬳᬶᬤᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬅᬚᬶᬰᬭᬰ᭄ᬯᬢᬶ᭟ᬫᬦᬸᬕ᭄ᬭᬳᬦ᭄ᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬰᬭᬰ᭄ᬯᬢᬷ᭞ᬰ᭞ᬢᭀᬬᬳᬶᬦᬸᬫ᭄᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬰᬭᬰ᭄ᬯᬢᬷᬮᬶᬤᬄᬓᬸ᭞ᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬢ ᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬓᬸᬓᬸᬲ᭄᭞ᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬦᬶᬃᬫ᭄ᬫᬮᬢᬗᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬉᬁᬗ᭄ᬓᬵᬭᬭᬶᬂᬇᬥᭂᬧ᭄᭞ᬯ᭄ᬦᬂᬲᭀᬮᬄᬓ᭄ᬭᬫᬦᬶᬭᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬒᬁᬅᬃᬤ᭄ᬥᬘᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬯᬶᬡ᭄ᬥᬸᬦᬵᬥᬬᬦᬵᬫ᭟ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬯᬾᬤᬦᬶᬭᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬢᬶ ᬕᬧ᭄ᬭᬰ᭄ᬘᬶᬢᬫ᭄ᬯᬄᬳᬲᬸᬂᬮᬸᬕ᭄ᬭᬳ᭞ᬓ᭄ᬭᬫᬲᬤ᭄ᬬᬭᬶᬂᬭᬳᬬᬸ᭞ᬬᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬰᬸᬤ᭄ᬥᬦᬶᬂᬕᬸᬡᬦᬶᬭᬓᬫᬵᬦᬸᬱ᭟ᬯᬶᬦᬾᬄᬳᬦᬦᬶᬂᬤᬾᬯᬲᬬᭀᬕ᭄ᬬᬦᬶᬭᬭᬶᬂᬳᬸᬧᬫᬂᬮᬭᬲ᭄᭞ᬕᬶᬦᬯ᭄ᬬᬦᬶᬂᬧᬲᬸᬂ

 

11a. ngreka, winawengsakala, ringniskāla, denmawaspratyakṣakramanira, tkasidadi, kabeḥwinuwusdenirasanghyangajiśaraśwati, risahalwaningakṣaramolaḥmaśabda, ri
nekadenirasanghyanggurureka, sanghyangkawiśwaramiwaḥhidasanghyangajiśaraśwati. manugrahansanghyangśaraśwatī, śa, toyahinum, ma, oṁśaraśwatīlidaḥku, sanghyangta strakukus, sanghyangnir̀mmalatanganku, sanghyanguṅġngkāraringidhĕp, wnangsolaḥkramaniringsun, oṁar̀ddhacandrawiṇdhunādhayanāma. mangkanawedanirasanghyangti gapraścitamwaḥhasunglugraha, kramasadyaringrahayu, yanmangkanaśuddhaningguṇanirakamānuṣa. wineḥhananingdewasayogyaniraringhupamanglaras, ginawyaningpasung


ᬪᬝᬵᬭᬚᬸᬳ᭄ᬬ᭞ᬰᬸᬤ᭄ᬥᬰᬶᬤ᭄ᬥ᭄ᬬᬲ᭄ᬯᬾᬘ᭄ᬭᬙᬪᬝᬵᬭᬭᬶᬂᬕᬸᬡᬲᬭᭀᬢᬫ᭞ᬧᬥᬕᬶᬦᭂᬕᭂᬦ᭄ᬤᬾᬦᬶᬭᬫᬵᬦᬸᬱ᭞ᬓᬩ᭄ᬬᬲᬲᬫᬦᬚᬸᬕ᭟ᬬᬦ᭄ᬲᬂᬳᬫᬗ᭄ᬓᬸᬤᬮᬂᬧᬯᬾᬳᬶᬭᬪᬝᬵᬭᬇᬰ᭄ᬯᬭ᭞ᬉᬢ᭄ᬢᬵᬫᬧᬥ ᬭᬶᬂᬧᬯᭂᬢᭀᬦ᭄ᬧᬲᬗᬓ᭄ᬦ᭞ᬫᬲᬥᬦᬢᭀᬬ᭞ᬓ᭄ᬢᬶᬲᬂᬲᬸᬕ᭄ᬬᬂᬳᬶᬦᬸᬫ᭄ᬧᬥᬧᬶᬂ᭞᭓᭞ᬓ᭄ᬭᬫᬦᬶᬭᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬩᬶᬦᬰ᭄ᬭᬸᬢᬶ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬫᬵᬦᬸᬱᬧᬤᬉᬧᬲᬓ᭄ᬱ᭄ᬬᬦᬶᬂᬕᬸᬡᬧᬯᬾᬄᬪᬝᬵᬭᬢᬶᬦᬫ᭞ᬰᬶᬤ᭄ᬥ ᬳᬬᬸᬢᬦ᭄ᬫᬮᬶᬄᬓᬳᬮ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬅᬁᬫᬁ᭞ᬇᬰ᭄ᬯᬭᬲᭂᬘ᭄ᬙᬬᭀᬚᬦᬀ᭞ᬧ᭄ᬭᬢᬶᬢᬬᬦᬫᬳ᭄᭟ᬧᬦ᭄ᬤᬾᬯᭂᬲᬶ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬬᬀᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬵᬧᬲᬸᬧᬢᬶᬢᬰᬸᬤ᭄ᬥᬬᬦᬫᬄ᭟ᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂᬲᬂᬗᬫᭀᬂᬯ ᬭᬶᬮ᭞ᬲᬤᬶᬯᬲ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬅᬁᬉᬁᬒᬁᬕᬸᬭᬸᬫᬸᬓ᭄ᬬᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬯᬭᬤᬾᬯᬰᬸᬤ᭄ᬥᬬᬦᬫ᭟ᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂᬭᬢᬸᬦᬶᬦ᭄ᬤᬸᬚᬕᬢ᭄ᬒᬁᬬᬁᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸᬫᬸᬃᬢ᭄ᬢᬶᬧ᭄ᬭᬬᭀᬚᬦᬀ᭞ᬭᬢᬸᬯᬶ

 

11b. bhaṭārajuhya, śuddhaśiddhyaswecrachabhaṭāraringguṇasarotama, padhaginĕgĕndeniramānuṣa, kabyasasamanajuga. yansanghamangkudalangpawehirabhaṭāra’iśwara, uttāmapadha ringpawĕtonpasangakna, masadhanatoya, ktisangsugyanghinumpadhaping 3 kramaniratunggalbinaśruti, deningmānuṣapada’upasakṣyaningguṇapaweḥbhaṭāratinama, śiddha hayutanmaliḥkahala, ma, oṁaṅġmaṅġ, iśwarasĕcchayojanaṃ, pratitayanamah. pandewĕsi, ma, oṁyaṃbrahmāpasupatitaśuddhayanamaḥ. yanringsangngamongwa rila, sadiwasa, ma, oṁaṅġuṅġoṁgurumukyasanghyangwaradewaśuddhayanama. yanringratunindujagatoṁyaṅġwiṣṇumur̀ttiprayojanaṃ, ratuwi


ᬩᬸᬄᬫᬵᬳᬲᬶᬤ᭄ᬬᬀ᭞ᬲᬭᭀᬪᬓ᭄ᬢ᭄ᬬᬀ᭞ᬮᬭᬀ᭞ᬰ᭄ᬭᬶᬚᬕᬢ᭄ᬧᬤᬸᬓᬾᬩ᭄ᬬᭀᬦᬫᬳ᭄᭟ᬬᬦ᭄ᬳᬗᬫᬾᬢ᭄‌ᬓᬺᬢ᭄ᬬᬯ᭄ᬬᬯᬭ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬅᬁᬉᬁᬫᬁ᭞ᬯᬺᬳᬲ᭄ᬧᬢᬶᬲᬃᬓᬾᬤᭂᬧ᭄ᬦᬫᬰᬶᬯᬬ᭞ᬓᬺᬢᬓᬺᬢ᭄ᬬᬀ ᬢᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬰᬸᬤ᭄ᬥᬬᬦᬫᬄ᭟ᬬᬦ᭄ᬳᬗᬫ᭄ᬩᭂᬓᬓᭂᬦ᭄ᬯᬶᬰᬾᬱᬚᬬᬾᬂᬰᬢ᭄ᬭᬸ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬅᬁᬚᬧᬢᬶᬓᬸᬢᬲᬶᬓ᭄ᬱ᭞ᬕ᭄ᬦᬶᬳᬸᬚ᭄ᬯᬮᬲᬃᬯ᭄ᬯᬗᭂᬲᭂᬫ᭄‌ᬰᬸᬤ᭄ᬥᬬᬦᬫᬄ᭟ᬬᬦᬶᬂᬗᬫᭀᬂᬉᬱᬥ᭞ᬫ᭞ᬒᬁ ᬅᬁᬫᬁᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬵᬱ᭄ᬡᬫᬵᬳᬲᬶᬤ᭄ᬬᬀ᭞ᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬲᬗᬤᬶᬢᭂᬗᭂᬭᬦ᭄‌ᬲᬶᬤ᭄ᬠᬶᬫᬦ᭄ᬤᬶᬧ᭄ᬭᬬᭀᬚᬦᬫᬀᬅᬁᬒᬁᬫᬁ᭟ᬬᬦᬶᬂᬧᬜᬭᬶᬓᬦ᭄᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬅᬁᬫᬁᬫ᭄ᬧᬸᬕᭀᬢ᭄ᬭᬲᬃᬯ᭄ᬯᬢᬲᬢᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬭᬾᬓᬲᬶᬤ᭄ᬬᬀ᭞ ᬅᬄᬅᬁ᭟ᬲᬂᬳᬫᬗ᭄ᬓᬸᬤᬾᬯᬭᬶᬂᬓᬳ᭄ᬬᬗᬦ᭄᭞ᬫ᭞ᬧᬸᬓᬸᬮᬸᬦ᭄ᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬲᬂᬲᬗ᭄ᬓᬸᬮ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄᬤᬸᬤᬸᬓᬸᬦ᭄ᬲᬓᬶᬂᬧᬜᬶᬲᬶᬓᬦ᭄᭞ᬰᬤᬸᬲᬶᬤ᭄ᬥᬮᬡᬧᬹᬃᬡ᭄ᬦ᭞ᬅᬄ᭟ᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂᬢᬸᬓᬂᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬦ᭄ᬬ

 

12a. buḥmāhasidyaṃ, sarobhaktyaṃ, laraṃ, śrijagatpadukebyonamah. yanhangametkr̥ĕtyawyawara, ma, oṁaṅġuṅġmaṅġ, wr̥ĕhaspatisar̀kedĕpnamaśiwaya, kr̥ĕtakr̥ĕtyaṃ
tastraśuddhayanamaḥ. yanhangambĕkakĕnwiśeṣajayengśatru, ma, oṁaṅġjapatikutasikṣa, gnihujwalasar̀wwangĕsĕmśuddhayanamaḥ. yaningngamonguṣadha, ma, oṁ
aṅġmaṅġbrahmāṣṇamāhasidyaṃ, śāstrasangaditĕngĕransidḍhimandiprayojanamaṃaṅġoṁmaṅġ. yaningpañarikan, ma, oṁaṅġmaṅġmpugotrasar̀wwatasatastrarekasidyaṃ, aḥaṅġ. sanghamangkudewaringkahyangan, ma, pukulunsanghyangsangsangkulputiḥdudukunsakingpañisikan, śadusiddhalaṇapūr̀ṇna, aḥ. yanringtukangsalwir̀nya


᭞ᬫ᭞ᬅᬁᬉᬁᬫᬁᬲᬃᬯ᭄ᬯᬢᬃᬧᬦᬀᬅᬱ᭄ᬝᬅᬱ᭄ᬝᬓᭀᬰᬮ᭄ᬬᬀᬫᬳᬵᬫᭂᬃᬣᬬᬦᬫ᭞ᬦᬶᬃᬯᬶᬕ᭄ᬦᬬᬦᬫ᭞ᬰᬶᬯᬬᭀᬕᬶᬬᭀᬚᬦᬀ᭞ᬯᬶᬰ᭄ᬯᬓᬃᬫ᭄ᬫᬧ᭄ᬭᬢᬶᬢᬰᬤ᭄ᬬᬀ᭞ᬰ᭄ᬯᬭᬤᬾᬯᬯᬶᬦᬶᬲ᭄ᬯᬳᬵ᭟ᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂᬕᬕ ᬓᬶᬂᬳᬗᬫ᭄ᬩᭂᬓᬓᭂᬦ᭄ᬬᭀᬕ᭞ᬥᬃᬫ᭄ᬫᬲᬫᬥᬶ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬅᬁᬉᬁᬫᬁᬰᬶᬯᬬᭀᬕᬶ᭞ᬧᬰᬸᬧᬢᬶᬯᬾᬤᬯᬾᬤ᭄ᬬᬀ᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬰᬸᬓ᭄ᬮᬧ᭄ᬭᬢᬶᬱ᭄ᬝᬬᬦᬫ᭟ᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂᬲᬂᬩᬸᬩᬸᬓ᭄ᬱᬄ᭞ᬧᬢᬭᬦᬓᭂᬃᬣᬤ᭄ᬬᬦ ᬳ᭄ᬦᬶᬂ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬅᬁᬧ᭄ᬭᬚᬤᬶᬧᬲᬗ᭄ᬕᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬬᬦᬫᬄ᭞ᬯᬾᬤᬯᬶᬤ᭄ᬬᬀᬫᬳᬵᬰᬓ᭄ᬢ᭄ᬬᬀ᭞ᬪᬸᬃᬪ᭄ᬯᬄᬰ᭄ᬯᬳᬵ᭞ᬒᬁ᭞ᬑ᭟ᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂᬩᬸᬚᬗ᭄ᬕᬯᬶᬤ᭄ᬬᬥᬭᬳᬗᬾᬲᬄᬳᬗᬫ᭄ᬩᭂᬓᬓᭂᬦ᭄ᬯᬶ ᬓᬸᬲᬸᬭᬸᬲ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬅᬁᬯᬶᬤ᭄ᬬᬥᬭᬶᬳᬗᬾᬲᬄᬯᭂᬮᬶᬓ᭄ᬧ᭄ᬭᬢᬶᬢᬦᬸᬕ᭄ᬭᬳ᭞ᬰ᭄ᬮᭀᬓᬰᬦ᭄ᬢᬶᬕᬸᬯ᭄ᬬᬲᬶᬤ᭄ᬬᬀ᭞ᬅᬁ᭟ᬬᬬᬳ᭄ᬦᬶᬂᬲᬸᬩ᭄ᬭᬢᬧ᭄ᬭᬢ᭄ᬬᬓ᭄ᬱ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬅᬁᬲᬹᬃ

 

12b. , ma, aṅġuṅġmaṅġsar̀wwatar̀panaṃaṣṭa’aṣṭakośalyaṃmahāmĕr̀thayanama, nir̀wignayanama, śiwayogiyojanaṃ, wiśwakar̀mmapratitaśadyaṃ, śwaradewawiniswahā. yanringgaga kinghangambĕkakĕnyoga, dhar̀mmasamadhi, ma, oṁaṅġuṅġmaṅġśiwayogi, paśupatiwedawedyaṃ, sar̀wwaśuklapratiṣṭayanama. yanringsangbubukṣaḥ, pataranakĕr̀thadyana hning, ma, oṁaṅġprajadipasanggabuddhiyanamaḥ, wedawidyaṃmahāśaktyaṃ, bhur̀bhwaḥśwahā, oṁ, o. yanringbujanggawidyadharahangesaḥhangambĕkakĕnwi kusurusa, ma, oṁaṅġwidyadharihangesaḥwĕlikpratitanugraha, ślokaśantiguwyasidyaṃ, aṅġ. yayahningsubratapratyakṣa, ma, oṁaṅġsūr̀


ᬬ᭄ᬬᬤᬶᬚᬤᬾᬯᬩ᭄ᬭᬢᬬᬦᬫᬄ᭞ᬮᬶᬮᬢᬦᬋᬲ᭄ᬬᬀᬧᬹᬃᬡ᭄ᬦᬬᬦᬫᬄ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬚᬧᬰᬓ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬬᬓᬩ᭄ᬬᬲᬫᬗ᭄ᬓᬚᬸᬕ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬸᬤ᭄ᬥᬲᬶᬤ᭄ᬬᬦᬶᬂᬕᬸᬡᬓᬫᬉᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬬᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬓᬵᬃᬬ᭄ᬬᬯᬯᬳᬶᬢ᭄ᬣ ᭞ᬕᬸᬡᬢᬦ᭄ᬧᬧᬚᬶᬸᬧᬚᬢ᭄ᬬ᭞ᬗ᭞ᬦ᭄ᬬᬢᬚᬸᬕᬮᬬᬢᬦ᭞ᬬᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬓᬢᬸᬦᬕᬸᬡᬫᬢ᭄ᬫᬳᬦ᭄ᬳᬬᬸᬕᬶᬦᭂᬕᭂᬦᬶᬭ᭟ᬓᬸᬦᬂᬧ᭄ᬭᬢ᭄ᬬᬓ᭄ᬱᬦᬶᬭᬅᬱ᭄ᬝᬶ᭞ᬯ᭄ᬭᬸᬄᬢᬸᬫᬓᬶᬅᬓ᭄ᬱᬭ᭞ᬬᬦ᭄ᬕᬸ ᬡᬭᬶᬂᬢᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬓᬬᬾᬓᬶᬓ᭄ᬭᬫᬦᬶᬭᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬅᬚᬶᬰᬭᬰ᭄ᬯᬢᬶ᭞ᬇᬓᬂᬢᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬋᬕᭂᬧᬚᬸᬕᬭᬶᬂᬓᬧ᭄ᬭᬡᬯᬭᬕᬰ᭄ᬯᬡ᭞ᬳᬬ᭄ᬯᬓᭀᬭᬸᬧ᭄᭞ᬉᬢ᭄ᬢᬫᬢᭂᬫᭂᬦ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬦ᭄ᬲᬶ ᬭᬢᭂᬓᬦᬶᬂᬧᭀᬢ᭄ᬭᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᬶᬭ᭞ᬯ᭄ᬭᬸᬄᬳᬗᬶᬲᭂᬧ᭄ᬢᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬳᬬᬸ᭞ᬭᬶᬂᬫᬤ᭄ᬬᬰ᭄ᬯᬮᬶᬢᬭᬶᬂᬩᬬᬸ᭞ᬫᬭᬶᬂᬳᬢᬶᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬦᬾᬭᬶᬂᬧᬸᬲᭂᬃ᭞ᬫᬭᬶᬂᬘᬦ᭄ᬢᬾᬮᬶᬂᬓᬸᬮᬸᬗᬦ᭄᭞ᬦᬾᬭᬶᬂᬳ

 

13a. yyadijadewabratayanamaḥ, lilatanar̥ĕsyaṃpūr̀ṇnayanamaḥ, mangkanajapaśaktinyakabyasamangkajuga, mangkesuddhasidyaningguṇakama’uttama, yanmangkanakār̀yyawawahittha, guṇatanpapaj̶pajatya, nga, nyatajugalayatana, yadyankatunaguṇamatmahanhayuginĕgĕnira. kunangpratyakṣanira’aṣṭi, wruḥtumaki’akṣara, yan’gu ṇaringtastra, kayekikramanirasanghyangajiśaraśwati, ikangtastrar̥ĕgĕpajugaringkapraṇawaragaśwaṇa, haywakorup, uttamatĕmĕn, prajñansi
ratĕkaningpotraputranira, wruḥhangisĕptastrahayu, ringmadyaśwalitaringbayu, maringhatiputiḥ, neringpusĕr̀, maringcantelingkulungan, neringha


ᬯᬓ᭄᭞ᬗ᭄ᬓᬦᬭᬶᬂᬧᬗᬺᬗ᭞ᬰ᭞ᬭᬶᬂᬩᬸᬓᬸᬩᬸᬓᬸ᭞ᬯ᭞ᬭᬶᬂᬫᬥ᭄ᬬ᭞ᬫ᭞ᬭᬶᬂᬘᬗ᭄ᬓᭂᬫ᭄᭞ᬕ᭞ᬭᬶᬂᬢᬸᬦ᭄ᬤᬸᬦ᭄᭞ᬩ᭞ᬭᬶᬂᬘᭂᬓᬶᬂ᭞ᬗ᭞ᬭᬶᬂᬳᬶᬭᬸᬗ᭄᭞ᬧ᭞ᬭᬶᬂᬧᬮ᭞ᬤ᭞ᬭᬶᬂᬢᬗ᭄ᬓᬄ᭞ᬚ᭞ᬭᬶᬂᬚᬚᬭᬶᬗᬦ᭄ ᭞ᬬ᭞ᬭᬶᬂᬯᬮ᭞ᬜ᭞ᬭᬶᬂᬲ᭄ᬫᬭ᭟ᬭᬶᬂᬢ᭄ᬮᬧᬓᬦ᭄ᬲᬸᬓᬸᬘᬭᬶᬓ᭄᭞ᬭᬶᬂᬧᬸᬧᬸᬲᬸᬄᬢᭂᬗᭂᬦᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬲᬶᬮᬶᬢ᭄᭞ᬒᬁ᭞ᬭᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬉᬁ᭞ᬭᬶᬂᬳᬫ᭄ᬧ᭄ᬭᬸ᭞᭓᭞ᬭᬶᬂᬧᬢᬭᬡᬧᬸᬧᬸᬲᬸᬳ᭄᭞ᬳ ᬗ᭄ᬓᬭᬶᬂᬲᬸᬓᬸ᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬪᬸᬱᬦᬭᬶᬂᬲᭀᬮᬄ᭞ᬉᬭᬶᬂᬧ᭄ᬦᬶᬂᬢᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬭᬶᬂᬇᬥᭂᬧ᭄᭞ᬧᬢᬶᬦᬶᬂᬢᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬭᬶᬂᬯᬶᬡ᭄ᬥᬸᬲᬸᬜ᭞ᬫᭀᬮᬳᬶᬂᬢᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬭᬶᬂᬳᬩ᭄ᬤ᭞ᬫᭀᬤ᭄ᬭᬾᬭᬶᬂᬪᬬᬸ᭞ᬳᬩ᭄ᬤᬇᬥᭂᬧ᭄ᬭᬶᬂᬦᬓ ᬯᬬ᭞ᬤᬾᬯᬦᬶᬂᬢᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬭᬶᬂᬘᬦ᭄ᬢᬾᬮᬶᬂᬮᬶᬤᬄᬲᭀᬃᬮᬸᬳᬸᬃ᭞ᬳᬦ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬫᬭᬶᬂᬯᬢ᭄ᬓᬩᬾᬄ᭞ᬓᬯᬯᬤᬾᬦᬶᬭᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬰᬭᬰ᭄ᬯᬢᬶ᭟ᬲᬲᬧᬦ᭄ᬜᬸᬭᬢ᭄ᬢᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬫ᭞ᬒᬁ

 

13b. wak, ngkanaringpangr̥ĕnga, śa, ringbukubuku, wa, ringmadhya, ma, ringcangkĕm, ga, ringtundun, ba, ringcĕking, nga, ringhirung, pa, ringpala, da, ringtangkaḥ, ja, ringjajaringan, ya, ringwala, ña, ringsmara. ringtlapakansukucarik, ringpupusuḥtĕngĕnan, ringsilit, oṁ, ringhati, uṅġ, ringhampru 3 ringpataraṇapupusuh, ha
ngkaringsuku, sar̀wwabhuṣanaringsolaḥ, uringpningtastraringidhĕp, patiningtastraringwiṇdhusuña, molahingtastraringhabda, modreringbhayu, habda’idhĕpringnaka
waya, dewaningtastraringcantelinglidaḥsor̀luhur̀, hanrusmaringwatkabeḥ, kawawadenirasanghyangśaraśwati. sasapanñurattastra, ma, oṁ


ᬰᬭᬰ᭄ᬯᬢᬷ᭞ᬧ᭄ᬭᬓᭂᬃᬢᬬᬦᬫᬄ᭟ᬤᬸᬓ᭄ᬗᬫᬢ᭄ᬬᬂᬢᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬳᬭᬰ᭄ᬯᬢᬶᬧ᭄ᬭᬮᬶᬦᬬᬦᬫᬄ᭟ᬗᬸᬧᬓ᭄ᬢᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬍᬯᬶᬄ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬧᬜ᭄ᬘᬓᭀᬰᬶᬓᬧᬤᬯᬶᬚᬬ᭞ᬰᬭᬰ᭄ᬯᬢᬶᬕᬸᬫᭂᬮᬃᬬᬦᬫᬳ᭄᭟ᬫ ᬫᬘ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬰᬭᬰ᭄ᬯᬢᬶᬩ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬬᬦᬫᬄ᭟ᬤᬸᬓ᭄ᬳᬫᬺᬫ᭄ᬢᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬰᬭᬰ᭄ᬯᬢᬶᬓᬸᬫᭂᬋᬩ᭄‌ᬬᬦᬫᬄ᭟ᬤᬸᬓ᭄ᬳᬗ᭄ᬭᬗ᭄ᬲᬸᬓ᭄ᬢᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬰᬭᬰ᭄ᬯᬢᬷᬧᬲᬸᬧᬢᬶᬲᬤ᭄ᬬᬰᬸᬤ᭄ᬥᬬᬦᬫ᭟ ᬗᭂᬲᭂᬂᬢᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬰᬭᬰ᭄ᬯᬢᬷᬫᬸᬓ᭄ᬱᬄ᭞ᬫᭂᬢᬸᬤᭂᬳ᭄ᬬᬂᬧᬺᬢᬶᬯᬶᬚᬢᬶᬬᬦᬫᬳ᭄᭟ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬘᬭᬶᬢᬦᬶᬭᬲᬂᬳᬗᬫᭀᬂᬢᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬰᬭᬰ᭄ᬯᬢᬷᬉᬢ᭄ᬢᬫᬵ᭟ᬮᬶᬗᬶᬭᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬰᬭᬰ᭄ᬯᬢᬶ᭞ ᬓᬸᬦᬂᬯᬾᬤᬰᬭᬰ᭄ᬯᬢᬶᬯ᭄ᬦᬂᬢᬶᬦᬶᬯᬓᬦ᭄ᬳᬶᬂᬧ᭄ᬭᬢᬶᬲᬦ᭄ᬢᬦᬦᬶᬭᬉᬢ᭄ᬢᬫᬵ᭞ᬫᬲᬤᬦᬢᭀᬬ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬫ᭄‌ᬯᬶᬚᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬘᬦ᭄ᬥᬦ᭞ᬲ᭄ᬓᬃᬫᬶᬬᬶᬓ᭄᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬢᬶᬦᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬓᭂᬢᬶ

 

14a. śaraśwatī, prakĕr̀tayanamaḥ. dukngamatyangtastra, ma, oṁharaśwatipralinayanamaḥ. ngupaktastral̥ĕwiḥ, ma, oṁpañcakośikapadawijaya, śaraśwatigumĕlar̀yanamah. ma maca, ma, oṁśaraśwatibyaktayanamaḥ. duk’hamr̥ĕmtastra, ma, oṁśaraśwatikumĕr̥ĕbyanamaḥ. duk’hangrangsuktastra, ma, oṁśaraśwatīpasupatisadyaśuddhayanama.
ngĕsĕngtastra, ma, oṁśaraśwatīmukṣaḥ, mĕtudĕhyangpr̥ĕtiwijatiyanamah. mangkanacaritanirasanghangamongtastraśaraśwatī’uttamā. lingirasanghyangśaraśwati,
kunangwedaśaraśwatiwnangtiniwakanhingpratisantananira’uttamā, masadanatoya, sampamwijakuning, candhana, skar̀miyik, wustinantra, kĕti


ᬲᬂ᭞ᬲᬸᬕ᭄ᬬᬂ᭞ᬳᬶᬦᬸᬫ᭄ᬧᬥᬧᬶᬗ᭄᭞᭓᭞ᬭᬶᬂᬯᭂᬢᭀᬦ᭄ᬯᭂᬦᬂᬧᬮᬜᬓᬂᬮᬭᬾᬯ᭄ᬭᬸᬄᬭᬶᬂᬢᬢ᭄ᬯᬘᬭᬶᬢ᭞ᬭᬶᬂᬰᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬫ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬗᭂᬥᭂᬧᬓ᭄ᬦᬅᬚᬶᬰᬭᬰ᭄ᬯᬢᬶ᭞ᬳᬗᬚᬶᬢᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬳᬦᬸᬲᬸᬧ᭄ᬭᬶᬂᬪᬬᬸᬰᬩ᭄ᬤ ᬇᬥᭂᬧ᭄᭞ᬯᬲ᭄ᬬᬯᭂᬮᬲᬓ᭄ᬦᬅᬚᬶᬰᬭᬰ᭄ᬯᬢᬶ᭞ᬳᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬭᬶᬂᬘᬶᬦ᭄ᬢᬇᬥᭂᬧᬾᬲ᭄ᬬᬦᬸ᭞ᬮᬮᬶᬭᬶᬂᬢᬶᬗ᭄ᬳᬮ᭄᭞ᬫᬾᬗᭂᬢ᭄ᬭᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬢ᭄ᬓᬵᬳᬶᬗᬶᬲᭂᬧ᭄᭞ᬯᬶᬯᬾᬓᬦᬮᬳᬶᬲᭂᬧ᭄᭞᭓᭟ᬧᬶᬯ᭄ᬮᬲ᭄ᬢ ᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬰ᭞ᬲᬭᬶᬦ᭄ᬩᬸᬗᬧᬗᬦ᭄ᬭᬶᬂᬧᬹᬃᬡ᭄ᬦᬫ᭞ᬫ᭞ᬧᬸᬓᬸᬮᬸᬦ᭄ᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬭᬢᬶᬳ᭄᭞ᬤᬾᬯᬦᬶᬂᬯ᭄ᬦᬂ᭞ᬳᬦ᭄ᬤᬢᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬫᬸᬮ᭄ᬬᬲ᭄ᬫᬧᬸᬢᬶᬂᬲ᭄ᬬᬦᬸ᭞ᬫᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄‌ᬲ᭄ᬫᬭ᭞ᬢ᭄ᬓᬵᬯᭂᬮᬲ᭄‌ᬤᭂᬦ᭄ᬧᬥᬳᬲᬶᬄᬲᬭ ᬢᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬲᬸᬫᬧᬸᬢ᭞ᬭᬳᬶᬦᬳᬲᬶᬄ᭞ᬯ᭄ᬗᬶᬳᬲᬶᬄ᭞ᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬢᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬦᬸᬲᬸᬧᬶᬲ᭄ᬬᬦᬸ᭞ᬢ᭄ᬓᬵᬧᬹᬃᬡ᭄ᬦ᭞᭓᭞ᬮᬸᬗᬳᬶᬗᭂᬢ᭄᭞ᬢ᭄ᬓᬵᬳᬶᬗᭂᬢ᭄᭞᭓᭞ᬲ᭄ᬬᬦᬸᬮᬯᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬅᬓ᭄ᬱᬭᬕᬦᬮ᭄ᬳᬮᬶᬢ᭄᭞

 

14b. sang, sugyang, hinumpadhaping 3 ringwĕtonwĕnangpalañakanglarewruḥringtatwacarita, ringśastra, ma, hingsunhangĕdhĕpakna’ajiśaraśwati, hangajitastrahanusupringbhayuśabda idhĕp, wasyawĕlasakna’ajiśaraśwati, hamunggumungguringcinta’idhĕpesyanu, laliringtinghal, mengĕtringhati, tkāhingisĕp, wiwekanalahisĕp 3. piwlasta stra, śa, sarinbungapanganringpūr̀ṇnama, ma, pukulunsanghyangratih, dewaningwnang, handatastramulyasmaputingsyanu, matunggalsmara, tkāwĕlasdĕnpadhahasiḥsara tastrasumaputa, rahinahasiḥ, wngihasiḥ, sanghyangtastranusupisyanu, tkāpūr̀ṇna 3 lungahingĕt, tkāhingĕt 3 syanulawantastra’akṣaraganalhalit,


ᬲᭂᬧ᭄ᬋᬲᭂᬧ᭄᭞ᬳᬶᬲᭂᬧ᭄᭞᭓᭟ᬲᬭᬶᬦᬶᬂᬧᬇᬥᭂᬧ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬲᬶᬂᬰ᭄ᬭᬡᬯ᭄ᬦᬂ᭞ᬫ᭞ᬧᬸᬓᬸᬮᬸᬦ᭄ᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬢᬸᬢᬹᬃᬫᬾᬗᭂᬢ᭄᭞ᬢᬸᬢᬹᬃᬚᬢᬶ᭞ᬲᬸᬫᬸᬲᬸᬧ᭄ᬭᬶᬂᬜᬦᬯ᭄ᬦᬂ᭞ᬲᬶᬂᬢᬶᬦᬸᬮᬃᬳᬶᬲᭂᬧ᭄᭞ᬢ᭄ᬓᬳᬶᬗᭂᬢ᭄᭞᭓᭞ ᬮᬾᬬᬓ᭄‌ᬳᬲᬶᬄ᭞ᬚᬦ᭄ᬫᬫᬵᬦᬸᬱᬳᬲᬶᬄ᭞ᬤᬾᬯᬪᬝᬵᬭᬳᬲᬶᬳ᭄᭞ᬢ᭄ᬓᬧᬢᬸᬄᬳᬶᬗ᭄ᬓᬸᬧ᭄᭞ᬳᬲᬶᬄᬤᬾᬦ᭄ᬳᬯ᭄ᬮᬲ᭄᭞ᬒᬁᬬᬁᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬧᬭᬫᬰᬓ᭄ᬢ᭄ᬬᬦᬫ᭟ᬥᭂᬫ᭄ᬫᬧᬲᭂᬯᬓᬦ᭄᭞ᬭᬾᬄᬳ ᬗᬶᬦᬗ᭄᭞ᬫ᭞ᬧᬸᬓᬸᬮᬸᬦ᭄ᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬢᬶᬕᬚ᭄ᬜᬦᬯᬶᬰᬾᬱ᭞ᬭᬸᬫᬲᬸᬓ᭄ᬳᬶᬂᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬫᬤᬸᬢᬸᬫᬺᬢᭂᬲ᭄ᬧᬗᬸᬘᬧ᭄ᬓᬸ᭞ᬲᬶᬂᬫᬋᬧ᭄ᬳᬲᬶᬄ᭞ᬫᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃᬳᬲᬶᬳ᭄᭞ᬳᬲᬶᬄᬳᬲᬶᬄᬢᬦᬦᬧᬲᬄᬒᬁ ᬗ᭄ᬓᬭᬓᬩᬾᬄᬭᬶᬂᬲᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬳᬓᬸᬳᬗᬤᭂᬕ᭄‌ᬦᬾᬢ᭄ᬭᬦᬾᬲ᭄ᬬᬦᬸ᭞ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬭᬶᬂᬳᬢᬶᬦᬾᬲ᭄ᬬᬦᬸ᭞ᬳᬓᬸᬦᬸᬕᬤᬾᬦ᭄ᬳᬯ᭄ᬮᬲ᭄᭞ᬢ᭄ᬓᬧᬢᬸᬄᬳᬲᬶᬄ᭞ᬒᬁᬰ᭄ᬭᬶᬫᭂᬃᬢ᭄ᬣᬤᬾᬯᬵ

 

15a. sĕpr̥ĕsĕp, hisĕp 3. sariningpa’idhĕp’hati, singśraṇawnang, ma, pukulunsanghyangtutūr̀mengĕt, tutūr̀jati, sumusupringñanawnang, singtinular̀hisĕp, tkahingĕt 3
leyak’hasiḥ, janmamānuṣahasiḥ, dewabhaṭārahasih, tkapatuḥhingkup, hasiḥdenhawlas, oṁyaṅġtunggalparamaśaktyanama. dhĕmmapasĕwakan, reḥha
nginang, ma, pukulunsanghyangtigajñanawiśeṣa, rumasuk’hingśariranhingsun, madutumr̥ĕtĕspangucapku, singmar̥ĕp’hasiḥ, mungkur̀hasih, hasiḥhasiḥtananapasaḥoṁ
ngkarakabeḥringsariranku, hakuhangadĕgnetranesyanu, mungguḥringhatinesyanu, hakunugadenhawlas, tkapatuḥhasiḥ, oṁśrimĕr̀tthadewā


ᬬᬦᬫᬄ᭟ᬳᬦᬓᬦ᭄ᬫᬮᬶᬳ᭄᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬳᬭᬶᬂᬉᬢ᭄ᬢᬵᬫ᭞ᬇᬢᬶᬰᬶᬯᬯᬶᬰᬾᬱ᭞ᬗ᭞ᬲᬶᬭᬯᬶᬰᬾᬱᬭᬶᬂᬪᬬᬸ᭞ᬓ᭄ᬯᬾᬄ᭞ᬗ᭞ᬪᬬᬸᬤᭀᬦᬶᬭᬗᬭᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬡᬯᬳᬦᬭᬶᬂᬭᬵᬢ᭄ᬓᬩᬾᬄ᭞ᬲᬶᬭᬯᬲ᭄ᬢᬸᬧ᭄ᬭᬡᬯ᭞ ᬲᬗ᭄ᬓᬦᬶᬂᬗᬭᬦ᭄‌ᬓᬓ᭄ᬱᬭ᭞ᬧᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮᬶᬂᬅᬓ᭄ᬱ᭄ᬭ᭞ᬇᬓᬂᬒᬁᬗ᭄ᬓᬭᬲᬶᬭᬢᬕᬶᬦᭂᬕᭂᬦ᭄ᬭᬶᬂᬲᭂᬥᭂᬗᬶᬭᬫᬢᬶ᭞ᬧ᭄ᬭᬮᬶᬦᬳᬧᬦ᭄ᬲᬶᬭᬯᬶᬰᬾᬱᬭᬶᬂᬳᬢ᭄ᬫ᭞ᬲᬶᬭᬯᬲ᭄ᬢᬸᬦᬶᬂᬚᬶᬯ᭞ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬮᬶᬯᬢ᭄ᬭᬶᬂ ᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬰᬾᬱ᭞ᬇᬓᬳᬶᬗᬭᬦᬦ᭄‌ᬦᬶᬃᬪᬡ᭞ᬫᬭᬶᬂᬫᬯᬓ᭄ᬒᬁ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬯᬲ᭄ᬢᬸᬫᬃᬕ᭄ᬕᬦᬶᬂᬫᬢᬶ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬦᬶᬂᬪᬬᬸ᭞ᬯᬶᬱ᭄ᬬ᭞ᬗ᭞ᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬒᬁ᭞ᬲᬶᬭᬫᬯᬓᬶᬂᬫᬵᬳᬤᬾᬯ᭞ᬳᬯ ᬓᬶᬂᬲᬤᬮᬸᬤ᭄ᬭ᭞ᬳᬯᬓᬶᬂᬧᬭᬫᬰᬶᬯ᭞ᬧᬭᬫᬳᬶᬯᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬭᬶᬂᬳᬃᬤ᭄ᬥᬘᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭞ᬫᬵᬳᬤᭂᬯᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬭᬶᬂᬰᬶᬯ᭞ᬒᬁ᭞ᬗ᭞ᬧ᭄ᬭᬡᬯᬏᬓᬓ᭄ᬱᬭᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄‌ᬗᬭᬦᬶᬭ᭟ᬫᬢᬗ᭄ᬬᬦ᭄ᬳ

 

15b. yanamaḥ. hanakanmalih, lwiharinguttāma, itiśiwawiśeṣa, nga, sirawiśeṣaringbhayu, kweḥ, nga, bhayudonirangaranpraṇawahanaringrātkabeḥ, sirawastupraṇawa,
sangkaningngarankakṣara, patunggalingakṣra, ikangoṁngkarasirataginĕgĕnringsĕdhĕngiramati, pralinahapansirawiśeṣaringhatma, sirawastuningjiwa, lamunliwatring
sanghyangwiśeṣa, ikahingaranannir̀bhaṇa, maringmawakoṁ, tanpawastumar̀gganingmati, hapantosningbhayu, wiṣya, nga, sanghyangoṁ, siramawakingmāhadewa, hawa
kingsadaludra, hawakingparamaśiwa, paramahiwamungguḥringhar̀ddhacandra, māhadĕwamungguḥringśiwa, oṁ, nga, praṇawa’ekakṣaratunggalngaranira. matangyanha


ᬦᬯᬶᬡ᭄ᬥᬸᬤ᭄ᬯᬬ᭞ᬧᬦ᭄ᬫᬜ᭄ᬚᬶᬂᬫ᭄ᬢᬸᬭᬶᬂᬍᬗᬶᬂᬳᬶᬭᬸᬂᬓᬮᬶᬄ᭟ᬲ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬬᬬᬦ᭄ᬳᬫᭂᬢᬸ᭞ᬅᬄ᭞ᬳᬶᬗᬭᬦᬦ᭄ᬳᬃᬤ᭄ᬥᬦᬭᬾᬲ᭄ᬯᬭᬶᬧᬫᭂᬢᬸᬦᬶᬂᬪᬝᬵᬭᬲᬤᬳᬶᬯᬮᬯᬦ᭄ᬤᬾᬯᬷᬕᬬᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬪᬬᬸᬭᬶᬂᬢᭂᬗᭂᬦ᭄᭞ᬳᬶᬲᭂᬧ᭄ᬤᬾᬦᬶᬂ᭠ ᬪᬬᬸᬦ᭄ᬢ᭞ᬲᬓᬾᬂᬍᬗᬶᬂᬳᬶᬭᬸᬂᬓᬮᬶᬄ᭞ᬅᬄ᭞ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬬᬤᬾᬦ᭄ᬢᬸᬢᬸᬕ᭄ᬢᭂᬓᬾᬂᬧᬸᬲᭂᬃ᭞ᬳᬮᬄᬳᬓ᭄ᬦᭂᬭᬶᬂᬢ᭄ᬗᬳᬶᬂᬧᬸᬲᭂᬃᬭᬶᬂᬚ᭄ᬭᭀ᭞ᬳᬸᬜᬓ᭄ᬦᬓᬂᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬅ᭞ᬅᬕ᭄ᬦᬶᬭᬳᬱ᭄ᬬ᭞ᬗ᭞ᬫᬸᬭᬸᬩ᭄ᬲᬶᬦ᭄ᬬᭀᬓᬦᬶᬂᬫᬶᬳᬵ ᬓ᭄ᬭᬸᬧᬦᬶᬭ᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬧᬵᬧᬧᬢᬓ᭞ᬳᬶᬮᬂᬤᭂᬦᬶᬂᬤ᭄ᬬᬦᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬗ᭞ᬧᬭᬫᬭᬳᬲ᭄ᬬᬢᭂᬫᭂᬦ᭄᭟ᬢᬸᬭᬸᬦᬓ᭄ᬦᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬳᬫᬺᬣᬲᬓᬶᬂᬢᬸᬂᬢᬸᬗᬶᬂᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬒᬁᬗ᭄ᬓᬭ᭞ᬲᬸᬫᬸᬲᬸᬧᬢᭂᬗᬳᬶᬂᬮᬮᬢ᭞ᬳᬸᬫᬶᬲᭀ ᬭᬫᬭᬶᬂᬢ᭄ᬯᬗᬶᬂᬳᬸᬮᬸᬦᬢᬶ᭞ᬇᬓᬓᬂᬫᬺᬢ᭄ᬣᬫᬶᬮᬶᬫᬳᬯᬓᬶᬸᬦ᭄ᬭᬶᬂᬤᬤᬭᬶᬢ᭄ᬗᬄᬳᬦᬸᬗ᭄ᬢᬸᬗᬶᬳᬫ᭄ᬧ᭄ᬭᬸᬢ᭄ᬓᬾᬂᬢᬸᬗ᭄ᬢᬸᬗᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬇᬓᬳᬶᬗᬭᬦ᭄ᬲᬂᬲᬸᬲᬸᬫ᭄ᬦ᭞ᬓᬤᬶᬯᬸᬮᬦ᭄ᬧᬹᬃᬡᬫᬢᬾᬚᬦᬶᬭᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄ

 

16a. nawiṇdhudwaya, panmañjingmturingl̥ĕnginghirungkaliḥ. swaranyayanhamĕtu, aḥ, hingarananhar̀ddhanareswaripamĕtuningbhaṭārasadahiwalawandewīgayatri, bhayuringtĕngĕn, hisĕpdening‐bhayunta, sakengl̥ĕnginghirungkaliḥ, aḥ, mantranyadentutugtĕkengpusĕr̀, halaḥhaknĕringtngahingpusĕr̀ringjro, huñaknakangmantra, a, agnirahaṣya, nga, murubsinyokaningmihā krupanira, salwiringpāpapataka, hilangdĕningdyanamangkana, nga, paramarahasyatĕmĕn. turunaknasanghyanghamr̥ĕthasakingtungtungingsanghyangoṁngkara, sumusupatĕngahinglalata, humiso ramaringtwanginghulunati,  ikakangmr̥ĕtthamilimahawak̶nringdadaritngaḥhanungtungihamprutkengtungtunginghati, ikahingaransangsusumna, kadiwulanpūr̀ṇamatejaniramungguḥ


ᬭᬶᬂᬢᬸᬂᬢᬸᬗᬶᬂᬧᬧᬸᬲᬸᬄ᭞ᬅᬁ᭞ᬢᭂᬗᭂᬦ᭄᭞ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬭᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬓᬤᬶᬤᬫᬃᬢᬦ᭄ᬧᬓᬸᬓᬸᬲ᭄ᬯᬡᬦᬦᬶᬭ᭞ᬤᬤᬶᬭᬶᬂᬓᬶᬯ᭞ᬉᬁ᭞ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬭᬶᬂᬳᬫ᭄ᬧ᭄ᬭᬸ᭞ᬓᬤᬶᬩᬜᬸᬭᬶᬂᬢᬸᬂᬢᬸᬗᬶᬂᬓᬸᬱ᭞ᬳᬶᬗᬶᬮᬶᬭᬦ᭄ᬤᬾᬦᬶᬂᬪᬬᬸᬲᬓᬶᬂᬳᬶ ᬭᬸᬂ᭞ᬓᬶᬯᬢᭂᬗᭂᬦ᭄ᬫᬥ᭄ᬬ᭞ᬬᬾᬓᬫᬧᬺᬩᬾᬤᬭᬹᬧ᭞ᬤ᭄ᬯᬦᬶᬂᬧᬲᬄ᭞ᬤ᭄ᬯᬦᬶᬂᬧᬭᭀᬓ᭄᭞ᬦ᭄ᬤᬶᬢᬧᬭᭀᬓ᭄‌ᬳᬶᬓ᭞ᬳᬦᬭᬶᬂᬢᬸᬂᬢᬸᬗᬶᬂ᭞ᬒᬁᬗ᭄ᬓᬭ᭞ᬬᬾᬓᬕᬸᬡᬦᬶᬭ᭞ᬳᬶᬗᬶᬥᭂᬧᬢᬸᬤᬸᬄ ᬦ᭄ᬬ᭞ᬬᬾᬓᬂᬤᬤᬸᬧᬧ᭞ᬪᬝᬵᬭᬳᬗᬤᬸᬧᬵᬧ᭞ᬤᬾᬯᬧᬓ᭄ᬱᬦ᭄ᬢ᭞ᬤᬾᬯᬳᬦᬤᬳᬸᬫᬵᬧ᭞ᬚᬦ᭄ᬫᬧᬓ᭄ᬱᬦ᭄ᬢ᭞ᬚᬦ᭄ᬫᬓᬂᬳᬦᬤᬸᬧᬧ᭞ᬲᬳᬦᬦᬶᬂᬯᬲ᭄ᬢᬸᬓᬢᬶᬗ᭄ᬕᬮᬦ᭄᭞ᬓᬋᬗᬬᬾ ᬓᬦᬸᬧᬵᬧ᭟ᬬᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬲᬦᬾᬳᬂᬲᬤᬸᬮᬯᬦ᭄ᬓᬬᬸᬓ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬳᬸᬮᬄ᭞ᬧᬓᭂᬦ᭄ᬢᬓᭂᬦᬦ᭄ᬢ᭞ᬤᬸᬮᬸᬭᬦᬰᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬅᬚᬶ᭞ᬢᬸᬢᬹᬃᬓᬍᬧᬲᬦ᭄᭞ᬦᬾᬯᬓᬂᬓᬢᭂᬫᬸᬦᬶᬃᬩᬡ᭞ᬬᬦ᭄‌ᬩ᭄ᬬᬳᬦᭂ

 

16b. ringtungtungingpapusuḥ, aṅġ, tĕngĕn, mungguḥringhati, kadidamar̀tanpakukuswaṇananira, dadiringkiwa, uṅġ, mungguḥringhampru, kadibañuringtungtungingkuṣa, hingilirandeningbhayusakinghirung, kiwatĕngĕnmadhya, yekamapr̥ĕbedarūpa, dwaningpasaḥ, dwaningparok, nditaparok’hika, hanaringtungtunging, oṁngkara, yekaguṇanira, hingidhĕpatuduḥ nya, yekangdadupapa, bhaṭārahangadupāpa, dewapakṣanta, dewahanadahumāpa, janmapakṣanta, janmakanghanadupapa, sahananingwastukatinggalan, kar̥ĕngaye kanupāpa. yantansanehangsadulawankayuktinhulaḥ, pakĕntakĕnanta, duluranaśastra’aji, tutūr̀kal̥ĕpasan, newakangkatĕmunir̀baṇa, yanbyahanĕ


ᬧᬓᬾᬂᬢᬦ᭄‌ᬦ᭄ᬫᬸᬧᬵᬧ᭞ᬧᬦᭂᬫᬸᬦᬾ᭞ᬢᬸᬃᬯᬄᬓᬂᬕᬶᬦᬸᬕᭀᬦ᭄᭞ᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬤᬶᬉᬢ᭄ᬢᬫᬫ᭄ᬯᬂᬓᬡ᭄ᬥᬦᬶᬂᬓᬤᬤᬾᬦ᭄‌ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬓᬍᬧᬲᬦ᭄᭞ᬧᬦᭂᬕᭂᬲ᭄ᬦ᭄ᬬ᭞ᬢᬸᬓᬺᬢᭀ᭞ᬗ᭞ᬮᬶᬮᬚᬢᬶ᭞ᬉᬧᬤᬾᬰ᭞ᬉᬧ ᬗ᭞ᬳᬗᬸᬮᬢᬶᬲᬂᬫᬧᬗᬾᬭᬦ᭄᭞ᬤᭂᬰ᭞ᬗ᭞ᬳᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬦᬶᬭᬲᬂᬰᬶᬯ᭞ᬗ᭟ᬦᬶᬳᬦ᭄ᬯᭂᬓᬲᬶᬂᬉᬭᬶᬧ᭄᭞ᬓᬵᬮᬯᬶᬭᬂᬦ᭄ᬬ᭞ᬅᬁᬉᬁᬫᬁᬅᬄ᭞ᬫᬢᭂᬫᭀᬓ᭄ᬦ᭞ᬗ᭞ᬳᬕ᭄ᬦᬶᬮᬦᬶᬂᬳᬫᬺᬣ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃ ᬦ᭄ᬬ᭞ᬕᭂᬗᭂᬦᬂᬭᬶᬂᬢ᭄ᬗᭂᬦ᭄᭞ᬢᬸᬫᬯᬓ᭄ᬳᬫᬺᬣ᭞ᬅᬄ᭞ᬭᬶᬂᬓᬶᬯ᭞ᬳᬸᬫᬯᬓ᭄ᬳᬕ᭄ᬦᬶ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬓᬫᭂᬦᬗᬦ᭄ᬬ᭞ᬲᬹᬃᬬ᭄ᬬᬢ᭄ᬗᭂᬦ᭄᭞ᬘᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬧᬶᬗ᭄ᬕᬮᬓᬶᬯ᭞ᬳᬶᬤᬲᬸᬲᬸᬫ᭄ᬦᬭᬶᬂᬫᬥ᭄ᬬ᭞ᬫᬢ᭄ᬫᬳᬦ᭄‌ᬯᬶ ᬡ᭄ᬥᬸᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬳᬃᬤ᭄ᬥᬘᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬦᬶᬭ᭟ᬬᬦ᭄ᬯᭂᬓᬲᬶᬂᬫᬢᬶ᭞ᬳ᭞ᬭᬶᬂᬢ᭄ᬗᭂᬦ᭄᭞ᬳᬸᬫᬯᬓ᭄ᬳᬕ᭄ᬦᬶ᭞ᬳᬬᭀᬓᬲᬄᬳᬸᬫᬯᬓ᭄ᬳᬫᬺᬣ᭞ᬢ᭄ᬭᬸᬲᬓ᭄ᬦᬭᬶᬂᬳᭀᬢᭀᬢ᭄‌ᬓᬶᬯᬢ᭄ᬗᭂᬦ᭄᭞

 

17a. pakengtannmupāpa, panĕmune, tur̀waḥkangginugon, śāstradi’uttamamwangkaṇ dhaning kadaden sanghyangka l̥ĕpasan, panĕgĕsnya, tukr̥ĕto, nga, lilajati, upadeśa, upa nga, hangulatisangmapangeran, dĕśa, nga, hunggwanirasangśiwa, nga. nihanwĕkasingurip, kālawirangnya, aṅġuṅġmaṅġaḥ, matĕmokna, nga, hagnilaninghamr̥ĕtha, lwir̀
nya, gĕngĕnangringtngĕn, tumawak’hamr̥ĕtha, aḥ, ringkiwa, humawak’hagni, mangkanakamĕnanganya, sūr̀yyatngĕn, candrapinggalakiwa, hidasusumnaringmadhya, matmahanwi ṇdhutunggal, tunggalhar̀ddhacandranira. yanwĕkasingmati, ha, ringtngĕn, humawak’hagni, hayokasaḥhumawak’hamr̥ĕtha, trusaknaringhototkiwatngĕn,


ᬅᬄ᭞ᬧᬸᬭᬸᬱ᭞ᬤᬤ᭄ᬬᬓ᭄ᬦᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬳᬬᬸ᭞ᬗ᭞ᬲ᭄ᬬᬦᬸ᭟ᬇᬣᬶᬯᬶᬡ᭄ᬥᬸᬤ᭄ᬯᬚ᭞ᬗ᭞ᬭᬶᬂᬍᬗᬶᬂᬳᬶᬭᬸᬂᬓᬮᬶᬄᬳᬸᬭᬶᬧᬶᬯᬢᭂᬓ᭄ᬤᬾᬯᬢ᭞ᬫᬸᬮᬜᬭᬶᬂᬢᬸᬂᬢᬸᬗᬶᬂᬭᬫ᭄ᬩᬸᬢ᭄ᬳᬗᬤᭂᬕ᭄᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬲᬸᬫᬸᬗ᭄ᬲᬂ᭞ᬭᬶᬂᬲ᭄ᬮᬦᬶᬂᬮᬮ ᬢ᭟ᬗᬣᬶᬯᬶᬡ᭄ᬥᬸᬧᬮ᭄ᬬᬂ᭟ᬗᬸᬭᬶᬧᬶᬂᬘᬢᬸᬃᬤᬾᬯᬢ᭞ᬭᬶᬂᬮᬸᬳᬸᬭᬶᬂᬲᬹᬃᬬ᭄ᬬᬘᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭞ᬧᬢᬶ᭞ᬗ᭞ᬫᬢᬗ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭟ᬇᬣᬶᬢᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬫᬓᬬᬂᬭᬶᬂᬫᬥ᭄ᬬ᭞ᬭᬶᬂᬯᬶᬡ᭄ᬥᬸᬲᬸᬦ᭄ᬬ᭞ᬇᬥᭂᬧᬾᬳᬸᬫᭂᬲᬢ᭄ᬲᬓᬾᬂᬢᬼ ᬗᬶᬂᬦᬤ᭄ᬥ᭞ᬳᬸᬢᬯᬳ᭞ᬗ᭞ᬳᬫᬺᬣᬫᬭᬶᬂᬢ᭄ᬗᭂᬦ᭄᭞ᬳᬢᬓᭂᬦᬦ᭄ᬬ᭞ᬳᬸᬢᬯᬳ᭞ᬗ᭞ᬭᬶᬂᬫᬥ᭄ᬬᬯᬬᬲᬂᬳᬬᬸ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬭᬾᬄᬦ᭄ᬬᬬᬦᬶᬂᬬᬦᬶᬂᬓᬳᬸᬭᬶᬧᬦ᭄‌ᬧᬶᬦᬶᬫ᭄ᬧᭂᬦ᭄‌ᬭᬶᬂᬫᬥ᭄ᬬ᭟ ᬦᬶᬳᬦ᭄ᬳᬂᬳᬺᬤᬬ᭞ᬇᬓᬶᬫᬓᬚᬢᬶᬦ᭄ᬬᬳᬸᬫᬯᬓ᭄ᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬳᬬᬸ᭞᭝

 

17b. aḥ, puruṣa, dadyaknasanghyanghayu, nga, syanu. ithiwiṇdhudwaja, nga, ringl̥ĕnginghirungkaliḥhuripiwatĕkdewata, mulañaringtungtungingrambut’hangadĕg, ma, oṁsumungsang, ringslaninglalata. ngathiwiṇdhupalyang. nguripingcatur̀dewata, ringluhuringsūr̀yyacandra, pati, nga, matangyantanpaśāstra. ithitastramakayangringmadhya, ringwiṇdhusunya, idhĕpehumĕsatsakengtl̥ĕngingnaddha, hutawaha, nga, hamr̥ĕthamaringtngĕn, hatakĕnanya, hutawaha, nga, ringmadhyawayasanghayu, mangkanareḥnyayaningyaningkahuripanpinimpĕnringmadhya. nihanhanghr̥ĕdaya, ikimakajatinyahumawaksanghyanghayu,


ᬬᬦ᭄ᬦᭀᬭᬓᬢᭂᬫᬸᬮ᭄ᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂᬓᬦ᭞ᬳᬸᬮᬢᬦᬲ᭄ᬢᬦᬦᬶᬂᬳᬶᬭᬳ᭄ᬬᬂᬳᬬᬸ᭟ᬇᬢᬶᬢ᭄ᬭᬶᬦᬵᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬗ᭞ᬲᬸᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬦᬶᬂᬳᬘᬶᬦ᭄ᬢ᭄ᬬ᭞ᬬᬦ᭄ᬕᭂᬮᬃᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬧᬢᭂᬫᭀᬦᬶᬂᬓᬶᬲᬕᬭᬫᬥᬸ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬦ᭄ᬬ᭞ᬇᬓᬂᬢ᭄ᬭᬶᬦᬤ᭄ᬥᬶ᭞ ᬗ᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬳᬮᬦᬭᬶᬂᬢᬼᬗᬶᬂᬳᬦ᭄ᬢᬳᬺᬤᬬ᭞ᬬᬢᬶᬓᬳᬢᬧᬓᬦ᭄ᬧᬤ᭄ᬫᬲᬦᬳᬗ᭄ᬮᬬᬂ᭞ᬲᬄᬲᬓᬶᬂᬳᬦ᭄ᬢᬃᬳᬺᬤᬬ᭞ᬮᬚᬸᬭᬶᬂᬮᬸᬳᬸᬃᬳᬫᭀᬃᬳᬶᬂᬳᬸᬦ᭄ᬢᭂᬓ᭄᭞ᬲᬄᬲᬓᬶᬂᬳᬸᬦ᭄ᬢᭂᬓ᭄ᬳᬫᭀᬃᬳᬶᬂᬳᬶᬭᬸᬂ᭞ ᬳᬢᬯᬳᬓᬾᬭᬶᬂᬓᬳᬦᬦ᭄᭞ᬫᬵᬳᬢᬯᬳ᭞ᬗ᭞ᬭᬶᬂᬧᬦ᭄ᬢᬭᬦᬶᬂᬕ᭄ᬭᬡ᭞ᬑ᭓ᬅᬄᬅᬄᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬗ᭟ᬦᬶᬳᬦ᭄ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬶᬂᬢ᭄ᬕᬮ᭄ᬧᬦᬗ᭄ᬲᬭᬦ᭄᭞ᬓᬯ᭄ᬭᬸᬳᬦᬳᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯ ᬦ᭄ᬬᬳᬦᬾᬂᬲᭀᬭᬶᬂᬮᬶᬤᬄ᭞ᬚᬕᬸᬢ᭄ᬧᬶᬦᬓᬢ᭄ᬕᬮ᭄ᬧᬦᬗ᭄ᬲᬭᬦ᭄᭞ᬲ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬬᬤᬸᬓ᭄ᬓᬢᭂᬗᬄᬫᬕᬦ᭄ᬢᬸᬂᬭᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬬᬁᬒᬁᬧᬦᬸᬗ᭄ᬕᬮᬦᬳᬶᬓ᭞ᬲᬄᬲᬓᬶᬂᬒᬁᬗ᭄ᬓᬭ᭞ᬢ᭄ᬗᬳᬶᬂᬳᬺᬤᬥᬬ᭞

 

18a. yannorakatĕmulyanringkana, hulatanastananinghirahyanghayu. ititrināddhi, nga, sukṣmaninghacintya, yan’gĕlar̀mantra, patĕmoningkisagaramadhu, lwir̀nya, ikangtrinaddhi, nga, tinghalanaringtl̥ĕnginghantahr̥ĕdaya, yatikahatapakanpadmasanahanglayang, saḥsakinghantar̀hr̥ĕdaya, lajuringluhur̀hamor̀hinghuntĕk, saḥsakinghuntĕk’hamor̀hinghirung, hatawahakeringkahanan, māhatawaha, nga, ringpantaraninggraṇa, o3aḥaḥhurip, nga. nihantingkahingtgalpanangsaran, kawruhanahunggwanyahanengsoringlidaḥ, jagutpinakatgalpanangsaran, swaranyadukkatĕngaḥmagantungringhati, yaṅġoṁpanunggalanahika, saḥsakingoṁngkara, tngahinghr̥ĕdadhaya,


ᬫᬭᬶᬂᬳᬃᬤ᭄ᬥᬘᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭞ᬫᬭᬶᬂᬯᬶᬦ᭄ᬥᬸ᭞ᬫᬭᬶᬂᬦᬵᬤ᭄ᬥ᭞ᬤ᭄ᬯᬤᬰᬕᬸᬮᬦᭀᬄᬦ᭄ᬬ᭞ᬳᬵᬳᬶᬓᬲᬦᬸᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬤᬾᬦᬶᬭ᭞ᬭᬲᬳᬲ᭄ᬢᬦᬦᬶᬭᬭᬶᬂᬯ᭄ᬓᬲᬶᬂᬢᬬ᭞ᬢᬦᬧᬭᬸᬧᬬ᭞ᬧᬢᭂᬄᬫᬵᬦᬶᬂᬓᬂᬧᬓ᭄᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬦ᭄ᬬ᭞ᬓᬂᬳᬚᬶᬦᬶ ᬭᬧᬜ᭄ᬘ᭞ᬯᬭᬦ᭄ᬬᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬇᬇᬁᬬᬁ᭞ᬰ᭞ᬒᬁ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬳᬯᬓᬶᬂᬲᬸᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬢᬬ᭞ᬧᬭᬫᬰᬶᬯᬲᬸᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬢᬬ᭞ᬳᬯᬓᬶᬂᬲᬸᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬳᬘᬶᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬧᬭᬫᬰᬶᬯᬢᬬ᭞ᬧᬦᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬦᬶᬂᬓᬫᬭᬶᬂᬰᬶᬯᬚᬢᬶ ᬦᬶᬃᬪᬡ᭞ᬲᬸᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬳᬘᬶᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬲᬸᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬚᬢᬶᬦᬶᬃᬫ᭄ᬫᬮᬢᬦ᭄ᬧᬢᬮᬸᬢᬸᬄ᭞ᬧᬫᬼᬘᬸᬢᬶᬂᬫᬭᬶᬂᬰᬶᬯᬦᬶᬃᬫ᭄ᬫᬮᬲᬸᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬅᬘᬶᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬲᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬚᬢᬶᬦᬶᬂᬫ᭄ᬫᬮ᭞ᬓᬫᭀᬓ᭄ᬱᬦᬶᬭᬲᬗ᭄ᬓᬾᬂᬭᬶᬓ᭞ᬫᬭᬶᬂᬧ ᬭᬫᬲᬸᬦ᭄ᬬᬦᬶᬃᬫ᭄ᬫᬮ᭞ᬲᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬢᬦ᭄ᬧᬫᭂᬗᬦ᭄᭞ᬳᬫᬸᬢᬸᬮ᭄‌ᬤ᭄ᬯᬤᬰᬕᬸᬮᬤᭀᬄᬦ᭄ᬬ᭞ᬲᬄᬲᬓᬶᬂᬭᬶᬓ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬭᬸᬧᬯᬃᬡ᭄ᬦ᭄ᬦ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬳᬓ᭄ᬱᬭ᭞ᬮᬸᬫᭂᬧᬢ᭄ᬫᬭᬾᬂᬢᬦ᭄ᬧᬳᬭᬦ᭄᭞

 

18b. maringhar̀ddhacandra, maringwindhu, maringnāddha, dwadaśagulanoḥnya, hāhikasanukṣmadenira, rasahastananiraringwkasingtaya, tanaparupaya, patĕḥmāningkangpak, lwir̀nya, kanghajini rapañca, waranyatunggal, i’iṅġyaṅġ, śa, oṁ, hapanhawakingsukṣmataya, paramaśiwasukṣmataya, hawakingsukṣmahacintyaparamaśiwataya, panunggalningkamaringśiwajati nir̀bhaṇa, sukṣmahacintyasukṣmajatinir̀mmalatanpatalutuḥ, paml̥ĕcutingmaringśiwanir̀mmalasukṣma’acintyasūkṣmajatiningmmala, kamokṣanirasangkengrika, maringpa ramasunyanir̀mmala, sūkṣmatanpamĕngan, hamutuldwadaśaguladoḥnya, saḥsakingrika, wustanparupawar̀ṇnna, tanpahakṣara, lumĕpatmarengtanpaharan,


ᬫᬸᬮᬶᬄᬫᬭᬶᬂᬩᬢᬸᬃᬓᬮᬯᬲᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬯᬶᬮᬳᬦ᭄ᬚᬦ᭄ᬫ᭞ᬯ᭄ᬦᬂᬳᬯᬓᬶᬂᬳᬕᬸᬂᬳᬮᬶᬢ᭄᭟‌ ᬇᬢᬶᬧᬜ᭄ᬘᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫ᭞ᬳᬦᬦᭀᬭ᭞ᬳᬦᬤᭀᬄᬳᬧᬦᬺᬓ᭄᭞ᬭᬳᬶᬦᬯ᭄ᬗᬶ᭞ᬲᭀᬃ ᬮᬸᬳᬸᬭ᭄᭞ᬧᬵᬧᬰ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕ᭞ᬳᬮᬳᬬᬸ᭞ᬲᬓᬾᬭᬶᬓ᭟ᬋᬕᭂᬧ᭄ᬳᬓ᭄ᬦᬤᬾᬦ᭄ᬢᬇᬓᬶ᭞ᬳᬋᬧ᭄ᬳᬲ᭄ᬢᬦᬦᬶᬭᬭᬶᬂᬧᬦ᭄ᬢᬭᬦᬶᬂᬦᬵᬤ᭄ᬥᬦᬶᬭᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬒᬁᬗ᭄ᬓᬭᬭᬶᬂᬢᭂᬗᬳᬶᬂᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬒᬁᬬᬁᬰᬶᬯᬰ᭄ᬬ ᬢᬷᬲᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬲᬶᬤ᭄ᬬᬀᬫᬺᬢ᭄ᬢᬬᬦᬫᬄ᭟ᬅᬁᬅᬁᬅᬄ᭞ᬬᬁ᭞ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶᬫᬮᬦ᭄ᬬᬳᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞᭓᭟ ᭚ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬲᬶᬦᬸᬭᬵᬢ᭄ᬭᬶᬂᬭᬳᬶᬦ᭞ᬅ᭞ᬉ᭞ᬯᬭᬯᬭᬶᬕ᭞ᬢᬶᬣᬶ᭞ᬢᬗ᭄᭞ᬧᬶᬂ᭞ ᭞᭖᭞ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬓ᭞᭘᭞ᬭᬄ᭞᭒᭞ᬢᭂᬗ᭄ᬕᭂᬓ᭄᭞᭒᭞ᬇᬰᬓ᭞᭑᭙᭒᭒᭞ᬯᬃᬱᬦᬶᬗ᭄ᬮᭀᬓ᭟ᬓᬲᬸᬭᬵᬢ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄‌ᬳᬶᬤ᭄ᬥᬵᬩᬕᬸᬲ᭄ᬫᬥᬾᬚ᭄ᬮᬡ᭄ᬝᬶᬓ᭄‌ᬭᬶᬂᬕ᭄ᬭᬶᬬᬓᬘᬶᬘᬂᬓᬭᬗ᭄ᬳᬵ

 

19a. muliḥmaringbatur̀kalawasan, tanpawilahanjanma, wnanghawakinghagunghalit. [image] itipañcabrāhma, hananora, hanadoḥhapanr̥ĕk, rahinawngi, sor̀
luhur, pāpaśwar̀gga, halahayu, sakerika. r̥ĕgĕp’haknadenta’iki, har̥ĕp’hastananiraringpantaraningnāddhanirasanghyangoṁngkararingtĕngahingmantra, oṁyaṅġśiwaśya
tīsūkṣmasidyaṃmr̥ĕttayanamaḥ. aṅġaṅġaḥ, yaṅġ, siddhimalanyahamantra 3. // puputsinurātringrahina, a, u, warawariga, tithi, tang, ping, 6 śaśiḥ, ka 8 raḥ 2 tĕnggĕk 2 iśaka 1922 war̀ṣaningloka. kasurāt’hantuk’hiddhābagusmadhejlaṇṭikringgriyakacicangkaranghā.


Sumber

I.B. Putu Suamba
Dan
Lontar Ida Bagus Made Jlantik (Griya Kacicang, Karangasem)Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

HALAMAN TERKAIT
Baca Juga