Lontar Tutur Upadesa


9a. kang ampru, unggwan bhatāra wisesā, aksara ning asta dhala ring jro, kunang lwirnya: ma, Si, Wa, Ya. Tan kěna ring těkani pati aywa lali, iti mahā padma rangkap, samapta aywa wera. Brahmā iswara wisnu utpěti stiti praline ida susumna pinggala iti sang hyang triyaksara kawruhakna. Nada ring pucuking srana. Nada ring tungtunging kang ati brahmā rakta warnna. Windhu ring bru madhya. Windhu ring ampru wisnu krěsna warnna. Arddha candra ring lalata. Arddha candra ring pusu- pusuh iswara sweta warnna. Ukara ring wunwunan. Ongkara ring wungsilana. Mahādewa pita warnna. Nada ring wunwunan. Nada da pramasiwa, windhu ring mulananta. Windhu saddhasiwa. Arddha candra rin sasalangan. Arddha candra

sampai di empedu, tempat Bhatara Wisesa, aksaranya asta dhala di dalam, adapun seperti, Ma, Si,Wa, Ya. tidak terhampiri oleh datangnya kematian jangan dilupakan, inilah maha padma rangkap, selesai jangan sembarangan. Brahma Iswara Wisnu penciptaan, pemeliharaan, peleburan, ida sumsumna, pinggala, inilah Sang Hyang Tri Aksara yang harus diketahui. Nada di puncak sarana. Nada di ujung hati brahma dengan warna putih. Windhu di tengah-tengah. Windhu di empedu wisnu kresna warnna. U Kara di ubun-ubun. Ong kara di buah pelir. Mahadewa dengan warna kuning. Nada di ubun-ubun. Nada Paramasiwa, windhu di asal mulanya. Windhu Sadhasiwa. Ardhacandra di tulang selangkangan. Ardhacandra
16

9b. siwa. Ongkara ring padha patěming iga. Ika sang hyang windhu nada. Ong Am Ah, mantrakna ring nabhi, Ong Am Am, mantrakna ring wunwunan, pangrehi urip ika, dirgayusa phalanya. Yan ta ring pati, Ong Am Ah, mantrakna ring wunwunana, Ong Am Am, mantrakna ring nabhi, paglaris, ika, tan sangsaya phalanya. Nihan panguñci rahasya: Ong kang kikongek ukyah. Iki sang hyang rwa bhineddha, tunggal lawan sang hyang sadya kranti, aywa wera, parama rahasya, tlasing kapatin, iti sang hyang catur dasaksara sira sang hyang parama rahasya. Ah ring wunwunan, Am ring nabhi. Pangrěp urip ika dirggha phalanya tur ilang papa klesa ring apa sarira. Am ring wunwunan, Ah ring nabhi stana panglaris ika yan ta kari pati, tan sangsaya phalanya. Nihan sang hyang pañcaksara, lwirnya: nama siwa

Siwa. Ong kara di antara sambungan tulang rusuk. Itulah Sang Hyang Windhu Nada. Ong, Am, Ah, diucapkan di nabhi, Ong Am Am, diucapkan di ubun-ubun, sebagai pembangun hidup, pahalanya umur panjang. Jika pada kematian, Ong Am Ah, diucapkan di ubun-ubun, Ong Am Am, dimantrai pada nabhi, kemudian itu, pahalanya tak diragukan. Inilah kunci rahasia, Ong kang kikongek ukyah. Ini Sang Hyang Rwabhinedha, tunggal dengan Sang Hyang Sadyakranti, janganlah sembarangan, sangat dirahasiakan, sampai akhir ayat, inilah Sang Hyang Catur Dasaksara beliau sebagai Sang Hyang Parama Rahasya. Ah di ubun-ubun, Am pada nabhi. Penguat hidup itu maka pahalanya adalah panjang umur dan segala kekotoran dan dosa hilang dari raganya. Am ri ubun-ubun, Ah di nabhi tempatnya dan selanjutnya jika ia masih hidup, tidak diragukan pahalanya. Inilah Sang Hyang Pancaksara, seperti: nama siwa

10a. ya, ika dadi Akara, Ukara, Makara, ikang Akara, Ukara, Makara, dadi triyaksara, masari dadi Ong, ikang Ongkara katlasaning triyaksara, panunggalaning brahmā wisnu iswara, nduta, ring tutunging jnana sira, ya ta lyěpakna mareng ngkana, mareng tungtungin jnana wsesa, aywa byapara, ila-ila yan tan tětěp, aywa wera, parama rahasya sira, iti kamoksan. Nama Akara Am ya Makara Um siwa Ukara Mam Ong, ida Am brahmā ati susumna Um iswara pasupusuh pininggala Mam windhu sampru. Iti tri tinunggala. Sa, Ba, Ta, A, I, Mam Ah, Am Ah, Ong Ong Ong Ong Ah Am Ah Am sira ratu tlasing prabhu wibhuh. Nihan ta kawruhakna de sang mahā pandita, yan těměn i langit, tan hana paran-paran, ri a-

 ya, itu menjadi A kara, U kara, Ma kara, pada A kara, U kara, Ma kara, menjadi tri aksara, bergabung menjadi Ong, Ong kara sebagai penghabisan tri aksara, penyatuan brahma wisnu iswara, nduta, beliau di ujung jnana, ialah yang terlelap di tempat itu, yaitu ujung jnana wisesa, janganlah membuat ulah, berakibat buruk jika tidak teguh, janganlah sembarangan, karena sangat dirahasiakan, inilah kemoksaan. Nama aksara Am ya Makara Um siwa U kara Mam Ong, ida Am brahmā ati susumna Um iswara pasupusuh pininggala Mam windhu sampru. Inilah tiga penunggalan. Sa, Ba, Ta, A, I, Mam Ah, Am Ah, Ong Ong Ong Ong Ah Am Ah Am sira ratu tlasing prabhu wibhuh. Inilah yang hendak diketahui oleh sang maha pendeta, jika di angkasa luas, tidak ada apa-apa, pada

10b. pa sarira, iswa mangěti apa sarira, kawala lupa tan dadaliking pangan, měněng ring nora mangkana gatinya ingaranan langit, lwirnya: lang, nga, tan hana, ngit, nga, doh, tan kinawruh dohnya, hana ta rupa biru katon ming luhur, anak mahěning alilangan, ya tika sang hyang kalapasan, donira ingaranan, sang hyang kalapasan, apan panlěng hyang aditya, mwang wulan, muni kětug, glap, sakwehing astadik, aswadik, nga, sakwehing kuměñjar, rahína wěngi, tan těka panlěheng kana, ayosiwa wayanganing prati, dang kana, apan durung hana bwana, guna mesi sira, ěmpěking sarat kabeh, dening saktining guna, bhatāra ngaswani, dening sapratiwi tan kalěma dening sakti guming sira, magěgěh langgěh uměněng juga,

Tubuh manusia, iswa ingat dengan tubuh, tetapi jika lupa tidak dapat menikmati makanan, diam tanpa tempat, demikianlah yang namanya angkasa, seperti: lang, namanya, tidak ada, ngit, namanya, jauh, tidak diketahui jauhnya, adalah rupanya biru terlihat menuju atas, anak yang bersih tanpa kotor, itulah Sang Hyang Kalepasan, dengan tujuanNya dinamakan, Sang Hyang Kalepasan, oleh karena diantara Hyang Aditya, dan Hyang Wulan, bunyi gemuruh, petir, segala petanda, aswadik, namanya, segala yang bersinar, siang dan malam, tidak sampai menyinari tempat itu, ayosiwa wayanganing prati, dang kana, oleh karena belum ada dunia, tetapi sudah ada guna, terbentuknya seluruh dunia, oleh kekuatan guna, dewa yang merestui, oleh pertiwi yang luput dari kekuatan dunia oleh beliau, besar luas dan teguh kuat bertahan,

11a. ampěking tan molah, ta ya tika sang hyang kalěpasan, nga. Aywa winaah manawa tan tuhu denya ngungsi sang hyang dharmma, těgěsing sanak, lwirnya, sa, sa, nga, dening wus anunggalakěn, rarasing rasa, nga, atut ujar rahayu, walawinya, nga, tan hana pinakěweyan. Nihan patataning sang hyang dharmma jati, nga. Aditya, dawuh, 1, wetan, bajra, nga, atma, nga, dawuh, 2, antar atma, nga, dawuh, 3, supta, nga, paratma, nga, dawuh,, 4, turu padha, nga, niratma, nga, dawuh, 5, turi yanta padha, nga, antyatma, nga, dawuh, 6, kewalya padha, nga, niskalatma, nga, dawuh, 7, parama kewalya padha, nga, sunyatma, nga, aksara nira iki, A, U, Ma, O, rupanira, rakta krěsna, sweta, pita, kalawan kapuja manira-nira, Ong

Diam tak bergerak, itulah Sang Hyang Kalepasan, namanya. Janganlah mencela karena tidaklah benar olehnya mencela Sang Hyang Dharma, makna dari keluarga, seperti, sa, sa, oleh seusai menyatukan, semua rasa, namanya, mengikuti kata yang baik, yang namanya, walawi, tidak ada yang tidak benar. Inilah tingkatan dari Sang Hyang Dharmajati, namanya. Aditya, waktunya, 1, timur, bajra, namanya, atma, namanya, pukul, 2, antaratma, namanya, pukul, 3, supta, namanya, paratma, namanya, pukul, 4, turupadha, namanya, niratma, namanya, pukul, 7, parama kewalya padha, namanya, sunyatma, namanya, aksara beliau, ini, A, U, Ma, O, rupaNya, rakta kresna, putih, kuning, dengan pemujaan-pemujaannya terhadap beliau, Ong

11b. Mam atma brahmā ya namah, ring nabhi, Ong Um antar atma wisnu ya namah, ring hrědaya, Ong Mam paratma iswara ya namah, kanta, Ong Ong niratma mahādewa ya namah, ring sapta wara, Ong Ong antyatma sada rudya ya namah, bru madhya, Ong Ong niskalatma sadasiwa ya namah, pani, Ong Ong sunyatma paramasiwa ya namah, murddhi, yeka sang hyang saptongkara. Nihan ta pangawakani jnyana wisesa ring apa sarira, yatnakna prakrětanya, ka, ikang kayu mětu sakeng ang hyang urip, tutur mětu sakeng sang hyang tunggal, iděp mětu sakeng sang hyang wisesa, kahananira sang hyang urip, ring wěkasing bungkahing ampru, ring tungtunging tata dana yeki wěkasing bungkahing ampru, nga, sang hyang tunggal, haneng wod, tungtunging ati sawana,

Mam atma brahmā ya namah, di nabhi, Ong Um antar atma wisnu ya namah, di hati, Ong Mam paratma iswara ya namah, di leher, Ong Ong niratma mahādewa ya namah, di sapta wara, Ong Ong antyatma sada rudya ya namah, di pinggang, Ong Ong niskalatma sadasiwa ya namah, di pani, Ong Ong sunyatma paramasiwa ya namah, kepala, itulah Sang Hyang Saptongkara. Inilah perwujudan jnana wisesa pada tubuh manusia, siapkanlah segala tata caranya, ka, kayu yang muncul dari dewa yang mendiami hidup, perkataannya muncul dari Sang Hyang Tunggal, pikiran muncul dari Sang Hyang Wisesa, demikianlah keberadaan Sang Hyang Urip, dan selanjutnya di pangkal empedu, di ujung tata dana inilah seterusnya dari pangkal empedu, namanya, Sang Hyang Tunggal, yang ada di wod, ujung hati sawana,

12a. sang hyang wisesa haneng wěkasing wad ning pupusuh. Sang hyang urip, amětekěn baru, margga nira ring irung, rupanya irěng, sang hyang tunggal amětekěn sabdha, amargga cangkěm, rupa bang, sang hyang wisesa amětekěn idhěp, margga mata, warnna sweta, sangkan inaran, a, ñja, na, a, nga, bayu, ñja, nga, sabdha, na, nga, idhěp, ekajñana, nga. Nihan angucapakěn bolong, de sang mahā pandita, makweh angucapa mangkana, kědik wruha ring prakrětanya, kadyangganing wong aku hyang dharmma, siwa ya, ujar ira, wong satus angucap siwa ya, silih roro lamun tan sanunggal, molih prakrětanya, mewěh wong angucapa bolong, yan tan ka taman polah ning manon sakti, idhěp sakti, ya tika rasa bolong, apan wong tan kěna inga-

Sang Hyang Wisesa seterusnya berada di pangkal jantung. Sang Hyang Urip, berada di baru, yaitu jalan beliau adalah di hidung, wujudnya hitam, Sang Hyang Tunggal mengeluarkan sabda, melalui mulut, wujudnya merah, Sang Hyang Wisesa memberikan pikiran, jalannya pada mata, warnanya putih, oleh sebab itu dinamakan, a, nja, na, a, namanya, bayu, nja, namanya, sabda, na, namanya, idhep, ekajnana, namanya. Inilah perkataan yang tembus, oleh sang maha pandita, banyak yang mengucapkan demikian, tahu sedikit tentang tata cara pelaksanaannya, seperti orang yang sombong terhadap Sang Hyang Dharma, ia adalah siwa, ujarnya, seratus orang mengucapkan siwa ya, menjadi dua jikalau tidak dapat menyatu, berhasil segala caranya, sangat sulit jika orang berbicara tembus, jika tidak seperti prilaku orang yang melihat dengan sakti, pikirannya yang sakti, itulah yang dirasakan tembus, oleh karena manusia tidak mendapatkan

12b. lingan, tan kěna ring arip, tan kěna ring apětěng, ya tika manon sakti, nga, tutur sakti, nga, tan kěna ring twa pati, idhěp sakti, nga, tan kěna ring lali mengět satata, tan pabalik lupa, wyaktinya, samangke juga ring apa sarira hana, lumaku tan pasuku, lumimbe tan patangan, anělěng tan pamata, angucap tan pacangkěm, angrungu tan pakarnna, mapata den ta nutubing těka wěkasing wetan kulon, lor kidul, tan hana mwah manan sakti, tutur sakti, idhěp sakti, sira tan hana maweh těka ring kasidan, mwang kamoksan kalěpasan kunang, tan waneh, těka ring pasuk wětu, měněng kewala, wus pangawak nira, arapan pangawak wěnang sira, de nira ingaran mahārasing sira, de nira aran Ongkara, mwang pranawa wise-

celaan, tidak merasakan kantuk, tidak diselimuti kegelapan, maka itu akan memiliki penglihatan sakti, namanya, bicara yang sakti, namanya, tidak akan mengalami ketuaan dan kematian, pikiran sakti, namanya, tidak akan pernah lupa dan selalu ingat, tidak akan kembali lupa, itulah yang sebenarnya, demikian juga pada semua badannya yang ada, berjalan tanpa kaki, mengambil tanpa tangan, memandang tanpa mata, berbicara tanpa mulut, mendengar tanpa telinga, oleh karenanya datang tak berasal dari timur barat, utara selatan, tidak ada lagi penglihatan sakti, bicara sakti, pikiran sakti, ia tidak akan mendapatkan keberhasilan, dan adapun kemoksaan dan pembebasan rohani, itu tiada lain, tiba pada pasuk wetu, diam tetapi, hilang dalam dirinya, oleh karena perwujudan beliau yang bebas, olehnya beliau dinamakan maharsi, olehnya disebut Ong kara, dan pranawa wisesa
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Baca Juga