Lontar Tutur Upadesa


13a. sa, ingaran Umkara, tan hana waneh, panunggal ira, sang hyang Ongkaa jjuha sira mulaksara, sira witning mantra kabeh, matěmahan triyaksara, mwang pañca brahmā, pañcaksara, lwir ta manih aksara rwa, mwang ekaksara, ndya mbahmāksara, nga, Sa, Ba, Ta, A, I, Na, Ma, Si, Wa, Ya. Ya, nga, pañcaksara. A, U, Ma, triyaksara, nga. Am, Ah, dwiyaksara, nga, yan aksara nira, 1, ekaksara, nga, amisesakna aksara kabeh, mwang japa mantra stuti, ika mulaning aksara kabeh, anging sang hyang Ongkara juga mula nira nguni, anungsung mwang angaděg wěkasing aksara kabeh, kewala prabeda nira ring sāstra, pira-pira mwang rupaba nira, yan kěna panunggalnya, iganěmu swargga, nipta, nga, makweh dening awruh prabedha-

Dinamakan Um kara, tiada lain, penyatuanNya, yaitu Sang Hyang Ong kara, karena ia adalah asal dari aksara, ia adalah asal dari semua mantra, menjadi triaksara, dan panca brahma, pancaksara, adapun seperti rwaksara, dan ekaksara, adapun brahmaksara, yaitu, Sa, Ba, Ta, A, I, Na, Ma, Si, Wa, Ya. Ya, namanya pancaksara, A, U, Ma, triaksara, namanya, Am, Ah, dwiaksara, yaitu, jika aksaraNya, 1, ekaksara, namanya, menguasai semua aksara, dan semua japa mantra puja stusti, itulah asal mula dari semua aksara, namun Sang Hyang Ong kara juga sebagai asal mulaNya dahulu, menjelma dan berada di setiap aksara yang ada, tetapi ia berbeda di setiap aksara, adapun di beberapa dan rupaNya, jika sampai pada penyatuannya, maka akan menemukan sorga, nipta, namanya, banyak yang mengetahui perbedaan

13b. ning sang hyang Ongkara, tur kěna panunggalakěn, ika němu swana, moksa, nga, madhya ima, yan kang wětu sapolahing saprabeddhaning sang hyang Ongkara, ika ntita wus anrě hyang kalěpasan, makadi tan wruha ring rupa warnna, saprabeddhanya, mwang unggwananya, den ujarakěn tabe, mwang inujara sawaya, tan wruh prakrětanya, tan wruh ring paeka-keka nira, sang swa ika ta aněmu sanggu hěndhan maparaso, nga, yan dhumadi nira kaping kalih, janma marasa, nga, bisu, wuta, tuli ngrěngěn tuturnya, yeka janma parasa, nga. Nihan tan yogya ungsira de sang mahā pandita, dwita, kadi awak titi nunu sinokan toya sědhěnge mabang, něhěr ginitik, ulatana toya, ulatana gni, tan katěmu ika, nahan ta sang hyang para-

Dari Sang Hyang Ong kara, dan sampai pada penyatuannya, saat itulah menemukan sorga, moksa, namanya, madhya ima, jika ada muncul pergerakan jenis-jenis dari Sang Hyang Ong kara, itulah yang menerangkan jalan menuju Hyang Kalepasan, seperti tak tahu akan wujud dan warna, seperbedaannya, dan tempat tinggalnya, karena itu agar diucapkan ijin, dan diucapkan pujian, tidak tahu akan urutannya, tidak tahu akan apa yang dilakukanNya, Sang Hyang Siwa itu bertemu sanggu kemudian bersatu, namanya, jika menjelma yang kedua kalinya, menjadi manusia yang merasakan, adapun, bisu, buta, tuli, gagap ucapannya, itulah manusia perasa, namanya. Inilah yang tidak pantas untuk didatangi oleh maha pendeta, dwita, seperti badan yang terbakar aliran air yang memerah, seperti ginitik, agar melihat air, agar melihat api, demikianlah Sang Hyang Parama

14a. ma Ongkara, yan huwus mulih maring kalěpasan ira lěpas murangkeng angga, rwa wlas anggulaka dohannya, sangkeng sikagrě, apa jariji kapat unggwaning ya angguli, nga, anggusti tan milwa kětunga, ya ika pustati dewaksara, nga, nihan pratyaksaning dewaksara, patataning baka wruhakna, prě, a, ta, ba, a, manah, tan matra ahangkara, buddhi, abyakta, pradhana purusa, iswara, pra, a, buh, lokanga, tan mantra, ahangkara, buddhi, mahāloka, nga, abyakta, prajana lokanga, purusa, tapa loka, nga, iswara, satya loka, nga, buh, bhuwah, swah, aghora, mahā, tat purusa, nga, jana, sadhya, nga, tapa, gama dewa, nga, matya, isana, nga, A, Ta, Sa, Ukaranga, isana, Makara, nga,

Ong kara, jika seusai kembali pada kelepasanNya yaitu lepas dari ikatan jasmani, dua belas jauhnya bergejolak, dari atas, apakah empat jemari tempatnya dari ia menggejolak, namanya, berkuasa tidak dihitung, itulah dewaksara, namanya, inilah perhatian kepada dewaksara, hendaknya mengetahui semua tata caranya, pre, A, Ta, Ba, A, pikiran, tan matra ahangkara, Budhi, Mahaloka, namanya, Abyakta, Prajanaloka, namanya, Purusa, Tapaloka, namanya, Iswara, Satyaloka, namanya, Bhur, Bwah, Swah, Aghora, Maha, Tatpurusa, namanya, Jana, Sadhya, namanya, Tapa, Gamadewa, namanya, Matya, Isana, namanya, A, Ta, Sa, U kara, namanya, Isana, Makara, namanya,

14b. A U Ma, Ong, 3, hrě, 3, nirgga, nga, 3, maluta, nga, 4, sam, pur, sta, Bam, da, sta, Mam, ne, sta, Sam, ba, sta, Wam, Ai, sta, Yam, ma, sta. Am, adah, Um, madhya, Mam, Urddah. Sam, iswara, Bam, Brahma, Tam, mahādewa, Am, wisnu, Im, siwa. Nam, hrě, Mam, sirah, sim, sika, Wam, kawasa, Yam, netra. Am, nadhi, Tam, udara, Yam, trě, Bam, waksa, im, kanta mula. Am, kanta, Um, talu, Mam, bru madhya, Ong, lalata, pani, kapala byantara, kalapa wiwara. Siwa, siwantara, siwatama, saddhasiwa, paramasiwa, paramatyanta siwa, nirbhana siwa, prama nirbhana siwa, A U Ma. Hana ta malih pawarah sami, ri těkaning samayan ta, bratanya, tan hěwěhaning trěsna, ajahin ilang lara, lilakna

A U Ma, Ong, 3 kali, Hre, 3, Nirgga, namanya, 3, Maluta, namanya, 4, Sam, Pur, Sta, Bam, Da, Sta, Mam, Ne, Sta, Sam, Ba, Sta, Wam, Ai, Sta, Yam, Ma, Sta. Am, Adah, Um, Madhya, Mam, Urdah. Sam, Iswara, Bam, Brahma, Tam, Mahadewa Am, Wisnu, Im, Siwa. Nam, Hrě, Mam, sirah, sim, sika, Wam, Kawasa, Yam, Netra. Am, Nadhi, Tam, Udara, Yam, Trě, Bam, Waksa, Im, Kantamula. Am, Kanta, Um, Talu, Mam, Bru Madhya, Ong, lalata, pani, kapala byantara, kalapa wiwara. Siwa, siwantara, siwatama, saddhasiwa, paramasiwa, paramatyanta siwa, nirbhana siwa, prama nirbhana siwa, A U Ma. Adalah kemudian semua petunjuk, pada saat munculnya janjimu, tapanya, tidak disambut dengan cinta, mempelajari menghilangkan kesialan, senangkanlah

15a. manah asunya, wibhuhakěn ing abyantara kadi awang-awang, ajah ingitang majing mijil bayunta, kewala linitakěn awanya ring irung, ajambakěn cangkěm, wruh pwa kita ring ati sunya, apan kang ati sunya, anarawang tan patalutuh, ingkana unggwa nira sang hyang wěkasing kamoksan, sira sang wěkasing siněmbah, sira ta wěkasing ahening, atapakan ati wěkas ning aputih, ika ingaran guhya pantara, sya wruh amějahana tutur lawan mengět, pějah ikang tutur mengět, kapanggih sang hyang kamoksan, lilangakěn sang hyang tan parupa tan pawarnna, ring tlěnging soca tunggal, trusakna maring sor, ring dalěming kanta mulya, tungging kawi lingga manik kundala ratna, tan pacipta, kewala rasa sunya, tan anggan pata-

Pikiran yang sunyi, memakmurkan segala ruang seperti di angkasa, maka itu dengan baiklah memasukkan dan mengeluarkan napasmu, tetapi haluskanlah napas pada hidung, tutuplah mulut, maka kau akan tahu akan kesunyian hati, oleh karena hati sunyi, menerawang tanpa terkena kekotoran, di sanalah tempatnya Yang Maha Kuasa sebagai jalan moksa, beliaulah yang selalu disembah, beliaulah yang selalu hening, berjejak hati yang selalu berwarna putih, itulah yang dinamakan guhya pantara, Ia lah yang mampu menghilangkan ucapan dan ingatan, matinya ucapan dan ingatan, maka dijumpailah Sang Hyang Kamoksan, dibahagiakanlah olehNya yang tak berupa dan tak berwarna, tunggal di dalam matanya, agar diteruskan ke bawah, di dalam leher atas, tunggi kawi lingga manik kundala ratna, tak tercipta, tetapi rasanya kosong, tanpa badan luput dari

15b. lutuh, sasing panasrusaning jro, ika ta anggan aparipurnna, wibhuhana ring jro sěsěkaning angga kabeh, matangyan purwwa ika sarwwa ppāpā, kawasa mati raga ning pramana, murttiakna ring kadala mirka mali puspa, ngaran pantar ning rasa, trus ring tlěnging soca, aywa kumědhap, dlěng tungtunging arung ta, den apagěh, aywa umangěn, karasa pwa sasaking tangan, saking suku, patinggaling bayu pramana, takna pwa ya ring dandha, tan sipi ntering anggan ta, ika ta den apagěh, rumagěp sang hyang kalěpasan, aja juga, kumadap, hana katon sarupa warnnanya ajangga ngitang, prabeda ing kabeh, tlas prabayun ta mijil, mati tang tutur mengět, kari sang hyang kalěpasan mawa tunggal, kadi tan parasa tan paindriya,

Segala kotoran, setiap keberterusan sampai di daerah dalam, itulah badan yan sempurna, agar ditenangkan di dalam setiap tubuh yang terpenuhi, oleh karena yang terdahulu itu penuh dengan dosa, kuasa terhadap kematian jiwa dan raga, agar dijelmakan pada mahkota buka mirka mali, yaitu di antara rasa, diteruskan sampai di tengah mata, janganlah berkedip, pandanglah ujung hidungmu, dengan seksama, janganlah membayangkan sesuatu, maka akan kau rasakan dari tangan, dari kaki, titik berdiamnya napas, tahanlah di dada, maka akan dirasakan getaran pada tubuhmu, tetaplah seperti tu, fokuslah pada Sang Hyang Kalepasan, juga jangan, bergerak, maka terlihat rupanya berwarna putih (jangga ngitang), semuanya berbeda, habis napasmu dikeluarkan, matilah ucapan dan ingatan, yang masil adalah Sang Hyang Kalepasan yang berwujud tunggal, seperti tanpa rasa dan tanpa indria,

16a. kewala manah lilang anarawang, tan hana ngaton sakarěnga saka aksi ring sakala, kewala sunya anarawang, katon tang swargga, ring ambara, manglayang sakayun ta anudju kawasa, apan swargga kabeh, makadrěwyan ta, dadi sakama-kama, apan sira umawak sang hyang wěkasing wisesa tan kawisesan, wěnang siněmbahing sarwwa dewata kabeh, iti aji kalěpasan wěkas ning warah, tan hana lwihan malih, uttamā dahat, aja wera, yadyan saisining kadaton sarěngganya, nispala, apan tan ring něnggan, apan tan hana lěkas, tan hana brata, tan hana yoga, tan hana samadi, sasing margan ta pějah, kewalya wruh ring kaglaran ika, tan hana papa ring kiwa, swargga juga piněngguh, sangkana putusing kalěpasan, yadyan sasar lampah ta ring angurip, tan hana

Tetapi perasaan menjadi bahagia seperti melayang, pada kenyataannya tidak satupun ada yang melihat, mendengar, dan menyaksikan, tetapi hanya terlihat kesunyian, terlihatlah sorga, di angkasa, melayang seperti keinginanmu untuk menuju yang Kuasa, oleh karena semua sorga, adalah milikmu, bebas seperti yang diinginkan, oleh karena beliau berwujud Yang Kuasa selalu berkuasa dan tak dikuasai, wajib disembahlah para dewata, inilah aji kalepasan yang selalu dijadikan petunjuk, tidak ada lagi yang lebih mulia, sangat utama, janganlah sembarangan, walaupun seisi kerajaan dengan hiasannya, tanpa hasil, oleh karena tidak ada pada diri, karena tak ada emunculan, tidak ada brata, tidak ada yoga, tidak ada semadi, setiap jalanmu kau akan mati, tetapi tahu akan perbuatan itu, tidak ada dosa di kiri, sorgalah yang akan ditemui, oleh karena telah putus dari kelepasan, walaupun jalanmu saat hidup, tidak terkena

16b. papa nira sang hyang kalěpasan, anghing alan pangawenta duking aurip, katama juga ya dening santananta, anak putu buyut, wyaktinya kadi angganta autang ring sakala, minggat kita ring desa len, tilarakěn anakta putunta, luput ya tinasih, de ne kang apiyutang, mangkana kramanya, sangkaning wong angulahakěn, dharmma ring dadiwang, tapa brata, dana wowoh prakrětinya tinamahing kula santana, kotama nira, nihan kramanya anaku, ikang kadi ya ta samepyan, nga, dharana kuñciwih, mangkana upayaning ngwang, ya awanya mati tan pasangkan rara, mangkana kopa desanya, apan ikang tri nadi, nga, yeka krana ning mati maurip, wruh pwa sang wiku ring ke desa ning samepyan, ni ya ta mawan sukaning pati ni-

Dosa beliau Sang Hyang Kalepasan, namun keburukan yang kau buat semasih hidup, ia terus diingat oleh keturunannya, anak, cucu, dan buyut, sungguh bagaikan dirimu berhutang kepada kenyataan, maka engkau minggat ke tempat yang lain, kau tinggalkan anak dan cucumu, kau tidak mendapatkan simpati, dari orang yang dihutangi, demikianlah riwayatnya, oleh sebab orang yang mengusahakan, dharma sebagai seorang manusia, tapa brata, berderma dan selalu memberi namun dikuras oleh keluarga dan keturunannya, ia sangat dihormati, inilah jalannya anakku, adapun seperti dia itu yang didekati, namanya, dharana kunciwih, demikianlah usaha manusia, yang karena mati tanpa disebabkan oleh penyakit, demikianlah nasehatnya, karena yang disebut tri nadi, namanya, itulah yang menyebabkan kematian makhluk hidup, diketahuilah oleh sang pendeta akan tempat yang didatanginya, itulah yang menyebabkan kebahagiaan hidupnya
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Baca Juga