Lontar Tutur Upadesa


17a. ra. Lawan te kang sang wiku wruh ring stana sang hyang brahmā wisnu iswara, ya ta sira mantuk ring kayangan, apan enak de nira wruh ring unggwa nira ngke ring sarira, matangyan de ya ning magawe samepyan, pindhu urakna ta ya awaknya ring siwa padha, yan anawaha, awaning atma nira lunghā, ring brahmā padha ika para nira, yan mangkana, ya nira sawaha, awaning atma lunghā, ring wisnu padha para nira yan mangkana yaswaning pranawaha, pada rupa nira lawan sang hyang ludra, wruh pwa sang wiku irika sira margga, ni ya ta sira mati tan pasangkanya lara, sang tuhu lina wěkasan ring tan umawasa, awan ta kang kadewa ta nika, ika rasawaha, awan těkeng pitraloka ika, kunang ikang pranawaha, yeka těkeng kamoksan, mantuking padha sang hyang siwa

Kepada sang pendeta yang tahu tentang stana Sang Hyang Brahma Wisnu Iswara, beliau itulah yang dapat menembus kahyangan, karena dengan mudah oleh beliau mengetahui tempat para dewa pada dirinya, karena oleh beliau selalu melakukan pendekatan, pindhu yang disebar tubuhnya di alam Siwa, jika anawaha, jalan pergi atmanya itu, yaitu di alam Brahma, jika demikian, jika beliau sawaha, sebagai jalan perginya atma, di alam Wisnu namanya jika demikian dalam yaswaning pranawaha, wujudnya sama seperti Sang Hyang Rudra, maka tahulah sang pendeta akan jalan beliau, itulah beliau yang mati tanpa disebabkan sakit, beliau sungguh kembali dan selalu tak diawasi, jalanmu itu adalah jalan dewa, itulah rasawaha, jaan yang menuju alam pitra, adapun pranawaha, itu menuju kemoksaan, kembali dan setara dengan Sang Hyang Siwa

17b. sakweh ning pāpā nira sang yogiswarā, duhka lara pati ilang ikang kabeh nahan palaning wruh ring kaprayagan, sang hyang canda marana, tuměmu saka mangke mwang dlaha, sakweh nikang margga kabeh, anghing sang hyang swacandha marana juga lwih, ula wilut ika, lwirnya ikang pranawaha, atisaya alapnya, kadi ula wilut ika, lwirnya ikang kadi sabdha ning udan, windhu smaka sabdha ika, kuněng ika kadi sabdha ning kanta, yeka sabdha ning nada, yapwan ta hana ika karěngo kabeh, pati kajar den ika, wruhanta anaku sang kumara. Nihan tan lwir ring těngwan, kawruhanan ta sang kumara, lwirnya, anglumuting gunung kagangan hanu, tunggal tan pamana ya, undhung-undhung tan pangdhěp, siwana jro, těgal malwa, kuwang kuwa-

Segala dosa dari sang yogiswara, duka, derita, kematian, semua itu hilang deimkianlah pahala bagi orang yang paham akan tapa yoga, Sang Hyang Canda Marana, berjumpa dari sejak kini sampai seterusnya, di segala jalan yang ada, namun Sang Hyang Swacanda Marana juga, mulia bagaikan ular yang melilit, adapun pranawaha, luar biasa yang didapatkannya, itu seperti ula wilut, adapun bagaikan sabda percikan hujan, itu adalah sabda windhu smara, adapun itu seperti ucapan dari tenggorokan, itulah sabda nada, tetapi jika itu tidak didengarkan semua, kematianlah yang diujarkan oleh itu, ketahuilah anakku Sang Kumara. Inilah tidak seperti tertegun, hendaknya diketahui oleh Sang Kumara, seperti, melumuti gunung kagangan hanu, tunggal tiada yang lain, bertumpuk-tumpuk tak berhadap, dalam Siwa, tegal malwa, pohon kuwang-kuwang

18a. nganing watu, ula waliyaning bhabhadan, lingga sunya, gua sila dhaka, watu matangkěp, siwa suddha, adhitya sewana, duma jawi. Nihan pratekanya: anglumuting gunung, ngaraning rambut, yan tan kikisik sinusus, mati kajar denya naga ngandhanu, tangan dingagakěn, dinêla yan katon pěgat, pati kajarnya, siwa bajra, nga, kětěg-kětěg, ling tangan, mwang suku, yan tan pakětěg-kětěg, pati kajar denya, tunduk tan pamaya, nga, upasta, yan tan kombarah, pati kajar denya, undhung- undhung tan pangděp, bhagayanak pět, pati kajar denya, kuwa-kuwangani watu, talingayanak pět, pati kajar dnya. Wulawali yaning babadan, nga, mata ya na kuning, pati kajar denya. Kalu maring talun, nga, ali-

Batu, ular yang kembali dari penebasan, lingga sunya, gua siladhaka, batu berjepit, siwa suddha, adhitya sewana, duma jawi. Inilah urutannya, melumuti gunung, yang dinamakan rambut, jika tidak sampai pada batasnya, mati oleh naga Ngandhanu, tangan di buka, disatukan jika terlihat putus, mati dipukulnya, siwa bajra, namanya, berdenyut, dari tangan, dan kaki, jika berdenyut-denyut, mati dipukul olehnya, menunduk tanpa berdaya, namanya, upasta, jika tidak membara, mati dipukul olehnya, bertumpuk-tumpuk tak berhadap, baghayanak pet, mati dipukulnya, kuwang-kuwang batu, telinga anak pet, mati dihajarnya. Wulawali walaupun ditebas, namanya, matanya kuning, mati dipukulnya. Kalu dalam talun, namanya

18b. syanak rutan, pati kajar denya. Watu matangkěp, untu yan apagmilmi, pati kajar denya. Siwa suddha, nga, dumalěng mayanta, wehi tiksna, wulitakěn ta ring akaja, katon ta mayan ta putih, yan tan pasuku, yan tan patěndhas, pati kajar denya. Duma jati, nga, kukusing hulu, yan akědhik, nguni weh yan tan pakukus, pati kajar denya. Suryya sewana, nga, dumlěng sang hyang adhitya, sasakeng sloning tangan, yan esuk ton alwang, sangsaya urip. Nyan těngran sang hyang pañci mahā bhuta, upas awakta, yan tan kisik, prětiwi liyan mangkana, limang wěngi těkeng pati. Tětělakěn ta puki sodhanta, yan tan katon kala cakranya, teja lina yan mangkana, tlung wěngi těkeng pati. Tutupi irung ta, yan ati-

Alis anak mengkerut, mati dihajar olehnya. Watu matangkep, gigi jika ompong, mati dihajarnya. Siwa suddha, namanya, perhatikanlah matamu, yang memberikan sengatan, balikanlah ke arah utara, terlihatlah matamu yang memutih, jika tidak berkaki, jika tidak berkepala, maka disebut mati olehnya. Duma jati, namanya, asap dari kepala, jika sedikit, seandainya jika tidak berkaki, maka disebut olehnya. Surya sewana, namanya, perhatikanlah Sang Hyang Adhitya, dari sela-sela tangan, jika esok hari terlihat rusak, maka hidupnya diragukan. Inilah ramalan dari Sang Hyang Panca Maha Bhuta, badanmu upas, jika tidak berdesir, yang demikian adalah pertiwi yang berbeda, lima malam lagi tiba kematiannya. Padatkanlah persembahanmu, jika tidak terlihat kala cakranya, maka itu adalah teja lina, tiga malam akan tiba kematiannya. Tutuplah hidungmu, jika sejuk

19a. sikang uswasa, bayu lina yan mangkana, ruwa wengi těkeng pati. Atating guru, nga, ilat yen palat, tan kanajer akasa lina yan mangkana, den prayatna ta kita, nguniweh sang pandhita, rěngěpěn tang samadi. Mwang ikang samepyan, sang hyang triyaksara, mwang sang hyang pranawa, ika sarira yan kěntri kuna, anyakna sang hyang pranawa, mwang triyaksara, niyata urung nika pati, dening ka, kunang yan těkaning samaya, mwang yan tan hana tangran kabeh, těka pati yan mangkana, ya hetu nira mamwit. Eng sisya, jñanan ta ikang nirmmala, suddha jñana, moksa sira yan mangkana. Iti sang hyang candra marana, nga, nika. Ong sri guru byanamah, Ong smu mganadi pata ya namah. Wong iki mangko angaskara, masadhana wruh, tingkahing mangkana, Ong awighnamastu,

Napasnya, yang demikian adalah bayu lina, dua malam tiba kematiannya. Atating guru, namanya, lidah jika pucat, tidak lemas, akasa lina jika demikian, waspadalah olehmu, terlebih sang pendeta, agar memusatkan pada samadi. Dan adapun keberadaan, Sang Hyang Triaksara, dan Sang Hyang Pranawa, tubuhnya itu jika sampai pada tri kuna, agar membayangkan Sang Hyang Pranawa, dan Triaksara, maka kematian dapat diurungkan, oleh itu, adapun jika sampai pada musim semi, dan jika semuanya tidak ada ciri-ciri, maka sampailah pada kematiannya, waktunya ia untuk berpamit. Pada murid, kesadaran pikiranmu murni, suddha jnana, jika demikian maka akan mencapai moksah. Inilah Sang Hyang Candra Marana, namanya itu. Ong sri guru byanamah, Ong smu mganadi pata ya namah. Orang ini sekarang yang me-ngaskara, bersarana pengetahuan, demikianlah tata caranya, Ong awighnamastu,

19b. iti tutur mahā yukti těměn, nga, kawruhakna denta mahā peněd, aywa salah aja salah simpang, apan ila-ila dahat, mwang ta siddhi phalanya, alpayusa, mwang kěna warah těmah, kawruhakna kamulaning dewa ring dalěm, yan wus wruh denta, mangdoh ikang gring phalanya. Hana bhatāra uma, nga, duk sira tumurun, ring hay ya mandalaka, turun maring setrogana malaya, mawasta sasar bhatāra uma, sakeng rika, matěmahan dadi durggha, bayahing ati sitri uttama, magěnah ring tlěnging ati, ika panunggalan, siwa, sada siwa, prama siwa, sunya siwa, siwa, nga, ki adham, sadasiwa, nga, ki asib, prama siwa, nga, ki yayab, sunya siwa, nga, ki wabhad, istri uttama, nga, niwarěm, ika panunggalaning paramartā, ring

Ini adalah nasehat yang sangat amat mulia, namanya, hendaknya diketahui olehmu dengan sangat baik, janganlah sampai salah dan menyimpang, karena sangat buruk akibatnya, dan sangat buruk balasannya, berumur pendek, dan akan mendapatkan celaan dan kutukan, hendaknya diketahui asal mula adanya para dewata di dalam diri, jika telah paham olehmu, maka pahalanya segala penyakit akan menjauh. Adalah Dewi Uma, namanya, pada saat beliau turun, ke dunia nyata, dan turun di pemakaman Malaya, dikatakan Dewi Uma tersesat, dari sanalah, beliau menjadi Dewi Durga, sebagai penebusan dari seorang istri yang utama, bertempat di dalam hati, itulah penyatuaan, Siwa, Sadasiwa, Paramasiwa, Siwasunya, Siwa, namanya, Ki Adham, Sadasiwa, namanya, Ki Asib, Paramasiwa, namanya Ki Yayab, Sunyasiwa, namanya, Ki Wabhad, istri utama, namanya, Ni Warem, inilah penyatuan yang maha tinggi, di

20a. jroning apa sarira, padha kabeh sakwehing rika. Hana kisi dhapah gěnah sakeng rika, ika panunggalan karasa, payana saddha, yan sah sakeng rika, margganya daging pětěk, sarambut denya, ring tlěnging ati, ambutul urung-urung gading, trus těkeng tungtung kětung, těka ring bungkahing kakalongan, hana ring trinadi, trus těkeng bungkahing lidah, ambutul dasa pragolo, nga, tungtunging lidhah trus těkeng, nila kanta, nila kanta, nga, slaning irung kalih, yan sah sakeng rika trus těkeng bungkahing polo, hana pucuking suryya irika, arabi padhanging ati, hana yang sangang diri haneng pucuking surya ika, nga, yang kuninta, yang mangiyasi, yang suta mawisesā, yang pramaning jagat, hana gěbagan ring jaba, gěněp suryya

Dalam setiap anggota tubuh, semua sama banyaknya di sana. Adalah satu depa jaraknya dari sana, inilah yang dirasakan sebagai penunggalan, payana sadha, jika lepas dari sana, jalannya isi yang terdesak olehnya, di dalam hati, jalan-jalan berbintik warna jingga, terus sampai di ujung ketung, sampai di pangkal kerongkongan, adalah tri nadi, terus sampai di pangkal lidah, berbintik sampai dasa pragolo, namanya, terus sampai di ujung lidah, nila kanta, leher hitam, namanya, di sela kedua hidung, jika trelepas dari sana terus sampai di pangkal otak, ada pucuk surya di sana, didampingi oleh rumput hati, ada sekitar sembilan diri di pucuk surya itu, namanya, Hyang Kuninta, Hyang Mangisyasi, Hyang Suta Mawisesa, Hyang Pramaning Jagat, adalah yang berkumpul di luarnya, lengkap dengan surya

20b. sasangka, malih, mrěta sukla, raranung sari, gěněb arabi tingal, anubatuning tingal, hana ring lalata gěnahnya, yang sangang diri, nga, yang prama rahasya, yang prama kewalya, yang prama wisesā, sang raja kunta dana, yang driyamana, yang prameswara, yang aměngku jagat. Apuri ring luhuring lalata, agěnahan yang tiga, basma wisesā, luhuring ika, hana padha tikělang, pagěnahan rangke sari. Hana ruhurira sakeng riki, ring rambut saběntar margganya, yang sanga diri, nga, yang nungku rāt, yang sukla maniking rāt, yang mrětaning rat, yang ja rasyaning rāt, yang paramarttaning ewana, yang ning tan pasingingan, tlas amangkana. Hana puri kapapala, hana batuning polo, arane mica buntěr, araja tangi, yan sah sakeng

Sasangka, kemudian, mreta sukla, raranung sari, terlihat lengkap dengn arabi tingal, anubatuning tingal, adalah di sela-sela alis tempatnya, sembilan hyang, namanya, Hyang Prama Rahasya, Hyang Prama Kewalya, Hyang Prama Wisesa, Sang Raja Kunta Dana, Hyang Driyamana, Hyang Prameswara, Hyang Amengku Jagat. Beristana di atas alis, tempat dari Hyang Tiga, basma wisesa, di atas itu, ada yang sama-sama memutuskan, tempatnya rangke sari. Ada di atasnya dari sini, di rambut yang sempit jalannya, sembilan Hyang, yaitu, Hyang Nungku Rat, Hyang Sukla Maniking Rat, Hyang Mretaning Rat, Hyang Ja Rasyaning Rat, Hyang Paramarttaning Ewana, Hyang Ning Tan Pasingsingan, sekian. Adalah istana di kepala, adalah tempurung otak, namanya mica buter, berwarna ungu, jika terpisah dari
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Baca Juga