Lontar Tutur Upadesa


5a. nga, margganing bayu, panunggal ira ring ati, yan uming sor, panrus těkeng pusěr, yaning luhur banrus těkeng siiwadwara, dwara, nga, lawang, siwa, nga, bhatāra, kalinganya, lawang ida bhatāra siwa, saddhasiwa, pramasiwa, yan mangkana, tejanira sang hyang brahmā, kadi suryya, tejanira sang wisnu, kadi candra, tejanira sang hyang iswara, kadi apuy, yan kahiděp kalaning pati margga těngěn, anungkap swargga nira hyang brahmā, sasar tumurun dadi janma, dadi brahmana, bawuh sisia, yan kaiděp kalaning pati margga kiwa, anungkap swarganira sang hyang wisnu, sasar tumurun dadi janma, dadi satriya, añjakra wrěti, yan kahiděp kalaning pati margga těngah, anungkap swargga nira sang hyang siwa-

Adalah, jalannya udara, penyatuannya pada hati, jika bergerak turun, lalu akan sampai di pusar, jika naik terus sampai ke ubun-ubun, dwara, adalah pintu, siwa, adalah dewa, maka dikatakan sebagai pintu dewa Siwa, Sadhasiwa, Paramasiwa, jika demikian, cahaya beliau Hyang Brahma, seperti surya, cahaya Hyang Wisnu, seperti bulan, cahaya Hyang Iswara, seperti api, jika dibayangkan pada saat matinya jalan di kanan, akan membuka sorga Hyang Brahma, menyasar turun mejelma menjadi manusia, menjadi brahmana, selain itu sisya, jika dibayangkan matinya saluran kiri, akan membuka sorga Hyang Wisnu, menyasar turun menjadi manusia, yaitu kesatriya, berkuasa, jika dipikirkan mati jalan tengah, akan membuka sorga dewa Siwa

5b. ra, wěnang dadi, wěnang tan dadi, sira wisesā. Yan rikala těkaning pati, iringěn asing sangět ikang bayu. Yan těngěn, Am, ma, yan kiwa, Um, ma, yaning těngah, Mam, ma, mwang ma, Am, ring siwadwara, ah, ring nabhi, panglaris. Ah, ring siwadwara, Am, ring nabhi, pangrěting urip, aywa sing ngamaca, bwat, ila-ila. Am, mantrakna ring nabhinta, Ah, mantrakna ring wunwunan, pangrět uripira, dirggayusa phalanya, tur angilangakěn pāpā klesaning sarira de nira. Ah, mantrakna ring nabhinta, Am, mantrakna ring wunwunan, yan těka ri pati, panglaris iika, tan sangsaya phalanya. Iti sang hyang rwa bhinedha tunggal lawan sang hyang sad yot kranti. Nihan kramaning odyatmaka, ring kundha rahasya, ika sarira pinaka pahaman,

Boleh menjelma boleh tidak, ia berkuasa. Jika pada saat tibanya mati, agar diikuti oleh hembusan napas kuat. Jika kanan, Am, mantranya, jika kiri, Um, mantranya, jika di tengah, Mam, mantranya, dan mantra Am, pada siwadwara, Ah di nabhi, kemudian. Ah di ubun-ubun, Am di nabhi, pengendalian hidup, kepada pembaca, janganlah sembarangan. Am, ucapkanlah pada nabhi, Ah, diucapkan di ubun-ubun, sebagai pengendalian hidupnya, umur panjang pahalanya, serta menghilangkan kekotoran, keburukan, pada dirinya. Ah, diucapkan pada nabhi, Am, diucapkan pada ubun-ubun, jika sampai pada kematian, itu adalah penglaris, pahalanya tidak diragukan. Inilah Sang Hyang Rwabhineda satu dengan Sang Hyang Sadyotkranti. Inilah jalannya odyatmaka, pada api suci rahasia, tubuh sebagai tungku pemujaan,

6a. hyang nandhi swara ring mata těngěn, hyang mahākala ring mata kiwa, yan hana ring kundha nabhi, wyakti nira sang hyang agni yan hana ring nabhi, asing kapangan kěnum denta, tan pamingkare, yan sědhěṇg turun ira ring lambening kundha sari, kunang yan liwat sakeng kundha rahasya, urub sang hyang agni ring kana, ambek anrus, krodha, buddhi patěngěranya, aywa ta mangkana, lat urub sang hyang agni ring kundha rahasya, asing kapangan kěnum tan ti ring usus, wyakti anglareng watěng, tan ratěng ikang pinangan, yan mangkana, pilih kadadak laranta, yan kapanga wyakti sang hyang agni hana ring jro sarira, makastana ring wangkuning nabhi, nga, uděl, pasang ta tri wrěti ring kundha, tri wrěti, Um, ring panggala, nga, ika tri nadi, apan bungkahin, tri nadi ring usěr,

Hyang Nandhiswara di mata kanan, Hyang Mahakala di mata kiri, jika ada pada api nabhi, sebenarnya beliau Sang Hyang Agni jika ada pada nabhi, semuanya dimakan dan diminum oleh beliau, tidak dipungkiri, jika sedang turun ke mulut kundha sari, adapun jika lewat dari api rahasia, Sang Hyang Agni berkobar di sana, terus bergerak, marah, budhi sebagai peramalannya, janganlah demikian, sedang berkobarnya Sang Hyang Agni pada api rahasia, segala yang dimakan dan diminum pada usus, yang sungguh menyakiti perut, karena tidak dicerna baik, jika demikian, sebab sakitnya itu karena terburu-buru, jika makan dengan benar Sang Hyang Agni telah berada di dalam tubuh, sebagai stana beliau di pusat tubuh, yang namanya, pusar, pasanglah Tri Wreti pada kundha, tri wreti, Um, pada pinggala, namanya, itulah tri nadi, karena pangkal dari tri nadi itu di pusar,

6b. ndyang tri nadi, ida, pinggala, susumna, ya katri wrěti rahasya, nga, Mam, ring susumna, Am, ring, ida, Um, ring pinggala, utpati ika, kawijilanira sang hyang agni rahasya, saking witning tri nadi, maek amběk ta aywa lamba-lamba dening ngangisěp, apane ya sang hyang agni rahasya ngkana, mangkana katuhuraning jnananta, iděp ta juga, wisesā, ya ta sinangguh bahni darana, nga, ya yoga, nga, Am, ma, idhěp sang hyang agni rahasya, murub aturana ta sira widana, nga, kayu, kayu ring sarira, tri yantah krana, yeka kayu rahasya, wijilakna sakeng jro ati, lwir ring tri yantah krana wigawaknya, haneng ati, ning rah kabeh, lwirnya, satwa, rajah, tamah, ika ta wehěn gěsěngana de sang hyang agni rahasya, ka-

Yang mana tri nadi, ida, pinggala, sumsumna, itulah tri wreti rahasya, namanya, Mam, pada sumsumna, Am, pada ida, Um, pada pinggala, itulah penciptaan, kemunculan beliau Sang Hyang Agni Rahasya, dari asal mula tri nadi, bergerak mendekat janganlah terlalu lambat mengisap, karena di sanalah Sang Hyang Agni Rahasya, demikianlah kebenaran dari jnana, pikirkanlah itu, wisesa, itulah yang disebut bahni darana, namanya, itulah yoga, namanya, Am, mantranya, pikirkan Sang Hyang Agni Rahasya menyala, agar beliau dipersembahkan widana, namanya, kayu, kayu pada badan, tri antah karana, itulah kayu rahasya, munculkanlah dari dalam hati, adapun pada tri antah karana pada dirinya, pada hati, pada seluruh darah, seperti, satwam, rajah, tamah, itulah agar diserahkan untuk dilebur oleh Sang Hyang Agni Rahasya,

7a. lingan ika gěsěngana ikang buddhi, kaping ya lasaning sarwwa bawa, prih kailanganing kang sarwwa buddh, mwang gěsěngana tikang buddhi krodha ring sarwwa bhawa, ring tlasnyan, gěsěng ikang tri yantah krana ring atinta, enak urub ikang agni rahasya ring kundha dyatmika, pujan sira ring puja dyatmika, mapata rehnya, nimita kaurubing agni enaka, iisěp bayunta sakeng wiwa, ning iirung kalih, tutugana mareng mandhalaning agni rahasya, pisanakěn ikang bayu lawan agni, ya pradhana purusa sayga, nga, Ah, mantra, inulakěn, pujanta ring puja dyatmika, dya ta ikang dhupakna, ujar ta rahayu, mangenaki krěnga dening len, aywa wuwus agangsul, mangkana dhupanta ring adyatmika, ika siwa bha mesi tirta sirah ta,

Yang dikatakan itu agar budhi dilebur, kemudian dasar dari segala prabawa, mencari hilangnya segala budhi, dan dileburnya budhi itu murka kepada semua bawa, pada penghabisannya, melebur tri antah karana dalam hatimu, menyalanya agni rahasya dengan baik pada kundha dyatmika, pemujaan beliau terhadap puja dyatmika, apapun sebabnya, yang sungguh mengakibatkan dibakar oleh api, hiruplah udara dari kedua lubang hidung, antarkanlah agar sampai di daerah agni rahasya, satukanlah udara dengan api, itu sebenarnya adalah purusa dan pradana, namanya, Ah, mantranya, lakukan, pemujaanmu dengan puja dyatrmika, itu agar diasapi dupa, dengan ucapan yang baik, agar baik didengar oleh orang lain, janganlah berkata sembarangan, demikianlah pedupaan yang ada pada kekuatan dyatmika, itulah Siwa yang berisi tirta pada kepala,

7b. paning patěngah-těngahaning alis ta, těkan Ukara, sumungsang saking lalata padma, amijilakna mrěta saking tungtungin adanira, tumědhun maring wrědaya pundha ring kanta, cita nirmmala, pinaka wijanta, suciining awak ta, minakadi panta, ikang netranta manis, yan mulati lyan, ika pinaka sěkar tatuñjung kuucuping tangan ta sapuluh, mangkana sadana puja ring adyatmika puja, hana ta samita dyatmika, dyata sami dyatmika, ikang dasendriya, nga, ika ta turwwaakna siwa sayanya kabeh, maring sang hyang agni rahasya tlas gěsěng ika samitra rahasya sapuluh kwehnya, ngkane kundha dyatmika basmi de sang hyang agni rahasya, labuhakna ikang tila paturwwa, ila patawa, ikang asta dusta, mwang

Bertempat di tengah-tengah alis, dengan aksara U kara, terbalik dari padma di dahi, memunculkan mertha dari ujung pikirannya, turun dari pusat hati ke pundha kanta (leher), citta nirmmala, sebagai benihnya, kesucian badanmu, seperti panta, adapun matamu yang manis, jika melihat yang lain, itu seperti bunga teratai kuncup berkelopak sepuluh, demikianlah sadana puja pada adyatmika puja, adalah samita dyatmika, dyata semua dyatika, pada sepuluh indra, namanya, itulah yang ditidurkan oleh semua siwa saya, kepada Sang Hyang Agni Rahasya habis dilebur oleh samitra rahasya yaitu banyaknya sepuluh, di sanalah kundha dyatmika yang dihancurkan oleh Sang Hyang Agni Rahasya, jatuhkanlah butir kelupaan, kebahagiaan yang buruk, yaitu delapan kedustaan, dan

8a. asta corah, yan kěna wijyan, mwang sarwwa wija, tlas gěsěng ikang sahananing ikang lapa tarwwa saha wija rahasya, apurnna utit akiwa, di awaking kang ajya sudi rahasya, ikang jnana mirmmaka, aturakna ring sang hyang agni rahasya, angkěn miñjaking añjana parama suddha, Am, dyana, tlas angarcaneng standila, ati swananing srědila dyatmika, Ong, dyana, makisada rahasya jnana, tlas waluy mareng kundha rahasya, ta ngarcaneng sang hyang agni, Am, dyana ika ta sari-sari byasakna, alanya tan paněmu bawa yan uwus kěna dening anguluh awak, kuněng sari nira, ring anak-anaking undharaning mata, sang rata siwa, ingaranan sang hyang siwa trěsna, krama nira trus těkeng siwa trěsna těkeng ati, anutu-

Delapan kejahatan, jika terkena biji-bijian, atau segala jenis biji, habis terhapus segala kelaparan kantuk oleh segala biji-bijian rahasia, sempurna digerakkan ke kiri, pada tubuh dalam pengetahan sudi rahasya, adapun jnana mirmmaka, agar dipersembahkan kepada Sang Hyang Agni Rahasya, seperti menginjak anjana parama sudha, Am, dyana, selesai memuja yang ditinggikan, dalam hati hutannya sredila dyatmika, Ong, dyana, sebagai rahasya jnana, habis seperti yang ada pada kundha rahasya, dan memuja Sang Hyang Agni, Am, dyana, itulah inti sari yang tersebarkan, keburukannya tak menemukan kemuliaan jika berhenti dalam menelan diri, adapun inti beliau, pada bayangan kecil pada mata, Sang Rata Siwa, yang namanya Sang Hyang Siwa Tresna, jalannya terus sampai Siwa Tresna sampai pada hati, mengikuti

8b. ging ampru, kalinganing manon saking ati sangkanya. Akaraning asta dhala, Sa, Ba, Ta, A, I, A, U, Ma. Pindhasarawolu. Akaraning ring sari Ong, sasanghākwehnya ing aksara těkaning sari, inga nawaksara. Nihan mahā padma ring jro lwirnya: parupalawa ring purwwa, iswara hyangnya, iněb lawa ring gneyan, maheswara hyangnya, atilawa ring daksina, brahmā hyangnya, tutud lawa ring neriti, rudra hyangnya, wungsilan lawa ring lascima, mahādewa hyangnya, limpa lawan ring bayabya, sangkara hyangnya, ampru lawa rin uttarā, wisnu hyangnya, tumpuking ati ring airsanya, sambhu hyangnya, sira pinaka lawa ing jro, kunang sari nira, ring těngahing ati, ri witing tri nadhi, trus tě-

sampai di empedu, sebabnya dikatakan melihat dari dalam hati. A kara dari asta dhala, Sa, Ba, Ta, A, I, A, U, Ma. Pindha sara wolu. aksara A kara di inti sari Ong, sembilan banyaknya aksara sampai pada intinya, yaitu nawaksara. inilah maha padma di dalam hati, seperti: paru lawa di timur, Iswara dewanya, ineb lawa di tenggara, maheswara dewanya, atilawa di selatan, brahma dewanya, tutud lawa di barat daya, rudra dewanya, wungsilan lawa di barat, mahadewa dewanya, limpa lawa di barat laut, dewanya sangkara, ampru lawa di utara, dewanya wisnu, tumpukan hati di timur laut, sambhu dewanya, beliau sebagai pintu dalam, adapun sari beliau, di dalam hati, pada asal dari tri nadhi,
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Baca Juga