Ngaben Dalam Lontar Yama Tattwa


Terjemahan dan Salinan Isi Lontar Yama Tattwa

1b.

Om Awighnamastu.
Ika sastra Yama Purwana Tattwa, sdeng Bhatari Durgga ring gaganantara tumon atma sasar ring kawah agheni, apalih warna Bhatari marupa Sang HyangYama Dipati, angamel ala-ayuning atma, waneh Yani ring Loka, tumdhun ring Wanti Pura, mandadi Bhatari Uma Dewi, ri sdeng nira melinggih ring Setragung mraga Bhatari Durgha Dewi. Wasitakna Padanda Atap Ender, jumujug ring linggih Bhatari, dadi kagyat Bhatari, mangkrak-mingkrik kadi singha lodra, ling ira, wwang paran iki dateng tan pararapan, mangke ndak tugel gulunta, ridas tinugel gulunya sang jumujug linggih Bhatari, saksana dating Bhatara Brahma, tka lesu.

Mudah-mudahan tidak mendapat rintangan.
Ini sastra Yama Purwana Tattwa, pada waktu Dewi Durgha berada di awang-awang menjumpai roh manusia yang sedang menderita di kawah api. Disitu Dewi Durgha berubah menjadi Sang Hyang Yama Dipati yang mengetahui baik dan buruknya atma (roh). Setelah Beliau bosan di Yama Loka, kemudian Beliau turun ke Wantipura berwujud Dewa Umadewi. Pada waktu beliau bersemayam di Kuburan, beliau berwujud Dewi Durghadewi.
Kemudian disebutkan Pendeta Antap Ender mendatangi tempat Dewi Durgha, disitu beliau tercengang dan menjerit bagaikan singa yang garang, lalu beliau berkata; manusia apa ini datang dengan tiba-tiba. Sekarang akan kupenggal lehermu, hampir saja leher orang itu dipenggal oleh Bhatari Durgha, segera Dewa Brahma datang menghadap, seketika itu kemarahan Dewi Durgha menjadi reda,

2a.

gleng Bhatari, irika ta sang matapa Ender aminta nugraha ring Bhatari, ribwat kasadyaning ajnana krttha siksa, mwah aminta kahilanganing letuh awaning wwang mati, mangda siddha molih swargga bhuwana, irika Bhatari asiluman rupa, awarnna Sang Hyang Yama, krura rupa tulia Rudra Murtti, sarika ta sira Sang Hyang Yama, maweh anugraha warah-warah suksma ring sang atapan Ender, kalugraha sipinihitan nira sahindik amahayu sawa, irika kalane ana sastra, nga, Yama Purwana Tattwa, sampun kabye de sang sdaya kuna-kuna, ring Bhumi Pasurwan, Blambangan, sawengkon. Nihan daging kcap Yama Purwana Tattwa, parssi

Disitu sang Antapa Ender memohon Anugrah kepada Dewi Durgha, memohon keberhasilan pikirannya (adnyana kretasiksa), serta memohon untuk menghilangkan/membebaskan penderitaan/dosa roh orang yang meninggal dunia, agar dapat mencapai sorga/nirwana. Disaat itu Dewi Durgha berubah wujud berupa Sang Hyang Yama berwajah seram seperti Dewa Rudra, pada waktu berwujud Rudra Murti. Kemudian Sang Hyang Yama menganugrahkan wejangan suksma kepada sang Pendeta, dianugrahinya segala permintaan pendeta Antapan Ender untuk mengupacarai orang yang meninggal.
Inilah sebabnya ada sastra yang disebut Yama Purwana Tattwa, yang amat diutamakan dan dilaksanakan oleh umat dari zaman kuno di daerah Pasuruan, Blambangan, di seluruh wilayah Pulau Jawa termasuk di Bali. Inilah isi dari Yama Purwana Tattwa tersebut;

2b.

tingkah angupakara sawa sang mati, agung alit, nistha madhia utama, maka patuting wulah sang magama tirtha ring Balirajia, kewala wwang mati bner tan wnang mapendem, mangde magseng juga, saika supacarania, prasida Sang Atma molih ring Bhatara Brahma, apitwi tan pabia, swastha ring Sang Hyang Aghni sida amanggih rahayu Sang Hyang Atma.
Kunang upakarania magseng dulurin daksina 1, canang 7 tanding, jinah 225, bras catur warna mawadah tembekur, gnahakena ring dadaning sawa, gesengan kabeh, ring sampuning basmi ika sawa, arengnia supit kadi cara pinipis ring watu yadyapi sasenden pada wenang rayu wadahin nyuh

Bila melakukan upacara kematian sesuai dengan kemampuan yang disebut sederhana, menengah dan Utama (nista, madya, utama). Agar tidak menyimpang dari petunjuk bagi umat yang beragama Hindu di pulau Bali. Hanya orang yang mati secara wajar tidak boleh dikuburkan, agar dibakar saja, disertai dengan upacara supaya roh orang tersebut mendapat tempat disisi Dewa Brahma. Walaupun tanpa biaya, dengan jalan upacara swasta gheni. Atma akan berhasil mendapat kebahagian yang abadi.
Adapun upacara pembakaran (ngaben); setibanya dikuburan diperciki tirta pangentas, pada waktu proses pembakaran berjalan disertai daksina satu buah, canang 7, uang 225 kepeng, beras empat warna ditempatkan pada tembekur, ditaruh pada dada mayat, semuanya dibakar. Setelah mayat itu habis terbakar, kemudian arangnya diambil dengan menggunakan sepit, juga bisa dilakukan seperti menggiling diatas sasenden atau batu, baru ditempatkan pada bungkak nyuh gading ( kelapa gading yang muda),

3a.

gading, adegakna puspa lingga tumuli ayabin bubur pirata, ketupat pesor, saji punjungan putih kuning, dyus kamaligi, anyut ikang puspa lingga ikang kampuhnia, prasida sahika kramanya.
Kunang wekasan wenang sakama-kama amreteka sawa karyaning angatma wedana, nga, nyekah, memukur, kunang yan sampun sah kadadia sama amanggih rahayu Sang Pitara, iccha pada bhatara lumingga ring jagat.
Kunang yan ana sawaning wang mati bner tinanem kadi tingkahing anyolong, yan tan saking ana kapyahaning jagat, kadi angganing katkan satru, gring agung, sakalwir pakewuhin jagat, mwah tingkahing amendem tan saking mapejati ring arep,

sesajen punjungan putih, dyus kamaligi, setelah itu buanglah puspa lingga itu sampai pembungkusnya kesungai atau kelaut, begitulah rangkaian pelaksanaannya .
Selanjutnya sewaktu-waktu dapat dilaksanakan upacara Atma Wedana yaitu Nyekah/Mamukur. Apabila ini sudah terlaksanakan Sang Atma sama-sama mendapat kebahagiaan, dan para Dewata merasa senang berada didunia ini. Tetapi bila ada mayat orang yang mati wajar, dikubur dengan cara sembunyi, terkecuali karena masyarakat sedang kacau seperti halnya diserang musuh, musibah penyakit, dan yang lainnya yang menyebabkan masyarakat kacau. Serta pelaksanaan didalam penguburan tidak menghaturkan upakara pejati kepada Tuhan seperti tertulis didepan,

3b.

Ika sinamakna ring wwang mati ala, lwirnia mati salah pati, mati ke carik, mati kapanghwan, mati knag ring, tan yogia, kang pada ngawa sengker, yan tan tutug sengkernya kadi sengker wwang mati ala ika tan wnang kaprateka, ya angadakaken panesing jagat, punah bhatara makabehan, sah sakeng parhyangan mur.

Kalingania yan ana iteh amendem sawa kang mati bener ika, kayogyania teher mangda atirtha pangentas sakabwatan, saha angadakaken bisama pakingsan, tur angaturaken banten pejati ke Dalem, ka Mrajapati, mwah ring tengahing setra, lwirnia; daksina gede 1, suci 1, peras, ajengan, sorohan lis pada swang-swang, ature makingsan,

cukup batas waktunya untuk orang yang mati tidak wajar, itu tidak boleh diupacarai. Apabila diupacarai akan menimbulkan kekeringan di muka bumi, para Dewa akan meninggalkan dan pergi dari tempat suci tersebut.
Kesimpulan jika ada orang menguburkan mayat orang yang mati wajar, hendaknya langsung saja disertai upacara pangentas selengkapnya, serta mengucapkan perjanjian menitipkan orang mati tersebut disertai upakara sesajen berupa pejati yang dihaturkan dipura Dalem, Prajapati, serta dikuburan, antara lain; daksina gede 1, pras gede, nasi ajengan, soroan elis pada masing-masing upakara tersebut disertai denan ucapan menitipkan,

4a.

sawa pacang glis maprateka, kunang rikalaning maprateka, mangda nebusin pakingsan ika, kunang dening upakara panebusan, bantenia pateh kadi pejati, arthania 8000, artha manista, madya utama, nging pakingsan ika tan wenang liwaran saking limang tahun, yan liwaran sengkere dadi Sang Atma dinenda tur katmah denira Bhatara Yama Dipati, manadi ya Bhuta Cuil.

Nihan tingkahing wwang sadosa pati, sawangsanya tka wnang nganti sengkernya, dadi wnang mamrateka, yan wang salah pati, sengkerrnya 11 tawun wenang prateka. Yan dudu ngulah pati, matmahan sinangkala kawasa pjah wnang ika mapalwirnia, singgating kbo, sampi, mati amamenek, sa

mayat tersebut akan secepatnya diupacarai. Adapun bila akan mengupacarai mayat tersebut, supaya menghaturkan upakara panebusan, sesajennya sama seperti pejati, yang berisi uang sebanyak 8000, sesuai dengan tingkatan upacaranya yaitu nista, madya, utama. Akan tetapi penitipan itu tidak boleh lebih dari 5 tahun, bila lebih dari yang telah ditentukan, roh itu akan disiksa dan dihukum oleh Dewa Yamadipati, menjadi, Butacuil.
Ini tentang pelaksanaan orang mati yang tidak wajar, apapun golongannya sepantasnya sesuai dengan batas waktu baru boleh diupacarai. Bila orang yang mati salah pati, batas waktunya 11 tahun baru bisa diupacarai. Bilamana orang yang mati tersebut bukan ngulah pati, seperti kecelakaan yang mengakibatkan kematian, sebagai contohnya mati karena diseruduk kerbao , sapi, jatuh,

4b.

lwiraning mati kapanghwanan, pada, 3 tawun sengkernia wenang prateka. Malih yan gring ila mati, 25 tawun sengkernya wenang prateka, yan tan lalu sengkernia, tan wenang entasen, yan mamuruga linghing sastra iki, rusak ikang gumi, sang prabhu pralaya, sang pandita sodosa.

Kunang sawaning wong rare, kewalya liwar asambutan, 3 sasih tuwuhnia, wnang magseng kadi sawaning wwang mati rare, yan mawagsa Brahmana, ksatria, yan matuwuhn5 lek, pjah kna gring, wehana toya panglepas rare, gawenen saji tarppana, gsengana juga, anyut galihnia kepanguluning setra, sgara, yadyan maring lwah pramangke,

mati hanyut, batas waktunya 3 tahun baru boleh diupacarai. Bilamana mati disebabkan karena menderita sakit lepra, batas waktunya 25 tahun baru boleh diupacarai, bila belum batas waktunya tidak boleh diupacarai pengentas jika melanggar seperti ucapan sastra ini, pemerintahan akan menjadi kacau, sang raja menemui ajalnya, pendeta jatuh ke alam dosa.
Untuk mayat yang masih kecil, bila umurnya lebih dari 3 bulan, boleh dibakar seperti orang tua. Dalam pelaksanaan upacara hanya sampai Nglungah. Pelaksanaan upacara kematian bagi anak kecil, bila kaum brahmana, Kesatrya, baru berumur 5 bulan lalu mati karena penyakit, cukup diberikan tirta panglepas bayi, disertai sesajen terpana, kemudian dibakar, lalu tulangnya dibuang ke laut atau ke sungai pada saat itu juga.

5a.

yan tan mangkana winastu de Bhatara Yama, dadi Bhuta Angga Rare, angadang-ngadang atma wawu rawuh.

Yan sira wus pejah, wnang magseng, mapendem, wnang makajang, mapengentas, yan nora mangkana, boya kadi wangkening janma, makadi wangkening sato ngarania.

Yan sira anapakkan linging aji, maka wnangnia mapengentas, masurat kajang, kadi ujar ring arep. Iki ling agama rajya ngaran. Yaning nusang sawa, mandus dumun, mambuh, masisig, raris makbat tikeh halus ring asagane, mwah panusangan, wawu makamben, mapakebah, pasalin, tetep upakarania, mapun, mapetat, maswah, maskar, matirtha, panglukatan, pabresihan,

Bila tidak demikian pelaksanaanya akan dikutuk oleh Dewa Yama menjadi Buta Angga Rare, yang akan menghalang-halangi roh yang baru datang.
Bila orang yang telah dewasa mati, patut dibakar, dikuburkan, patut disertai kajang, serta mapangentas, bila tidak demikian pelaksanaannya, tidak seperti mayat manusia, bangkai binatang, namanya.
Bilamana berpedoman dengan ucapan sastra agama, maka sepantasnya mapengentas, memakai kajang seprti yang diucapkan di depan. Bilamana menyucikan mayat (manusang sawa), pertamakali dimandikan, dikeramas, membersihkan gigi (mesisig), kemudian dialasi tikar halus di atas asagan. Kemudian baru memakai busana yang baru, disertai upacara selengkapnya, rambutnya disisir, disuntingkan bunga, dipercikan, tirta penglukatan dan pabresihan.

5b.

raris makajang, pabayuhan, kawangen pangabhaktian, isin galeng sawane don bingin, don kroya wnang don dapdap, raris pineka gnah kwangenia, ri ulunangen 1, jinah 15, ring madhya kawangen 1, jinah 13, pabaktian kwangen 1, jinah 11, ring sarira kwangen 1, jinah 3, buku-buku tangan kwangen 4, jinah 2, buku-buku suku kwangen 4, jinah 2, jriji tangan kiwa tengen kwangen 2, jinah 5, raris ringkes, wawu ke baleen, raris aturang saji punjungan, darppana, raris tirtha pangentas, wawu ke setra.

Iki tingkah Pitra Yadnya; mayaban plak

kemudian diisi kajang, bebayuhan, kwangen persembahyangan, mayat tersebut diberi bantal yang berisi daun beringin, daun kroya, bilamana tidak ada boleh diganti dengan daun dapdap. Kemudian kwangen tersebut diletakkan pada ulu hatinya berisi uang 15 kepeng, dipinggangnya 1 buah berisi uang 13 kepeng, pada dadanya ditaruh kwangen yang berisi uang 11 kepeng, pada badannya ditaruh sebuah kwangen yang berisi uang 3 kepeng, pada persendian tangan ditaruh 4 buah kwangen berisi uang 2 kepeng, pada jari-jari tangan kiri dan kanan disi 2 buah kwangen berisi uang 5 kepeng, setelah itu lalu digulung, dipindahkan kebalai, lalu dihanturkan sesajen punjungan, darpana, diperciki tirta pangentas, kemudian langsung kekuburan. Ini tentang pelaksanaan upacara Pitra Yadnya;

6a.

sana, 1, nusang sawa ngrigkes 2, di banten 3, byakaon 4, matirtha panglukatan 5, mabakti 6, matirtha hning 7, matatbus 8, malebaran. Ring lebuh papegatan.
Di semane mabayan 1, ke sanggah sawa 2, di banten 3, di papegatan. Plaksana; 1, sanggah sawa 2, di banten 3,mrsihin sawa 4, byakaon 5, matirtha 6, maktang sawa 7, matirtha hning 8, matatbus 9, nataban 10, mapamit 11, mabakti 12, nglebar. Piteket, yan nyoroh banten rikalaning nanem sawa, mangda ditengahan sawane. Yan mapamit tuwuhne soring sang sawa

Pertama menyucikan mayat (ngeringkes), yang kedua dihaturkan upakara, yang ketiga byakaonan, yang keempat dipercikan tirta panglukatan, yang kelima sembahyang, yang keenam dipercikan tirta suci, yang ketujuh metetebusan, yang kedelapan dilebarkan di tempat keluar pintu rumah pekarangan atau papegatan. Setibanya di kuburan upacara dihaturkan pada sanggar mayat yang pertama, yang kedua menghaturkan upacara tersebut, yang ketiga menghaturkan papegatan. Pelaksanaanya; pertama pada sanggar mayat, kedua pada upakara, ketiga membersihkan mayat, keempat byakaonan, kelima diperciki tirta panglukatan, keenam sembahyang pada mayat, ketujuh diperciki tirta suci kedelapan metetebus, kesembilan menghaturkan upacara, kesepuluh pamitan, kesebelas sembahyang, keduabelas dilebarkan. Sekilas keterangan di waktu membagi masing-masing upakara disaat penguburan mayat, agar dekat pada kuburan mayat tersebut, bila pamitan umurnya agar di bawah umur yang mati tersebut.

6b.

Pengabenan, bwin telun pengutangan, mabayan; 1, sanggah sang sawa 2, ke hulun setra 3, ke sang sawa 4, ke pengendag 5, ngeplugin ngendag 6, numbeg ping 3, 6, toya panglukatan 7, toya hning 8, ngenahing pipil 9, ngulapin, ngaukin, dundunin.
Ring natahe, serawuhe ring setra 1, nusang sawa, ngringkes 2, mnek tumpang salu 3, banten oton, saji.
Tingkah ngenahang sawa ring tumpang salu nuhut turah. Sane lanang-lanang mangda ring kiwa marerod, sane wadu sakeng kaler sane

upakara pada sanggar mayat, kedua ke Prajapati, ketiga pada mayat tersebut.
Pelaksanaanya; pertama ke sanggar mayat, kedua ke Prajapati, ketiga ke Pangendag, keempat ngeplugin di bawah sanggar tiga kali, kelima ngeplugin, ngendag, mencangkul sebanyak tiga kali, keenam diperciki tirta panglukatan, ketujuh diperciki tirta suci, kedelapan menaruh pipil, kesembilan ngulapin, memanggil dan membangunkan. Setelah tiba di halaman rumah, datang dari kuburan, pertama nusang mayat, kedua ditaruh pada balai tumpang salu, ketiga upakara oton, dilengkapi sesajen (saji). Tentang cara menempatkan mayat pada tumpang salu sesuai dengan adat istiadat setempat. Yang laki-laki paling tertua agar di taruh dari selatan berjajar tempatnya ke utara. Yang perempuan

7a.

paling klih mererod ngelodang, dadosne sane alit matmu ring tengah luh kalawan muani.
Di pengutangane banten oton, saji, menek bya; 1, ngning eteh-eteh pengningan rangkep 2, ngaskara 3, ngajum sekah 4, skar hura 5, tirtha panglukatan 6, tirtha hning 7, nampih.Sane kajangkepin 1, pisang jati 2, damar angenan 3, panguriyagan 4, pring 5, banten pemlapas.

Tingkah 1, ka sanggah suci 2, panguntap 3, pamutan 4, ke banten 5, ka sawa 6, mayaban pateh kadi ring arep 7, ngadegang 8, ngaturang pras 9, magunting sekah 10, maja

pangaskaran, ngajum sekah, adegan, kedua ngajum kajang, ketiga membersihkan, keempat sekar ura, kelima tirta panglukatan, keenam tirta suci, ketujuh nampih. Yang dilengkapi upakara, pertama pisang jati, kedua dammar angenan, ketiga pangruyagan, keempat pering, kelima upakara pamlaspas.
Di dalam pelaksanaanya, pertama ke sanggar suci, kedua panguntap, ketiga pamutan, keempat ke upakara, kelima ke mayat, keenam dihaturkan seperti didepan, ketujuh ngadegang, kedelapan menghaturkan pras, kesembilan magunting sekah, kesepuluh

7b.

ya-jaya 11, mlapas 12, mabakti 13, maktyang sawa 14, tumpang salu 15, raris munggah ka bale tumpang salu.
Piteges; 1, kajang 2, pisang jati 3, adegang 4, angenan 5, panguriyagan.

Menek bya; 1, ka sanggah suci 2, panguntap 3, Bhatara aji 4, pamutan 5, damar kurung 6, pamendak pabaktyan 7, pamrasan 8, ke banten gede 9, mayaban path kadi ring ajeng 10, majaya-jaya 11, nataban 12, mabakti mapamit, myakaonin sane mapras 13, melukat 14, mabhakti 15, matirtha hning 16, matatbus 17, natabin.

majaya-jaya, kesebelas melaspas, keduabelas sembahyang, bagi yang melakukan upakara tersebut, ketigabelas maktiang sawa, mundur tiga tapak keempat belas tumpang salu, kelimabelas kemudian ditempatkan pada balai tumpang salu tersebut. Pelengkapnya pertama; kajang, kedua pisang jati, ketiga adegan, keempat angenan, kelima pangruyagan.
Menek bya; pertama kesanggar suci, kedua panguntap, ketiga Bhatara Aji, keempat pamutan, kelima damar kurung, keenam pamendakan, persembahyangan, ketujuh pamerasan, kedelapan ke banten gede, kesembilan dihaturkan sesuai dengan yang di depan, kesepuluh majaya-jaya, kesebelas natabin, keduabelas sembahyang, pamitan, mabyakaon yang di pras, ketigabelas melukat, keempatbelas sembahyang, kelimabelas diperciki tirta suci, keenambelas metetebus, ketujuhbelas natab.

8a.

pamrasan 18, matirtha 19, matabuh.

Pangutangan; 1, mlapas bade 2, lembu 3, pemalungan 4, bale. Di pemuhunan; 1, ngentas sawa 2, matoya panembak 3, ngenahang kajang 4, matirtha panglukatan 5, tirha pinunas 6, tirtha hning 7, pangentas 8, ngenahang adegang 9, pengutangan pisang jati 10, ngenjutin.

Disampune basmi; 1, ndhuh 2, masang don buwah 3, pangeblag 4, nuduk galih 5, ngreka kasa don bingin galih 6, mrsihin tur matirtha 7, nuduk galih bakta ke sesendene tur nguyeg ke bale.

pamerasan, majaya-jaya, kedelapan belas mrelina.
Pengutangan (pembakaran mayat);1. mlapas bade, 2. lembu, 3. pamalungan, 4. balai, Di tempat pembakaran; 1. ngentas mayat, 2. diperciki tirta penembak, 3. menaruh kajang, 4. diperciki tirta panglukatan, 5. tirta pinunas, 6. tirta suci, 7. tirta pangentas, 8. menaruh adegan, 9. pangutangan pisang jati, 10. mulai pembakaran. Sesesudah mayat tersebut habis terbakar; 1. disiram dengan air, 2. memasang daun pisang, 3. pangeblag, 4. memungut tulang, 5. ngreka, dialasi kain putih daun beringin di bawah tulang, 6. dibersihkan, langsung diperciki tirta suci, 7. memungut tulang di taruh pada sasenden digilas di balai

8b.

salunglung, 8, ngajum kasturi 9, gnahang ring pamuhunane.

Pangiriman; mayaban 1, ka sanggah suci 2, panguntap 3, pamutan 4, ke banten 5, ke sawa 6, mayaban pateh ring ajeng 7, majaya-jaya 8, nataban 9, mabakti 10, toya mapralina 11, bangun makirig tigang tampak, malih mapurwa daksina tur nglahut mamargi mangirim.

Mukur; 1, ngajum sekah 2, udeng 3, tali 4, anteng 5, kakusang 6, kajang 7, kwangen 8, orthi 9, sekar ratna putih

salunglung, 8. ngajum kasturi, 9. di tempatkan pada tempat pembakaran.

Pengiriman; 1. upakara tersebut pertama kali dihaturkan pada sanggar suci, 2. panguntap, 3. pamutan, 4. ke upakara, 5. ke mayat, 6. dihaturkan sama dengan yang didepan, 7. majaya-jaya, 8. nataban, 9. sembahyang pamitan, 10. tirta pralina, 11. persembahyangan mayat, 12. berdiri kemudian mundur tiga tampak, kemudian mapurwa daksina, 13. mapralina dihadapan pemujaan, 14. selesai di buang ke laut, sehabis berkeliling tiga kali (mapurwa daksina) kemudian langsung pergi ke laut.
Mukur; pertama kali ngajum sekah, 2. udeng, 3. tali, 4. selendang, 5. kakusang, 6. kajang, 7. kwangen, 8. orti, 9. bunga ratna putih,

9a.

madori putih, sulasih miyik, blangsah buwah, tali kubal, 10, prarahi 11, nama 12, mapralina di ajeng pawedan.

Pangilenang; 1, ke sanggah suci 2, panguntap 3, Bhatara Aji 4, ulun caru 5, caru pangresiganaan 6, caru siap manca 7, tiben tuwuh 8, ke banten caru 9, ke panggungan 10, ke damar kurung 11, ke pabhaktian 12, pemrasan 13, ke banten pamukuran 14, maparba ring arep 15, mabhakti caru 16, nguug caru 17, ngilenang sekah 18, majaya-jaya 19, purwwa daksina 20, munggah ka payajnan.

madori putih, sulasih miyik, blangsah buah, tali kubal, 10. prarai, 11. nama, sesudah selesai ditaruh di depan balai pemujaan.
Pelaksanaanya; 1. ke sanggar suci, 2. panguntap, 3. Bhatara Aji, 4. ulun caru, 5. caru pangresiganan, 6. caru ayam manca warna, 7. tiben tuwuh, 8. ke sesajen caru, 9. ke panggungan, 10. ke dammar kurung, 11. ke tempat pemujaan, 12. pamerasan, 13. ke sesajen pamukuran, 14. maparba di depan, 15. sembahyang ke caru, 16. membongkar caru (membuang caru), 17. ngilenang sekah, 18. majaya-jaya, 19. purwa daksina, 20. ditaruh dibalai payadnyan,

9b.

21. ke suci 22, ke panggungan 23, ke damar kurung 24, ke pabhaktyan 25, ke pamrasan 26, mapasupati 27, natabin 28, mabhakti mapamit 29, mabyakaonan 30, melukat 31, mabhakti 32, matirtha hning 33, natab 34, tirtha mapralina 35, pralina 36, nedunang sekah 37, ngancungin sekah 38, nguyeg wus puput raris khaturin pabresihan, 39, tirtha panglukatan 40, ngajum sekah kasturi, wus puput kahaturin pras 41, mlapas bukur 42, munggah ka bukur 43, nganyut.

Ngaben nistha; 1, nusang sawa

21. ke suci, 22. ke panggungan, 23. ke damar kurung, 24. ke pamujaan, 25. ke pamerasan, 26. mapasupati, 27. natabin, 28. sembahyang pamitan, 29. mabyakaon yang di pras, 30. malukat, 31. sembahyang, 32. diperciki tirta suci, metetebus, 33. natab pamerasan, 34. tirta pabresihan, 35. pralina, 36. menurunkan sekah, 37. membakar sekah, 38. menggilas, setelah selasai dibersihkan, 39. tirta panglukatan, tirta suci, setelah dihaturkan pras, 40. ngajum sekah kasturi, 41. mlaspas bukur, 42. di taruh di bukur, 43. dihanyut.
Ngaben nista; menyucukan jenasah (nusang sawa)

10a.

ring balene, banten oton, saji, dapetan, byakaonan 2. Pengiriman; nanceb sanggah suci, banten oton, suci, panjang matah lebeng, nasi angeb, bubur pirata, nasi rare, nasi pengangon, pengrekaan, pabresihan, pengasturian, penganyutan. 3, Penganyutan banten soroan pengulapan.

Ring balene, ngentas sawa, penembak, toya panglukatan, toya pakideh, mwah pinunas, toya hning, tirtha pangentas, tur ngancungin, wus puput raris nuduk galih tur ngreka, disampune puput nguyeg galih, kagnahang ring kasturi tur hyasin.

Ngaben Madhya, nusang sawa

di balai-balai sesajen oton, saji, dapetan, byakaon, 2. pengiriman mendirikan sanggar suci, sajen oton, suci, panjang matah lebeng (mentah dan masak), nasi angkeb, bubur pirata, nasi rare, nasi pangkonan, perlengkapan pangrekan, pabresihan, pengasturian, penganyutan. Perlengkapan penganyutan; upakara soroan pengulapan.
Perlengkapan dibalai ngentas sawa, tirta penembak, tirta pengukatan, tirta pekideh, serta tirta pinuas, tirta suci, tirta pengentas, kemudian dibakar. Selesai membakar tulangnya dipungut lalu dibuatkan pengerekan, selanjutnya tulang itu digilas kemudian dituangkan kedalam kelapa gading lalu dihiasi dengan busana.
Ngaben Madya, penyucian mayat (nusang sawa)

10b.

ring balene, nanceb sanggah suci, tarpana, panjang matah lebeng, nasi angkeb, bubuh pirata, nasi rare, nasi pangkonan, byakaonan, soroan pengulapan, nasi pangkonan be karangan. Sampun munggah ring pragembal, pamrasan di ngiyu, manjuk jukung, pamudakan, sayut pengambeyan, pengasturian. Pabhaktian, damar kurung, soroan suci,
Pamutan, siap brumbun. Wusan di balene raris mapepegat. Ngning, pejati. Di pamuwunane, pangentas prabot agagawa, tirtha panembak, tirtha pakideh, tirtha panglukatan, tirtha hning,

1. pada balai-balai menancapkan sanggar suci, pula gembal suci, tarpana, panjang ilang matah lebeng, nasi angkeb, bubur pirata, nasi rare, nasi pangkonan, byakaonan, soroan pengulapan, nasi pangkonan, ulam karangan, ditempatkan pada pula gembal, pamerasan sayut pengambeyan, pamerasan pada nyiru, mancuk jukung. Pamudakan, sayut pangambeyan pengasturian, pabaktyan, dammar kurung, soroan suci, pamutan, ayam brumbun. Setelah selesai melakukan upacara di atas balai, lalu mapapegatan menghaturkan pejati. Di tempat pembakaran pertama kali dilakukan pemotongan tali mayat, lalu diperciki tirta penembak, tirta pakideh, tirta pengukatan, tirta suci,

11a.

tirtha pangentas, raris ngacungin. Pengiriman nanceb sanggah suci, bebangkit, suci, tarpana, panjang matah lebeng, nasi angkeb bubuh pirata, nasi rare, nasi pangkonan, nasi takilan, nasi sagulung, alasan-alasan, pasucyan, pangrekaan, kasturi, pamutan.
Penganyutan, soroan suci, soroan pengulapan.
Ngaben uttama diawali nanceb sanggah suci. Upakara; suci 2, daksina gede 3, tutwan 1, kayu sugih, pamayu 1, guru 1, pras 3, catur atos, dharmagni atos, dharma wiku, penguntap, suci 2, soroan 2, sesantun gede 2.

tirta pengentas, lalu dibakar.
Pangiriman; menancapkan sanggar suci, bebangkit, suci, tarpana, panjang ilang matah lebeng, nasi angkeb, bubur pirata, nasi rare, nasi pangkonan, nasi takilan, nasi sagulung, alas-alasan, pesucian, pengerekan, kasturi. Penganyutan, soroan suci, soroan pengulapan.

Ngaben Utama; nanceb sanggah suci, upakara; suci 2, daksina gede 3, tutuan 1, kayu sugih, pamayu 1, guru 1, pras 3, catur atos, dharmagni atos, dharma wiku, penguntap, suci 2, soroan 2, sesantun gede 2.

11b.

Ngendag ngulapin. Nanceb sanggah miwah pengulapan. Lwirnia dagingin, pesucyan, byakaonan, pejati ke Dalem, soroan suci, soroan pengulapan.
Ke Mrajapati, soroan suci, soroan pengulapan.
Ke Sedahan Setra soroan suci, soroan pengulapan. Ring bambange, sabilang bambang soroan suci, soroan pengulapan, panak byu, pitik 1, silur bambang. Ngaba sangga urip, pengawak cendana, pebresihan, pengulapan, byakaonan, pebrsihan, tirtha panglukatan, byakaonan, pabresihan, nanceb sanggah soang-soang.

Mersihin, ngringkes, pebersihan, nanceb sanggah soang-soang. mersihin, ngringkes, pebersihan.

Ngendag ngulapin. Menancapkan sanggar serta pengulapan, antara lain; pesucian, byakaonan, pejati dihaturkan ke Pura Dalem, soroan suci, soroan pengulapan. Ke Prajapati, soroan suci, soroan pengulapan.
Ke Sedahan Setra soroan suci, soroan pengulapan. Upakara pada masing-masing liang lahat; soroan suci, soroan pangulapan, anak pisang, anak ayam 1 ekor, sebagai penukar liang lahat (bangbang), disertai sangga urip, pengawak cendana, pabresihan, pengulapan, byakaonan, pabresihan masing-masing ditancapkan pada sanggar cucuk.
Membersihkan ngringkes; pebersihan.

12a.

pangrekaan, lis senjata 5, kajang sari, Pengrikesan, padudusan ptik cenik.
Di bale tumpang salu, paplengkungan, ayabane banten oton, saji cenik. Di pabresihan ngning, eteh-eteh pangeningan, soroan suci, soroan pengulapan.

Ngaskara; ngayab ring sanggah suci, ngayab kajang pabresihan, kembang ura, kereb sinom ental, lengis miyik, ukur, kajang, tetukon, kajang, klakat sudamala. Panca layuan, runtutane pisang jati, damar kurung, angenan, panguryagan, tukon, pisang jati, adegan, pring, dasar

pangerak, lis senjata 5 buah, kajang sari, pengrikesan, padudusan pati cenik.
Lanjutan Ngaben Utama, tumpang salu ditaruh di atas balai, paplengkungan, disertai upakara otonan, saji kecil. Di saat pembersihan; disiapkan perlengkapan pembersihan, soroan suci, soroan pangupan.
Diwaktu pangaskaran; ngayab kajang pabresihan, kembang ura, kereb sinom ental, minyak wangi, ukur, kajang,
klakat sudamala. Panca Layuan, perlengkapannya; pisang jati, damar kurung, angenan, panguryagan, tukon, pisang jati adegan, pering.

12b.

sarwwa 5.

Pamlapas kajang, nistha, madya, utama. Pamlapas pring, soroan suci, soroan pengulapan, daksina gede. Pamrasan; banten soroan suci, soroan pengulapan, daksina gede, jukung.
Pemlapas bade; soroan bebangkit sesuai dengan tetagihan tukang.

Pengulapan ring pamuwunan; pangentas-entas, penembak, panglukatan, tirtha pekideh mwah pinunas, tirta hning, pengentas, ngaturin wus puput tibakang panjang pangedig lebeng matah. Disampune nyeduh tbsang pangeblag, lwirnia; matatakan ngiyu anyar, aled busung, nasi muncuk kukusan, nasi muncuk kukusan, nasi gibungan,

semuanya berdasarkan perhitungan berjumlah lima.
Pamlapas kajang nista, madya utama, pamlapas pering, soroan suci, soroan pengulapan, daksina gede, Pamrasan; banten soroan suci, soroan pengulapan, daksina gede, jukung. Pemlapas Bade; soroan bebangkit sesuai dengan permintaan tukang.

Pengulapan di tempat pembakaran; pangentas-entas, panglukatan, penembak, tirta pekideh serta tirta pinuas, tirta suci pengentas, setelah selesai menghaturkan panjang pengedig lebeng matah (mentah dan masak), kemudian disiram; dilanjutkan dengan menghaturkan pangeblag, upakara selengkapnya antara lain; dialasi dengan nyiru baru, beralaskan janur (aled busung) nasi ujung kukusan, nasi gibungan,

13a.

dadi kawisan, raka sarwa galahan dena jangkep, jaja sahawnang maulam siap mapanggang, sampyan metumpang, tungked muncuk dapdap, pasucian. Pangirimane; soroan bebangkit sesajen darpana. pangadang-adang, pabresihan, pangrekaan, kasturi, pamutan, sanggah suci, bale selunglung pragembal. Panganyutan ; soroan suci, sorotan pangulapan.
Iti tingkah nusang sawa; 1) pabresihan, 2) pengerekaan, 3) pangulungan, 4) rurub kajang, 5) kreb sinom, 6) lis senjattha, 7) tirtha panglukatan, 8) tirtha pengentas, 9) tirtha hning 10) tirtha pengentas, 11) pajati

dadi kawisan, buah-buahan selengkapnya, serta jajan diisi daging ayam panggang, sampian metumpang, tongkat cabang pohon dadap, pasucian.
Pangiriman; soroan bebangkit sesajen darpana, pangadang-adang, pabresihan, pangrekaan, kasturi, pamutan, sanggar agung, bale salunglung, pragembal. Panganyutan ; soroan suci , sorotan pangulapan.
Ini tatacara menyucikan mayat (menyucikan mayat) yang pelaksanaannya; 1. pabresihan, 2. pangrekan, 3. pangulungan, 4. rurub kajang, 5. kereb sinom, 6. elis sanjata 5, 7 tirta panglukatan, 8. tirta pinunas, 9. tirta suci, 10. tirta pangentas, 11 pejati.

13b.

Tingkah; 1, sisig 2, ambuh 3, toya anyar 4, ngenahang kamben pengulungan 5, lengis 6, ptat swah bunga, mameka, boreh, minyak kumkuman, byakaonan, matirtha, ngenahang rurub kajang, mabakti, ngenahang pangrekaan, raris matirtha pengentas tur gulung, magnah ring petine. Iti tingkah rare mati sajroning 5 oton, dwang tiban tengah.

Dipabresihan punjung kuning, pangiriman, daptan, saha plangkiran padaharan. Pangrekan nganggen kawangen majinah 11. Tirtha panglukatan dados awadah. Tirtha pakideh, disampune mareka manusa sane matuwuh 5 oton kawas

Pelaksanaan selanjutnya 1 sisig, 2 ambuh, 3 air bersih, 4 kain pembungkus, 5 minyak wangi, 6 sisir, petat dan bunga, bercermin diolesi bedak harum, minyak kumkuman, byakaon, diperciki air suci, diisi rurub kajang, sembahyangkan, diisi pangrekan, lalu diperciki tirta pangetas dan dibungkus ditaruh dalam peti. Ini tentang pelaksanaan upacara kematian bayi yang baru berumur 2,5 tahun.
Pada pembersihan diisi bunga tunjung putih dan kuning.
Pangiriman; dapetan serta pelangkiran padaharan.
Pangrekan; menggunakan kwangen diisi uang 11, tirta panglukatan, tirta pakideh, setelah selesai di”reka” diperciki air suci, manusia yang berumur 2,5 tahun

14a.

tannin rare.
Upakara mati matanem lwirnya; yan nanceb sanggah suci, upakaranya, lwire, soroan pulagembal, pamutan ayam brumbun 1. Yan tan nganggen pragembal, upakaranya, sesayut pengambeyan, pras, dapetan, odel kurenan, katipat soda pangaturan, soroan pengulapan, byakaonan. Runtutannya, panjang lebeng matah, nasi rare, nasi pangkonan, sui darppana, saji, be karangan. Upakara asoroh lwirnya 1, sesayut 2, pras 3, pangambeyan 4, dapetan 5, odel 6, kurenan 7, katipat, soda 8,

disebut anak-anak.
Upacara orang mati yang dikubur antara lain; menancapkan sanggar suci, upakaranya sebagai berikut; soroan pula gembal, pamutan ayam brumbun 1,. Bila tidak menggunakan pula gembal upakaranya sebagai berikut; sesayut pangambean, pras, dapetan udel kurenan, ketupat sodan serta perlengkapan upacaranya tersebut; soroan pangulapan byakaonan dilengkapi panjang lebeng matah, nasi rare, nasi pangkonan, suci darpana, saji be karangan. Upakara yang satu lagi sebagai berikut: 1. sesayut, 2. pras 3. pangambyan, 4. dapetan, 5. odel kurenan, 6. ketupat 7. soda, 8

14b.

pangaturan 9, byakaonan.
Iti, nga, panjang lebeng. Lwirnya, raka, woh-wohan rangkep, banten agalah, nasi matempelos abesik mabe lanjang base, tipat akelan, jaja uli abug, makaput ambu pada malalima, barak putih, nasi atanding mabe sra, nasi atanding mabe kakul, nasi atanding mabe candana, nasi dwang gulung mabe padang lepas, nasi atempelos mabe glagah, ben katipate taluh bakasem, blayag akelan mabe pesan telengis, nasi takilan magantung disisine, sate calon balung katupang, balung gending, nasi subeng mawadah ce

menghaturkan, byakaon.
Ini yang disebut panjang lebeng perlengkapan: buah-buahan selengkapnya, banten agalah, satu tanding nasi matempelos, berisi lauk lanjang base (sirih), ketupat sebanyak 6 buah, jajan uli, abug dibungkus dengan ambu masing-masing 5 buah, merah putih, satu tanding nasi diisi lauk terasi, satu tanding nasi berisi lauk siput, satu tanding nasi berisi lauk cendana, dua buah lauk nasi berisi lauk padang lepas, satu pelos nasi berisi lauk glagah, ketupat berisi telur asin, blayag sebanyak 6 buah berisi pesan telegis, satu mangkok nasi berisi lauk telengis digantung disisinya, sate calon balong katupang, balung gending, nasi subeng

15a.

per mabe piling-piling, nasi bantal mabe sra, jaja mapinda barong, balung cili, nga, kuping, kikil, cunguh, sami lebeng, ika nga, panjang lebeng.

Iti, nga, panjang matah. Lwirnya, bras acatu, nyuh, taluh pada mabungkul, gegtungan base tampelan, byu kayu a ijas maiket benang selem, pis 5 keteng, lelampadan genep, mawadah kojong, timbul, nangka, sra barak, isen, jahe, kunyit mawadah kojong, bakaran rangkep, panak kladi 1, akah nyane kari, jinah 5 keteng bolong, katipat nasi matah magantung, taluh matah, katipat lepet matah , taluh bebek

ditaruh pada ceper diisi lauk piling-piling, nasi bantal berisi lauk terasi, jajan yang berbentuk barong yang disebut balung cili, adalah telinga, kaki, hidung, semua dimasak, itulah yang disebut panjang lebeng.
Ini yang disebut panjang matah, antara lain; beras satu acatu, kelapa, telur masing-masing satu butir, gagetungan, srih tampelan, satu tandan pisang kayu diikat dengan benang hitam, uang kepeng 5, lelampedan selengkapnya ditaruh didalam kojong, buah tiwul, buah nangka, terasi mentah lengkuas, jahe, kunir, ditaruh didalam kojong, Bakaran selengkapnya, satu batang anak pohon keladi yang masih berisi akar, uang kepeng 5, digantungkan ketupat nasi yang masih mentah, ketupat lepet yang masih mentah, telur itik sebutir

15b.

malablab 1, otot, dagdag, jali-jali, godem, tbu mawadah ceper, bras sewarnna mewadah cepr busung, padang lepas, glagah, ambengan, pada 3, katik apesel, muncuk lidi, muncuk dapdap 3 pesel, jinah mapesel dadi bsik, bnang tri datu, mwah jejahitan, ktan, injin, kamben, sate matah sewarna sate jajaringan, balung gending, balung gantung. Ika ngaran panjang matah.

Iti pangadang-ngadang. Lwirnya pangalas-alas matatakan taledan, raka sarwwa matah, don kayu kikyan, sente bang, paku aji, kladi, simbar manjangan, empak byu, glagah, ambengan, cacing base, padang lepas,

yang direbus, otot, dagdag, jail-jali, gudem, tebu ditaruh pada ceper, beras berwarna ditempatkan pada ceper janur, padang lepas, glagah, alang-alang, masing-masing 3, katik satu ikat, pucuk lidi, pucuk dapdap, 3 ikat uang diikat manjadi satu tridatu, serta jeahitan, beras ketan, beras hitam, kain, sate mentah, berbagai jenis, jejaringan, balung gending, balung gantung, itulah yang disebut panjang mentah.
Inilah yang disebut pengadang-adang sebagai berikut; pangalas-alas, dialasi dengan taledan, buah-buahan serba mentah, daun kayu kikian, sente bang, pakis saji, keladi, simbar manjangan, empak pisang, glagah, alang-alang, cacing sirih, padang lepas,

16a.

muncuk dadap, muncuk lidi, bluluk, don dapdap, ancak, bingin, kayu sugih, don andong, bija catur, rancangan atamas, kdis, nyawan, taban, byu maiket madaging jinah 5 keteng bolong, sujang, cambeng, ilih, klakat sudamala, kecer padi, ulamnya daging alas.

Iti nasi pengangon, lwirnya; matatakan taledan, nasi mawadah takir 5, maulam kacang komak, saur, bija catur, kecer padi, sampyan ulangsang, malih atanding nasi mawadah takir 11, maulam serbuk kacang komak, bija catur, kecer padi, sampyan ulangsang.
Iti nasi takilan, lwirnya; ma

Pucuk dapdap, pucuk lidi, kolang-kaling, daun dagdag, daun ancak, daun beringin, kayu sugih, daun andong, bija catur, rancangan 1 tamas, sarang burung, lebah, tabuan, pisang diikat diisi uang lima kepen, sujang, cambeng, ilih, klakat sudamala, kancer padi, lauknya binatang hutan.
Ini nasi pangangon (pengembala) antara lain; dialasi dengan taledan, nasi ditaruh pada takir 5 buah, diisi lauk kacang komak, saur, bija catur, kecer padi, sampaian ulangsang ditambah satu tanding nasi ditaruh pada takir sebanyak 11 buah, diisi lauk serbuk kacang polong, bija catur, kecer padi, sampaian ulangsang.
Ini nasi takilan antara lain;

16b.

tatakan taledan, madaging katipat baan upih 7 bsik, muncuk lidi 5 pesel, saur bira, kecer padi, sampyan ulangsang.
Iki paketok, lwirnya; matatakan taledan, payuk anyar, madaging lis kumaligi, padma, ortthi paketok, kecer padi, sawur, bira, sampyan ulangsang.
Iti daging pisang jati, lwirnya; bras acatu, taluh, pangi, pada 1, grang 3 ukud, kacang komak gnep, gula mawadah tangkih, bras catur warnna mawadah tangkih, glagah, ambengan, dapdap, padang lepas, padma 3, muncukne matali lawe tridatu, jinah 3 keteng bolong, panak byu kayu, byu bunga1, makalung jinah

dialasi dengan taledan, diisi ketupat yang dibuat dari upih 7 buah, pucuk lidi 5 ikat, saur bira, sampian ulangsang.
Ini Paketok, beralaskan taledan, priuk baru, berisi lis kumaligi, padma, orti paktok, kecer padi, saur bira, sampian ulangsang.
Ini perlengkapan pisang jati antara lain; beras acatu, telur, keluak, masing-masing 1 buah, ikan teri 3 ekor, kacang polong selengkapnya, gula ditaruh pada tangkih, 4 macam warna beras masing-masing ditaruh pada tangkih, glagah, alang-alang, dapdap, padang lepas, padma 3 buah, ujungnya diikat dengan benang tridatu (3 warna), uang kepeng 3, anak pisang kayu, pisang bunga 1 buah, diikatkan uang

17a.

25, byu kayu a ijas maiket benang tridatu, jinah 5 keteng bolong, panakbyune mambat benang selem, jinah 66 keteng bolong. Ika nga pisang jati.
Iki panjang tabe, lwirnya; nasine tumpeng 1, madaging ancak maulam urutan sumuwuk, jukut kasisat, bayem, don dapdap, sambel maulig, nasi slem mapinda bangkal, idup matanya botor, layahnya jahe, macundang kunyit, tabya, nyuh, nasi barak mapinda barong, malayah tabya, macundang kunyit, nasi turas maleter paku, nasi samar maleter gagirang,

25 kepeng, setandan pisang kayu, diikat dengan benang tridatu (benang putih, merah, hitam), uang kepeng lima, anak pisang diikat dengan benang warna hitam, uang 66 kepeng, itulah yang disebut pisang jati.
Ini yang disebut Panjang tabe antara lain; sebuah tumpeng berisi daun beringin, sebuah tumpeng berisi alang-alang, sebuah tumpeng berisi daun ancak berisi lauk berupa urutan sumuuk, sayur kasisat, bayam, daun dapdap, sambal yang digilas, nasi hitam berwujud bangkal bermata biji kecipir, lidahnya jahe bercula kunir, cabe, kelapa. Nasi merah berwujud barong, lidahnya cabai bercula kunir, nasi turas maleter paku, nasi samar maleter gegirang,

17b.

taluh bebek makaput baan don byu, maguling ban carang dapdap, sate maguling balung gnep, mwah sawarnna sate sane lebeng, bubuh pirata, bras warnna 4, atanding, lidi 3 katih, don dapdap 3 muncuk madaging jinah 3 keteng bolong, lawe tridatu, sujang madaging twak arak, tungked, padi, padang lepas matali bnang tridatu. Ika nga, panjang tabe.

Panuryagan, lwirnya; kampil masurat padma, masrombong ental, bras 2 catu, jinah 27 keteng bolong, bnang putih, byu kayu matah 2 ijas, maiket bnang tridatu madaging jinah 225 keteng bolong maiket ental, gluga

Telur itik dibungkus dengan daun pisang, diguling dengan tangkai dapdap, sate diguling dan balung selengkapnya, serta segala macam sate yang masak, bubur pirata, beras berwarna sebanyak 4 tanding, 3 batang lidi, 3 pucuk daun dapdap, diisi uang kepeng 3, benang tridatu, sujang diisi nira arak, tongkat, padi, padang lepas, dikiat dengan benang tridatu, inilah yang disebut Panjang Tabe.
Pangruyagan antara lain; kampil ditulis padma, diserobongi dengan daun lontar, beras 2 catu, uang 27 kepeng, benang putih, pisang kayu yang mentah 2 tandan, diikat dengan benang tridatu, berisi uang 225 kepeng diikat dengan lontar, gluga,

18a.

gtih matah, gtih warak, gula 1, temu-temu 5 soroh, sami mewadah tangkih, tampelan makaput don byu, numbe 2, skar tunjung biru matatakan tamas, ragi 2, isen kunyit, bungkak makasturi, jaum 2, kasuna 5, sami mawadah tangkih, tamas, duren, sukun, nangka, bligo, ketimun pada mabungkul, tingkih 5, tiying buluh acengkang makaput ipit don tuwung sutra, kamben putih madaging jbugarum, mapacek wajakling, tabya, kasuna, kacang komak putih, bras mawarnna 5, craken asiki madaging pripih cendana, tembaga, kawat emas, kawat tembaga, kawat slaka, candana

darah mentah, darah badak, gula merah 1 buah, temu-temuan 5 macam, semuanya ditempatkan pada tangkih, tampelan dibungkus dengan daun pisang, numba 2, bunga teratai biru, ditaruh pada tamas, ragi 2 butir, lengkuas, kunir, kelungah di kasturi, jarum 2 buah, bawang putih 5 buah, telur 2 butir, semuanya ditaruh pada tangkih/tamas, durian, sukun, nangka, bligo, mentimun masing-masing satu buah, kemiri 5 buah, bamboo buluh 1 cengkal dibungkus dengan daun terong ipit, daun terong sutra, kain putih diisi pala, ditancapkan majakeling, cabai, bawang putih, kacang polong putih, beras berwarna 5, satu craken diisi pripih candana, tembaga, kawat emas, kawat tembaga, kawat perak, cendana.

18b.

lenga wangi, burat wangi, pring 1, madaging sindrong rangkep, madaging jbugarum, sampar wantu, don pala, sintok maswi, katik cengkeh, pula sai, sutra baju emas, gaguling bulun landak, bulun banyak, bungbung majepit 5, madaging lengis mawarna5, kben 5, madaging kembang ura, mwah jinah manut ring urip, sasih. Matali bnang mawarnna 5, don ancak, don bingin, tipat bagya5, ika nga, panguryagan.
Malih pari dartthaning rare, durung limang oton yusanya, ika ngaran rare, yan sampun 5 oton wenang mapangentas, masurat kajang, tetap upakaranya kadi arep, yan patuting rare, wenang ngalungah, puput ring setra

minyak wangi, sebuah piring diisi sindrong rangkep, diisi pala, sampar wantu, daun pala, sintok masui, cengkeh, pulasai, sutra, baju emas, geguling, bulu landak, bulu banyak, bungbung dijepit, 5 buah diisi minyak 5, keben 5 buah diisi kembang ura, serta uang pangurip-urip, sasih diikat dengan benang berwarna 5, daun ancak, daun berigin ketupat bagia 5, inilah yang disebut pangyuragan.

Lagi penjelasan tentang bayi, bila umurnya belum menginjak 2,5 tahun itu yang disebut bayi, jika sudah menginjak 2,5 tahu sebaiknya mapangentas, memakai kajang, upakaranya lengakap seperti yang tertera didepan, kalau masih bayi upacaranya cukup sampai nglungah saja dikuburan.

19a.

Iki agama nyatur paddha, ngaran utamaning utama,kapuusan ring pramayoga di gumi arab, di gumi Mkah, di gumi Industan, di gumi Jawa, di gumi Asya, di gumi Raja Pandita. Iki kaputusan widhi widana ngaran utama ika, ngaran pingitan ring ageraning ri Dhang Guru aywa akweh winilang pati lawaning urip. Iti sarining bebantenya ngaran, tumurun ke Bali hing kuna, ngaran Buddha kuna, ngaran Buddha kalarem.
Ring Purwwa sesayut kusuma jati, nga, taledan busung nyuh bulan, bungkakne 1, momone 41 utama, madhya 11, nistha 5, nga. Lantaran ptak, bras limang catu, tampelan 5, don kayunya

Ini disebut Agama Nyatur Pada yang sangat utama yaitu Keputusan Pramayoga di Negara Arab, di Mekah, di Hindustan, di Jawa, di Asia, di Raja Pandita. Ini Keputusan Widhi Widana sangat utama, sangat dirahasiakan oleh Sang Maha Guru, janganlah anda banyak menghitung hidup dan mati. Ini intisari dari upakara yang diturunkan ke Bali pada masa lampau, yang disebut Buda Kuna yang juga disebut Kalarem

Upakara ditimur, disebut Sesayut Kusuma Jati, sebagai alasnya (taledan) dibuat dari janur kelapa bulan, disertai buahnya yang muda satu butir, momonnya yang utama sebanyak 41, yang menengah 11, yang sederhana 5, yang disertai lantaran putih, beras 5 catu, tampelan 5 buah, daun kayunya

19b.

rwaning ganinjring, rwanig nagasari, rwaning cemara, tumpeng sweta1, pras, tulung penyeneng cenik, biyu putih, tebu putih, sekar putih, rakanya sarwwa petak, ortthi 5, lawe sweta, jinah 41 keteng bolong, iwak saung swettha pinanggang.
Ring daksina sesayut brahma, nga. tatakane busung nyuh udang, bungkakne1, momone 49 utama, madhya 9, nistha 5, nga. Duhur dulange madaging beras 5 catu, rakta lantarannya, tampelan 5, don kayuning rwaning gininjring, nagasari, naga puspa, nga, rwaning cmara, bang tumpengnya, pras, tulung panyeneng cenik, raka sarwwa bang, pisang bang, tebu bang, skar bang, ortthi 5, iwak sato wiring pinanggang 1.

daun ganinjring, daun nagasari, daun cemara, tumpeng putih sebuah, pras tulung, panyeneng kecil, pisang putih, tebu putih, bunga putih, benang putih, uang 41 kepeng, lauk-pauknya ayam putih dipanggang.
Di Selatan disebut Sesayut Brahma namanya, alasnya (taledan) digunakan janur kelapa udang, buahnya yang muda sebuah, momonnya 49 yang utama, menengah 9, sederhana 5, diatas dulang diisi beras 5 catu, lantarannya berwarna merah, tampelan 5 buah, daun kayunya daun ganinjring, nagasari, daun cemara, tumpengnya merah, pras, tulung, panyeneng kecil, buah- buahnya semua berwarna merah, pisang merah, tebu merah, bunga merah, orti 5 buah, lauk-pauknya ayam merah dipanggang 1,

20a.

arthnya 49 keteng bolong, lawe bang. Ring Pascima sesayut masning ati, nga, taledan sesayute busung nyuh gading, bungkakne 1, monmone 41 nga uttama, madhya 7, nistha 5, duhur dulange medaging bras 5 catu, lantaranya pittha1, pras, tulung, sayut, panyeneng cnik, donkayunya rwaning gininjring, rwaning nagasari, rwanig cemara, raka sarwa pittha, biyu mas, tbu kuning, skar kuning, ortthi 5, iwak sawung putih siwungan pinanggang 1, jinah 41, lawe pittha.

Ring uttara sesayut tlaga waja, nga. tatakane busung nyuh mulung, nyuh gadang wnang bungkakne 1, momone 47 utama, madhya 7, nistha 5, bras

uangnya 49 kepeng, benang merah.
Di Barat disebut Sesayut Masning Hati, sebagai alasnya (taledan) digunakan janur kelapa gading, buahnya yang muda satu butir, momonnya 41 yang utama, yang menengah 7, yang sederhana 5, diatas dulang diisi beras 5 catu, lantarannya 1 buah berwana kuning, pras, tulung, penyeneng kecil, daun kayunya daun ganinjring, daun nagasari, daun cemara, diisi buah-buahan serba kuning, pisang mas, tebu kuning, bunga kuning, orti 5 buah, lauk-pauknya ayam putih siyungan dipanggang, uang 41 kepeng, benang kuning.
Di Utara disebut Sesayut Telaga Waja, alasnya (taledan) digunakan janur kelapa mulung, boleh juga digunakan janur kelapa hijau, buahnya yang muda sebuah, momonnya 47 yang utama, yang menengah 7, dan yang sederhana 5, beras

20b.

5 catu, lantaran ireng, tampelan 5, don kayune pateh kadi ring arep, tumpeng kresna 1, pras, tulung, penyeneng cnik, raka sarwwa slem, by lumut, tbu cemeng, skar ireng, ortthi 5, iwak sata ireng mapanggang 1, jinah 47 utama, madhya 7, nistha 5, lawe ireng.

Ring Madhya sesayut tri murti, nga, kulit sayut busung nyuh sudamala, bungkakne 1, momonne 45 uttama, madhya 15, nistha 5, bras 5 catu, lantaran brumbun, tampelan 5, pras, tulung, penyeneng cnik, skar sarwwa brumbun, byu raja, byu ratu pada wnang.

5 catu, lantarannya hitam, tampelan 5 buah, daun kayunya daun ganinjring, daun nagasari, daun camara, tumpeng hitam 1 buah, pras, tulung, penyeneng kecil, buah-buahan serba hitam, pisang lumut, tebu hitam, bunga hitam, orti 5 buah, lauk-pauknya ayam hitam dipanggang 1, uang 47 kepeng yang utama, menegah 7, dan yang sederhana 5, benang hitam.
Yang ditengah-tengah disebut Sesayut Tri Murti, kulit sesayut tersebut dibuat dari janur kelapa sudamala, buahnya yang muda sebutir, momonnya 45 yang utama, yang menengah 15, yang saderhana 5, beras 5 catu, lantarannya brumbun, tampelan 5 buah, daun kayunya sama seperti diatas, tumpeng brumbun sebuah, tampelan 5 buah, pras, tulung, penyeneng kecil, bunga warna brumbun, pisang raja, pisang ratu sama-sama boleh,

21a.

tebu ratu, skar brumbun, ortthi 5, iwak ayam brumbun 1, pinanggang, jinah 45, bnang brumbun.

Ngaben uttama, Munggah ring sanggah suci, santun gede sarwwa 5, asiki, suci asoroh, catur asoroh, chandra gheni, dharma wiku, tumpeng guru, pras, ajuman, tipat kelanan, pucuk bahu, tuttwan, canang pasucyan, tigasan, pemayu, prangkatan.
Ring Nabe, munggah suci asoroh, santun gede sarwwa 5, kekalih, pras ajuman, tipat kelanan, canang pasucyan, tigasan, prangkatan.
Ring sor sanggah sucine, pamutan sarwwa 5, suci 5, soroan 5, sesayut penganbeyan 5,

tebu ratu, bunga warna brumbun, orti 5, lauk-pauknya seekor ayam brumbun dipanggang, uang 45 kepeng,, benang brumbun.
Ngaben Utama; yang ditaruh pada sanggar suci, daksina gede dengan perlengkapannya serba 5, suci asoroh, catur asoroh, candra geni darma wiku, tumpeng guru, pras ajuman, ketupat 6 buah, pucuk tutuan, canang pasucian, tigasan, pamayu, prangkatan.
Pada Nabe diisi suci asoroh, santun gede serba 5, dua buah, pras, ajuman, tipat kelanan, canang pesucian, tigasan prangkatan.
Upakara yang dihaturkan dibawah sanggar agung, pamutan serba 5, suci 5, soroan 5, sesayut pangambean 5,

21b

tipat 5, jegjeg urip 1, byakaonan 1.

Pangaskaraan kajang, pragembal, Pamlapas tukon, santun gede sarwwa 5, suci asoro. Pamlapas pring, suci asoroh, santun gede sarwa 5, asiki. Pemlapas banten, suci asoroh, santun gede sarwwa 5. Sanggah suci ngaskara kajang, suci asoroh, santun gede sarwwa 5, asiki, candra gheni, dharma wiku, pras, ajuman, tipat kelanan, canang pasucyan, tigasan. Ring sor sanggah sucine, pamutan syap brumbun 1, linggih ring ajeng santun gede, suci asoroh, pras, ajuman, tipat kelanan, pras penguntingan, pungun-pungun, blayag.

ketupat 5, jegjeg urip 1 buah, byakaon 1 buah.
Pangaskaran Kajang; pulagembal. Pamlaspas Tukon; daksina gede serba 5, suci asoroh. Pemlaspas Pring; suci asoroh, daksina gede serba 5. Pamlaspas Babanten, suci asoroh, daksina gede serba 5, Suci Ngaskara Kajang; suci asoroh, daksina gede dengan perlengkapannya serba lima, candra geni darma wiku, pras, ajuman,ketupat 6 buah (kelan), canang pesucian tigasan. Upakara yang dihaturkan dibawah sanggar suci, pamutan, ayam brumbun. Upakara dihadapan sang pendeta; daksina gede, suci asoroh, pras,ajuman, ketupat 6, pras paguntingan, pungun-pungun blayag,

22a.

Dasar ke griya bebek 5, taluh 5, pangi 5, nyuh 5, syap 5. Atos bebek 1, bras 1, basa-basa magnep, taluh, lengis, base, gula.
Pebhaktian, bebangkit asoroh, pangadang-ngadang asoroh, panjang 2, nasi angkeb 1, bubuh pirattha, paketok, okem-okem, gula sakerek, nasi pangangon 54 mabe kacang komak, nasi rare 22, putih 11, ane putih mabe taluh, ane kuning mabe sarin taluh, nasi pangadang-ngadang, angkal, barong gnep, saji darppana 4 soroh. Pangiriman, bebangkit asoroh,

Dasar yang dihaturkan ke Griya; 5 ekor itik, 5 catu beras, 5 butir telur, 5 buah pangi, 5 butir kelapa, 5 ekor ayam, atos, 1 ekor itik, beras, bumbu-bumbu selengkapnya, telur, minyak , sirih, gula.
Pebaktian; bebangkitan asoroh.
Pemlaspas; bebangkitan asoroh, pangadang-adang asoroh, panjang dua buah, nasi angkeb sebuah, bubur pirata, paketok, okem-okem, gula sakerek, nasi pangangon 54, lauk-pauknya kacang polong, nasi rare 22, nasi putih 11 lauk-pauknya putih telur, yang kuning memakai lauk kuning telur, nasi pangadang-adang, bangkal, barong selengkapnya, sesajen darpana 4 soroh. Pangiriman; bebangkit asoroh,

22b.

santun gede sarwwa 5 asiki, ajuman 1, tipat akelan, pasucyan, tigasan. Ring sor suci, caru ayam brumbun 1, gnep. Linggih ring ajeng muja sajine, saji gede, daksina gede 2, suci 2 soroh, pras 2, soroh tipat 2 kelan. Wus ngirim, rawuh ring nganyut mapapegatan.

Ngaben Madhya, nga. pranawa, pamlapas kajang; suci asoroh. Pamrasan suci asoroh. Pebhaktian suci asoroh, arepan, bebangkit asoroh, panjang 2, nasi angkeb 1, saji darppana jangkep

Pangiriman, pragembal asoroh, panjang

daksina gede dengan perlengkapannya serba5, ajuman asoroh, ketupat 6 buah, pesucian tigasan. Di bawah sanggar suci dihaturkan caru ayam brumbun, dan selengkapnya. Upakara yang ditempatkan dihadapan sang Pendeta memuja, saji gede, daksina gede 2 buah, suci 2 soroh, peras 2 soroh, ketupat 2 kelan (12 biji). Setelah selesai; Pengiriman sampai penganyutan dan papegatan.
Ngaben Madia, yang disebut ngaben madia adalah pranawa. Pemlaspas kajang, suci asoroh. Pamerasan, suci asoroh. pabaktian suci asoroh. Di depan bebangkit asoroh, panjang 2, nasi angkeb sebuah, saji darpana selengkapnya.
Pangiriman; pulagembal asoroh.

23a.

ilang 2, nasi angkep 1, bubuh pirata 1, pangadang-ngadang 1, saji atangkep.

Pemlapas tunon, suci asoroh. Sanggah suci pangiriman, munggah suci asoroh, santun gede sarwwa 5 asiki, sodan 1, tipat kelanan, tebasan candhra gheni, dharma wiku.
Sor sanggah suci, syap brumbun 1, gnep.
Tingkah-tingkah nyekah.
Ring sanggah suci munggah catur, jajane nganut urip. Tebasan candra gheni dharma wiku, daksina gede sarwwa 5, tatiga, suci 2 soroh, tumpeng guru 1, pucuk bahu, tutwan. Pamayu, pras 3 tanding, soroan 3,

panjang ilang 2 buah, nasi angkeb sebuah, bubur pirata 1 buah pangadang-adang 1, saji selengkapnya.
Pemlaspas Tunon, suci asoroh. Sanggar suci pada pengiriman; perlengkapannya, suci asoroh, daksina gede serba 5 sebuah, sodaan satu tanding, ketupat 6 (kelan), tebasan candra geni, darma wiku. Upakara caru di bawah sanggar suci; ayam brumbun selengkapnya.
Tentang Pelaksanaan Nyekah; perlengkapan upakara pada sanggar suci, dihaturkan catur, jajan sesuai dengan pangurip-urip, tebasan candra geni, darma wiku, daksina serba 5 tiga buah, suci 3 soroh, tumpeng guru 1 buah, pucuk batu tutuan. Pamayu, pras tiga tanding, soroan 3,

23b.

tipat 3 kelan, perangkatan 3, rantsan saparadeg, pasucyan. Ring sor sanggah suci caru rsi gana asoroh, caru ayam amanca gnep. Banten ring payadnyan, puspa ijo 1, tukon 1, pisang jati 1, suci asoroh, saji 1, prangkat 1, pras 2, sodan 1, pasucyan 1, catur asoroh, jajane pasangan, rantasan putih kuning, pras angkepan 1, bebangkit asoroh, kaklentingan awadah, brukn 2, misi kumkuman 1, tken ambuh 1, ganjaran apasang, sangsangan apasang, linggih ring ajeng, daksina gede sarwwa 5, kakalih,

ketupat 3 kelan, parangkatan 3, rantasan saperadeg, pasucian.
Di bawah sanggar suci; caru rsi gana asoroh, bebangkit asoroh, caru ayam manca warna selengkapnya. Upakara di Balai Pyadnyan; 1 buah puspa hijau, tukon satu buah, pisang jati satu buah, suci asoroh, saji 1 buah, prangkat 1, pras 2, sodaan 1 tanding, pasucian 1, catur asoroh, jajan selengkapnya, rantasan putih kuning, pras angkepan 1, bebangkit asoroh, kaklentingan ditempatkan pada bruk 2 buah yang satu diisi air kumkuman, serta yang satu lagi berisi ambuh, satu pasang ganjaran, satu pasang sangsangan. Di depan sang pendeta memuja; daksina gede lengkap serba 5 buah sebanyak 2 buah,

24a.

catur pasangan asoroh, pras 2, ajuman 2, tipat 2 kelan, prangkat 2, tigasan asaparadeg, pasucyan.
Banten tukang, suci asoroh, catur pasangan asoroh, nasi prangkatan 1, pasegeh 1, nasin taksu 1, tigasan 1, pasucyan tipat, ajuman, pras 1.
Sane perlu kasyapang ritatkala ngaben; panjang isin alas, paya, blego, waluh, klongkang, kacang lentor, pusuh, pare, kacang komak putih, kacang putih, kacang ucu, kacang ijo, kacang barak, temu lawak, temutis, temupoh, temuagung, temuireng, temugongseng, temukunci, ubi kladi,

catur pasangan asoroh, pras 2, ajuman 2, ketupat 2 kelan, prangkat 2, tigasan selengkapnya, pasucian. Sesajen Tukang; suci asoroh, catur pasangan asoroh, suci parangkatan 1, pasegeh 1.
Nasi Taksu; 1 buah, tigasan, pasucian, ketupat ajuman, pras 1.
Yang perlu dipersiapkan di saat melakukan upacara Ngaben; panjang isi hutan, peria, blego, waluh, kecipir, kacang lentor, kacang pusuh, pare, kacang polong putih, kacang ucu, kacang hijau, kacang merah, Temulawak, Temutis, Temupoh, Temu agung, Temu gongseng, Temukonci, umbi keladi,

24b.

basa-basa gnep, panak byu kayu.
Dondonan, paku aji, sente bang, kikyan, simbar manjangan, dagdag sehe, jijih, wot, biyas, endut, bluluk, sebun kedis, nyawan, tabwan, cacing base, ambengan, myana cemeng, padang lepas, glagah, slasih miyik, don tabya bun, don teja, nagasari, sokasti, suddhamala, cmara, carang abas, plasa, waru lot, gatep, kepelan.
Suci, 1) dasar tebu, tape, biyu, panca. 2) bunga-bungaan, kabeber tanpa sari, kuluban, bolong-bolong, karna,

bumbu selengkapnya, anak pisang kayu, Daun-daunan, pakis aji, sente bang, kikian, simbar menjangan, dagdag sehe, gabah, dedak, pasir, lumpur, kolangkaling, sarang burung, tawon, tabwan, cacing sirih, sulasih merik, daun tabia bun, daun teja, nagasari, sokesti, sudamala, cemara, carang abas, plasa, warulot, gatep, kepelan.

Suci asoroh, dasar, tebu, tape, pisang panca, 2 dasar jajan putih ditaruh paling depan, bunga-bunga, kabeber masari 2, bunga-bunga kabeber yang tidak berisi sari, kuluban 4, bolong- bolong, karna,

25a.

kabwan udang, jaja kukus putih kuning, gegodoh, kekiping sengait. Jaja kuning magnah ring tebenan, kuluban, candigara, bunga-bungaan, kabeber masari. Penangkeb, bungan temu, bungan duren, klongkang, tuding padma, pecuk telu, candigara, simbar, kemimitan, toro-toro, krang, jaja uli, bagina, penyon. Poros solasan, base peselan 11 bidang mawadah tangkih, mwah ceper saraswati. Bras, base tampelan benang, roko, don andong, jagut 1, bubuh precet, don bingin, don bingin magiling 3, madaging

kabuan udang, jajan kukus putih kuning, pisang goreng, kakiping, sengait. Jajan kuning ditaruh di tebenan, kuluban, candigara, bunga- bunga, kabeber masari, kabeber tidak berisi sari dengan panangkebnya (panutupnya); bungan temu, bunga durian, kecipir, tuding, padma, pucuk telu, candigara, simbar, kamimitan, toro- toro, kacang, jajan uli, bagina, penyon. Poros Solasan; base (sirih) digabung 11 helai ditaruh pada tangkih atau ceper. Jajan Saraswati; beras, sirih, tampelan, benang, rokok, daun endong, jagut 1, bubur preced daun beringin, daun beringin yang digulung 3 diisi

25b.

bubuh, matampelan, 2) samwan, panca, tebu, byu, jaja suci gnep, jaja magoreng, tampelan 1, mawadah ceper apasang, dumma, panca, kacang komak putih 5, kacang putih 5, ubi 5 iris, kladi 5 iris, isen 5 iris, bras mes, tampelan 5 bidang mauwap jbugarum, mayeh cendana, masusun antuk pabresihan, payasan. Pisang mawadah clekontong, mwah bedogan-bedogan 2, pisang matah, kojong mwah panca, tebu, yape, pisang masak, jaja kukus putih kuning,

bubur matampelan 2. Samuan; panca, tebu, tape, pisang, jajan suci selengkapnya, jajan digoreng, tampelan 1, ditaruh pada sepasang ceper, Duma; panca, kacang komak putih 5, ketela pohon 5 iris, keladi 5 iris, lengkuas 5 iris, beras basah, tampelan 5 helai diolesi dengan pala dicampur dengan air cendana disusun dengan pabresihan payasan, Pisang ditaruh pada celekontong serta bedogan 2 buah, pisang mentah, kojong serta panca tape, porosan tegesan 5 helai, pisang masak, kojong serta panca, tebu, tape, pisang masak, jajan kukus putih,

26a.

kuning, gagodoh, kakiping, sengait, sanganan suci gnep, jaja uli, bagina, sampyan pusung. Lampad, 2. Rerasmen mawadah clemik, jujukutan mawarnna masusun bantal lada mwah keber keberan. Nasi pnek 4, madaging rerasmenan mwadah clemik, 5, Yan makaryya munggah suci gede, wewehin sanganane mangda jangkep 11, warnna nasi sekul.

pisang goreng, kakiping, sengait, jajan suci selengkapnya, jajan uli, bagina, sampian pusung, lampad 2, rerasmen ditaruh pada celemik, sayur-sayuran selengkapnya disusun bantal lada serta keber–keberan, nasi penek 4 diisi rerasmen ditaruh pada celemik 5. Bilamana melakukan upacara mamungkah, suci gede ditambah jajan selengkapnya 11 warna, nasi sekul.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga