Tata Cara Pemangku Nganteb Pecaruan Eka Sata


Caru Eka Sata adalah kurban suci yang digunakan untuk mengharmoniskan lingkungan pekarangan seperti areal perumahan, tempat suci dll. Kekuatan-kekuatan yang bersifat negatif yang sering menimbulkan gangguan serta bencana, tetapi dengan Bhuta Yadnya ini maka kekuatan – kekuatan tersebut akan dapat melindungi secara niskala kehidupan manusia dan lingkungannya. Caru Eka Sata mempunyai 2 fungsi, yaitu secara sekala dan niskala.

Secara sekala, yaitu berfungsi menyeimbangkan kelima unsur yang ada di bumi; Apah (air), Teja (api), Bayu (angin), Akasa (langit), dan Prthiwi (tanah).

Sedangkan secara niskala-nya caru ini berfungsi untuk menjamu para Bhuta Kala sesuai dengan arah mata anginnya dan juga sebagai media keseimbangan antara manusia dan Bhuta Kala itu sendiri.

Untuk Jenis Bebantenan Caru Eka Sata dapat di lihat disini.

Di dalam melaksanakan suatu yadnya/upacara, hendaknya seorang Pemangku terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat atau perlengkapan/sarana untuk melakukan pemujaan seperti :

  • Sebuah bokoran/nare
  • Sebuah Sangku/tempat tirtha
  • Bunga warna-warni secukupnya
  • Beras/wija secukupnya
  • Sebuah tempat yang berisi wangi-wangian
  • Dhupa secukupnya

Semua itu sebagai perlengkapan para Pemangku di dalam melaksanakan upacara atau yadnya (panca yadnya). Sebelum para Pemangku memulai suatu upacara, hendaknya para Pemangku melakukan pembersihan diri terlebih dahulu seperti tahapan dibawah ini :

 

1. MASILA DEN APNED :

OM OM  Padmasana ya namah

OM ANG  Prasada sthiti sarira siwa suci nirmala ya namah

2. NGENDIHANG DUPA :

OM  Ang Dupa Dipastra Ya Namah Swaha

3. UKUP TANGAN PRERAI LAN ANGGA :

OM Sri Guru Jagat Paduka Byo ya Namah

4. MEMBERSIHKAN TANGAN :

OM Hrang Ung Phat Astra Ya Namah Swaha

Tengen  : OM  Suddha mam swaha

Kiwa      : OM  Ati Suddha mam swaha

5. PRANAYAMA :

Ring Hati : OM  ANG  Brahma ya namah

Ring Ampru : OM  UNG  Wisnu ya namah

Ring Papusuh : OM  MANG  Iswara ya namah

6. MENGHATURKAN DHUPA :

OM  ANG  Brahma-amretha dhipa ya namah

OM  UNG  Wisnu-amretha dhipa ya namah

OM  MANG  Iswara-amretha dhipa ya namah

7. METABUH ARAK/BEREM :

Ih sira sang butha kala dengen haywa ta sira mangan mantra ulun apan ulun nembah watek betara kabeh,

OM ANG KANG Kasol kaya swasti-swasti sarwa bhuta kala bokta ya namah

8. MERSIHIN SANGKU :

OM Hung Hrang Phat  Astra Ya Namah Swaha

9. IDERAKNA SANGKU RING LUHUR DUPA:

OM Hrung Kawaca Ya Namah

10. ISYANI TANG SANGKU TOYA :

OM Hrang Hring Sah Parama Siwa Gangga Amerta Samplawa Ya Namah

11. MERSIHIN ETEH-ETEH UPAKARA :

Masarana antuk sekar lan bija

OM  Ghrim Wausat Ksama Sampurna Ya Namah

12. NGUTPETI TOYA RING SANGKU :

( 12, 13, 14, 15 Sepisan munggah sekar )

OM  I  BA  SA  TA  A,

OM  YA  WA  SI  MA  NA,

OM  MANG  UNG  ANG

13. PADMASANA RING TOYA :

OM  OM  Padmasana Ya Namah

OM  OM  Anantasana Ya Namah

14. DEWA PRATISTHA :

OM  OM  Dewa-Dewi Pratistha Ya Namah

15. SEMBAH KUTA MANTRA :

OM  Hrang  Hring Syah Parama Siwa Adhitya Ya Namah (sekar ke sangku)

16. STHITI KANG TOYA :

( 16, 17 sepisan munggah sekar)

OM  SA  BA  TA  A  I,

OM  NA  MA  SI  WA  YA,

OM  ANG  UNG  MANG

17. SEMBAH SIWA AMRETHA :

OM  Hrang  Hring  Sah Parama Siwa-Amretha Ya Namah (sekar ke sangku)

18. ATURI KANG TOYA :

( Puspa, Ghandaksata, Wija lan Dhupa )

OM  Puspa dhanta ya namah (sekar)

OM  Sri  Ghandeswarya ya namah (miyik-miyikan)

OM  Kung kumara wija ya namah (bija/beras)

OM  Ang dhupa dipa-astra ya namah (dhupa)

19. NEDUNAN BHATARA TIRTHA :

OM Gangga dewi maha punyam, Gangga salanca medini

Gangga tarangga samyuktam, Gangga dewi namo namah

OM Sri Gangga Mahadewi, Anuksma-amretha Jiwani, Ongkara Aksara jiwatam, Tadda-amretha manoharam

OM Utpeti ka suram ca, Utpeti ka tawa goras ca, Utpeti sarwa hitan ca, Utpeti sri wahinam ya namah swaha. (sekar ke sangku)

20. AMET SESIRAT LUNGUHANG RING SANGKU :

OM   Mjum Sah Wausat Siwa Sampurna Ya Namah Swaha Raris uder kang toya ping tiga, saha uleng ning kahyun.

OM   Bhur Bwah Swah Swaha Maha Ganggayai Tirtha  Pawitrani Ya Namah Swaha.

Aturi puspa, ghandaksata, wija lan dhupa.

OM Puspa Dhanta Ya Namah

OM Sri Ghandeswarya Ya Namah

OM Kung Kumara Wija Ya NamaH

OM Ang Dhupa Dipa-astra Ya Namah

 Mesirat ke Awang Awang.

OM Siwa Amretha Ya Namah

OM Sada Siwa Amretha Ya Namah

OM Parama Siwa amretha Ya Namah

21. RARIS MESIRAT RING ANGGA PING TIGA :

OM ANG  Brahma-amretha ya namah

OM  UNG  Wisnu-amretha ya namah

OM  MANG  Iswara-amretha ya namah

22. RARIS DANE MANGKU AKNA BIJA/BASMA :

OM   Idham Bhasman Param Guhyam, Sarwa Papa Winasa Ya, Sarwa Kelesa Winasa Ya, Sarwa Rogha Winasa Ya Namah

23. NGREMEKIN BIJA :

OM    Bang Bamadewa guhya ya namah

OM    Bhur  Bwah  Swah  amretha ya namah

(aturan lan ayab ke awang awang)

24. APASANG BIJA :

Ring sirah : OM  Ing Isana ya namah

Ring lelata : OM Tang Tatpurusa ya namah

Ring tangkah : OM  Ang Aghora ya namah

Ring bahu kanan : OM Bang Bamadewa ya namah

Ring bahu kiri  : OM  Sang Sadya ya namah

25. MUSPA MASRANA ANTUK SEKAR UTAWI KALPIKA :

OM    Siwa Sadasiwa Paramasiwa, Ang Ung Mang, Sabda Bayu  Idep, Suda Nirmala Ya Namah

OM Siwa Nugraha Nama Nirmala, Sarwa Sastra Suksam Sidhi, Sarwa Karya Parisudha Ya Namah Swaha

OM    Saraswati Parama Sidhi Ya Namah,

OM    Siwa Malingga Ring Bahu Tengen, Sadha Siwa Malingga Ring Bahu Kiwa, Parama Siwa Malingga Ring Siwadwara

OM   Hrang Hring Sah Paramasiwa Dewa Lingga Ya Namah.

OM, Ang, Ung, Mang, Ang, Ah, OM.

Sawusan muspa sekare punika genanhang ring destare, satwinalya maka lingga Sang Hyang Siwa   Sang Hyang Rare Angon).

25. PUJA DAKSINA AREPAN MANGKU :

OM Pakulun Dewa Wisnu, Alinggih aneng sesantun daksina, guru dewa asung nugraha, salwiring pinuja dening ingsun, wastu purna jati, tan namiruda ring sariran ingsun, OM siddhirastu tat astu namah swaha

27. NGASTAWA BAJRA :

Sadurunge ngaskara bajra, siratin dumun bajrane tirtha, ukupin ring dhupane, Puja nyiratin Bajra :

OM Ung Rah Phat Astra Atma Tatwa-Atma Sudamam Swaha,

OM Sri Pasupati Ung Pat.

OM Nang Namah

OM Ung Namah

OM Ang Namah
Nyekarin Bajra :
OM Puspa Dhanta Ya Namah
Asepin Bajra :
OM Ang Dipastraya Ya Namah
Wawu raris ngastawa :

OM Kara Sadasiwa stham, Jagat Natha hitang Karah Abhiwada wadanyam, Ghanta sabdha prakasyate

OM Ghanta sabdha mahasrestah, Ongkara Parikirtitah Candra nada bhindu drestham, Spulingga siwa twam ca

OM Ghantayur pujyate dewah, Abhawa-bhawa karmesu Warada labdha sandeham, Wara siddhi nih samsayam

28. NGASKARA :

OM OM OM  (maklener apisan)

OM ANG UNG MANG  (maklener ping kalih)

OM Ang Kang  Kasol kaya Iswara ya namah   

(maklener ping tiga) tur nglantur nywarayang ikang bajra, tumuli rasis siratin toya saha ghandaksata, bija mwah ukupin ring dhupane ikang bajra, wawu raris genahang.

29. NGAKSAMA :

OM  Ksama swamam mahadewa, Sarwa prani hitang karah Mamoca sarwa papebhyah, Phalaya swa sadasiwa

OM  Papoham papo karmaham, papa-atma papa sambhahwah Trahimam pundari kaksah, Sambhahya byantara suci

OM  Ksantawya kayiko dosah, KsantawyoWaciko mama Ksantawyo manaso dosah, Tat Pramadat ksama swamam

OM  Hinaksaram, Hinak Padam, Hinak Mantram Tatthaiwanca, Hina Bhaktim hina Wreddim, Sada Siwa Namo Stute

OM Mantram hinam kriya Hinam, Bakti Hinam, Maheswarah Yat pujitam Mahadewam Paripurna Tat Astu Me

(Pentil sekar, aturi Gandaksatam ke luhur)

30. NUNAS WARANUGRAHA :

OM Anugraha manoharam, Dewa datta Nugrahakam Arcanam sarwa pujanam, Namah sarwa nugrahakam

OM Dewa-dewi maha siddhyam, Yadnyanta nirmala-atmakam Laksmi siddhisca dirgahayu, Nirwighna sukha wredhis ca

OM Anugraha ya namah swaha.

(Pentil sekar, aturi Gandaksatam ke luhur)

31. APSU DEWA STAWA : ( 31 lan 32, pisanan mebajra)

OM  Apsudewa pawitrani, Gangga dewi namo’stute Sarwa klesa winasa ya, Toyane parisuddhaya te

OM  Sarwa rogha winasa ya, Sarwa bhogam ewapnuyat Sarwa petaka winasa ya, rogha dosa winasa ya

OM  Sri kare sa-pahut kare, Rogha dosa winasanam Siwa-lokam maha-yaste, mantre manah papa-kelah

OM  Siddhim tri-sandhya sa-pala, Sekala mala malahar Siwa-amretha manggalan ca, Nadinidam namah siwa ya.
( Sekar ke sangku )

32. PANCA-AKSARA STAWA :

OM  Panca-aksara maha tirtham, Pawitram papa nasanam Papa kotti sahasranam, Aghandam bhawet sagaram

OM  Panca-aksara parama-jnanam, Pawitram papa nasanam Mantram tam parama-jnanam, Siwa logham pratisthanam

OM  Namah siwa ya etyewam, Param Brahman atmane wandam Param sakti panca diwyah, Panca Rsi bhawed agni

OM A-karas ca  U-karas ca, Ma-karo windu nadakam Panca-aksara maya proktam, Ongkara agni mantrake.

( Sekar ke sangku raris uder kang toya ping tiga )

OM Bhur Bwah Swah swaha maha ganggayai tirtha  pawitrani Ya namah swaha.
(Aturi Gandaksatam)

33. GANGGA SINDHU STAWA :
( 33, 34, Pisanan )

OM   Gangga sindhu saraswati, Suyamuna godhawari Kaweri sarayu mahendra, Tenaya carma wati wai nuka

OM   Badra netrawati maha suranadi, Kyata ca ya ghandaki punyah Purnam jalah samudra sahitah, Kurwantu te manggalam

34. GANGGA DEWI STAWA :

OM   Gangga dewi namaskaram, Ongkara parikirtitah Sarwa wighna winasyanti, Sarwa rogha winasa ya

( Sekar ke sangku aturi Gandaksatam )

35. NGASKARA TIRTA ANTUK KALPIKA/TUNJUNG :

( Amusti tanpa Bajra )

OM   Hrang hring Sah Ksmung Ang Ung Mang

OM    Swasti- Swasti  Ksing Ksring  Ya Wa Si Ma Na, I Ba Sa Ta A Bukti- Bhukti Bhur Bwah Swah  Swaha

OM   Ang, Ing, Ung, Wyong Mang, Wyang Ping Neng

OM   I A Ra Ka Sa Ma Ra La Wa Ya Ung Namo Namah Swaha

OM    A Ra Ka Sa Ma Ra La Wa Ya Ung Namo Namah Swaha

36. SEMBAH KUTA MANTRA :

OM   Hrang Hring Sah Paramasiwa-amretha ya namah swaha
(Sekar ke sangku aturi Gandaksatam)

37. JALA SIDDHYE:

OM Jala Siddhye Maha Sakti, Sarwa Siddye Siwa Tirtah, Siwa Amertha  Manggala Ya, Sri Dewi Sarwa Mukta Ya

OM Nama Siwa Taye Nityam, Namo Bindu  Dwareswarah Prabhu Wibhu Maha Kirttih, Sarwa Rogha Winasanam

OM Ang Ksama  Sampurna Ya Namah ,

OM Ung Phat namah

(Sekar ke sangku aturi Gandaksatam)

38. NGASTAWA PANCA GANGGA / PANCA DEWA ( TIRTA PENGLUKATAN )  :

Sekar Petak :

OM Gangga Muncar Saking Purwa, Tiningalana Telaga Noja Jambangan Nira Selaka, Tinanceban Tunjung Petak Padyusan Nira Bhatara Iswara, Pangilanganing Papa Kelesa Moksah Hilang, OM SANG Ya Namah.


Sekar Barak :

OM Gangga Muncar Saking Daksina, Tiningalana Telaga Noja Jambangan Nira Tembaga, Tinanceban Tunjung Bang Padyusan Nira Bhatara Brahma, Pangilanganing Sarwa Wighna Moksah Hilang, OM BANG Ya Namah.


Sekar Kuning :

OM Gangga Muncar Saking Pascima, Tiningalana Telaga Noja Jambangan Nira Mas, Tinanceban Tunjung Jenar Padyusan Nira Bhatara Mahadewa, Pangilanganing Sarwa Petaka, Moksah Hilang,  OM TANG Ya Namah


Sekar Selem/Gadang :

OM Gangga Muncar Saking Utara, Tiningalana Telaga Noja Jambangan Nira Wesi, Tinanceban Tunjung Ireng Padyusan Nira Bhatara Wisnu, Pangilanganing Sarwa Satru Moksah Hilang, OM ANG Ya Namah.


Sekar Manca Warna :

OM Gangga Muncar Saking Madya, Tiningalana Telaga Noja Jambangan Nira Amanca Warna, Tinanceban Tunjung Amanca Warna, Padyusan Nira Bhatara Siwa, Pangilanganing Dasa Mala Moksah Hilang, OM ING Ya Namah.

(Sekar ke payuk penglukatan aturi Gandaksatam)

39. MRETYUNJAYA :

OM Mretyunjaya-dewasya, Yo-namoni hanukerttiyet, Dirghayusam-awãpnotu, Sanggrame wijaya-bhawet.

OM Atma-tattwãtma suddha ya mam swaha.

OM Prathama suddha, dwitya suddha, tritya suddha, caturti suddha,  suddha, suddha, suddha wari-astu ya namah.

OM Ayuwreddhi yaso-wreddhi, wreddhi-pradnyan sukha-sryam. Dharma-santana-wreddhisca, santute sapta-wreddhayam. Yawat-mero sthito-dewam, Yawad Gangga mahi-tale, Candrako-gagana yawat-tawat wijaya-bhawet.

OM Dirghayur-astu-tad-astu-astu, OM Awighnam-astu-tad-astu-astu, OM Subham-astu-tad-astu-astu.

OM Sryam-bhawantu, sukham-bhawantu, purnam-bhawantu. OM Sapta-wreddhi-astu-tad-astu-astu ya namah swaha.
(Aturi Gandaksatam)


Nyiratang Tirta Ke Payuk Penglukatan – Ping Tiga :

OM Atma Tattwa-atma Suddha Ya Mam Swaha

OM Pretama Suddha, Dwitya Suddha, Tritya Suddha, Caturti Suddha. Suddha, Suddha, Suddha, Wari Astu Ya Namah.

Mesirat Penglukatan  ring awang awang ping tiga

OM  Atma Tatwa-atma Suddha Mam Swaha

OM OM Ksama Sampurna Ya Namah

OM Sri Pasupatye Hung Phat Ya Namah Swaha

40. ANGLUKAT BEBANTEN :

( Siratin upakarane sami antuk tirta pangelukatan )

OM Pukulun Hyang-Hyang ning Prana-prani, Hyang-Hyang ning Sarwa Tumuwuh, pukulun manusan nira handa sih waranugrahan nira, handa tirtha panglukatan, ledang paduka bhatara anglukat anglebur dasa malaning bebanten kabeh. Yan hana kalangkahan dening sona, hinambelan dening wong campur, kaleteletikan dening hodak, kararaban dening roma hinaberan dening ayam, kacekel dening wong camah, kaporod dening wek, katuku ring pasar, hoilan wong nyolong, holihan wong ngemegal, kacaruban, karereban ya ta kaprayascitta denira Sang Hyang Sucinirmala, Sang Hyang Eka Jnana centaka, sanghyang swa nini meldnyana, mekadi Sang Hyang lewihing bebanten, wastu siddha paripurna.

OM   Siddhirastu ya namah swaha.

41. AKARYA TIRTHA BAYAKAON :

Tirtha sane ring sangkune briyokang kedik ring genah tirtha bayakaon ne, raris astawayang.

OM Antiganing sawung, pangawak Sang Hyang Galacandu, Sagilingan pangilanganing mala papa petaka.

OM Bang Bamadewa

OM Dewa Bayu angiberaken lara rogha wighna

OM Sah wausat ya namah swaha

OM Sang bhuta nampik mala, Sang bhuta nampik lara Sang bhuta nampik rogha, Undurakna sakwehing lara rogha wighna

OM Ksama sampurna ya namah.

( Aturi Gandaksatam)

42. AKARYA TIRTHA DURMANGALA :

OM Mretyun ca rakta mara ya,
Sarwa rogha upadrawa Papa mretyu sangkara,
Sarwa kala kalika syah Wigraha ngawipada,
Susupna durmangala Papa krodha winasa ya,
Sarwa wighna winasa ya namah

( Aturi Gandaksatam)

43. AKARYA TIRTHA PRAYASCITTA :

OM Siddhi guru srong sarasat,
Sarwa rogha wighna winasa ya Sarwa satru winasa ya,
Sarwa klesa winasa ya namah

OM OM Paramasiwa-amretha ya namah

(Aturi Gandaksatam)

44. AKARYA TIRTHA PANGULAPAN :

OM Pukulun Sang Hyang Sapta Patala, Sang Hyang Sapta Dewata, Sang Hyang Wesrawana, Sang Hyang Trinadi Pancakosika, Sang Hyang Premana mekadi Sang Hyang Urip, sira amagehaken ri stanan nira sowang-sowang, pakenaning hulun hangeweruhi ri sira, handa raksanan den rahayu, urip waras dirghayusa sang inambian mwang sang inulapan.

OM Siddhirastu ya namah swaha.

(Aturi Gandaksatam)

45. MANTRA TIRTA LIS :

OM   Pukulun pangadeganing sang janur kuning, sira rininggiting Guru, turun utusan Hyang Dewa Bhatara, kalebataning sarwa Dewa, mangilangaken mala papa pataka, geleh aptileteh. Om, Siddhir astu nama Siwa ya.
( Aturi Gandaksatam )

46. MANTRA LIS :

( Ngosok Lis)

OM   Pukulun mangadeg sira sang Janur kuning, tumurun Dewa Siwa, angadegaken lis, busung rineka maringgit, winastu den nira Bhatara Siwa, makaron, sarwaning laluwes, maweh ratna komala winten, ma-wat mas, ya ta anggoning hulun angilangaken leteh letuh, kaparisuddha den nira Bhatara Siwa, wastu paripurnna ya namah

47. PAKELING :

Sesampune puput ingajum  tirtha pangresikan sane kabuatan, tumuli raris kon ngemargiang ring palinggihe sami, tur rawuhang ring upakara/bebantene sami.

Munggwing pemargin nyane :

Banten Bayakaone ring sor, Banten Durmangalane ring madya, Banten Prayascittane ring luhur, Banten Pangulapane ring luhur-luhur.

Pangilenan nyane : Kapertama ring tatimpug/kakeplugan, ring Surya, ring Palinggih Pajenengan/Susunan, ring Palinggihe sami, rawuhang ring sumur lan ring upakara/bebantene sami.

 

48. DANE MANGKU NGENTER PENGRESIKAN
ANTUK PUJA PANCA/ASTA-MAHABHAYAYA :

OM OM Asta Maha Bhayaya, Purwa Desaya Iswara Dewaya Sweta warnaya, Waja Astraya, Sarwa Satru Winasaya Nama Namah Swaha,

OM Sang Sakti Ya Namo Namah Swaha, ( Pentil )

OM OM Asta Maha Bhayaya, Daksina Desaya, Brahma  Dewaya Rakta warnaya, Danda Astraya, Sarwa Satru Winasaya Nama Namah Swaha,

OM Bang Sakti Ya Namo Namah Swaha, ( Pentil )

OM OM Asta Maha Bhayaya, Pascima Desaya, Mahadewa Dewaya Pita warnaya, Pasa Astraya Sarwa Satru Winasaya Nama Namah Swaha,

OM Tang Sakti Ya Namo Namah Swaha, ( Pentil )

OM OM Asta Maha Bhayaya, Utara Desaya, Wisnu Dewaya, Kresna warnaya, Cakra Astraya Sarwa Satru Winasaya Nama Namah Swaha,

OM Ang Sakti Ya Namo Namah Swaha, ( Pentil )

OM OM Asta Maha Bhayaya, adhasanaya Desaya, Siwatama  Dewaya, Catur  warnaya, Cakra Sudarsana Tiksna Astraya, Sarwa Satru Winasaya Nama Namah Swaha, ( Pentil )

OM Ing Sakti Ya Namo Namah Swaha

OM OM Asta Maha Bhayaya, Madyasanaya Desaya, Sadasiwa Dewaya,  Sarwa suwarna warnaya, Padmasana tiksna Astraya, Sarwa Satru Winasaya Nama Namah Swaha, ( Pentil )

OM Mang Sakti Ya Namo Namah Swaha

OM OM Asta Maha Bhayaya, Agrasanaya  Desaya, Paramasiwa  Dewaya, Dipta  warnaya, Pustaka   Astraya, Sarwa Satru Winasaya Nama Namah Swaha,

OM Tang Sakti Ya Namo Namah Swa, ( Pentil )

49. NGASTAWA SURYA :

( Puniki Pinaka ngadegan Sanghyang Surya Raditya ring Surya Banten pinaka upasaksi sakluwiring Yadnya )

OM OM  Padmasana ya namah

OM OM  Anantasana ya namah

OM OM  Dewa-Dewi pratistha ya namah. ( Pentil )


( Mebajra ngambil sekar)

OM  Aditya sya param jyotir, Rakto tejo namo’stute Sweta pangkaja mandhyaste, Bhaskara dewa ya namo namah

OM  Aditya garbha pawana, Aditya dewa raja twamAditya twam gatir asi, Aditya caksur ewa ca

OM  Adityo jata wedasa, Aditya janopa suryah Surya rasmir Hrsi kesa, Surya sattwam maha wiryam

OM  Hrang Hring Sah Paramasiwa Aditya ya namah swaha.
(Pentil Aturi Gandaksatam ke awang awang)

50 AKASA – STAWA :

( 50, 51 sepisanan mebajra )

OM Akasa nirmalam sunyam, Guru-dewa bhyo mantaram Siwa nirwanam-wiryanam, Rekha Ong-kara wijayam

OM Meru-srengga-candra-lokam, Siwa-layam murti-wiryam Dhupam-bhuwanam timiranca, Guru-dewa murti-wiryam

OM Dewa-dewamurti-bhuwanam, Wyomantaram siwaditya Candra-lokam dhupam-bhuwanam, Guru-dewa murti-wiryam

OM OM Akasa-wyoma-siwa ya namah swaha.
( Pentil )

51. PRATHIWI – STAWA :

OM Prathiwi Sri-nam-dewam, Catur-dewi maha wiryam Catur-asrama bhatari, Siwam-bhumi maha-siddyam-dewamRi-purwani bhasundari, Siwa-patni putro-yoni, Uma-Dhurga-Gangga-Gauri, Indrani-Camundi-dewi, Brahma bhatari Waisnawe, Komari-Gayatri-dewi

OM Sri-dewi ya namah swaha.

( Pentil Aturi Gandaksatam ke awang awang )

52. NGASTAWA BHATARA ( KAHYANGAN STAWA ) :

OM Indragiri murti dewam, Loka natha jagat pati Murti wiryam Ludra murti, Sarwa jagat pawitranam

OM Indragiri murtya lokam, Siwa murti Prajapati Brahma Wisnu Maheswaram, Sarwa jagat prawaksyamam

OM Surya dewa Mahadewa, Siwa-agni teja maya Siwa Durgha kali sira, Dewa sarwa wisyantakam

OM Siwa Yama Warunas ca,  Siwa Pasu mregha paksi Sarwa dewa Siwa dewa, Guru-dewa Jagatpati

OM Giripati murtya dewam, Loka sakti jagat sriya Brahma Wisnu Maheswaram, Tri Purusa murti dewam.
(Pentil aturi Gandaksatam ke awang awang )

53. NGASTAWA BHATARA :

Iriki pangastawane mabina-binayan, manut linggih/genah/upacara utawi Ista Dewata sane pacang keastawayang utawi katedunan.

Yan ring : Panti, Paibon utawi Mrajan, iki pangastawanya.

A. TIGA GURU STAWA :

OM Dewa-dewi Tri Dewanam, Tri murti tri lingganam, Tri Purusa murti dewam, Sarwa jagat pawitranam

OM Guru rupam guru dewam, Guru purwam Guru madyam, Guru pantaram dewam, Guru-dewa suddha-atmakam

OM Brahma Wisnu Iswara Dewam, Tri murti tri linggatmakam Sarwa jagat pratisthanam, Sarwa rogha winasaya, Sarwa wighna winasa nam.

OM Ang Ung Mang  Paduka Guru bhyo namah swaha.

( Pentil Aturi Gandaksatam ke awang awang )

B. NGASTAWA BHATARA KAWITAN ( RATU PASEK )

OM Siwa Rsi maha tirtham, Panca Rsi panca tirtham,

Sapta Rsi catur yogam, Lingga Rsi mahalinggam

OM Ang Gong Gnijaya namah swaha

OM Ang Gnijaya jagat patya namah

OM Ung Manik Jayas ca, Sumerus ca, sa Ghanas ca,

De Kuturan Baradah ca ya namu namah swaha.

OM OM Panca Rsi Sapta Rsi paduka Guru bhyo namah swaha.

(Pentil Aturi Gandaksatam ke awang awang)

C. PENGASATAWAN KAWITAN PARA ARYA 
( NARARYA NEMANG SANAK ) TRAH SINGOSARI

OM Namastute Nararya Girindra Wangsa Jayasca Dewam, Isana Sanjaya Sailaendra Bala Putra Dewam, Rakai Empung Sendok Erlanggia Putra Dihem Sarwa Jagat Prenamia Raksanem. Namaste Arya Kula Nemang Sanak Bre Putra Cakradara Aditya Warman ca Dewam, Dila Kenceng Pwa Ya Kuta Waringin, Sentong Tan Wikan Nararya Jayeng Satru.

OM OM Sarwa Jagat Digjaya Anugrahakem

OM Hrang Hring Sah Parama Siwa Ditya Gerindrawangsa Paduka Guru Byo Namah Swaha.

(Pentil Aturi Gandaksatam ke awing awang)

D. NGASTAWA SARASWATI

OM Saraswati namastu-bhyam, warade kama-rupini Sidhdharambham kari-syami, Siddhir-bhawantu me-saddha

OM Pranamya sarwa-dewanca, paramatmanam ewa ca Rupa Siddhi Prayukta ya, Saraswati namamy aham

OM Sang, Saraswati Sweta Warna ya namah,

OM Bang, Saraswati Rakta Warna ya namah,

OM Tang, Saraswati Pita Warna ya namah,

OM Ang, Saraswati Kresna Warna ya namah,

OM Ing, Saraswati Wiswa Warna ya namah.

(Pentil aturi Gandaksatam ke awang awang )

54. ATUR PIUNING SAHA SEHA :

OM Pukulun paduka Bhatara ………………
Hulun handa sih waranugrahan ri jeng pukulun paduka Bhatara, mangda ledang paduka Bhatara tumedun pada malingga-malinggih ring ruaning kukus harum, kairing antuk Dampati, sanak putunya, Widyadara-widyadari, Anglurahan agung-alit mwang kala sedahan makabehan.
Manusan nira handa sih waranugrahan nira,handa hangaturaken ………………………………
ri jeng paduka Bhatara sinamian, pahenaka hyun paduka Bhatara pada malingga ring palinggyannya sowang-sowang.
(Pentil aturi Gandaksatam ke awang awang )

55. PRANAMYA IDA BATARA: 

OM Pranamya bhaskara dewam, Sarwa klesa winasanam Pranamya aditya siwartham, Bhukti-mukti warapradam.
(Pentil aturi Gandaksatam ke awang awang )

56. NGATURAN TOYA LAN PESUCIAN :

( Nganggen tirtha sane ring sangkune ).

Wangsuh cokor/pada : OM Pang Padya Argha Ya Namah

Wangsuh tangan : OM Ang Argha dwaya namah            

Toya kumur : OM Jeng Jihwa suci nirmala ya namah    

Toya araup (Cenana)  : OM Cang Camani ya namah

Asirat : OM Ghrim ksama sampurna ya namah

57. NGATURAN PASUCIAN :

OM Hyastu dewa maha punyam, Hyastu dewan ca, Hyastu sarwa to dewa-dewanam, Hyastu dewa maha punyam ya namah swaha, ( Pentil )

58. NGATURAN PUSPA/SEKAR :

OM Puspantu dewa astutyam, Puspantu dewan ca Puspantu sarwa to dewa-dewanam Puspantu dewa maha punyam ya namah swaha, (Sambehang)

59. NGATURAN TIGASAN :

OM Tigastu dewa maha punyam, Tigastu dewan ca Tigastu sarwa to dewa-dewanan Tigastu dewa maha punyam ya namah swaha,
( Ayaban )

60. NGATURAN TOYA :

( Mesirat )

OM OM  Siwa-amretha ya namah

OM OM  Sadasiwa-amretha ya namah

OM OM  Paramasiwa-amretha ya namah

61. AKARYA TIRTA CARU :

(Dasar Pengelukatan, Wus Pinuja Sekar masuk ke payuk pere)

OM Iswara purwa dewaca, Teja sweta rupam Amerta jiwa purnam, Sarwa jagat pratistanam (Ayam Putih).   (Aturi Gandaksatam)

OM Brahma daksina Dewaca, Teja raktam maha wiryam Amerta sakti Maha Wiryam, Sarwa Prani wicitram ( ayam wiring/Biying). (Aturi Gandaksatam)

OM Mahadewa Pascima Linggam, Teja Pitam Rupam Wiryam Amerta Pitam Nugrahakam, Sarwa Wigna Bumi Citram ( ayam Putih Siungan). (Aturi Gandaksatam)

OM Wisnu Dewa Utaram, Teja Maha Kresna Rupam Amerta Kresna Nugrahakam, Sarwa Wigna Winasanam ( Ayam Ireng ). ( Aturi Gandaksatam)

OM Sarwa Jagat Purnam Jiwam Dewa Teja Rupam wiryam, Sugya Koti Bhyomantaram, Sarwa Teja Dipam Nyanam, Arcanam Sarwa Dewatanam ( Ayam Brumbun). ( Aturi Gandaksatam)

62. TIRTA GELAR SANGA :

OM Indah ta kita Sang Bhuta Dengen, iringan ingon-ingon Sang Hyang Pasupati, Sang Bhuta Anggapati aranya. Kita angelingana sang Bhuta Sangha, iki mene kabhukti den Nira, iwak karangan, nasi pangkonan sinusunan sawung anyar, sajeng sakreci tan sinaringan, pada kenak ta sira pada amuktya lawan sanak wadwanya sedaya.

OM Ang Kang Kasol Kaya Swasti-Swasti, Sarwa Bhuta Kala Predana Purusa Bhoktya Namah Swaha.
( Aturi Gandaksatam)

63. TIRTHA PEMALI :

OM Sarwa dewya byo namah, Sarwa dewa boktya ya namah, Butha yaksa pemali-pemali, Kala- kali kala dengen patuh pade inkup Teka patuh 3x.
(Aturi Gandaksatam)

64. MANTRANING CARU :

( 64, 65 sepisan mebajra 2 sekar )

Masarana antuk beras kuning lan sekar, sebarakna ring Caru, lan nyuarayang kulkul.    

OM Tang Ang Ing Sang Bang Utat ya namah     

OM Gmung Ghana patye namah

OM Bang Rajastra ya namah

OM Phat phat

OM Ang Surabala ya namah

OM Ung Cikrabala ya namah

OM Mang Iswarya ya namah

OM Sang Bang Tang Ang Ing, Sarwa bhuta bhyo namah.
( Aturi Gandaksatam)

65. NGASTAWA BHUTA KALA :

OM Krura raksasa rupan ca, Baibatsyam yo caya punah Somya rupam awapnoti,Twam wande waradam a-mum

OM Sweta Maheswara rupam, Brahma Bang kala warna sya Pita Mahadewa kala, Wisnu Kresna warna kala

OM Siwa Panca warna kala, Durgha bhuta warna sya Tumwana kara ta hityam, Panca ma kala warna sya

OM Bhuta Kala pratistha ya namah swaha.
(Aturi Gandaksatam)

 

66. PAKELING RING BHUTA :

( 66, 67 Sepisanan mebajra)

Serati Mangda netek Lis, Ngemargiang Pesucian caru Ngelantur Ngetisang Tirta caru Rumuhun Ring Sanggah Caru lan caru soang-soang )

OM Indah ta kita Sang Bhuta Tiga Sakti, ring madya desannya, Bhatara Siwa dewatanya, Kliwon panca waranya. Tumudun pwa sira kalawan sanak wadwanya sedaya. Iki tadah sajin nira, manusan nira hangaturaken tadah caru ayam brumbum winolah winangun urip katekeng saruntutan ipun, ajak wadwa balanya sedaya pada amukti sari saturan manusan nira. Wus ta kita pada amangan anginum atetanjekan pwa sira, pamantuka pwa sira maring dangkahyangan sira sowang-sowang. Haywa ta sira hamilara manusan nira.

OM Siddhir astu ya namah swaha.
( Aturi Gandaksatam)

67. PUJI BHUTA  :

( Pajaya-jayan ring Bhuta )

OM Sukhatam kala pujitam, Kala sukha prayojanam Senayam kala pujitam, Sadasiwa maha kretam

OM Pujitam kala sukhatam, Kala kali kaprojnanam Sarwa kala sukha nityam, Sarwa wighna winasanam

OM Durgha dewi ma sariram, Kala kingkara moksatam Kala mretyu punah citram, Sarwa Wighna winasanam

OM Bhuta Kala pratistha ya namah swaha. 
(Aturi Gandaksatam)

68. NGAYAB CARU :

OM Bhuktyantu Durgha tangkaaram, Bhuktyantu Kala ewaca Bhuktyantu Bhuta bhutanam, Bhuktyantu Pisaca sanggyam

OM Durgha loke bhoktya namah, Kala loke bhoktya namah Bhuta loke bhoktya namah, Pisaca loke bhoktya namah swaha

69. METABUH :

OM Ang Kang Kasolkaya swasti-swasti, sarwa bhuta kala predana purusa bhoktya namah swaha.
(Aturi Gandaksatam)

70. NGAYAB PEMALI :

OM Sarwa dewya byo namah, Sarwa dewa boktya ya namah, Butha yaksa pemali-pemali, Kala- kali kala dengen patuh pade inkup, Teka patuh 3x.
( Aturi Gandaksatam )

71. NGAYAB GELAR SANGA :

OM Indah ta kita Sang Bhuta Dengen, iringan ingon-ingon Sang Hyang Pasupati, Sang Bhuta Anggapati aranya. Kita angelingana sang Bhuta Sangha, iki mene kabhukti den Nira, iwak karangan, nasi pangkonan sinusunan sawung anyar, sajeng sakreci tan sinaringan, pada kenak ta sira pada amuktya lawan sanak wadwanya sedaya.

OM Ang Kang Kasolkaya swasti-swasti, sarwa bhuta kala predana purusa bhoktya namah swaha.
(Aturi Gandaksatam)

( TIRTA CARU CAKUR SARENG BUNGKAK, CAKUR DADOS SIKI, NASI CARU , LAYANG-LAYANG CARU PENGILEN MEPRESAWIA 3X, URUTAN ARAK TABUH, API DANYUH, SAMPAT, TULUD, KEPLUGAN, TIRTA CARU, NASI CARU, LAYANGLAYANG CARU.)

 

72. NGUNDUR BHUTA :

OM Kaki Presat Nini Presit, Kaki Rabhyahsalit Nini Rabhyahsalit, undurakna bhutan ta dening doh, apan Gurun mu hana ring kene, Sangkara pinaka guruning sarwa bhuta.         

OM Sangkara bhuta ya namah swaha.
(Aturi Gandaksatam)

73. NGALUKAT BHUTA :

( Serati Mangda Margiang tirta caru ngider kiwa)

OM Lukat sira sang bhuta Dengen masurupan ring Sang Kalika, Lukat Sang Kalika masurupan ring Bhatari Durgha, Lukat Bhatari Durgha masurupan ring Bhatari Uma, Lukat Bhatari Uma masurupan ring Bhatara Guru, Lukat Bhatara Guru masurupan ring Sang Hyang Tunggal, Lukat Sang Hyang Tunggal masurupan ring Sang Hyang Sangkan ning paran. Apan Ida Sang Sangkaning paran rat kabeh siddha mawali paripurna.

OM  Siddhir astu ya namah swaha.
(Aturi Gandaksatam)

METABUH:

OM Ang Kang Kasolkaya swasti-swasti, Sarwa bhuta kala predana purusa bhoktya namah swaha
(Aturi Gandaksatam)

74. NGONEK BEBANTENAN :

Sesayut : (satu bunga pentil ke depan)
OM Sangkepaning pramanta, Negara sya muniwantam Dewa samsthita yogante, Brahma Wisnu Maheswaram

OM Pujasya mantrasya, Tri-aksara maha kodratam Brahmangga murcage yuktam, Siwangga mantra matmakam

OM Panca bhuwana tattwan ca, Asta dewa dalan bhawet Dewa samsthita yogante, Brahma Wisnu Maheswara


Puja Banten Suci: (satu bunga pentil ke depan)

OM Agni-madhye Rawis caiwa, Rawi-madhye tu Candramah.Candra-madhye bhawet Suklah, Sukla-madhye sthitah Siwah.


Penyeneng : (satu bunga pentil ke depan)

OM Kaki Penyeneng Nini Penyeneng Kejenengan denira Sanghyang surya candra lintang tranggana , ancak , kroyo waringin  aneduhaken sarwa prani metu degdeg landuh dirgayusa Om Sriya we namo namah swaha


Sorowan : (satu bunga pentil ke depan)

OM Pakulun sanghyang siwa catur muka  dewa byuha, sira bagawan ratangkub sira tepuka pakulun, angesengin petaka makadi lara rogha, sot sapatala gempung Moksah ilang tanpasesa  denira sanghyangsiwa catur muka dewa bhyuha

OM sidirastu ya namah swaha


Pengambian: (satu bunga pentil ke depan)

OM Pukulun Sang Hyang Sapta Patala, Sang Hyang Sapta Dewata,Sang Hyang Wesrawana, Sang Hyang Trinadi Pancakosika, Sang Hyang Premana mekadi Sang Hyang Urip, sira amagehaken ri stanan nira sowang-sowang, pakenaning hulun hangeweruhi ri sira, handa raksanan den rahayu, urip waras dirghayusa sang inambian.


Peras: (satu bunga pentil ke depan)

OM Ekawara, Dwiwara, Triwara Caturwara, Pancawara Purwa pras prasiddha rahayu.

(Aturi Gandaksatam ke awing awang)

75. UPASAKSI :

OM Pukulun paduka Bhatara Siwa, Sadasiwa, Paramasiwa mekadi sira Sang Hyang Tiga Guru Wisesa, Sang Hyang Akasa mwang Ibu Pretiwi, Sang Hyang Surya Candra Lintang Tranggana mekadi Sang Hyang Triyo dasa saksi, Kaki Bhagawan Penyarikan, Nini Bhagawan Penyarikan, Kaki Bhagawan Citragotra, Nini Bhagawan Citragotra, Kaki Samantara, Nini Samantara, Kaki Panyeneng, Nini Panyeneng.Kajenengana denira Sang Hyang Tiga Guru Wisesa, kasaksinin denira Sang Hyang Triyo dasa saksi, kewaranugraha denira Sang Hyang Wesrawana. Manusan nira handa sih waranugraha, manusan nira hanembah hangaturaken …………… ri paduka Bhatara. Pada kenak hyun paduka Bhatara anodya, hanyaksinin mwang hamuputaken saturan manusan nira, minawita kirang langkung saturan ipun den agung ampurane manusan nira. Akedik kang sun hangaturaken, gung pamilakunya, hamilaku kadirghayusan. Ledang paduka Bhatara wehana waranugraha dumugi tan kakenaning hila-hila mwang upadrawa den nira Hyang Sinuhun.

OM Siddhir astu ya namah swaha.
(Aturi Gandaksatam)

76. NGAYAB SURYA :

( 76, 77, metabuh pisanan mebajra )

OM Karadyanta samrudam, Guhyam sakti Paradipanam, Tarpanam Sarwa pujanam,prasidyantu astu siddiam Ong Kara maha mretam, Ong Kara candra yante namah, Namah nada ongkara Amertha, Boktayet dewa sampurna

OM Hyang pratama hyang

OM Hyang hamuktyaken sarining hyang.

OM Hyang Tingalana sari amerta hyang

OM Hyang sidirastu astu ya namah swaha. (Aturi Gandaksatam)

77. NGAYAB SOR SURYA :

Ih Kita Pariwaraning Watek Butha, Sang Butha Pencak, sang butha kencak, sang butha swadnya, iki  bhukti saji nira ( pejati , gelar sanga pegeniaan), Wus sira amukti saji, atulung sira ring huluna nyambut gawe, tuduhen ta hulun, warah akne karya bener sakawruhanta, Poma 3x,

OM Kang kasol kaya swasti Swasti sarwa butha kala boktya ya namah swaha.
(Aturi Gandaksatam)


Metabuh :

OM Ang Kang Kasolkaya swasti-swasti, Sarwa bhuta kala predana purusa bhoktya namah swaha
(Aturi Gandaksatam)

78. NGAYAB BANTEN SOANG-SOANG PELINGGIH :

OM OM kara muktyayet, sarwa peras prasiddham Sudha ya namah swaha, Ang, Ung, Mang

OM sidha peras sudha yo jnanam, sarwa miket yanityam, Ang Ah.

OM Hyang amrtha guna tastra sudha ya namah

OM Pancawara Bhawet Brahma, wisnu saptawaran Ca Sadwara Iswara Dewanca, Astawara Siwa Siwa Jneyah.
(Aturi Gandaksatam)

79. NGANTEB BANTEN ANTUK TRI BHUWANA STAWA :

OM Parama Siwa Twan Guhyam, Siwa tattwa paroyanah Siwa sya pranato nityam, Candis ca ya namo”stute

OM Niwedhya Brahma Wisnus ca, Sarwa Bhoktra Maheswaram Sarwa bhakti nala bhatyam, Sarwa karya prasiddhantam

OM Jayarti jaya ma pnuyat, Yasarti yasa ma pnoti Siddhi sakala ma pnuyat, Parama Siwa ya labhatyam.

OM Nama Siwa ya namah swaha. (Aturi Gandaksatam)

80. NGAYAB UPAKARA SATU PERSATU

Sesayut : (satu bunga pentil ke depan)

OM Sangkepaning pramanta, Negara sya muniwantam Dewa samsthita yogante, Brahma Wisnu Maheswaram

OM Pujasya mantrasya, Tri-aksara maha kodratam

Brahmangga murcage yuktam, Siwangga mantra matmakam

OM Panca bhuwana tattwan ca, Asta dewa dalan bhawet Dewa samsthita yogante, Brahma Wisnu Maheswara


Puja Banten Suci: (satu bunga pentil ke depan)

OM Agni-madhye Rawis caiwa, Rawi-madhye tu Candramah. Candra-madhye bhawet Suklah, Sukla-madhye sthitah Siwah.


Penyeneng : (satu bunga pentil ke depan)

OM kaki Penyeneng Nini Penyeneng Kejenengan denira Sanghyang surya candra lintang tranggana , ancak , kroyo waringin  aneduhaken sarwa prani metu degdeg landuh dirgayusaOm Sriya we namo namah swaha


Sorowan : (satu bunga pentil ke depan)

OM Pakulun sanghyang siwa catur muka  dewa byuha, sira bagawan ratangkub sira tepuka pakulun, angesengin petaka makadi lara rogha, sot sapatala gempung Moksah ilang  tanpasesa  denira sanghyangsiwa catur muka dewa bhyuha

OM sidirastu ya namah swaha


Pengambian: (satu bunga pentil ke depan)

OM Pukulun Sang Hyang Sapta Patala, Sang Hyang Sapta Dewata,Sang Hyang Wesrawana, Sang HyangTrinadi Pancakosika, Sang Hyang Premana mekadi Sang Hyang Urip, sira amagehaken ri stanan nira sowang-sowang, pakenaning hulun hangeweruhi ri sira, handa raksanan den rahayu, urip waras dirghayusa sang inambian.


Peras: (satu bunga pentil ke depan)

OM Ekawara, Dwiwara, Triwara Caturwara, Pancawara Purwa pras prasiddha rahayu.

OM Panca wara bhawet brahma, wisnu saptawaran ca Sad wara Iswara dewan ca Asta Wara Siwa Jneyah.

81. NGAYAB BEBANTEN :

(ngayab ke luhur).

OM kara dipanam mantram, ongkaratiksnam Ewaca Ongkara mantram Nayakam Ongkara Dewa Tarpanam

OM Bhuktyantu dewa maha punyam, Bhuktyantu dewan ca, Bhuktyantu dewas ca, Bhuktyantu sarwa to dewam

OM Bhuktyantu sarwa to dewam, Bhuktyantu Sri Loka Natha, Saganah sapari warah, Sawarga sada siddhis ca

OM Dewa bhoktya laksana ya namah

OM Dewa treptyantu laksana ya namah

OM Bhukti trepti sarwa banten ya namah swaha

OM Hyang Angadegakan sari, hyang ngaturaakna sarining hyang Lunga sari teka sari 3x. (Aturi Gandaksatam)

82. PANGERAMPED BANTEN :

( Ayabang Banten malih pisan sinamian ):

OM Purwatitam  ya namah,Patni rudra tapa siddi Dewa jatam sudda swanam, Sentana  nugrahkaranam.

OM Gori uma nata swamam,Rudra deha dewa siddi, Yasa swatanam  buna pati, Bhakti nugraha karanam.

OM  Hrang hring syah uma dewa  ya namah swaha.

(Aturi Gandaksatam)

Riwus punika mangda kemargiang penyeneng lan sane lianan ring soang-soang pelinggih jangkep tetabuahan arak berem

Risampun Ngaturang piodalan utawi ngayab piodalan kaluhur,  lantur dane serati jagi sayaga ngemargiang pengresikan nyane ring sane jagi pacang muspa.

83. PEMUSPAN :

Sedurung muspa mereresik natab ring angga sarira.

Pengeling-eling:  Natab dumun manut genah nyane , wawu raris margiang eteh-eteh nyane,

 

A. NATAB BANTEN BYAKAON RING COKOR-COKOR  :

Pukulun Hyang Bhatara Kali, Bhatara Hyang Sakti, Sang

Kala Putih, Sang Kala Bang, Sang Kala Anggapati, Sang Kala Arogan-rogan, Sang Kala Pepedan, Sang Kala Pati, Sang Kala Ireng, Sang Kala Amancawarna, Sang kala Pati, Sang Kala Sari, Sang Kala Sedahan Kala, aja sira anyengkalen manusa nira ngastuti Hyang Dewa Bhatara ring Parhyangan Sakti, reh ingsun angaturaken tadah saji nira.

Kala, puniki bhuktinen, ruda nira kabeh.

OM Kala Kali bhyo bhuktaya namah.

OM Ksama sampurna ya namah

OM Sarwa Kala laksana ksama ya namah swaha

B. NATAB DURMANGGALA RING TANGKAH (DADA ) :

Pukulun Sang Kala Purwa, Sang Kala Sakti, Sang Kala Bajramuka, Sang Kala Petre, Sang Kala Ngulaleng, Sang Kala Suksma, aja sira pati panyinga, aja sira pati paprotong iki tadah saji nira, penek lawan bawang jahe mwang terasi bang iwak antiga, jinah satak lima likur, lawe satukel, manawi kirang tadahan nira, aywa sira usil gawe, tukunen sira ring pasar agung, iki jinah satak lima likur, lawe satukel wehanta sanak rabi nira mwang putu nira, ndah sira lunga amarah desa, aja maring kene, den pada sidhirastu.Om Kala Bhyo Bhokta namah swaha

C. NATAB PRAYASCITA RING PRERAI ( MUKA )

OM Hrim, Srim, Nam, Mam, Swam, Yam, Sarwa rogha wighna satru winasaya Rang Um Phat,

OM Hrim, Srim, Am, Tam, Sam, Bam, Im, Sarwa danda mala papa klesa winasaya Rah Um Phat,

OM Hrim, Srim, Am, Um, Mam, sarwa papa pataka winasaya Rah Um Phat

OM Sidhi Guru Srong .Sah wausat, sarwa wighna winasaya, sarwa klesa winasaya, sarwa rogha winasaya, sarwa satru winasaya, sarwa dusta winasaya, sarwa papa winasaya astu ya namah swaha.

D. KELANTURANG NATAB PENGULAPAN RING SIWA DWARA

(dumogi siddha pepek  paripurna bayu  premananing)

OM Pukulun Sang Hyang Sapta Patala, Sang Hyang Sapta Dewata, Sang Hyang Wesrawana, Sang Hyang Trinadi Pancakosika, Sang Hyang Premana mekadi Sang Hyang Urip, sira amagehaken ri stanan nira sowang-sowang, pakenaning hulun hangeweruhi ri sira, handa raksanan den rahayu, urip waras dirghayusa sang inambian mwang sang inulapan.

OM Siddhirastu ya namah swaha.

E. NGELANTUR NGEMARGIANG PEMUSPAN

Sembah Puyung:

OM Ang Brahma bungkahing sembah

OM Ung Wisnu madyaning sembah

OM Mang Iswara tungtungin sembah Ang Ung Mang Ang Ah

OM Atma tatwatama

OM  Atma-Tattwãtma suddha mam swaha.

Muspa masarana antuk sekar, majeng ring Ida Sang Hyang Siwãdhitya:

OM Adityasya param jyotir, rakta tejo namo’stu te, Sweta angkaja mandhyasta, Bhaskara ya namo’stu te.

OM Hrang Hring Sah Paramasiwãdhitya ya namah swaha.

Muspa masarana antuk Kawangen, majeng ring Ida Bhatara utawi Istadewata sane kapuja utawi sane keaturan pujawali. Ring Mrajan utawi ring Pura kahyangan Tiga lan sane siyosan ring dija iraga ngaturan sembah, iriki puja pangastawane matiyos-tiyoas manut Istadewata sane kapuja. Yan Ring Padmasana:

OM Nama-Dewa-adhisthana ya, Sarwa wyapi wai Siwa ya, Padmasana eka pratistha, Ardhanareswari ya namo namah.

Muspayang Caru :

PRATHIWI – STAWA :

OM Prathiwi Sri-nam-dewam, Catur-dewi maha wiryamCatur-asrama bhatari, Siwam-bhumi maha-siddyam-dewam Ri-purwani bhasundari, Siwa-patni putro-yoni, Uma-Dhurga-Gangga-Gauri,Indrani-Camundi-dewi, Brahma bhatari Waisnawe, Komari-Gayatri-dewi

OMSri-dewi ya namah swaha.
( Aturi Gandaksatam)

Muspa maserana antuk Kawangen utawi Sekar, majeng ring Ida Bhatara Samodaya nunas Waranugraha:

OM Samodhaya ma Siwaya, Nara-asta ma-sangga ya, Namaste Wayu akasa ya, Sarwa-sarwa namo’stu te.

OM Prethiwi ya namah swaha, Wasuki ya namah swaha, Candra-aditya namah swaha, Gana Kumaram-i-swaha.

OM Saraswati Sri-i-swaha, Yama Indra-sukla-swaha, Ra-Waisrawana-sangga ya, Kuwera Waruna swaha.

OM Sarwa-dewataya swaha, Sarwa-aksara-sukla swaha,    I-wajra-ambhoja swaha, Dewata sri-sangga muna.

OM Anugraha manoharam, Dewa-datta nugrahakam, Arcanam sarwa pujanam, namah sarwãnugrhakam

OM Dewa-dewi maha-siddhyam, Jñanan ca nirmalãtmakam. Laksmi-siddhisca dhirgayuh, nirwighna sukha-rweddhis ca.

Sembah Puyung:

OM Dewa-Suksma Paramacintya ya namah swaha.

OM Santhi Santhi Santhi OM

Riwus punika,  tirta swamba dane jro mangku, Tirta Ida Batara sami lan bungkak surya banten cakur dados siki Puniki Kabaos Tirta Sida karya pah kalih, asiki siratin kebebantenan sami, asiki ring damuh Ida Batara.

  • Matirta
  • Masirat ping tiga ring Siwadwara :

OM Ang Brahma Amrtha ya namah,

OM Ung Wisnu Amrtha ya namah,

OM Mang Iswara Amrtha ya namah

Kainum ping tiga :

OM Sarira paripurna ya namah,

OM Ang Ung Mang sarira sudha pramantya ya namah,

OM Ung Ang Samo sampurna ya namah

Maraup ping tiga :

OM Siwa amrtha ya namah,

OM Sadha Siwa amrtha ya namah,

OM Parama Siwa amrtha ya namah

Masirat kaping untat apisan ring angga :

OM atma raga sarira parisudha mam swaha

Nganggen Sekar paica was matirtha

OM Kusuma yudha digjaya namah swaha

Nunas Bija

OM Kung Kumara bija ya namah swaha

Masang bija ring tengahing lalata

OM sriyam bhawantu,

Nguluh utawi nelan bija

OM purnam bhawantu,

OM Ksama sampurna ya namah swaha.

84. NYINEB BAJRA

KSAMA SWAMAM:

OM Ksma sawam jagat nata sarwa Sarwa papa nirantaram, sarwa karya sidam idam dehi, Pranamami sureswarama, Twam suryas twam siwakaras, twam rudra wahnilaksana, twam iswaraka meganto mama karya prajayante.

OM ksama swamam  maha sakte hyas airswarya gunatmakam, nasayet stat papa sarwamay loka darsaye.

NYINEB GETHA :

(tangan puter kiwa)

OM Ang, Ung, Mang, Mang, Ung, Ang

OM Ang, Kang Kasolkaya ya namah

OM Dewa Suksma Parama Acintya ya namah

PUJA NGELEBAR DAKSINA AREPAN MANGKU :

OM Pakulun Dewa Wisnu, Alinggih aneng sesantun daksina, guru dewa asung nugraha, salwiring pinuja dening ingsun, wastu purna jati,

OM Dewa Somya Ya Namah Swaha

OM Dewa Suksma Parama Acintya ya namah

(Metabuh)

 
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Buku Terkait
Baca Juga