Naskah Asli Kitab Negarakertagama dan Terjemahannya


Pupuh 62:

1. Mwaɳ tekaɳ parimana tapwa pinatut wyaktinya lawan praçasti, hetunyan tinapan / samapa dinepan / purwwadi sampun tinugwan, ndan saɳ hyaɳ kuti riɳ guruɳgurun inambil / bhumya saɳ hyaɳ suqarmma, gontoɳ wisnu rare kabajradaraneka paɳhli çri narendra.

2. Yyantuk / çri narapaty amargga ri jukuɳ jo yanabajran / pamurwwa, prapta raryyan i bajralaksmin amgil / ri çurabhane sudarmma, enjiɳ yyankatiran / pararyyan i bkel / sonten dateɳ riɳ swarajya, sakweh saɳ maniriɳ muwah tlas umantuk / riɳ swaweçmanya sowaɳ.

Artinya:
1. Perbaikan disesuaikan dengan bunyi prasati, yang dibaca lagi, Diukur panjang lebarnya; di sebelah timur sudah ada tugu, Asrama Gurung-gurung diambil sebagai denah candi makam, Untuk gantinya diberikan Ginting, Wisnurare di Bajradara.

2. Waktu pulang mengambil jalan Jukung, Jnyanabadran terus ke timur, Berhenti di Bajralaksmi dan bermalam di candi Surabawana, Paginya berangkat lagi, berhenti di Bekel, sore sampai pura, Semua pengiring bersowang-sowang pulang ke rumah masing-masing.

Pupuh 63:

1. Enjiɳ çri natha warnnan/ mijil apupul aweh sewa riɳ bhrtya mantri, aryyadinyaɳ markh/ mwaɳ para patih atatha riɳ witanan palingih, nka saɳ ma-(119a) ntryapatih wira gajamada mark sapranamyadarojar, an wanten/ rajakaryyalihulihn ikanaɳ daryya haywa pramada.

2. Ajña çri natha saɳ çri tribhuwana wijayottungadewi…. çradda çri rajapatni wkasana gawayen/ çri narendreɳ kadatwan, siddaniɳ karyya riɳ çaka diwaça maçirah warnna riɳ bhadramasa, sakweh çri natha rakwawwata tadah irinen de para wrddamantri.

3. Nahan liɳ saɳ sumantri tka subhaya maweh tusta ri çri narendra, sonten praptomark taɳ para dapur aputih sujyanadinya wijña, mwaɳ mantry asiɳ wineh thanya suruhana makadyaryya ramadiraja, tan len göɳ niɳ byayanu sinadasada ginosti harp/ çri narendra.

4. Byatitan meh tkaɳ bhadrapada ri tilmniɳ çrawano teki warnnan, sakwehnyaɳ citrakara nikanikel amanun/ sthana sinheɳ wanuntur, dudwaɳ malad/ wawan bhojana bukubukuran/ mwaɳ tapel saprakara, milwaɳ pande dadap/ kañcana rajata padewer mmatambeh swakaryya.

Artinya:
1. Tersebut paginya Sri Naranata dihadap para menteri semua, Di muka para arya, lalu pepatih, duduk teratur di manguntur, Patih Amangkubumi Gajah Mada tampil ke muka sambil berkata: “Baginda akan melakukan kewajiban yang tak boleh diabaikan.

2. Atas perintah sang rani Sri Tribuwana Wijayatunggadewi, Supaya pesta serada Sri Rajapatni dilangsungkan Sri Baginda, Di istana pada tahun Saka bersirah empat (1284) bulan Badrapada, Semua pembesar dan Wreda menteri diharap memberi sumbangan”.

3. Begitu kata sang patih dengan ramah, membuat gembira Baginda, Sorenya datang para pendeta, para budiman, sarjana dan menteri, Yang dapat pinjaman tanah dengan Ranadiraja sebagai kepala, Bersama-sama membicarakan biaya di hadapan Sri Baginda.

4. Tersebut sebelum bulan Badrapada menjelang surutnya Srawana, Semua pelukis berlipat giat menghias “tempat singa” di setinggil, Ada yang mengetam baki makanan, bokor-bokoran, membuat arca, Pandai emas dan perak turut sibuk bekerja membuat persiapan,

Pupuh 64:

1. Ndah praptaɳ çubhakhala sampun atitah tekaɳ sabhanindita, nkane madya witana çobhita rinenga lwir prisadyaruhur, tungal taɳ mabatur çi- (119b) lasaka rinaktarjja wuwuɳ hinyasan, saçryapan/ pada mungwi sanmukha nikaɳ sinhasanatyadbhuta.

2. Kulwan mandapa sapralamba winanun/ sthana narendrapupul, lor tekaɳ taratag/ pinik mider amurwwatumpatumpa wugat, striniɳ mantri bhujanga wipran inaha talphanya sampun pepek, nkane daksina bhrtyasanghya taratagnya sankya kirnnasusun.

3. Ndan tinkah ni gawe narendra wkasiɳ sarwwajñapujadika, sakweh saɳ wiku bodda tantragata saksiɳ mandala lekana, mukya sthapaka saɳ purohita masadpade sudarmme nadi, labdawega çuçila satwika tetes/ riɳ çastratantratraya.

4. Sanke wrddaniran/ sahaçramasa riɳ swotpatti mangöɳ tutur, wwanten hinanireɳ swakaya khimutaɳ satçisya makweh mark, nka mpunkwiɳ paruha prasidda patanan lampahnireɳ mandala, mudra mantra japanut udara minustyande tepetniɳ hidep.

5. Tangal piɳ rwawlas maninjem irika swah sutrapateniwö, mwaɳ homarccana len pariçrama samapte praptaniɳ swah muwah, saɳ hyaɳ puspa yinoga ri wni linakwan/ supratistakriya, pöh niɳ dyana samadi siddi kinnaken de (120a) mahasthapaka.

Artinya:
1. Ketika saatnya tiba, tempat telah teratur sangat rapi, Balai Witana terhias indah, di hadapan rumah-rumahan, Satu di antaranya berkaki batu karang, bertiang merah, Indah dipandang, semua menghadap ke arah takhta Baginda.

2. Barat, mandapa dihias janur rumbai, tempat duduk para raja, Utara, serambi dihias berlapis ke timur, tempat duduk, Para isteri, pembesar, menteri, pujangga serta pendeta, Selatan, beberapa serambi berhias bergas untuk abdi.

3. Demikian persiapan Sri Baginda memuja Buddha Sakti, Semua pendeta Buddha berdiri dalam lingkaran bagai saksi, Melakukan upacara, dipimpin oleh pendeta Stapaka, Tenang, sopan, budiman paham tentang sastra tiga tantra.

4. Umurnya melintasi seribu bulan, masih belajar tutur, Tubuhnya sudah rapuh, selama upacara harus dibantu, Empu dari Paruh selaku pembantu berjalan di lingkaran, Mudra, mantra, dan japa dilakukan tepat menurut aturan.

5. Tanggal dua belas nyawa dipanggil dari surga dengan doa, Disuruh kembali atas doa dan upacara yang sempurna, Malamnya memuja arca bunga bagai penampung jiwa mulia, Dipimpin Dang Acarya, mengheningkan cipta, mengucap puja.

Pupuh 65:

1. Eñjiɳ purnnamakala kalani wijilnira pinark i madyaniɳ sabha, ghurnnaɳ kahala çanka len padaha ganjaran i harp açankya maɳdulur, riɳ sinhasana çobhitaruhur/ manusa kahananiran/ winursita, sakweh saɳ para sogatanwam atuha tlas apuphul/ hamuja sakrama.

2. Nka ta çri nrpatin/ parɳ mark amuspa saha tathanaya dara sada, milwaɳ mantry apatih gajamada makadinika pada masomahan mark, mwaɳ mantryakuwu riɳ pamingir atawa para ratu sahaneɳ digantara, sampunyan/ pada bhakty amursita palingihan ika tinitah yathakrama.

3. Cri natheɳ paguhan sirekhi rumuhun/ humaturaken anindya bhojana, saɳ çri handiwa handiwa lwir i tapel niran amawa dukula len/ serh, çri natheɳ matawun tapelnira sitawrsabha hanam aminda nandini, yekametwaken artha bhojana mijil/ saka ri tutuk apurwwa tan/ pgat…

4. Saɳ çri natha ri wenker apned awawan/ yaça pathani tadahniradika, sarwwendah racananya mulya madulur danawitarana wartta riɳ sabha, çri nathen tumapel tapelnira kan endah araras açarira kami-(120b)ni, kapwa teki matungalan/ dina siran pawijil i kawicitraniɳ manah.

5. Mukya çri narapatyapurwwa giri mandara wawanira bhojanadbhuta, kalanyan/ pinuter tapel/ wiwuda daityagana mider ars twasiɳ mihat, lmboratyaya göɳnya kahinawa polaman anbek aliwran aɳdulur, kadyagrah mawer tkapni bañuniɳ tasik amewehi ramyaniɳ sabha.

6. Ndan nanken dina salwiriɳ tapel asing lwih adika niwedya donika, striniɳ mantry upapatti wipra dinuman/ sakari nikha duweg matungalan, mwaɳ saɳ ksatriya wandawa nrpati mukya sira rinawehan sasambhawa, len sankeɳ wara bhojanederider edran i sabala narendra riɳ sabha.

Artinya:
1. Pagi purnamakala arca bunga dikeluarkan untuk upacara, Gemuruh disambut dengan dengung salung, tambur, terompet serta genderang, Didudukkan di atas singgasana, besarnya setinggi orang berdiri, Berderet beruntun-runtun semua pendeta tua muda memuja.

2. Berikut para raja, parameswari dan putera mendekati arca, Lalu para patih dipimpin Gajah Mada maju ke muka berdatang sembah, Para bupati pesisir dan pembesar daerah dari empat penjuru, Habis berbakti sembah, kembali mereka semua duduk rapi teratur.

3. Sri Nata Paguhan paling dahulu menghaturkan sajian makanan sedap, Bersusun timbun seperti pohon, dan sirih bertutup kain sutera, Persembahan raja Matahun arca banteng putih seperti lembu Nandini, Terus-menerus memuntahkan harta dan makanan dari nganga mulutnya.

4. Raja Wengker mempersembahkan sajian berupa rumah dengan taman bertingkat, Disertai penyebaran harta di lantai balai besar berhambur-hamburan, Elok persembahan raja Tumapel berupa perempuan cantik manis, Dipertunjukkan selama upacara untuk mengharu-rindukan hati.

5. Paling hebat persembahan Sri Baginda berupa gunung besar Mandara, Digerakkan oleh sejumlah dewa dan danawa dahsyat menggusarkan pandang, Ikan lambora besar berlembak-lembak mengebaki kolam bujur lebar, Bagaikan sedang mabuk diayun gelombang, ditengah-tengah lautan besar.

6. Tiap hari persajian makanan yang dipersembahkan dibagi-bagi, Agar para wanita, menteri, dan pendeta dapat makanan sekenyangnya, Tidak terlangkahi para kesatria, arya dan para abdi di pura, Tak putusnya makanan sedap nyaman diedarkan kepada bala tentara.

Pupuh 66:

1. Eñjiɳ rakwa khapiɳ nem iɳ dina bhatara narapati sabhojanakrama mark, mwaɳ saɳ ksatriya saɳ padadika pnuh yaça bukubukuran rinembat asusun, darmmadyaksa kalih sirekhin awawan/ banawa pada winarnna bhawakha khiduɳ, göɳnya lwir tuhu phalwa goɳ bubar agenturan anirin aweh rsepnin umulat.

2. Rakryan/ saɳ mapatih gajamada rikaɳ dina muwah ahatur niwedyan umark, (121a) stryangöɳ çokha tapelnirarjja ri hebiɳ bhujagakusuma rajaçaçranawilt, mantryaryyasuruhan/ pradeça milu len/ para dapur ahatur niwedyan aniriɳ, akweh lwirni wawanya bhojana hanan/ plawa giri yaça matsya tanpa pgatan.

3. Atyadbhuta halpni karyya naranatha wkas i wkasiɳ mahottama dahat, apan riɳ dina sapta tan pgat tikaɳ dana waçana sabhojanaparimita, lumre saɳ catur açrama pramukha saɳ dwija milu para mantry asankya kasukhan, kahyunhyun/ jurusamyamalwan tkap i larih ika lwir ambut umili.

4. Sar sök tekhan aninhaninhali sakeɳ daçadikh atetel atri tanpa ligaran, tinkah niɳ pasabhan/ lawan san ahatur ttadah atiki tinonyan açran arbut, çri rajya rikanaɳ witana manigel bini bini juga taɳ maninhali mark, kapwa lingih atindih aglar anbek hana lali rin ulah kawönan umulat.

5. Sasiɳ karyya maweha tusta rikanaɳ para jana winanun nareçwara huwus, naɳ widwamacanah raket raket ananti sahana para gitada pratidina, anyat/ (121b) bhata mapatra yudda sahajaɳ maglaglapan anghyat aɳdani paceh, mukyan dana ri salwiriɳ manasi tan pgat amuhara harsaniɳ sabhuwana.

Artinya:
1. Pada hari keenam pagi Sri Baginda bersiap mempersembahkan persajian, Pun para kesatria dan pembesar mempersembahkan rumah-rumahan yang terpikul, Dua orang pembesar mempersembahkan perahu yang melukiskan kutipan kidung, Seperahu sungguh besarnya, diiringi gong dan bubar mengguntur menggembirakan.

2. Esoknya Patih Amangkubumi Gajah Mada sore-sore menghadap sambil menghaturkan, Sajian perempuan sedih merintih di bawah nagasari dibelit rajasa, Menteri, arya, bupati, pembesar desa pun turut menghaturkan persajian, Berbagai ragamnya, berduyun-duyun, ada yang berupa perahu, gunung, rumah, ikan….

3. Sungguh-sungguh mengagumkan persembahan Baginda raja pada hari yang ketujuh, Beliau menabur harta, membagi-bagi bahan pakaian dan hidangan makanan, Luas merata kepada empat kasta, dan terutama kepada para pendeta, Hidangan jamuan kepada pembesar, abdi dan niaga mengalir bagai air.

4. Gemeruduk dan gemuruh para penonton dari segenap arah, berdesak-desak, Ribut berebut tempat melihat peristiwa di balai agung serta para luhur, Sri Nata menari di balai witana khusus untuk para puteri dan para istri, Yang duduk rapat rapi berimpit, ada yang melamun karena tercengang memandang.

5. Segala macam kesenangan yang menggembirakan hati rakyat diselenggarakan, Nyanyian, wayang, topeng silih berganti setiap hari dengan paduan suara, Tari perang prajurit, yang dahsyat berpukul-pukulan, menimbulkan gelak-mengakak, Terutama derma kepada orang yang menderita membangkitkan gembira rakyat.

Pupuh 67:

1. Yawat/ mankah lkas narendra magawe çraddaniwö saɳ paratra, tawat tan/ pakawandya kandaniɳ sukhe çri rajapatnin kinaryya, astwandadyakna ryyanugrahanire swasthanyadeg/ çri narendra, saɳ çri rajasanagarastu jayaçatrwahinanaɳ candra suryya.

2. Eñjiɳ kala dataɳ mamuja para boddanuraken saɳ pinuja, prajñaparimita tmahniran umantuk/ ri mahabuddaloka, saɳhyaɳ puspa çarira çighra linarut/ sampun mulih sopakara, sakweh caru gañjaran tuwi dinum/ lumrerikaɳ bhrtyasanghya.

3. Lila çudda manah narendra ri huwusni karyya noraɳ wikhalpa, anhiɳ darmmanireki pinrih i kamal pandak/ ri dadyanya purnna, tkwan/ sampun abhumiçudda rikanaɳ çakagni spatarkka nunten, saɳ çri jñanawidin lumakwani t-her/ mabrahmayajñan pamuja.

Artinya:
1. Pesta serada yang diselenggarakan serba meriah dan khidmat, Pasti membuat gembira jiwa Sri Rajapatni yang sudah mangkat, Semoga beliau melimpahkan berkat kepada Baginda raja, Sehingga jaya terhadap musuh selama ada bulan dan surya.

2. Paginya pendeta Buddha datang menghormati, memuja dengan sloka, Arwah Prajnyaparamita yang sudah berpulang ke Buddhaloka, Segera arca bunga diturunkan kembali dengan upacara, Segala macam makanan dibagikan kepada segenap abdi.

3. Lodang lega rasa Baginda melihat perayaan langsung lancar, Karya yang masih menunggu, menyempurnakan candi di Kamal Pandak, Tanahnya telah disucikan tahun dahana tujuh surya (1274), Dengan persajian dan puja kepada Brahma oleh Jnyanawidi.

Pupuh 68:

1. Nahan tatwanikaɳ kamal/ widita deniɳ sampradaya sthiti, mwaɳ çri pañjalunatha riɳ daha te- (122a) wekniɳ yawabhumy/ apalih, çri airlanghya sirandani ryyasihiran/ panak/ ri saɳ rwa prabhu.

2. Wwanten bodda mahayanabrata pgat/ riɳ tantra yogiçwara, saɳ mungwiɳ tnah i çmaçana ri lmah citrenusir niɳ jagat, saɳ prapteɳ bali toyamargga manapak/ wwainiɳ tasik nirbhaya, kyatiɳ hyaɳ mpu bharada woda ri hatitadi trikalapageh.

3. Rahyaɳ tekhi pinintakasihan amarwaɳ bhumi tan langhyana, inanyeki tlas/ cinihnanira toyeɳ kundi sankeɳ lanit, kulwan/ purwwa dudug rin arnnawa maparwaɳ lor kidul tan madoh, kadyadoh mahlet/ samudra tewekiɳ bhumi jawa rwa prabhu.

4. Nkai riɳ tik/ tiki wrksa rakwa sutapararyyan/ sankeɳ ambara, naɳ deçeɳ palunan tikaɳ pasalahan/ kundi praçasteɳ jagat, kandeg/ deni ruhur nikaɳ kamal i puñcaknyanawit/ ciwara, na hetunya sinapa dadyalita tekwan/ mungwiri pantara.

5. Tugwangöh nika tambayiɳ jana padars mintareɳ swasana, etunyan/ winanun sudarmma waluyaɳ bhumi jawatungala, sthityaraja sabhumi kawruhananin rat (122b) dlaha tan lingara, cihna çri nrapatin jayeɳ sakhalabhumin/ cakrawartti prabhu.

Artinya:
1. Demikian sejarah Kamal menurut tutur yang dipercaya, Dan Sri Nata Panjalu di Daha, waktu bumi Jawa dibelah, Karena cinta raja Erlangga kepada dua puteranya.

2. Ada pendeta Budamajana putus dalam tantra dan yoga, Diam di tengah kuburan Lemah Citra, jadi pelindung rakyat, Waktu ke Bali berjalan kaki, tenang menapak di air lautan, Hyang Mpu Barada nama beliau, paham tentang tiga zaman.

3. Girang beliau menyambut permintaan Erlangga membelah negara, Tapal batas negara ditandai air kendi, mancur dari langit, Dari barat ke timur sampai laut; sebelah utara, selatan, Yang tidak jauh, bagaikan dipisahkan oleh samudera besar.

4. Turun dari angkasa sang pendeta berhenti di pohon asam, Selesai tugas kendi suci ditaruhkan di dusun Palungan, Marah terhambat pohon asam tinggi yang puncaknya mengait jubah, Mpu Barada terbang lagi, mengutuk asam agar jadi kerdil.

5. Itulah tugu batas gaib, yang tidak akan mereka lalui, Itu pula sebabnya dibangun candi, memadu Jawa lagi, Semoga Baginda serta rakyat tetap tegak, teguh, waspada, Berjaya dalam memimpin negara, yang sudah bersatu padu.

Pupuh 69:

1. Prajñaparimitapuri ywa panlahnin rat/ ri saɳhyaɳ sudarmma, prajñaparamitakriyenulahaken/ çri jñanawidyapratista, sotan/ pandita wrdda tantragata labdaweça sarwwagamajña, saksat/ hyaɳ mpu bharada mawak i sirande trpti ki twas narendra.

2. Mwaɳ taiki ri bhayalanö ngwanira saɳ çri rajapatnin dinarmma, rahyaɳ jñanawidinutus/ muwah amuja bhumi çudda pratista, etunyan manaran/ wiçesapura kharambhanya pinrih ginöɳ twas, mantryagöɳ winkas/ wruherikha dmuɳ bhoja nwam utsaha wijna.

3. Lumra sthananiran pinuja winanun/ caityadi riɳ sarwwadeça, yawat/ waiçapuri pakuwwana kabhaktyan/ çri maharajaptni, anken bhadra siran pinujaniɳ amatya brahma sakwehnya bhakti, mukti swargganiran/ mapotraka wiçesaɳ yawabhumyekhanatha.

Artinya:
1. Prajnyaparamitapuri itulah nama candi makam yang dibangun, Arca Sri Rajapatni diberkahi oleh Sang pendeta Jnyanawidi, Telah lanjut usia, paham akan tantra, menghimpun ilmu agama, Laksana titisan Mpu Barada, menggembirakan hati Baginda

2. Di Bayalangu akan dibangun pula candi makam Sri Rajapatni, Pendeta Jnyanawidi lagi yang ditugaskan memberkahi tanahnya, Rencananya telah disetujui oleh sang menteri demung Boja, Wisesapura namanya, jika candi sudah sempurna dibangun.

3. Candi makam Sri Rajapatni tersohor sebagai tempat keramat, Tiap bulan Badrapada disekar oleh para menteri dan pendeta, Di tiap daerah rakyat serentak membuat peringatan dan memuja, Itulah suarganya, berkat berputera, bercucu Narendra utama.

Pupuh 70:

1. Irikan anilastanah çaka nrpeçwara warnnanen, mahasahas i simpin saɳhyaɳ darmma rakwa siralihen, saha widiwidanasiɳ lwir / niɳ, (123a) saji krama tan kuraɳ, prakhaçita san adyaksamujaryya rajaparakrama.

2. Rasika nipuneɳ widya tatwopadeça çiwagami, sira ta manadistane saɳ çri nrpa krtarajasa, duweg inulahaken taɳ prasada gopura mekala, prakaçita san aryyanama kruɳ prayatna wineh wruha.

3. Nrpatin umulih sanke simpiɳ wawaɳ daten iɳ pura, prihati tkap iɳ griɳ saɳ mantryadimantra gajamada, rasika sahakari wrddyaniɳ yawawani riɳ danu, ri bali ri sadeɳ wyaktinyantuknikanayaken / musuh.

Artinya:
1. Tersebut pada tahun Saka angin delapan utama (1285), Baginda menuju Simping demi pemindahan candi makam, Siap lengkap segala persajian tepat menurut adat, Pengawasnya Rajaparakrama memimpin upacara.

2. Paham tentang tatwopadesa dan kepercayaan Siwa, Memangku jabatannya semenjak mangkat Kertarajasa, Ketika menegakkan menara dan mekala gapura, Bangsawan agung Arya Krung, yang diserahi menjaganya.

3. Sekembalinya dari Simping, segera masuk ke pura, Terpaku mendengar Adimenteri Gajah Mada gering, Pernah mencurahkan tenaga untuk keluhuran Jawa, Di pulau Bali serta kota Sadeng memusnahkan musuh.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Baca Juga