Lontar Pawangunan Kahyangan


21a. rêp. Yan mamurug ngaturang bantên ka pura, wênang dandha, gung artha, 1.800, rawuhing ngaturang pañêpuhan ring pura punika, malih yan wentên jadma edan, sampun kacirian jadma punika buduh, tan wênang jadma punika wehin ka pura, wnang imaksan saking maksi nulakang jadma edan punika, yan tan harêp matulak, wênang bastanên tur bakta ulihang ring sang ngadruwe jadma ika, tka wênang i pamaksan ngaturang prayascitta, kang ngadruwe jadma edan wnang dosa, gung artha 1.500. Malih yan wen…

21b. tên jadma mamaling padruwen widhi, sane magênah ring karang pura punika, etang agung alit, hargane kamaling, yaning nistha desa, gung artha 600. Yaning uttama desa wratpati, gung artha 57.000, hapan pura ika ngaran, tampakan pandung, patut makarya guru piduka mañawang, muang macaru panca kêlud, hapan dahating cêmêrnya, patêh ring jadma pêjah ring pura, muah jadma madêdêmênan ring pura, doning patêh dandhanya, muang maputra ring pura, talêr patêh pamarginya, wênang añut pura punika, ring sêgara. Malih…

22a. yan wentên jadma ngopak tur mamisuh ring pura, yaning kala patatoyan ring pura, wyadin prahinan alit, salwiring ngaturang bantên, yan sampun sajroning pura, kadi kocaping arêp, wênang dandha jadma ika, gung artha, 700, tur karya pañêpuhan, hapan jadma ika satmaka panundung dewa. Yan kari sajabaning pañêngkêr, mangde age i kelian pura mituturin jadma punika, yan tan dados pituturin, wênang juk tulakang budal jadma ika. Muah yan wentên jadma mayuda ring pura, tur maciri…

22b. kanin, sumirat rahnya ring pura, wênang dandha jadma ika wrat patti, gung artha 57.000, tur mahayu pura punika, sapatuting mapahayu pura ika. Jadmane mapanggih tan aprasadu, wênang dosa, gung artha 4.500, ika dosaning malat, ngaran, dening mênêng tumoning corah. Malih wentên jadma mangrusak sadruwening pura, salwiring, wênang jadma ika nikêl dosanya, nawur rupaning pangargane ngrusak, nistha madya uttamanipun. Muah yan wentên jadma mênek ring gdong, tan wentên saking pakon i mangku,…

23a. Wênang jadma ika dosa, gung artha, 4.500, tur ñapsa pura punika, antuk bantên pañapuhan. Malih yan wentên jadma nunas iccha ring pura, yadya mandewasraya tan wentên i mangku, laju munggah ka gêdong, tur suwe magênah ring gdong, yaning wong liyan ring i pamaksan, wênang dosa wratpatti, 57.000, punika wong makna pangalah dewa, ngaran. Yaning wong pada sarêng mapamaksan, wênang dosa, gung artha, 4.500, tur ngaturang bantên padudusan, prayascitta, kapuputang antuk sang wiku. Malih yan wentên…

23b. jadma cmêr padgati kaduluri gitta kidung, dados wentên jadma pamajar crêmcêm, muang mamisuh, wnang jadma punika dosa, ngaturang bantên pangêntêg linggih sapatute. Malih yan wentên jadma cmêr padgata kala, sane mawasta jadma cmêr padgata kala, jadma sane sampun kêlih pawanêngannya, raris mangêncêh, muang mlalung, muah mênahin kambên ring pura, sajeroning pañêngkêr, wênang dosa jadma ika, ingaturang pakludan, antuk caru pañcasatha. Malih rikalaning mêkarya ring pura, yadyan piodalan, kalaning jadma…

24a. ne lanang wadon, nginêp ring pura, mangda yatna i kelian pura, natasin pedêmannya, ne lanang padha lanang, ne wadon padha wadon, tur magênti i kêlian pura nêtêsin pedêmannya, ping tiga makarahin, yan wentên tangêh masanggama sajêroning pañêngkêr pura, wênang dosa wratpatti, gung artha 57.000, tur mahayu pura punika.

Nihan kramaning ngadêgakên pamangku, yaning tan wentên kari, sêntanan i mangku saking lanang, wênang i pamaksan sami, mamilih pacang pamangku, nanging upakara dumun,…

24b. saparipolah kramanya, madngên-dêngênan dewa, tkêng mapawintênan mrajah, kajaya-jaya dening sang pandhita, yan sampun umadêg pamangku, malih mamanah ngêrêh rabi, ring wus mapawarangan, wênang i pamangku ñêpuh deweknya, miwah ngaturang pañapuhan ring pura, wadonnya wênang sarêng ñapuh deweknya. Malih yaning i pamangku kari romon, kari makambên dêkil, durung polih mapnangan, masisig mambuh, matirtha, jag munggah i pamangku ring palinggihe ring pura, yan…

25a. makna plawa, yadyan makna cêndigga, tur ngaturang bantên, pamangku ika, wênang juk antuk i pamaksan, tur kaambuhin, kêcirin antuk lêtuh paciringe, tur kawusana nganggen pamangku. Nanging palinggihe wênang pahayu, antuk i pamaksan sarêng sami, hapan dahating cêmêr pura ika, ngaran, kasurudan pêmangku. Malih yan i pamangku, kakenken antuk jadma tan wentên pamangku, yan i mangku kari romon, tan wentên mapnêngan, wênang i pamangku dosa, aturang bantên pañapuhan ring pura ika…

25b. Malih i pamangku patut mlajahin sasonteng Sangkul Putih, soroh mantran makna candigga, plawa, ngingsahin coblong, nagingin yeh cecêpan miwah coblong, yan tan uning ring sastra, kewantên rêrambangan dados, yan bas tan wentên uning, sami atur Bali-Balian, sami Bali Bali, ngaduang dados pawintênan i pamangku ika.

Malih jadmane ne mawasta lêtêh, ne tan wênang wehin kê pura, ring kalaning patirthane ring pura, luire jadma sane kêna gêring tan yogya tambanin, sane kêneng cukil…

26a. daking, punika sane nundung dewa, mapwara panês kang nêgara, mapwara gring beksa punang jagat, doning tan wênang gnahang ring nêgara. Malih yan wentên jadma pantên, punika tan wênang pisan wehin ka pura, i pamangku tan wentên dados nunasang tirtha kakuluh ring pura, sane tan wentên dados pisan kajaya-jaya antuk sang wiku, apa ta luire, sane mwasta jadma pantên, yan wentên jadma lanang sudra, mrabi wong menak wadon, punika maka kalih mwasta pantên, tan siddha kasupat de …

26b. ning brahmana siwa budha, yaning i pamangku nunasang kakuluh, mawastu i pamangku cêndêk tuwuh, tur katibaning lara wighna, tur ilang pakartine ring pura punika sami, hapan jadma punika lintang cmêr, saking nistha sanghyang dharmasasana. Dening mangkin patut pagêh sang para pangulu ngamong kuna drêstha. Kuna ngaran sane sampun, drêstha ngaran sane rahayu, sasana ngaran gagaman. Gagaman ngaran ningkahang adate ring desa. Malih gagamane dados pamangku, patut pagêh mapakerti ring pura punika…

27a. luire , mararisak, nêlasang sarwa mise ring pura, sasida-sidayan, sane soroh ika ikadak ikidik, yaning bas akeh karyanya, patut i pamaksan sarêng sami ñarêng-ñarêngin, nanging i pamangku, tan wentên patut, nrêwakayang salwiring pakolihe ring pura, yaning wentên jadma mapanawuran, patut mapahtiga, ring i pamangku abaggi, ring i pamaksan abagi, ring sang mapanawuran abagi, yan i pamangku ngambil sami sadaging panawuran punika, wnang i pamangku kawusanang dados pa…

27b. mangku, hapan dudu mawasta paras-paros, raksa-rumaksa. Malih yan wentên jadma ngaturang sarwa pangangge, tka wnang lêlêb sami, nanging i pamangku sarêng i pamaksan, wnang maraksa aturan punika, hapan mawasta padruwen Widhi. Malih pamangku tan dados drênggi hirsya, adwa ring para jadma, miwah loba, hapan i pamangku stata ñongsong widhhi, tka dharma ptut manahe pakertti, punika wantah sane mwasta widhi, patêh ring para bhujangga, bhuja ngaran tangan, angga ngaran ngragayang, i pamangku ngragayang Wi…

28a. dhi ring skala. Bhujangga danghyang ida sang wiku, ngragayang wdhi ring niskala, bhujangga satrya ngaran sang para pangulu sane ngwasayang, tlas.

Muah cihnaning parhyangan katiben dhurmanggala, luirnya, yan hana mrêcu andarung, tiba maring paryangan, muang alisyuh, tur yaning wong lêtuh cuntaka, wênang akarya prayascitta pakludan. Muah yan kaliput dening mega, muang wangke sarupanipun, yadyan ring sor ring luhur, kapasukan dening wong camah, muah kalangkahan pangastulan ika, wenang kakludang paryangan…

28b. ika, dening pañcasata, muang maparisudha, muang yan katuronan hyanglalah, muang krêmming lulut, kapanjingan mrêgga, sane tan samabeng saba, cihnaning hala sang ngadrêwe karyangan ika, muang yan pêjah, muang pahayu dening pandhita, ikang uttama madya nistha, den age. Haywa liwar tigang byantara, tan siddha karya. Muah yan hana kukus malêbêk tan pantara, muah swara angaik, tan krasa swaraning satha, paksi, pasu, muang swaran jadma, tiba ring kayangan, duduning sang madwe kayangan, muang iwang pa…

29a. mangkunya, wnang ngaturang guru piduka, saparikrama. Muang yan katibanan hapui tan pantara, linus tanpantara, dadhi basmi kayangan ika, cihnanya hala sang adruwe kayangan ika, nora nawur sosot, wenang ngagêm sot, muang guru padhuka. Muah yan katibanan awuk tanpantara, muah salah wtu ring pakuwubaning kayangane, yadyan sarwa tumuwuh, muang sarwa paksi, sarwa pasu, yadyan patik wênang, muang wêtu ring prêtiwi, muang ring ngaksa, nibanin kayangan ika, hantyan halanya, yan pangêbaktyaning bwana…

29b. muang panêmbahan sang ratu, halanya dhurbiksa ikang rat, gêring tan pêgat, mati makweh, tumpur ikang bwana rwa, sang ratu para punggawanya kna gring, muang satrunya magalak, tur angrusit, tkeng pasawahanya, tan dadhi sarwa tinandur, pinanganing tikus, asing tuku malarang, arig yasanikang wngi, muang patik wênang makti bêngka, salwiring paryangan yan katiben kocaping arêp, halanya sakumpulanya kang kadi kocaping arêp. Ika upatanggawe patti ngaranya, salêngka-lêngka katiban mranna agung yan…

30a. hana kayangan kocaping arêp, wênang pahayu dening karya pamungkah, mung balik sumpah, dening pañca tawur, salawang-lawang, wênang jadmane skadi ring kuna, masuci laksana, ngiring sang mawang rat, ngilangang lêtêhe kajalan di siring, rawuhe ring sêgara, raris maprayascitta, sane malih tigang dina karyane mangaturang pangêntêg, ring widhi sami, muang ring sanggar paumahane, aturane ring widhi sami, ajuman putih kuning muang dhaksina, canang, ngiring sang ngwasa bhumi padha ngwasuh budhi, tlas. Nihan kramaning …

30b. wong anitikrama maring widhi, wênang makarya palinggih widhi ring sanggar, sami wnang mapadagingan, nistha madya uttama. Nihan tingkahing kayyangan sang ratu, muang salwiring kayangan, meru kunêng karubuhan taru agung, kahili dening wwe, kalinus agung, katuronan, kahastanan wwang matti, mati anêbêk sarira, kasuduk, karusak dening wong edan, karusak dening pandhung, muang wong masanggama, ring salu muang ring natar, katibanan walung wangkening jadma, kaliahan dening rah, katungkap cammah, makadi kasurudan wiku, …


Sumber

Lontar Druwen :
Griya Batur, Têgalcangkring, Negara
Disalin oleh :
I Gde Wayan Soken Bandana, S.S., M.Hum.Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Baca Juga