Prilaku menjaga Kesucian Pura sesuai Lontar Krama Pura


Petikan Lontar Krama Pura

 

Wanita haid dilarang masuk Pura dan menghaturkan sesajen

Peraturan mengenai larangan terhadap wanita haid, Lontar Krama Pura menyebutkan:

Mwah yan hana wwang wadon magrajasawala, mangangge sarwwa bungah, mangaturang banten, maharep manyaru-nyaru dadi ta hana wwang len mawruha ring camahnya, mwah awuh ika, pradena tan suksering i kliyan Pura, wenang katibanan dosa jadma ika makaklih, pada wijinen, dandanya gung artha, 179, tur wenang ngaturang panyepuhan ring parhyangan ika, nga

Terjemahannya:

Bila ada seorang wanita yang haid, berpakaian serba indah, menghaturkan sesajen, ia berpura-pura (acuh tak acuh) namun ada orang lain yang tahu akan haidnya itu, bila diketahui oleh penguruhs Pura, sepatutnya ia diberikan hukuman orang yang demikian itu keduanya, masing-masing didenda sebesar 179, dan harus melakukan penyucian di Pura iu.

 

Tidak boleh menurunkan benda suci tanpa seizin Pamangku yang berwenang

Peraturan mengenai benda suci, Lontar Krama Pura menyebutkan:

Malih yan wnten jadma manedunang pangadeganing dewa arca makadi daksina, salwire pula-paline magenah ring gedong, yan tan pakon i Pamangku, makadi pamaksan, mwah ne tan mula jurunya, yanya saking angen-angen dewek, teka wenang wong ika dosanen, ngaturang panyepuhan, acaru manca kelud, mwang ngaturang prayascita lewih, apan salahnya lancang, karnna angungkuli srenggi, nga.

Terjemahannya:

Lagi bila ada orang yang menurunkan arca perwujudan dewa seperti daksina, segala sesuatu yang berada di gedong, bila tanpa perintah i Pamangku, terutama pamaksan, serta yang memang bukan petugasnya, hanya karena keinginan sendiri, orang yang demikian patut kena sanksi, melaksanakan upacara penyucian, dengan caru manca kelud, dan menghaturkan prayascita utama, karena salahnya terlalu lancing, bagaikan telinga melampaui tanduk namanya

 

Orang gila tidak boleh masuk Pura

Peraturan mengenai orang gila, Lontar Krama pura menyebutkan:

Malih jadma edan, sampun kaciryan jadma ika buduh, tan wenang jadma ika wehen ka pura, punapi malih ri kalaning patirthan ida bhatara, twi tan patirthan juga tan wenang, yanya kapanggih, wenang pinaksan, saking paksa anulak jadma ika, yanya tan nyak magingsir saking pura wenang juk bastanen, tulakang ring kadangnya. I pamaksan tan wenang mangaturang prayascita, nunasang pamuput ring ida sulinggih, kang muputang karya ika, maka prayascita pura ika, kang adrewe jadma edan ika, wenang danda gung artha, 2400, yadyapin tan patirthan, tunggal kramanya dadi kocaping harep.

Terjemahannya:

Lagi orang gila, sudah diketahui orang itu gila, tidak dibenarkan orang itu diberikan masuk Pura, apalagi pada saat upacara Ida Bhatara, saat tidak ada upacara pun juga tidak boleh, bila diketahui patut dipaksa, dari pemaksaan itu namun ditolak oleh orang itu, bila ia tidak mau pergi dari Pura patutlah dienyahkan, dikembalikan ke keluarganya. Pamaksan tidak dibenarkan mempersembahkan penyucian, serta mohon penyelesaian upacara kepada sang sulinggih, sebagai penyelesaian upacara pura itu, orang yang mempunyai (keluarga) orang gila tersebut patut kena denda 2400, walaupun saat tidak ada upacara, sama halnya seperti diatas.

 

Larangan mencuri di Pura

Mengenai pencurian, Lontar Karma Pura menyebutkan:

Malih yan wenten amandung padreweyan widhi, sane magenah ring pakarangan pura ika, agung alit etang pangarganya, kang kapaling, yen nista gung artha, 500, yen Madhya, danda gung artha, 1500, yening utama, danda dosane wartpati, gung artha, 5700. Apan pura ika kaletuhan dening tampaking pandung, teka wenang i pamaksan mangaturang piduka, manyawang mwang caru manca kelud, apan dahat cemernya, sama halanya lawan jadma pejah ring pura, karananing wenang i pamaksan mangaturang prayascita lewih.

Terjemahannya:

Dan lagi bila ada yang mencuri benda suci, yang ada di areal pura itu, besar kecil perhitungan denda terhadap yang dicuri, bila nista (kecil) sebesar 500, bila madya (menengah) sebesar 1500, sedangkan yang utama (besar) hukuman sangat berat dosanya sebesar 5700, karena pura itu dicemarkan oleh jejak kaki si pencuri, hal itu hendaknya i pamaksan mempersembahkan guru piduka ke semua arah dan caru manca kelud, sebab amat tercemar, sama kotornya dengan orang yang meninggal di pura, sebab demikian patut i pamaksan mempersembahkan prayascita utama.

 

Tidak boleh berkata kasar di Pura

Aturan mengenai berkata-kata, Lontar Krama Pura menyebutkan:

Malih yan wwang mangopak di pura, mwang amisuh, masabda cremcem, srusuh, mwah jaruh di pura, yan kalaning patetoyan, pararahinan, twi tan patetoyan, pararahinan, makadi ri sedek mangaturang banten, yan sampun sajeroning panyengker pura, maho hage I kliyang pura manglemekin makadi mituturin jadma ika, yanya murug, age I krama pamaksan mangejuk jadma ika, saha nulakang ka umahnya. Yanya majwalan, wnang dosa jadma ika sowing-sowang, kawenang mangaturang pamrayascita lewih, ring palinggihe, mwang nyepuhin I pamangku, apan dosa kasinahang anundung dewa, ngundang bhuta kala dengen, pada teka manyaragin maring pura pura ika, manggawe kali satata.

Terjemahannya:

Lagi bila ada orang yang marah menegur di pura, dan memaki-maki, berbicar kotor di pura, bila saat upacara, piodalan, juga saat tidak ada upacara, piodalan, atau saat menghaturkan sesajen, apabila ada di wilayah pura, hendaknya I kliyang pura menasehati orang tersebut, bila dilanggar, hendaknya I krama pamaksan menangkap orang itu dan mengembalikan ke rumahnya. Bila membangkang, hendaknya orang itu dihukum masing-masing serta menghaturkan prayascita utama, di palinggih, serta menyucikan I pamangku, karena bersalah mengusir dewa, dan mengundang bhuta kala dengen, semua datang menghancurkan pura itu, senantiasa membuat onar.

 

Tidak Boleh Ada Perkelahian/ Pembunuhan di Pura

Larangan mengenai perkelahian, Lontar Krama Pura menyebutkan:

Mwah yan hana jadma mayuda ring Pura, turing maciri ya katon sumirat rahnya ring nataring Pura ika, tka wenang danda jadma sahika pada sowing-sowang, 10500, maduluran ngaturang panyepuhan, mapadudusan, caru manca kelud, nga.

Terjemahannya:

Dan bila ada orang yang berperang di Pura, serta telah terbukti dengan adanya percikan darah di pelataran Pura itu, hendaknya orang tersebut dihukum masing-masing 10500, dilengkapi dengan penyucian, upacara padudusan, dan caru manca kelud namanya.

 

Dilarang melakukan hubungan kasih di Pura

Larangan mengenai hubungan kasih di Pura Lontar Krama Pura menyebutkan:

Malih yan wenten jadma mademenan, bwat masanggama ring Pura, yen wenten jadma liyan huning munggwing sapratingkahnya dudu laksana, jadmane huning ika tan sapeksa ring I Kliyang Pura ika, neher pada kaciryan jadmane mademenan ika, wenang desa awerat pati, gung artha, 5700, saha mahayu Pura ika, saparikramaning pura kacamahan. Munggwing jadmane mangguhang tan supeksa ika, wnang ya danda, gung artha, 4500, dosane mulat meneng tumoning corah, nga.

Terjemahannya:

Dan lagi bila ada orang yang memadu kasih, sampai bersetubuh di Pura, bila ada orang lain yang mengetahui salah perbuatannya, orang yang tahu itu tidak melapor kepada kliyang pura, lalu terbukti orang yang kasmaran itu, hendaknya desa memberikan hukuman yang berat, sebesar 5700, serta memperbaiki Pura itu, sebagaimana mestinya karena Pura itu telah tercemar. Namun orang yang mengetahui tidak melapor, juga kena hukuman sebesar 4500, bersalah karena diam melihat orang jahat namanya.

 

Tidak boleh sembarangan terhadap bangunan-bangunan di dalam Pura

Aturan mengenai pemeliharaan kesucian pada bangunan-bangunan di Pura, Lontar Krama Pura menyebutkan:

Malih yan hana jadma alungguh ring Pura, ring lungguh bhatara suci, ahyasan, mwang nagrusak padrewening Pura, slawiring prabot, mwah panganggo ring Pura, tka wenang jadma ika dinosen, danda nikel, hetang pangargane karusakang, manista Madhya mottamane kang rusakang rangkep, mwang dosane manegak ring linggihe tan pasamodhana, kayogya mangaturang panyapsap, makadi prayascita. Malih yen wenten jadma jeg mnek ka gedong palinggih bhatarane di Pura, tan sahuninga I Mangku, wnang I Pamangku ngwarah jadma ika, yanya tan mitutur, wnang ya dinosan, danda gung artha, 4500, tur anyepuhin Pura ika, sapatuting parikrama, nga. Malih yan wenten jadma matingkah kadi nunas ica makadi madewa sraya, tan wenten sareng I Pamangku, laju ya munggah ka gedong, tur suwe ipun magenah irika ring tengah, nging yan wong lyan ring pamaksan, tka wenang dosa jadma ika wratpasti, danda gung artha, 57000, apan wenang dalahen wong ika makena pangalah, nga. Yening sama wong pamaksan atingkah samangkana, kayogyane dosa, gung artha,m 4200, saha mangaturang panganten padudusan, ring pada bhatara ring Pura ika, maduluran pamrayascita, sahur ida sang wiku putus, wnang adhiksanin, apan dosane wang ika langgah langgana.

Terjemahannya:

Lagi bila ada yang duduk di Pura, di tempat palinggih Bhatara yang disucikan, berhias, serta merusak milik Pura, seperti segala peralatan, dan perlengkapan Pura (wastra palinggih), patut orang itu dihukum, hukuman berlipat, hitung semua yang dirusakkan, kecil, menengah dan besar yang dirusak dilipatkan, serta hukuman karena berani duduk tidak ada yang menyuruh, hendaknya menghaturkan penyucian terutama prayascita. Lagi bila ada orang langsung naik ke gedong sthana Ida Bhatara di Pura, tanpa sepengetahuan Pamangku, hendaknya Pamangku melarang orang itu, bila tidak diikuti larangan itu, patut ia dihukum, sebesar 4500, serta menyucikan Pura itu sebagaimana mestinya. Lagi bila ada orang yang bermaksud memohon anugerah, seperti dewa sraya, tidak menyertakan Pamangku, terus saja ia naik ke gedong, da lama ia berada di tengah gedong , bila orang itu bukan anggota Pamaksan, hendaknya orang itu dihukum berat, dendanya sebesar 57000, karena orang itu telah memasang perangkap. Bila yang melakukan itu adalah anggota Pamaksan, didenda sebesar 4200, serta melakukan upacara Padudusan kepada Bhatara yang ada di Pura itu, dilengkapi dengan prayascita, yang dipuput oleh ida saang wiku yang ahli, yang telah menjalankan diksa, sebab salah orang itu telah berani lancang.

 

Dilarang berkata sembarangan saat pemujaan

Mengenai ucapan yang dilarang pada saat pemujaan, Lontar Krama Pura menyebutkan:

Malih yen dikalaning I Pamangku ngaturang canang, makadi piodalan bhatara ring Pura panyiwian, lawutnya maduluran kidung wargasari, kala sapunika raris wenten jadma anak, mapajar crecem, saha mamisuh, jadmane sahika wnang danda ngaturang banten payepuhan, mwah kayogya mangenteg linggih, saparikramanya, apan ya dosa nyampuri angucap, anyampahi pura, nga.

Terjemahannya:

Dan lagi saat pamangku menghaturkan canang, utamanya saat piodalan ida bhatara di Pura yang disungsung, upacaranya dilengkapi dengan kidung wargasari, saat itu ada orang yang berkata sembarangan serta memaki-maki, orang itu hendaknya menghaturkan banten penyucian, serta menghaturkan upacara ngenteg linggih, sebagaimana mestinya, karena salah berucap, meremehkan Pura itu namanya.

 

Dilarang mencemari Pura

Larangan mengenai perbuatan mencemari Pura, Lontar Krama Pura menyebutkan:

Malih yan wenten jadma cemer padgata kala ring Pura, lwire ne mawasta cemer padgata kala, lwirnya, jadmane sampun mawas tutug kelih, mangenceh, meju, mlalung, menahang kamben ring Pura, sajeroning panyengker Pura, jadma sahika wnang danda mangaturang pakeludan ring Pura ika, antuk caru panca sata, nga.

Terjemahannya:

Lagi bila ada orang yang kebetulan kotor saat ada di Pura, misalnya yang disebut orang kotor saat itu, seperti orang yang baru kotor kain, kencing, berak, telanjang, memperbaiki kain di Pura, di lingkungan Pura, orang itu patut mempersembahkan pakakeludan di pura itu dengan upacara caru Panca Sata.

 

Dilarang tidur dengan lawan jenis di Pura

Aturan mengenai tidur (makemit) di Pura, Lontar Krama Pura menyebutkan:

Mwah tatkalaning karya ring Pura, yajnanya piodalan alit, ri kalaning jadmane lanang wadon pada nginep ring Pura, mangdene aprayatna juga I Kliyang Pura amunduhang pagenahan makadi gnah pasareyan wang akemit ika, lwire kang wadon pada wadon, kang lanang pada lanang, tur wenang magenti I Kliyang Pura nureksain makadi natasin pagenahan pakemit-kemit ika, kayogya ping tiga makarahina, yenya wentan tengah masanggama jadma ika ring sajeroning Pura, wnang ya danda wretpati jadmane sahika, gung artha, 57000, saha maduluran mahayu kahyangan ika, kadi nguni, nga

Terjemahannya:

Dan saat upacara di Pura, upacara tergolong kecil, saat orang laki dan wanita menginap di Pura, agar I Kliyang Pura waspada untuk mengelompokkan tempat seperti tempat tidur orang yang menginap tersebut, seperti yang wanita berkumpul dengan wanita, yang laki dengan laki-laki, hendaknya I Kliyang Pura bergantian untuk memeriksa tempat orang menginap tersebut, hendaknya dironda tiga kali sampai pagi, bila ada orang yang bersetubuh di lingkungan Pura, hendaknya ia dihukum berat sebesar 57000, serta dilengkapi dengan menyucikan Pura tu sepertihalnya dulu.

 

Orang kotor dilarang masuk Pura

Lontar Krama Pura menyebutkan tentang larangan masuk ke dalam Pura bagi orang kotor yakni:

Malih jadmane sane mawasta letuh, ne tan yogya wehin ke Pura, yadin patirthan, lwire, janma gering, hala, gering agung, cukil daki, larane tan wenang tambanin, mwah buduh punika mapala nundung dewa, mapwara panes bara, ngranayang tiniben gering kamranan, tatumpur, subiksa kang jagat, doning tan wenang genahang ring desa pakraman, jadmane sakit sahika, nga.

Terjemahannya:

Lagi bila ada orang yang disebut kotor, yang tidak patut diberikan masuk Pura, saat upacara atau tidak ada upacara, seperti orang sakit, kotor, sakit menular, orang kotor, sakit tiada terobati, serta gila, itu akan mengusir para dewa, sehingga menjadi panas bagai bara api, menyebabkan kena wabah penyakit, sengsara dunia ini, karenanya tidak dibenarkan ditempatkan di desa pakraman orang yang sakit itu 

 

Wanita yang tidak pernah menstruasi dilarang masuk Pura

Lontar Krama Pura menyebutkan juga tentang wanita yang tidak menstruasi pada waktunya, yakni:

Malih kawuninganane mawasta cacilaka, nga, jadma luh tan wenten nahen mangrajaswala, nga, camah, sampun patuting yusanya, neher ya tan dados mangrajaswala, punika mawasta letuh, tan wenten kengin ipun ka Pura-pura twin salwir pakaryan ri Pura, tan kengin haturang ka widhi, lwir ipun makarya canang babanten, punapi lwire katur ka dewa mwang katur ring sang maraga suci putus, apan dahat kacuntakaning jadma ika, nga.

Terjemahannya:

Lagi hendaknya diketahui yang disebut cacilaka, adalah seorang wanita yang tidak pernah menstruasi, disebut kotor, telah berumur tidak juga menstruasi, itu disebut kotor, ia tidak diperbolehkan masuk Pura dan segala yang menyangkut pekerjaan di Pura, tidak boleh mempersembahkan sesuatu kepada Hyang Widhi, seperti membuat canang sesajen, apalagi dihaturkan kepada dewa atau sang sulinggih suci, karena sangat kotor orang tersebut.

Demikianlah beberapa aturan serta larangan yang tersurat dalam Lontar Krama Pura. Aturan dan larangan ini merupakan hal yang harus diindahkan demi menjaga kesucian Pura itu sendiri.

Menjaga Kesucian Pura dengan Mengindahkan Ajaran dalam Lontar Krama Pura

Pura adalah nama tempat suci umat Hindu (di Indonesia). Ada beberapa sebutan lain dari Pura seperti Mandhir, Patirthan, Pura berasal dari kata dalam bahasa Sansekerta yakni Pur yang berarti kota, benteng, atau tempat yang dikelilingi tembok. Berdasarkan arti kata tersebut maka Pura dapat diartikan sebagai tempat yang dikelilingi oleh tembok yang berfungsi sebagai tempat suci. Sebagai sebuah tempat yang disucikan oleh umat panyungsungnya, yang dibangun dengan tahapan dan ketentuan yang sakral, serta diberikan upacara penyucian yang religius, maka sangat penting untuk menjaga bangunan Pura agar tetap suci dan sakral. Terkait dengan usaha tersebut, ada beberapa hal yang ditekankan oleh Lontar Krama Pura sebagaimana tersebutkan diatas. Kesucian Pura hendaknya dijaga dengan mulai pada diri sendiri, pada hati atau pikiran, perkataan, dan perbuatan.

Terkait dengan kesucian pikiran, dalam kitab suci Sarasamuccaya disebutkan:

Kunang sangksepanya, manah nimittaning niscayajnana, dadi pwang niscayajnana, lumekas tang ujar, lumekas tang maprawrtti, matangyan manah ngaranika pradhanan mangkana (Ss. 79).

Terjemahannya:

Maka kesimpulannya, pikiranlah yang merupakan unsur yang menentukan; jika penentuan perasaan hati telah terjadi, maka mulailah orang berkata, atau melakukan perbuatan; oleh karena itu pikiranlah yang menjadi pokok sumbernya.

Lawan waneh, engeta juga kita, an cuddhining manah nikang wwang tinutning prawrttinya, ring asing wastu, wyaktinya, nahan ya bapa humareki strinya, muwah hinarekanya ta anaknya, ndan dudu juga aptinyan ikanareki ika kalih, aptinyan kapwa harsandelanya, hinganyan manah karananing kriyabheda (Ss. 87).

Terjemahannya:

Dan lain lagi, hendaknya anda selalu ingat, bahwa kesucian pikiran orang diikuti oleh tindakan atau perbuatannya pada setiap hal; nyatanya seorang ayah yang mencium istrinya, dan dicium pula anaknya, namun berbeda perasaan sang ayah itu selagi ia mencium kedua orang itu, meskipun sama bersandarkan hati suka (senang); jadinya pikiranlah yang merupakan sebab, alasan akan perbedaan dalam melakukan perbuatan itu.

 

Terkait dengan hal menjaga kesucian Pura, pikiran ketika akan atau telah berada di Pura hendaknya bersih, suci, tenang dan terkendali. Adapun dalam menciptakan kesucian pikiran itu dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni:

Pertama, melakukan penyucian diri dengan malukat atau mabersih. Adapun penyucian diri dengan malukat adalah sebuah upaya untuk memperoleh kesucian diri secara spiritual melalui beberapa cara yaitu dengan mandi di pantai atau mata air yang disucikan, matirtha atau mabanyuawang, sedangkan dengan jalan mabersih adalah menjaga kebersihan diri secara lahir yang bisa diperoleh dengan jalan mandi yang bersih, berkeramas, mengenakan pakaian yang bersih dan rapi, berhias secukupnya, menggunakan minyak wangi, akan sangat membantu menenangkan pikiran sehingga niat untuk berbuat yang bukan-bukan akan lebih dapat diminimalisir. Terkait dengan penyucian diri, Manawa Dharmasastra menyebutkan:

Adbhirgatrani cuddhyanti manah satyenam cuddhyati, widyatapobhyam bhutatma budhir jnanena cuddhyati (MDS. V-109).

Terjemahannya:

Tubuh dibersihkan dengan air, pikiran disucikan dengan kebenaran, jiwa manusia dengan pelajaran suci dan tapabrata, kecerdasan dengan pengetahuan yang benar.

 

Kedua, membulatkan niat untuk “bertemu” dengan Tuhan serta melepaskan diri sejenak dengan hal-hal keduniawian.

Sloka diatas menjelaskan bahwa selama pikiran seseorang masih terikat dengan hal-hal duniawi dan juga keinginan akan kenikmatan fisik semata, maka selama itu pula akan sulit berkonsentrasi terhadap Ia Yang Sejati. Dewasa ini banyak orang yang pergi ke Pura untuk bersembahyang, menghadap Tuhan, namun belum bisa meninggalkan keduniawian meski hanya sejenak. Misalnya, sudah ada di jeroan Pura namun masih saja asyik bermain dengan handphone atau gadget, merokok di dalam Pura, membicarakan kejelekan orang lain, dan sejenisnya. Hal itu tentu mengurangi fokus atau terpusatnya pikiran kepada Tuhan. Oleh karena demikian hal-hal yang bersifat keduniawian hendaknya ditinggalkan sejenak, sehingga waktu untuk berada di Pura, terlebih untuk bersembahyang, akan lebih optimal pemanfaatannya dalam hal spiritual (somawati, 2020).

Ketiga, menjaga sikap dan perilaku ketika berada di areal tempat suci Pura. Perilaku adalah wujud nyata dari indriya-indriya. Dalam Bhagawad Gita II. 68 disebutkan:

Tasmad yasya mahabaho nigrhitani sarvasah, indriyanindriyarthebhyas tasya prajna pratisthita.

Terjemahannya:

Karenanya, orang yang dapat mengendalikan panca indera sepenuhnya dari segala obyek keinginannya, wahai Mahabahu (yang berlengan perkasa), ialah yang kebijaksanaannya mantap.

Demikian pula Bhagawad Gita III.41 menyebutkan:

Tasmat tvam indriyany adau niyamya bharatarsabha, papmanam prajahi hy enam jnana vijnana nasanam.

Terjemahannya:

Dari itu, pertama-tama kendalikanlah panca indriamu dan basmilah nafsu yang penuh dosa, perusak segala pengetahuan dan kebijaksanaan, wahai Arjuna yang baik.

Sloka diatas menjelaskan bahwa panca indera haruslah dikendalikan. Terlebih lagi ketika sudah memasuki areal tempat suci Pura. Satu hal yang harus diingat adalah bahwasanya Pura adalah tempat yang disucikan, disakralkan, sebuah area yang harus didukung penuh dengan sikap dan perilaku spiritual dan religius. Sama sekali tidak dibenarkan berperilaku sembarangan di Pura. Mulai dari hal-hal kecil seperti, meludah, kencing, membuang sampah, duduk, berbicara, bercanda, dan sebagainya, semua itu harus dikendalikan, tidak boleh sembarangan karena apabila dilakukan sembarangan akan dapat mencemari kesucian Pura.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Baca Juga