Ala Ayuning Dewasa Menurut Lontar Wariga Dewa


1a. Om Swastyastu. Sad guna, gbogang wurip saptawara, pancawara, tang, pang, sadwara, lima-limahin, sisan, 5, dadi sesa. Dewasa, mnge, pepet, tmuang urip, saptawara, pancawara, petek dewa loka, 4, wisnu loka, 3, kubon loka brahma loka, 1. Lebur sangsa, temuang wurip, pancawara, saptawara, sasih, tang, pang, sadwara, gebog, dadyang sesa, jajarang, nem-nemmin, sisan, 6, dadi sesa. Dewa, kala, manusa, gumi, pati, urip.

Semoga selamat. Sad guna, gabungan Wurip saptawara, pancawara, tanggal, pangelong, sadwara, jadikan masing-masing lima, sisakan 5 menjadi sisa. Dewasa mnge, pepet, pertemukan urip saptawara, pancawara, hitung dewa loka, 4 wisnu loka, 3 kubon loka, brahma loka 1. Lebur sangsa, pertemukan wurip pancawara, saptawara, bulan, tanggal, panglong, sadwara, gabung jadikan sisa, jejerkan menjadi masing-masing enam, sisakan enam menjadi sisa. Dewa, waktu, manusia, mati, hidup

1b. Wong mwang gnahmastu nama swaha. Ike, nga, pamusti dewasa, nga, panrus, dewasa, ne hala kalawan ayu, mwah ne Madhya mauwutama, iki srija karyyane, kawruhakna, samalih ne maharan ala, amuja pitra, ring sma, matatawa, ika, nga, ala, malih ne maharan Madhya, amuja pitra ring umah, nga, lwirnya matuwun mapgat, ngrorasin, ika madya, malih ne maharan mawuttama, nyekah, mamungkah, mwah mepbaktyang pitara ika, nga, uttama, mitra yadnyanna, nga, malih,

Wong mwang gnahmastu nama swaha. Itu namanya “pamusti dewasa”, sebagai penerus dewasa, yang buruk dengan yang baik, dan yang menengah dengan yang utama, ini sempurna acaranya, perlu diketahui, dan lagi yang bernama buruk, memuja leluhur pada kuburan, “matatawa” itu namanya, buruk, lagi yang bernama menengah, memuja leluhur di rumah, diantaranya: “matuwun”, “mapgat”, “ngrorasin”, itu menengah, lagi yang bernama utama, “nyekah”, “mamungkah”, dan memuja leluhur itu namanya, utama, “mitra yadnyanna” namanya, lagi,

2a. ne uttama, ngotonin, nga, ngutang bok, ika mamligyana, nga, malih yan matemwang lare, matulusang, samalih yan mabuncing, katemu pada ring umahnya, mapawarangan, nga, malih yan sang menak, samangkana mawiga, nga, malih panguttara, mdatengan, manyenukin, mangenteg ika dewa yadnya, nga, uttama tmen, malih yan macaru, mwang salwiring ge/-

yang utama, “ngotonin” namanya, membuang rambut, itu “mamligyana” namanya, lagi jika mempertemukan anak, “matulusang”, dan lagi jika mempertemukan laki dan perempuan di rumahnya, “mapawarangan” namanya, lagi jika orang menak demikian, “mawiga” namanya, dan yang utama “mdatengan”, “manyenukin”, “mangenteg” itu dewa yadnya namanya, sangat utama, lagi jika macaru dan berbagai

2b. -/nahnya macaru, yan macaru karayonin, dening sang pandita ika ngaran ajnana kala, nga, uttama ika. Malih yan macaru anyatur, yapwan mapanca musi, mwah maduluran tatakuhgu, mwang surak mawanta-wanti, ika ajnana tabuh, gentuh, nga, uttama ika, nga, kawruakna, dening sang mayun putusing wariga, ayywa lali, ring rasaning aji ring wariga, nga, apan samancanna, ring anak ta juga den tuhutta akna, nga, malih ne wnang tuhukan saraja karyyane, ala mwang ayu, ika pamujan bhatara/-

tempat pelaksanaan “caru”, jika “macaru” diberkati oleh Sang Pandita, itu namanya Ajnana Kala, utama itu. Lagi jika “macaru anyatur”, walaupun “mapanca musi”, dilengkapi “tatakuhgu”, dan “surak mawanta-wanti”, itu “ajnana tabuh”, “gentuh” namanya, utama itu namanya, perlu diketahui oleh orang yang ingin mengetahui ilmu “wariga”, jangan lupa pada rasa dari pengetahuan yang ada dalam “wariga”, karena bisa memberi bencana, pada anakmu juga arahkan untuk mengikuti, lagi yang boleh diperhatikan dalam berbagai upacara, baik dan buruk, itu sebagai pemujaan kepada para dewata

3a. -/ne, tumurun ring saptawara, mwah pancawara, mapatapakan uku kabeh, mwah ring sukla paksa krasna paksa ika ulatinan, mauttama tmen, nga, wnang patamayang ayu ika, nga, eling akna, yan ring dina. Iki maka ala ayun dewasane, mwah ala kalawan ayu, apan patuh maguru, tunggaling. Yan mangalih dewasa melah, ne sdeng ambatin, makaryya salwiring karyya, di subacaraning itung, ento anggon bhatara, nghing ira/-

yang turun pada saptawara, dan pancawara, berlandaskan “uku” semuanya, dan pada saat bulan terang dan bulan mati itu diperhatikan, sangat utama namanya, boleh diutamakan kebaikan itu namanya, ingatlah jika pada hari. Ini sebagai buruk baiknya hari, dan baik dengan buruk, karena sama-sama berguru, menjadi satu kesatuan. Jika mencari hari baik, yang perlu dihindari, membuat berbagai acara, pada saat hari upacara dihitung, itu gunakan sebagai dewata, tapi

3b. -/sin, saptawarane pdasang, ento atasang, di tanggale bwen pdasin, tunggal tanggal ring panglong, ento kocapan rahayu, mamuji bhatara mwang bhatari, mwang pitara ento kocapan melah, ra, tang, pang, pada, ping, 4, 8, 11, 13, subacarane punaku, Bhatara Jayengrat mayoga, kocapneki, rakadalehento harannya panglantaranna kabuyuttan, hmas pirak ento temoning, manyungsung yang ring kayangan nawur punagi ayu, yadyapin mahayu anugraha malih bci/-

sesuaikan, saptawara diperhatikan, itu yang penting, pada tanggal lagi perhatikan, satu kesatuan tanggal pada “panglong”, itu disebutkan baik, memuja dewa dan dewi, dan leluhur, itu disebut baik, Minggu, tanggal, panglong, ke 4, 8, 11, 13, tepat pada hari itu, Bhatara Jayengrat beryoga, disebutkan, rakadalento namanya, sebagai jalan menuju leluhur, emas dan perak (perhiasan) itu akan ditemukan, memuja dewata pada tempat suci dan membayar hutang baik, walaupun mengharapkan anugerah kebaikan lagi baik

4a. -/k, mras padaringan ayu, marakang pamatuh mlah, ngawe tamba ento ambahin, ngabyasa ring aji tawat, mwang masiwa ring sang kuru, jawat mangastine wana, pada ayu, astiwangi araning dewasa. Ca, tang, pang, pada ping, 10, 6, 3, 13, ayu, suba ayu cara puniku, pamujan Bhatara Gangga, kasub becik, ditu panglarangan mala, mwah marakkang pamatuh ayu, ngawe tamba ento ambatin, ngabyasa ring sang aji kawot masi/-

“mras padaringan” baik, membuat patuh baik, membuat obat jalankan, berbuat baik pada “aji tawat”, dan berlajar pada guru, atau memuja hutan, semua baik, “Astiwangi” namanya “dewasa”. Soma tanggal-panglong ke-10, ke-6, ke-3, ke-13, baik, “suba ayu” acara itu, pemujaan Bhatara Gangga, terkenal baik, di sana larangan kekotoran, menebar “pamatuh” baik, membuat obat itu laksanakan, berbuat baik pada “aji kawot”

4b. -/wa ring guru kawot, jawat mangasti dewana, pada ayu, astiwangi araning dewasa. A, tang, pang, pada ping, 1, ping, 4, ping, 7, ping, 11, Sali ayu, subacara puniku, pamujanya kawitin, mwang yang kawi, ring dewa pirata, ayu, amuja pamali buta, amuja ring hyang agni, panglirunanang wisya, subacara puniku, amuja caru ayu, mangajutang leteh suhe ayu, anghing ada alanya, mawawangunan dangaplahin, jawaning ento malih melah panutupanu/-

berlajar pada guru kurang baik, kecuali memuja dewata baik, Astiwangi namanya dewasa. Hari selasa tanggal, pangelong, ke-1, ke-4, ke-7, ke-11, sangat baik, hari itu baik untuk memuja leluhur, Hayng Kawi, kepada Dewa Pirata, baik, memuja pamali buta, memuja pada Hyang Agni, pnglirunanang racun, hari tersebut, melaksanakan caru baik, menghanyutkan kekotoran juga baik, tapi ada buruknya, membuat berbagai jenis bangunan, selain itu sangat baik, sebagai akhir dari ucapan di sana,

5a. -/jar ditu, uttamaning masewaka, eka smadi, kadang alih, araning dewasa. Bu, tang, pang, pada, ping, 2, ping, 3, ping, 10, ping, 13, subacara puniku, maharan kretanagara, masasuratan ento ambahin, kocak dhang masastraneka, mamligya napare kawot, mutulusang ayu, papujaning hyang dewa, ayu mredi, amuja pita uttama. Wre, tang, pang, ping, pada, ping, 4, ping, 10, ping, 13, ping, 14, tuwu kawot, kasumaguru aranneku, ika de/-

sangat utama untuk meminang, Eka Smadi, Kadang Alih, namanya dewasa, Rabu, tanggal, pangelong, ke-2, ke-3, ke-10, ke-13, hari baik, bernama Kretanagara, menulis itu dijalani, disebutkan dhang bersastra itu, mamligya napare buruk, matulusang baik, pemujaan kepada hyang dewa, baik sekali, memuja pita utama, Kamis, tanggal, panglong, ke-4, ke-10, ke-13, ke-14, sangat buruk, kasuma guru namanya itu, itu

5b. -/wa mentas, tuwu ayu, sakaryyane uttama, panglawungan lara petaka, pamujaning sarwaa sandi, pangrangsuk kutama tmen, salwiring ratus ayu, manglihunasya ayu, jawat mangabyasa ring sastra, jawatta yuganang sarira, ento ayu muka, wredi mapras salwiring wawangunan, ayu pateh puniku, masiwa ring sang guru wang. Su, tang, pang, pada, ping, 1, ping, 10, ping, 13, ping, 15, ayu nulus, subacara puniku, rajaniti, pamujan sang sri sdana, nga, wara wali sa/-

dewa melintas, sangat baik, berbagai acara utama, menghilangkan penderitaan dan pataka, pemujaan berbagai rahasia, merasukkan sesuatu sangat utama, berbagai racik baik, “manglihunasya” baik, mempelajari sastra, melatih fisik dengan yoga, itu sangat utama, kemakmuran “mapras” berbagai bangunan, baik sama itu, memohon tuntunan kepada guru. Sukra tanggal-panglong ke-1, ke-10, ke-13, ke-15, baik tanpa halangan, hari baik itu, pedoman hukum, pemujaan Sang Hyang Sri Sdana namanya, Wala Wali
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Baca Juga