Ala Ayuning Dewasa Menurut Lontar Wariga Dewa


6a. -/kti karya, araning dewasa puniku, panglirungan ring sya hayu, mwang masiwa ring sang guru, malih ngabyasa ring sastra, ayu jawat mayu hana srira, jawat mayu hanagrana, mwang ngusaprajaniti, jawat masiwa ring sang wadon, subacarane puniku, manyungsung hyang di kayangan tuhu ayu, amuji dewa pitara, matulusang pada ayu, sagawe wnang ambahin, yadin mras salwiring pras, mwah mangwangun kabeh ayu, jawat mangawitin madagang, sami ayu, tanggalnya sdanayoga.

Sakti namanya “dewasa” itu, “panglirunang” pada “sya” baik, dan memohon tuntunan pada guru, mempelajari sastra, baik walau melakukan kebaikan pada diri, atau berbuat baik “hanagrana”, dan “ngusaprajaniti”, atau memohon tuntunan kepada seorang perempuan, hari baik itu, memuja Hyang di tempat suci sangat baik, memuja leluhur, “matulusang” juga baik, berbagai pekerjaan boleh dilakukan, atau “mras” berbagai “pras”, dan membangun banyak juga baik, atau memulai berdagang, semua baik, tanggalnya “Sdanayoga”.

6b. Sa, tang, pang, pada, ping, 1, ping, 5, ping, 11, ping, 13, subacarane punika, pageh ika, adannya, tuhu ayu, amarganin saraja karyya, mamuja Bhatara Uma, welawasong wredi, keto araning dewasa, padudusnya ambah masih melah, jawat babyasa ring siwa, mwah ring tasik, yadyaning yeh, ayu, jawat matulis-tulisan, mwang manganyut sri sandi, panglantarana mas pirak, mwah amuji dewa kabuyutan ento ayu, manyungsung hyang ring kayangan, mwah a/-

Saniscara panglong ke-1, ke-5, ke-11, ke-13, hari baik itu, kukuh itu namanya, sangat baik digunakan untuk berbagai acara, memuja Bhatara Uma, “Welawasong Wredi”, begitu namanya “dewasa”, “padudusan” jalani juga baik, atau bertapa pada siwa, atau di laut, atau pun pada air, baik, atau pun tulis-menulis, dan menghanyutkan “sri sandi” dilakukan dengan emas perak, dan memuja dewa leluhur itu baik, memuja dewata di tempat suci, dan

7a. -/muji dewa pitara uttama, nawur utang kaprasida, nunjel ring nglasak pada bcik, yyadyan manunjel citakkan, pada ayu, jawat ta muja caru, amuji pamali ayu, kawitin karang to uttama, yadyan mras salwiring pras, wawangunan sada ayu, suban madan kecapneto, apang mapunduh ne ayu, mreta masane ruruhi, anggen ngangkepin, saptawarane anut purnnama, ra, nmu purnnama, mreta sabwana aranya, ento kocap ne ayu, sakaryyane tuwut. Ca, nmu purnnama,

memuja leluhur yang telah menjadi dewata sangat utama, membayar hutang sangat bisa, membakar pada “nglasak” juga baik, atau membakar bata merah, sama baik, atau pun melaksanakan caru, memuja “pamali” baik, memulai membuat pekarangan itu sangat utama, ataupun “meras” berbagai berbagai “pras”, membangun sangat baik, sudah bernama itu, agar berkumpul yang baik, “mreta masa” dicari, digunakan melengkapi, “saptawara” menurut purnama, Radite (minggu) bertemu purnama, “mreta sabwana” namanya, itu katanya baik, berbagai kegiatan laksanakan. Soma (Senin) bertemu purnama,

7b. mreta dadi, nga, sakaryya ne ayu. A, nmu purnnama mreta akasa arane. Bu, nmu purnnama, mreta wangi aranne. Wre, nmu purnnama, to kawot, mretane wataranne. Su, nmu purnnama, mreta masa arane. Sa, nmu purnnama, mreta mapageran arane, ento kocapan malah, ento ambahin, mapageh nembok matarang. Malih ruruhang ane mlah, mreta dewane alih, matapakan saptawara, manmu tanggal lawan panglong

“mreta dadi” namanya, berbagai pekerjaan sangat baik. Anggara (Selasa) bertemu dengan purnama, “mreta akasa” namanya. Buda (Rabu) bertemu purnama, “mreta wangi” namanya. “Wrespati” (Kamis) bertemu purnama, itu kurang baik, “mreta”-nya “wataran”. “Sukra” (Jumat) bertemu purnama, “mreta masa” namanya. “Saniscara” (Sabtu) bertemu purnama, “mreta mapageran” namanya, itu katanya baik, itu dijalani, membuat pagar, tembok, pondasi. Lagi carikan yang baik, “mreta dewa” dicari, berlandaskan “saptawara” bertemu tanggal dan “panglong”

8a. to ambahin saraja karyyane ayu. Ra, tang, ping, 6, ping, 8, mretha dewa arane, ika wnang tuwut, sarajakaryya ne ayu, mangayuh bhakti kasem polih, dening dewanya. Ca, tang, ping, 2, ping, 3, ayu, mretha dewataranya, margganin makaryya ayu, angkepang subacarane, ento ne bcik, sakaryyane mautama. A, tang, ping, 7, ping, 6. Bu, tang, ping, 2, ping, 3, tuwu ayu, mretha dewa aranya, saraja karyyane wnang amba/-

itu dijalani, berbagai kegiatan baik. “Radite” (Minggu), tanggal ke-6, ke-8, “mrete dewa” namanya, itu berbagai hal bisa dilakukan, berbagai kegiatan baik, membuat persembahan akan meperoleh hasil dari dewatanya. “Soma” (Senin) tanggal ke-2, ke-3, baik, “mreta dewatara”, jalani untuk melakukan kegiatan baik, satukan perhitungan hari itu yang baik, berbagai pekerjaan jadi sangat utama. “Anggara” (Selasa) tanggal ke-7, ke-6. “Buda” (Rabu) tanggal ke-2, ke-3, sangat baik, “mretha dewa” namanya, berbagai pekerjaan baik dilaksanakan

8b. -/hin. Wre, tang, ping, 4, mreta dewa arane iki ara ayu, saraja karyyane. Su, tang, 1, ping, 5, mretha dewa ngaranya, lamun ngalih dewasane punika. Sa, tang, ping, 5, 4, mretha dewa arannya, sakaryyane wnang tuhut, malih mretha dewane anggon ngangkepin. Iki ngaran mretha yoga, sangakaryyane ayu, saptawarane itung, mwang tanggal panglong, sagawe ambahin. Ra, tang, ping, 9, ping, 8, mretha yoga arane, ento ane kawot, iki

 “Wrespati” (Kamis) tanggal ke-4, “mreta dewa” namanya ini sangat baik, berbagai acara. “Sukra” (Jumat) tanggal ke-5, 4, mreta dewa namanya, berbagai acara boleh dilaksanakan, lagi “mretha dewa” dijadikan untuk melengkapi. Ini namanya “mretha yoga”, berbagai acara sangat baik, “saptawara” dihitung dan tanggal-panglong, berbagai perkerjaan dijalani. Radite tanggal ke-9, ke-8, “mretha yoga” namanya, itu yang kurang baik,

9a. uttama tmen. Sa, tang, ping, 4, ping, 3, mretha yoga arane. A, tang, ping, 7, ping, 11, ika ayu, saraja karyyane ayu. Bu, tang, ping, 2, ping, 5, ika mretha yoga. Wre, ping, 4, ping, 15, dewa mentas arane, yan margginin, saraja karyyanen musadya. Su, tang, ping, 1, ping, 15, nrus melah nyane ika, nanghing pdasin punika, srine ditu pdasang, yanya sri ika ala. Sa, tang, ping, 5, ping, 13, ayu, mretha yoga arane, punika malih ruruhang ne

Ini sangat utama. “Saniscara” tanggal ke-4, ke-3, “mrethayoga” namanya. “Anggara tanggal ke-7, ke-11, itu baik, berbagai acara baik. “Buda” tanggal ke-2, ke-5, itu “mrethayoga”. “Wrespati” ke-4, ke-15 “dewa mentas” namanya, jika dijalani, berbagai acara menemukan keberhasilan. “Sukra” tanggal ke-1, ke-15, menjadi baik itu, tapi perhatikan itu, “Sri” di sana diperhatikan, jika di sana “Sri” itu sangat buruk. “Saniscara” tanggal ke-5, ke-13, baik, “mrethayoga” namanya, itu lagi dicarikan yang

9b. ayu, anggen ngangkepin, sdana yogane angkepang. Ika rahayu, saptawarane iwasin, manmu tanggal lawan panglong, sakaryyane manemu ayu, kasem polih dening dewa-dewa pada asih, mitra manusane olas, mwah makuh padagangan, ngawitin madagang, ayu, mwah ngawe sangkepan, enggal pipise matambun, jawat makaryya ika ayu, anghing pdasin, saptawarane pdasang, ditu ingetang skenang, da ngwah esapin. Bu, tang, 2, ra, tang, 8, su, tang, 1, Ang, tang,

baik, digunakan melengkapi, “sdanayoga” dipertemukan. Itu menemukan kebaikan, “saptawara” lihat, bertemu tanggal dan panglong, berbagai acara menemukan kebaikan, langsung menerima dari dewa-dewa yang mengasihi, sahabat manusia membantu, “makuh” tempat berdagang, memulai berdagang, baik, dan mengadakan rapat, membuat uang cepat terkumpul, ataupun bekerja itu baik, tapi perhatikan saptawara, di sana ingat, dan perhatikan jangan melebihi dan melupakan. “Buda” tanggal ke-2, “Radite” tanggal ke-8, “Sukra” tanggal ke-1, “Anggara” tanggal

10a. 7, wre, tang, 4, sa, tang, 5. Bha, ika dewasa ayu, sakaryyane wnang tuwut. Jani bwin angkepin, dini alih, angkepang, ala ayunya, ambah laws, di tanggal panglonge wilang, ditu pdasin apang pasti. Tang, 1, sida karyya, tang, 2, suka ayu, tang, 3, sipaksa mule iki, tan sida karyya, tang, 4, sida karyya, tang, 5, ten to ayu, istri wilasa, nga, tang, 6, ala tan manggih sdana, sunya kocap punika. Tang, 7, saparane ayu, anmu su/-

ke-7, “Wrespati” tanggal ke-4, tanggal ke-5, “Bha”, itu perhitungan hari baik, berbagai acara boleh dijalankan. Sekarang lagi dilengkapi, di sini dicari, lengkapi, baik-buruknya, dijalankan, pada tanggal-panglong hitung, di sana diperhatikan supaya pasti. Tanggal ke-1, berbagai pekerjaan berhasil”, tanggal ke-2, sangat baik, tanggal ke-3 “sipaksa” memang ini, tidak menemukan keberhasilan, tanggal ke-4 menemukan keberhasilan, tanggal ke-5 tidak baik itu, “istri wilasa” namanya, tanggal ke-6, buruk tidak menemukan rejeki, kosong katanya itu. Tanggal ke-7, berbagai hal baik, menemukan kebaikan

10b. -/ka, tur amanggih sdana, tang, 8, ala, bwat amanggih tukar, tang, ping, 9, bwat amanggih tukar wikara, tang, ping, 10, ayu, nmu suka sadu darpa, tang, ping, 11, amanggih suka, tur ya amanggih sdana, tang, ping, 12, ayu, molih sipi naksa, tang, ping, 13, suka ayu, sing paraning nmu sadya, tang, ping, 14, ala saparane amanggih baya, tang, ping, 15, ayu, kadang mitra padasih. Malih kocap pada mungguh, ala ayune marangkat, ento bwin pdasin, tanggal lawan panglong tu/-

memperoleh rejeki, tanggal ke-8, buruk, membuat pertengkaran, tanggal ke-9 membuat pertengkaran terus-menerus, tanggal ke-10, baik, menemukan kesenangan, kebijaksanaan, tanggal ke-11 menemukan kebaikan, dan juga ia memperoleh rejeki, tanggal ke-12 baik, memperoleh derajat yang tinggi, tanggal ke-13 senang bahagia, selalu menemukan keberhasilan, tanggal ke-14 buruk yang berakibat menemukan bahaya, tanggal ke-15, baik, keluarga dan teman sangat mengasihi. Lagi dikatakan baik buruk, itu lagi perhatikan, tanggal dan panglong
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Baca Juga