Lontar Sunari Bungkah


1b. Ong awighnamastu nama siddhi. Sunari bungkah. Iki aksarane kagaduh antuk sira pandhe, mijil sira sakeng majapahit, sukeng paasung mpu brahma wisesa, sakeng bhatara brahma, pū, 0, pawintěnaning tastra, suka, surang, pnuhaning tdung kalawan taleng. Mangkana kawruhakna, eka brahma, wisnu iswara, ingaran, sunari bungkah, ika, nga, wit, bwanane kabeh, wulu, Madhya suka, tiga kabdanya, wigālanā, tigamurti, kumara gananya marasiddhi, hanā sira mtu ring gaganā hning, duk mětu anā kadi gadgad, gěng ira, měntik sira apah, arupa sira pangutik pangrupak, hanā swenya, 3, puluh, hanā gěng ira kadi hngit, kbah sira arěp anadah, anyěněng sira kadgā, ngaran sira i tan-

Ya Tuhan, semoga tiada rintangan. Sunari bungkah. Inilah aksara yang dijunjung oleh sang Pande, lahir dari Majapahit, dengan kebahagiaan Mpu Brahma Wisesa dalam pemujaan, kepada Bhatara Brahma, pu, 0, penyucian ajaran sastra, dengan senang hati, surang, penuh dengan tedong dan taleng. Demikianlah hendaknya dipahami, eka brahma, wisnu, iswara, namanya, sunari bungkah itu, disebut, sebagai asal dari semua dunia, ulu, madya suka, tiga perbedaannya, wigalana, tiga murti, kumara gana yang bertuah, adalah beliau yang muncul dari angkasa yang hening, pada saat ada yang muncul seperti hama, ia besar, ia tumbuh menjadi air, berubah menjadi pisau pangrupak, adalah lamanya 3 puluh, adalah besarnya seperti langit, ia rebah hendak ingin memakan, ia berwujud sebuah keris, dinamakan I Tanda

2b. dā langlang, malih sira ambuwatang, něm puluh, hanā ěng ira makadi ngit, añjěněng sira i prana, malih sira ambuwatang roras puluh, hanā gěng ira kadi jawā, kweh mtu, malih ambwatang sira lih māla spuluh, hana gěng ira kadi jail, hanā pwa gunung bali, hanā bala, hanā carakā, malih ambwatang sira plukutus pulah, hanā gěng ira salumbangan, malih sira ambwatang salikur puluh, hanā gěng ira kadi rurub kajang. Alalanā, anlu ptak, hanā rakwa gumi tanah lan langit, matunggalan marekā, mijil, bhatara brahmā saking bumi akasā. Dadya murub tan sipi ingkang gni kukus sira bhatara brahmā, kumrěbanā ikang bumi, lawan langit, hyang bubu lawan awun-

Langlang, kemudian bergerak lagi, enam puluh, keadaannya seperti langit, ia diam di lega prana, kemudian lagi ia bergerak dua belas, adalah besarnya seluas Jawa, banyak muncul, lalu bergerak lagi lima belas, adalah besarnya seperti jail, adapun gunung Bali, ada pasukan, ada pengabdi, kemudian bergerak lagi sampai delapan belas, ada besarnya salumbangan, kemudian bergerak lagi dua puluh satu, ada besarnya seperti kain kajang penutup mayat. Alalana, anelu petak, adalah konon bumi, tanah, dan langit, semuanya asalnya satu, kemudian muncul dewa Brahma dari bumi dan angkasa, dengan api yang berkobar menyala, hendak membakar bumi dan langit, Hyang Bubu dan Awun-awun

3a. awun, lumaris awor lawan ikang agni. Kukus ikā, matmahan, megā, megā, matmahan toya. Ngaran ika tirta kamandhalu, raris mětu riris, matmahan saběh. Hana ta brahmā lawan wisnu, hana sira sasih, kasaběh babět tan sipi. Kukus ambu lawan awu, sami karěrěban dening andus ikā. Meghā, ghni, awu, awor lawan ikang aghni, raris angranāsika idā hyang aghni, ma, Ang Ung Mang, titah tuhur tah nuli idā ngěndah mandalā, murub ngetan, bulon, murub ring daksina utara, těkā kukus ika maring gunung, pulo sajawā-jawā, nga, sira tatit, sami kang pulo padā sinawutan, dening tirta bhatara bhawanā, tirta kamandhalu. Mawarah sira bhatara ghni, warah

Segera api itu terbang melambung. Asapnya itu, menjelma menjadi mendung, mendung tersebut menjelma menjadi air. Yang namanya trita kamandalu, kemudian muncul gerimis, yang menjadi hujan. Adalah Brahma dan Wisnu, beliau ada di bulan, diterpa hujan lebat. Asap awan dan abu, semua itu diselimuti oleh asap. Mendung, api, abu, bercampur dengan api, kemudian Sang Hyang Agni mengeluarkan kesaktiannya, dengan mantra, Ang Ung Mang, dengan perintahnya sekejap beliau menjelajahi seluruh lapisan dunia, menyala merambat ke barat, ke timur, berkobar di selatan ke utara, sampailah asapnya di gunung, di seluruh pulau Jawa, yaitu, kilat, semua pulau menyambut datangnya tirta Bhatara Bhawana, yaitu tirta kamandalu. Bersabdalah Bhatara Agni, “ku perintahkan

3b. aku kilat, syapa wani ring awak sariranku, wah sirěp, pandung wurung, angaděg aku i barugudud. Mangke huwus mangkana, hanā sira mtu, sintang teja tranggana, iki ingaranan, tulis langit, suk sira kari hngit, pangreka nira bhatara brahmā, hanā mtu surya lawan wulan, hanā windu, iki kalinganya, sira bhatara brahmā angawe bumi, kalawan langit, dening windu suwung. Hanā pangruwak hanā měnděk, hanā ikang pajněngan, nga, kadgahana kidang marupa, hanā mañjangan palinggā, ingaranan ěmas. Hanā pangrekaning bandera wisnu, sor lawan luhur, padā ya mareka, mangke mayoggā sira bhatara brahmā angadakakěn sira, nga, sirā mpu brahma wisesa. Matunggalan sira lawan mpu ga-

 kilat, siapakah yang berani terhadap diriku, maka akan tidur, sia-sia dan terculik, berdirilah aku di Barugudud. Kini setelah itu, ada yang muncul, gugusan bintang dan asteroid, ini disebut, hukum semesta, beliau masuk saat masih lunak, penciptaan Bhatara Brahma, muncul kemudian matahari dan bulan, ada bumi, inilah sabda, Bhatara Brahma saat menciptakan dunia dan langit berawal dari kekosongan dunia. Ada yang membuka ada yang masuk, adalah sebuah perwujudan, yaitu keris yang berbentuk kijang, adalah kendaraan kijang, disebut berwarna emas. Adalah penciptaan panji Wisnu, atas dan bawah, semuanya, kini beryogalah Bhatara Brahma, beliau menjelmakan seseorang, yang namanya, Mpu Brahma Wisesa. Beliau bersatu dengan Mpu

4a. luh. Turune sira bhatara brahmā matmahan, mpu brahmā wisesa, lanang pwa sira. Mpu galuh wadon. Kukus ira bhatara brahmā, matmahan sira mpu sugun, añějěh kukus ira bhatara brahmā matmahan sampěh, saběh ira, matmahan sira gandring. Tuwi mangkāna kweh pwa ikang běha, mwang běhane sira bhatara brahmā, matmahan sira raja dewata. Nga, Ongkara ika catur, ambu nira bhatara brahmā, mijil dadi wong sudra, ika krananya, makweh hanā wong lanang wadon, sapulo-pulo. Wtune wong kayekā. Ingarananta pañca manusa. Sahanane sirang mpu brahmā wisesa, sira tā anggawe pratiiti padā. Hanā lělěnone sira mpu brahmā wisesā. Iděpāku sang hyang ta yā urip

Galuh. Bhatara Brahma turun menjelma, menjadi Mpu Brahma Wisesa, sebagai seorang laki-laki. Mpu Galuh sebagai seorang perempuan. Asap beliau Bhatara Brahma, menjelma menjadi Mpu Sugun, embun dari asap Bhatara Brahma menjadi Sampeh, hujanNya menjadi Gandring. Sungguh demikian banyaknya ciptaan, dan ciptaan beliau Bhatara Brahma, yang menjadi Raja Dewata. Yaitu, Ong kara itu ada empat, awan beliau Bhatara Brahma, muncul menjadi orang sudra, itu sebabnya, banyak ada orang laki-laki dan perempuan di setiap pulau. Banyaknya penjelmaan manusia itu, dibedakan menjadi panca manusia. Diantaranya adalah Mpu Brahma Wisesa, beliau yang membuat peraturan di dunia. Adapun bicara Mpu Brahma Wisesa. “Anggapku Hyang Taya Urip

4b. wsi, wsi ěnyug dadi banyu, banyu matmahan, tirta. Hanā ikang toya. Iděpāku sang hyang tayā urip, wsi, wsi ěnyug dadi pusuh, iděpku sang hyang urip, wsi, wsi ěnyug dadi timah. Kadi iki tatabwane sira, hyang mpu brahmā wisesa kawi, Ang Ung Mang. Ang, nga, ghni. Ung, toya, Mang, eling, nga. Hanā pwa mpu krěta, mpu cnā, sang dwija, sang krawa putra, kiwa lawan těngěn, nga. Sira sang mpu brahmā wisesa, atakansi wsi wrěsani. Sira purwawati. Sirā ning rabhawā brahmā, agunung maspait, nga, gunung jambu dwipa, gunun mahāmeru, palinggih ira sang hyang pasupati, meru tumpang sawlas. Majapahit, palinggihan nira bhatara brahmā. Meru agdong wsi kainěngan, dening wsi, kinañjingan, wsi. Maspahit, palinggih idā bhatara wisnu, agdong

Besi, besi dicairkan menjadi air, air menjelma menjadi tirta. Maka terciptalah air. Anggapku Sang Hyang Taya Urip, besi, besi dicairkan menjadi jantung, keinginanku wahai Sang Hyang Urip, besi, besi dicairkan menjadi timah. Seperti itulah ucapan Hyang Mpu Brahma Wisesa Kawi, Ang Ung Mang. Ang, adalah, api. Ung, air, Mang, sadar, disebutkan. Adalah Mpu Kreta, Mpu Cena, Sang Dwija, Sang Krawa Putra, sebagai kiri dan kanan. Sang Mpu Brahma Wisesa, menjadi wesi wresani. Purwati pada rabhawan brahma, menjadi gunung maspahit, yaitu gunung Jambu Dwipa, gunung Mahameru, stana Sang Hyang Pasupati, yaitu meru tingkat sebelas. Majapahit, sebagai stana Bhatara Brahma, yaitu meru gedong besi, dikelilingi oleh besi, dan setapak besi. Maspahit, sebagai stana Bhatara Wisnu, gedong
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Blog Terkait