Lontar Sunari Bungkah


5a. watu, padmasana. Puput prětingkahing lingganing bhatara. Malih mtu hanā toyā sira mpu galuh, mawaras ikang gunung sami angaran, bhatara wisnu, kasusun, dening bhatara brahmā. Dadya mtu hanā toyā saking prětiwi, akasā, sami sajawā-jawā mauripa. Denira wisnu, sami padā tkěs ikang gunung, smā. Mtu kunang ikang lumut, ring prětiwi akasa, denira mijil, toya saking bhatara, ingaran, sang dwaja, purusyaning dwijā wtu dadi ulam. Hanā pwa minā kabeh. Ingaranan ulam alit-alit, padā ya mabinā-binayan kang ulam ika. Agung alit, sakatah kwehnya, tiksnāning ulam. Purwaning toyā, banyu agung, nga, sgara, kweh punang mina, agěng malit, padā sata warna, padā pakerti nira bha-

Batu, padmasana. Usai pergerakan stana dewata. Kemudian muncullah air dari Sri Mpu Galuh, sehingga menyebabkan gunung-gunung terselamatkan, Bhatara Wisnu, yang dibentuk oleh Bhatara Brahma. Sehingga muncul adanya air dari tanah pertiwi, angkasa, semua daerah menjadi hidup. oleh Wisnu, semua gunung menjadi tegak berdiri. Muncul adapun lumut, di tanah dan angkasa, muncul oleh beliau, air dari dewa, yang namanya, Sang Dwaja, keberanian seorang pendeta yang muncul menjadi ikan. Adalah semua ikan. Yang disebut ikan kecil-kecil, ikan yang sangat beraneka ragam. Besar dan kecil, dari semua ikan banyak yang menyengat. Asal mula air, air besar, yaitu, samudera, banyak ada ikan, besar dan kecil, berwarna warni, semua berkat anugerah Bhatara

5b. tara karo. Prasama nikang sagara lawan gung, ikang gunung mtu toya anakan, saking jurang-jurangnya, mtu pwa ikang dukut, maring pratiwi akasā, padā ya maurip měntik panyliknyik, mtu dukut ika, hanā pwa mtu kang trěna. Trěna, nga, taru latā, padā maring gunung marata. Sami taru ikā padhā maěmbung, sami rob, rwa nikang taru latā. Kweh kang taru, sami abina-binayan, taru ika. Hanā mtu ikang ulad-dalid, ring taru, mtu ikang kumandang-kumanding, kumdap-kumdip, kumatap- kumitip. Mtu pwa ika sang hyang tayā, sang hyang titi, sang hyang kuyangyang, mwah kudā banteng rāja, wok sidā malung, singgā asu gaplong, sor smut sadulur, tkeng ngosngos, kalā enggongan, warahaning gagak ptak, mwang paksi

Karo. Semua lautan dan pegunungan, pada gunung muncullah sumber-sumber mata air, dari jurang-jurang, muncul juga rumput, di tanah pertiwi dan langit, semuanya tumbuh subur, muncul juga trena. Trena adalah tumbuhan menjalar, tumbuh melata di setiap gunung. Semua pohon tumbuh lebat, daun pohon dan tumbuhan merambat semuanya rimbun. Banyak pepohonan, beraneka ragam jenis pohon tersebut. Adapun muncul goncangan pada pohon, kemudian muncul kumandang-kumanding, makhluk berkelap-kelip, serangga. Muncullah Sang Hyang Taya, Sang Hyang Titi, Sang Hyang Kuyangyang, dan Kuda Banteng Raja, Wok Sida Malung, Singa Asu Gaplong, Sor Semut Sadulur, sampai dengan Ngosngos, Kala Enggongan, suara Gagak Petak, dan burung

6a. magěng, nga, ngaraning garudhā, jalak salawak, kutuk-kutuk manuk, rareyok, calbuk ikang satā añjrit, singgambura, kumla ring teja kukus kuwung-kuwung, jaraking tawun ulad-alid, kpah randu karamean, togtog sil, ngadang-ngadang, anggareng, tatowok, rijasa karang bulu, taru sidantěn, kakyěn, lalěngak, kuwu kodok, didilep, kukuwis, muriji, dulu sigrong, lěmah grong, lemah mungkur, ika sami daginge, sapulo-pulo, sagunung-gunung, salěngak ukir. Ndan sang hyang brahmā angadakakěn pula krěti, sor lawan luwur. Hanā pawayangan sira bhatara mtu ing ingit, mtu ta kang padi jnar ri purwa, mtu ikang padi bang ri daksina, mtu ikang padi

Besar, yang namanya Garuda, Jalak Salawak, rintihan unggas, Rareyok, jeritan burung hantu, Singa Ambura, yang lemah dalam sinar pelangi, pohon jarak tawun yang kokoh, pohon kepah randu yang lebat, togtog sil, ngadang-ngadang, yang berbunyi melengking, pohon seperti tombak, bunga rijasa karang bulu, pohon sidanten, kakyen, lalengak, katak kuwu, didilep, kukuwis, muriji, dulu sigrong, lemah grong, lemah mungkur, itulah semuanya isinya, di setiap pulau dan di setiap gunung. Kemudian Sang Hyang Brahma menciptakan pula kerti, di bawah dan di atas. Adalah pewayangan beliau sang dewa muncul dari ingit, muncullah padi putih di arah timur, muncullah padi merah di arah selatan, muncullah padi

6b. kuning ring pasimā, mtu ikang padi irěng ring uttara, iki, nga, dewadi galuh, bhatari-bhatara sri, catur bongo. Mwang sira sang hyang basukih alesyan mangkana, dening dahating wisesanya, makasarining bhatara, makauriping manusa, bhatari durggā. Hanā sira mpu bawula, sang hyang naga basukih, kalinganya makaswargganing manusa. Mwang uriping jadmā. Mangke hanā sabda nira sang mpu bawula, ring bhatari nini, ring bhatari sri gumanti, kadi iki, di galuh iki, yan nora kadi pangupacaranya, kadi ling sang mpu bawula, tan manuting sira, kadi upacara ri ika, knā sapā kitā, wastu kita cěnděk tuwuh, kadi kita wastunya, tan pabrana, tan pandě, karampak dening lyak, kagrak dening pati, karěrěb, ya

Kuning di arah barat, muncul padi hitam di arah utara, inilah yang disebut sebagai Dewa Adi Galuh, Bhatara-Bhatari Sri, Catur Bongo. Dan Sang Hyang Basukih, oleh mahakekuasaannya, sebagai inti sari dari semua dewata, dan yang menghidupi oleh manusia, Bhatari Durga. Adalah Mpu Bahula, Sang Hyang Naga Basukih, disebutkan sebagai sorga bagi semua manusia. Dan kehidupan manusia. Kini adalah sabda Sang Mpu Bahula, kepada Bhatara Nini, dan terutama Bhatara Sri, dan Dewi Adi Galuh, jika tidak sesuai dengan upacaranya, seperti nasehat Mpu Bahula, tidaklah sesuai ia, seperti upacara itu, maka akan terkena kutukan, niscaya akan berumur pendek, miskin harta, kelaparan, diganggu oleh makhluk gaib, dikejar oleh kematian, dimakan

7a. dening gring, ya di wong mautama nora, yadyan wong Madhya, wong sudra, nora ngupacara upakrěti, kna ring upacara upadrawaning bhatara, saki kadewatan. Pangradanā nira bhatara karo angeka warna lingganing bhatara nawa sanghā. Tunggal tā, lwir api pangudus padanya, mlěsat kukus ira tiba mangetan dadi slakā warnanya. Mlěsat kukus ira mangalor dadi wsi krěsnā. Mlěsat kukus ira ring tngah dadi mās amañca warna. Ya tā kareka bayā, kagni baya, wus agěsěng, wus agěsěng ndan kaparisuddhā sakwehing mala. Maring kita padā ayu kahananta manadih wong kadi kitā. Těmbe kitā ring ati, kadi patujoning hulun. Aja kitā tan atutur. Yan kitā dadi wong lanang, aja lali ring kajadmantā, aja ima

Oleh penyakit, menjadi manusia yang hina dina, walaupun ia sebagai orang yang menengah atau orang sudra, tidak dapat dibayar dengan upacara besar, dan upacara tersebut akan dimurkai oleh dewata. Sebagai obyek pokok yang menciptakan warna sebagai stana dewata nawa sangha. Yang satu, bagaikan api dan asap yang sepadan, melambung asapNya sampai di arah timur sehingga berwarna perak, melesat asapnya ke utara menjadi besi hitam. Melesat asapnya ke tengah menjadi emas lima warna. Itulah ke rekabaya, ke agnibaya, setelah membakar maka semua kekotoran akan disucikan. Kepada engkau maka akan selalu menemukan keselamatan sampai pada kehidupan selanjutnya. Sampai engkau pada hati, seperti tujuanKu. Janganlah engkau tanpa bicara. Jika engkau menjadi seorang laki-laki, janganlah engkau lupa dengan kehidupanmu, janganlah acuh

7b. ring kalingan, aja lali atanya ring pangrasaning wang wruh, lamakanya sira sidhi wakya, yadi tā ring tapa bratā, satatā wanguněn, astityakna phalaning dadi jadmā, ala ayu api sira wruha, atanya ring sang hyang aji, mungguh ring kojaring tastra, tastrā ika den etang, duk sira agěng lawan alit, rěsěpaknā rasaning spi, wungsělang taline ring ati. Silakramā den pastyākna, apang sira tatas ring aji, mwang yan sira lobāngkara, mwang dursila, druwen anak wwang upayā, ikā adarma, nga, tan urung kita kalěburing kawah ghni, apan sahanā-anane pakarddhin idā hyang aghni. Yan kitā dadi wong wadon, aja pwa sira lali ring tutur iki. Mangkanā ling ira bhatara kaaro, pan sira ngawatā watěk, dewa-

Terhadap nasehat, janganlah lupa bertanya tentang yang dirasakan oleh orang yang tahu, oleh karena nasehat beliau sangat bertuah, walaupun dalam tapa brata, agar selalu dibangun, hendaknya utamakanlah pahala sebagai seorang manusia, baik dan buruk agar diketahui, bertanya kepada Sang Hyang Aji, yang bersemayam di setiap ajaran sastra, pahamilah sastra itu, pada saat beliau dalam wujud besar ataupun kecil, resapilah rasa kesunyian, di dalam jaringan hati. Pastikanlah dengan sikap silakrama, supaya engkau mengerti dalam pengetahuan, dan jika ia memiliki maksud yang rakus, dan dursila, bertujuan memanfaatkan orang lain, itu adalah adharma, namanya, niscaya engkau akan dilebur di kawah api, oleh karena segala sesuatu itu ciptaan Sang Hyang Aghni. Jika engkau menjadi seorang wanita, janganlah sampai lupa akan nasehat ini. Demikianlah sabda Bhatara Karo, oleh karena beliau yang menjelmakan para dewa

8a. ta, padā srěgěping sañjata. Iki mantra pangidaran sañjataning dewa, nga, astā mahā baya, iděp rasanya, Ong, 3, asta mahhā bayā, purwa desa ya, iswara dewa ya sweta warna ya, bajra sañjata ya, sarwa satru winasā ya nama swaha. Ong, 3, asta mahā baya yā, ghneyan, desa ya, mahesora dewata yā, pawal, warna yā, dupā asta ya, sarwa roggā wimuksah ya namah swahā, Ong, 3, asta mahā baya ya daksina desa ya, brahmā dewata ya, raktā warna yā, danda sañjata ya, sarwa papā wimoksā ya nama swahā. Ong, 3, asta mahā baya yā, deniratya desa ya, hyang rudra dewata ya, jinggā warna yā, mosala sañjata ya, sarwa klesā winasā ya

Yang sama-sama siap dengan senjata. Inilah mantra dari pangideran senjata para dewa, yang disebut asta maha baya, agar dirasakan. Ong (3 kali), asta mahhā bayā, purwa desa ya, iswara dewa ya sweta warna ya, bajra sañjata ya, sarwa satru winasā ya nama swaha. Ong (3 kali), asta mahā baya yā, ghneyan, desa ya, mahesora dewata yā, pawal, warna yā, dupā asta ya, sarwa roggā wimuksah ya namah swahā, Ong (3 kali), asta mahā baya ya daksina desa ya, brahmā dewata ya, raktā warna yā, danda sañjata ya, sarwa papā wimoksā ya nama swahā. Ong (3 kali), asta mahā baya yā, deniratya desa ya, hyang rudra dewata ya, jinggā warna yā, mosala sañjata ya, sarwa klesā winasā ya

8b. nama swahā. Ong, 3, asta mahā baya yā, pascima dewa ya, mahādewa dewata ya pita warna ya, nagapasā sañjata ya, sarwa malā wimurca ya nama swahā, Ong, 3, asta mahā baya yā, wayabya desa ya, hyang sangkara dewata ya, syammā warna yā, angkus, sañjata ya, sarwa bayā winasa ya nama swahā. Ong, 3, asta mahā baya yā, uttara desa ya, hyang wisnu dewata ya, krěsna warna ya, cakra sañjatā ya, sarwa desti moksah ya nama swahā. Ong, 3, asta mahā baya yā, airsanya desa ya, hyang sambu dewata ya, wěru warna ya trisulā sañjata ya, sarwa buta wimoksah ya namah swahā. Ong, 3, asta mahā baya yā, madya desa ya, siwā dewata ya, sweta suddha warna ya, padma sañjata ya

nama swahā. Ong (3 kali), asta mahā baya yā, pascima dewa ya, mahādewa dewata ya pita warna ya, nagapasā sañjata ya, sarwa malā wimurca ya nama swahā, Ong (3 kali), asta mahā baya yā, wayabya desa ya, hyang sangkara dewata ya, syammā warna yā, angkus, sañjata ya, sarwa bayā winasa ya nama swahā. Ong (3 kali), asta mahā baya yā, uttara desa ya, hyang wisnu dewata ya, krěsna warna ya, cakra sañjatā ya, sarwa desti moksah ya nama swahā. Ong (3 kali), asta mahā baya yā, airsanya desa ya, hyang sambu dewata ya, wěru warna ya trisulā sañjata ya, sarwa buta wimoksah ya namah swahā. Ong(3 kali), asta mahā baya yā, madya desa ya, siwā dewata ya, sweta suddha warna ya, padma sañjata ya
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Blog Terkait