Lontar Sunari Bungkah


25a. han, pandening apah. Iti panugrahān ngungkab pustaka, mwang anurat, Ong sang hyang naga mileting irěnging matā. Yan sira ngungkab pustakā irěng. Yan ngungkab pustakā pinge, Ong sang hyang naga ghobar ring aku, anak-anaking mata. Analinin, Ong samukgirik padā patāyo. Yan němbenin, pustakā bhatara bhimā. Lawan nakulā sahadewa. Sang hyang darmmā sdahān, surat, bagawan, citra gotra. Swami nira bhatari sarawati, matan, aksara, bhatarendra.

pandening apah. Ini sebagai permohonan anugrah untuk membuka kitab sastra dan menulis, Ong sang hyang naga mileting irěnging matā. Jika ia membuka kitab ilmu hitam. Jika kitab ilmu putih, Ong sang hyang naga ghobar ring aku, anak-anaking mata. Menyalin, Ong samukgirik padā patāyo. Jika memulai pustaka Bhatara Bima, Nakula, dan Sahadewa. Sang Hyang Dharma Sedahan, surat, Bhagawan Citra Gotra. Suami nira Bhatari Saraswati, matan aksara, Bhatara Indra.

25b. agama priñci. Nyan tutur agama priñcining pamaksān, mwang i pamangku, wnang ingangge ring pura, mwang salwiring ring pura paněmbahān. Spih antuk tutur kusuma dewa mwang dewa tatwa, apan ida sang sadaka, kalugrahāntuk bhatara brahmā, wnang amrayascita jagat, wamasuwatan, sakalwiring kabeh, mwang ngragayang agama tirtane ring bali, mwang pasuk ngawětwang ika sarwa dewa, ika doning salwiring babantěn, patut masirāt dumun antuk tirta pabrěsyan, pakaryan dujangga, brahmana, wiku, pandikta, sane pus ring aji, mpu, apa krana mangkāna, apan lakar babantěn ika, durung pinaruhan, dening suci, mwang campurnya, malih yan katurang baktin malakar ban ngělamit, mamaling nora sida katampi aturane ring bhatara, tur kapastu dening widhi. Mali-

agama priñci. Inilah uraian ajaran agama pamaksan dan kepada pemangku, wajib digunakan di pura, dan di setiap tempat persembahan. Dilakukan berdasarkan ajaran tutur kusuma dewa dan dewa tatwa, oleh karena sang pendeta telah diijinkan oleh Bhatara Brahma, berhak untuk menyucikan dunia, meruwat segala sesuatu, dan menerapkan agama tirta di Bali, dan memasukkan mengeluarkan dewa, itulah tujuan semua sesaji, wajib diperciki dahulu dengan air suci pembersihan, buatan pendeta bhujangga,brahmana, wiku, pandikta, yang telah sempurna dalam pengetahuan kepanditaan, sehingga bahan-bahan banten itu belum suci dan masih bercampur, kemudian jika dipersembahkan karena didapat dari mencuri maka tidak akan diterima oleh dewa, dan dikutuk oleh Tuhan. Kemudian

26a. h yan ngaturang bantěn kasěbělan, cuntaka antuk pjah sadurung tugtug sěngkěrnya cuntaka, nora katampi bantěn punika, mawali sang madwe bantěn katmah antuk, widine. Malih yan nanding bantěnnya magambahan tur sambilang maciplakan arěpin sane tanding nora katampi bantěn ika, apan bantěn ika satmaka campun paridan, yan kaaturang bantěn punika, wentěn sakit kapaica. Malih yan kalaning ngarāja sewala makarya bantěn talěr katmah antuk, widhine. Nyan tingkahing pamaksan pura angamong palinggihe ring pura aywa kirang prayatna, den tětěsakna solah jadmane mabantěn, ka pura, yan hana wong cuntaka lwire polih masuk sajroning panyěngkěr pura kalaning pyodalan ring pura, yadya-

Jika mempersembahkan banten kasebelan atau cuntaka diakibatkan kematian, sebelum menjelang habisnya masa cuntaka, banten itu tidak akan diterima, malah yang mempunyai banten akan dimurkai oleh dewa. Kemudian jika saat menyusun banten menguraikan rambut sambil mengunyah makanan dan berhadapan langsung dengan susunan banten maka banten itu tidak akan diterima, sebab banten itu seperti telah bercampur dengan kotoran, jika banten itu dihaturkan, maka akan mengalami sakit. Kemudian jika membuat banten saat ngaraja sawala maka juga akan dimurkai oleh dewa. Inilah aturan pamaksan pura yang memegang tempat suci janganlah teledor, dan perhatikanlah perilaku orang yang sembahyang di pura itu, jika ada orang yang cuntaka dapat masuk melalui pagar luar saat upacara di pura berlangsung, walaupun

26b. stun prarainan alit, wnang dosa jadmā ikā, kěnen makarya sěsapuh, caru amañca sanak ring natar purane sane katur ring palinggihe sami, tatěbasan, prascita, maduluran bantěn panyapuh palinggihe, krananing mangkana ida bhatara sāmpun matinggal, ring palinggihe, kaparag antuk sběl. Malih ri kalane parěrahinan, yan wentěn, jadmā sampun duhur polih ngěñcěh sajroning panyěngkěr pura, yan mamalung ngěnahang wastra wnang dosa jadma ika, antuk, caru mañcasata ring natare, ring palinggihe talěr ngaturang panyapuhan, prascita. Nyan priñcining pamangku. Yening pamangku durung masakapan dewa, mwang mawintěn puput, kalugrahā ring ida bhatara brahmā, tan wěnang i pamangku ika munggah ring palinggihan, dewa. Yan ya ma-

Itu upacara kecil, maka orang itu berdosa, wajib untuk melakukan penebusan, caru panca sanak di halaman pura yang diperuntukkan kepada semua pelinggih di pura itu, tebasan, prascita, disertai banten panyapuh pelinggih, demikian karena dewa telah pergi dari pelinggih itu, karena didatangi oleh kesebelan. Kemudian pada saat hari suci, jika ada orang dewasa yang sempat kencing di dalam pagar pura, jika ia membuka kainnya maka ia pantas untuk dikenakan dosa, adan ditebus dengan caru panca sata di halaman pura, serta di dalam pura melakukan pembersihan panyapuhan dan prascita. Inilah uraian untuk pemangku. Jika pemangku belum masakapan dewa, dan belum selesai mawinten, maka diampuni oleh Bhatara Brahma, namun tidak berhak pemangku itu naik ke altar stana dewa. Jika ia

27a. wintěn sampung ping slikur, yen durung polih kalugra ring bhatara brahmā, wisnu, iswara tan wěnang apan jadma ika kari sumuka, nga, yaning purugěn maatinggal, dewa ring parahyangan, kadi kcape arěp. Mwah i pamangku sāmpun puput maupakarā, ri kala ngunggahang bantěn, yan durung polih mabrěsih mawastra anyar tan wěnang i pamangku ngunggahang bantěn, ring plinggihe, yan mawastra dkil tan wěnang i pamangku ika ka purā ngunggahang bantěn, tkě i mangku mangkrug, wnang i pamangku purā, kaějuk, olih i pamaksan purā, raris kěambuhin, antuk, toyan kotor ring gnah makoratan, yan angge pamangku ika, i pamaksan mapahayu purā punika. Mwah salwiring karya agěng, mwah i pamaksan, sinalih tunggil, pitwine sampun puput mawintěn

Telah mawinten sebanyak dua puluh satu kali, jika belum diampuni oleh Bhatara Brahma, Wisnu, Iswara, maka orang itu belum berhak karena masih disebut sumuka, jika hendak didekati maka dewa akan pergi dari tempat suci, seperti yang dikatakan di depan. Dan pemangku telah selesai menjalankan sesajen, pada saat menaikkan banten, jika belum sempat membersihkan diri dan memakai kain yang baru tidak berhak sang pemangku menaikkan banten ke palinggih, jika memakai kain yang kotor maka pamangku itu tidak boleh pergi ke pura dan menaikkan banten, jika ia datang dengan kumal, maka pamangku itu harus ditangkap oleh pengurus pura, kemudian diguyur dengan air kotor di tempat buang air besar, jika pamangku itu digunakan oleh pamaksan untuk menyucikan pura itu. Dan setiap upacara besar dan pamaksan salah satunya, sesungguhnya telah selesai mawinten

27b. jadma munggah ring palinggihe, nurunang upakaraning dewa, yan tan saking pituduh i pamangku, srote angungkulin srěnggi, nga, ring pura-pura sami. Mwah salwiring karya agěng, sakramaning tukang bantěn, yan tan sampun mawintěn, mwah panugrahan antuk ida bhatara brahmā, wisnu, maheswara, makarya bantěn, yadyastun ngunggahang bantěn, nora siddha katampi ikang bantěn, apa mawin mangkana, apan ida bhatara brahmā, wisnu, iswara makahayuning rāt, kabeh, apan, siwā tiga mraga upti stiti twi. Malih yan wentěn, jadmā mrěbat ring purā, ring kalaning prěraina tur jadma i mamisuh patikacuh i pěmaksan kabeh, ngtuk jadmā ika makakalih kablěsang tur kadandā jadma makakalih, antuk upakara kadi ne ring arěp, yanning poli-

Orang yang bertugas naik ke palinggih, menurunkan sesajen bagi para dewa, jika tidak dari nasehat pamangku, disebut telinga mendahului tanduk. Dan setiap upacara besar, segala pekerjaan tukang banten, jika belum melakukan pawintenan, walaupun diizinkan oleh Bhatara Brahma, Wisnu, dan Maheswara untuk membuat banten, tetapi jika ia menaikkan banten, maka tidak akan bisa diterima, apa sebab demikian, karena Bhatara Brahma, Wisnu, dan Iswara sebagai penjaga seluruh dunia, oleh karena beliau sebagai siwa tiga sebagai lambang penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan. Kemudian jika ada orang yang bertengkar di pura, pada saat upacara dan orang tersebut mengeluarkan kata-kata kasar kepada pengurus pura, tegur kedua orang itu dan keluarkan dari pura serta keduanya dikenai denda, seperti sesaji yang dijelaskan di depan, jika sempat

28a. h mrěbat tur mayuddha kang siniratan ning natar purāne dening rāh, agěng dandanya, ngaturang caru mañca klud, ngaturang padudusan, ring palinggihe, ring widhi ngatu-ngaturang pěměndak, tur ngaturin sang pandita aji, aturin muputang bantěne sami. Malih yan wentěn jadma katangěhan, maděměnan ring pura, tur ninimanin, mwah makrama manti yan punika cměrnya, satmaka wang pjah ring purā, punika yan sida antuk mapāhayu, wnang anyut pura ika sami ring sgara, jadmā ika wnang danda pati sakātma. Mwah yaning salwiring pura akběn antuk, durmamanggala lwire, yan karusak dening linus, karubuhin dening taru, kailir dening toya agěng, karusak dening gni, wnang macaru mañca klud, ngaturang karya guru piduka, tkeng manyawang palinggih sane ru-

Bertengkar dan berkelahi sampai meneteskan darah serta jatuh di halaman pura, maka dosanya sangat besar, wajib menggelar caru panca kelud, upacara pedudusan pada pelinggih, kepada semua dewa menghaturkan upacara pemendak, dan memohon kepada sang pendeta untuk menyelesaikan semua sesaji. Kemudian jika ada orang dipergoki sedang bermesraan di dalam pura, sampai-sampai berciuman dan bersenggama, maka itu sangat tercemar, disamakan dengan orang yang mati di pura, hal tersebut jika sedia untuk dibersihkan, wajib semua pelinggih tersebut dihanyutkan ke laut, orang tersebut wajib dihukum mati. Dan jika semua pura rusak karena bencana, seperti, rusak oleh angin ribut, dirubuhkan oleh pohon tumbang, dihanyutkan oleh air besar, terbakar oleh api, wajib untuk melakukan pecaruan panca kelud, melakukan upacara guru piduka, dan harus membuat pengganti pura yang rusak

28b. sak, tan dados anggo. Pupulata dumun, yen sampun puput maděg pangěntosnya sane rusak ikā gnahang tur gěsěngaknā, mapralina arěngnya, pusadanan dening cangkir nyuh gading. Dulurin sasayut durmamanggala, prascita, raris anyut ring toya agěng, ring sgarā wnang. Malih yan wentěn jadmā tdun tur lětuh, wnang kně panyasapan ring palinggihe, kna tatěbasan solas katur ring bhatara, yan wentěn jadmā mnek ring palinggihe pangaloke ngaku dewa, wnang pintonin baan awu bulu sapangkoning tangan koro kwehe, dulurin canang paminton, mwah pras daksina, yan tan tumamah gnine ring iya, jati dewa maraga riing iya, swene mapinton dening gni sapanginěngan, yan tumamah gnine ring iya, dudu dewa maraga, wnang jadmā ika kadandā, tur mapahayu parhyanga-

Dan tidak bisa dipakai. Selesaikalah dahulu, jika pura pengganti telah rampung maka pura yang rusak itu dipindahkan dan dibakar, arangnya dilebur, tempatkan di dalam cangkir dari kelapa kuning. Dilengkapi dengan sesayut durmanggala, prascita, kemudian harus dihanyutkan ke lautan. Kemudian jika ada orang kotor turun, wajib memberikan panyasapan untuk palinggih, dikenai tebasan sebelas untuk dipersembahkan kepada dewa, jika ada orang yang naik ke palinggih dan mengaku sebagai dewa, wajib orang itu dipintoni dengan abu bulu pada kedua tangannya, dilengkapi dengan canang paminton dan pras daksina, jika ia tidak terbakar, maka sesungguhnya dewa ada pada dirinya,, lamanya mapinton dengan api yaitu, satu putaran, jika ia terbakar oleh api itu, dewa tidak bersedia, wajib orang tersebut dikenakan denda, dan menyucikan tempat suci
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Blog Terkait