Ageman Pemangku & Mantra Ngawekasan Yadnya Piodalan


A. Menyucikan Diri

Perbuatan pembersihan diri meliputi: śabdha, bayu, idep, merupakan tiga aspek yang harus disakralkan (disucikan) penyucian idep melalui mantra utpathi, dan sthiti yaitu proses menghayalkan dan pemusatan pikiran kepada Ida Bhaṭāra. Pengisian/penyucian diri dengan melakukan pranayama, memohon perlindungan kepada Hyang Widhi.

Proses penyucian diri ini dimulai dari mengambil tempat duduk. Bentuk penyucian diri ini berupa beberapa sikap tangan dan disertai dengan mengucapkan mantra-mantra sesuai dengan tujuannya dengan urutan-urutan sebagai berikut:

 1. Mencuci tangan dengan air:
  Oṁ hrahphat astra ya Namaḥ
 2. Berkumur :
  Oṁ Um hrahphat astra ya Namaḥ
 3. Masila pened :
  Oṁ padmāsana ya Namaḥ swāhā
 4. Pranayama :
  • Puraka (mengisap udara) : Oṁ Am Namaḥ
  • Kumbhaka (menahan nafas) : Oṁ, Um Namaḥ
  • Rechaka (mengeluarkan nafas) : Oṁ Mām Namaḥ
   Oṁ Um phat astra ya Namaḥ, Atma tattwama suddhamam swāhā, Oṁ ksama sampurna ya Namaḥ swāhā
 5. Ngastiti mantra:
  Oṁ Sa Ba Ta A I Na Ma Si Wa Ya Mām
 6. Mantrani śarīra (mensakralkan badan):
  Oṁ prasaddha sthiti śarīra Śiwa suci nirmala ya Namaḥ swāhā.
 7. Penyucian angga śarīra:
  Oṁ Śiwa, Sadaśiwa, Paramaśiwa ring bayu śabdha idep suddha nirmala ya Namaḥ swāhā.
 8. Ngleng patitis kayun :
  Oṁ sah sapariyoga ya Namaḥ swāhā
 9. Ngili atma (mempertemukan atma dengan Śiwa):
  Oṁ Śiwa, amṝṭa ya Namaḥ. Oṁ Sadaśiwa amṝṭa ya Namaḥ. Oṁ Paramaśiwa amṝṭa ya Namaḥ.

B. Nunas Pangarahan

1. Ring Bethara Śiwa (sarana bunga putih)

Oṁ awignam astu namaḥ siddhaṃ. Nian panugrahan sarana toya raup akna.

Oṁ, Am, Um, Mam, Śiwa, Sadaśiwa, Paramaśiwa ring bayu śabdha idep suddhanta nirwignam ya Namaḥ

Oṁ siddhi swāhā ya Namaḥ

Idep dewa Śiwa malingga ring baunta tengen, Dewa Sadaśiwa malingga ring baunta kiwa. Dewa Paramaśiwa mungguh ring Śiwadwaranta, pada nyuksma ring raga śarīranta kabeh, tunggal sira. Apupul kabeh, umungguh tungtunging papusuh.
(sekar sumpangang ring tengahing lelata mwah ubun-ubun, mwah ungkur destar)

2.  Nunas Panugrahan ring Bhaṭāra Hyang Guru

Pakulun Sang Hyang Guru Reka, Sang Hyang Kawīśwara, Sang Hyang Śaraśwatī, Ginalina sung nugraha solah ulun ing kawenang. Lampah tan wigna paripurna ya namaḥ swāhā Oṁ Am Um Mam.

3.  Nunas Panugrahan ring Bathara Tiga Sakti

Pakulun Padukuh Bhaṭāra Durgā, paduka Bhaṭāra Guru, paduka Bhaṭāra Brāhma, anyusup ring adnyaning hening. Bhaṭāra Durgā malinggih ring bongkol lidah hulun, Bhaṭāra guru malinggih ring madyaning lidah hulu, bathara Brāhma malinggih ring pucuking lidah hulun. Oṁ Tri Lingga jumeneng neneng. Oṁ Am Um, Am Um, Am Um Am Ah.

C. Menyucikan Peralatan atau Sarana Pemujaan

 1. Ngamertani (membersihkan) sekar: (tangan mengambil bunga dengan sikap angranasika). Ma.
  Oṁ Śiwa Sampurna ya Namaḥ
  (sekar ditaruh kembali)
 2. Ngamertani bungan asep/kemenyan/dupa (sikap, tangan memegang dupa/bungan asep/kemenyan sambil angrasika), Ma:
  Oṁ dhupam astra ya Namaḥ.
  Oṁ ragnir-ragnir jiotir-jiotir ya Namaḥ swāhā
 3. Mantrani pasepan yang sudah menyala, Ma
  Oṁ Am Brāhma amṝṭa dipata ya namaḥ
  Oṁ Um Wiṣṇu amṝṭa ya Namaḥ
  Oṁ Mang lingga Puruṣa dipata ya namaḥ
 4. Angisep sarining kukus arum (tangan diasapi kemudian diraupkan ke muka) tiga kali. Ma:
  Oṁ Am Brāhma amṝṭa dipata ya namaḥ
  Oṁ Um Wiṣṇu amṝṭa dipata ya namaḥ
  Oṁ Mang Lingga Puruṣa dipata ya namaḥ
 5. Ngastiti Mantra
 6. Ngalinggihang Hyang Widhi dalam manifestasinya, berupa dasa aksara. Pikiran dipusatkan dan seolah-olah Ida Bhaṭāra turun dari akasa dan malingga di prahyangan atau daksina ajeng pemangku dan berkenan memberikan panugrahan air suci yang kita mohon dengan mengucapkan bait-bait mantra. Sikap tangan angranasika. Sarana sekar putih. Ma:

Oṁ anantasana ya namaḥ. Oṁ padmāsana ya namaḥ.

Oṁ, I Ba Sa Ta, A. Oṁ Ya, Na, Ma, Si, Wa

Oṁ Mang, Um, Ang namaḥ (Upatthi)

Oṁ, Sa, Ba, Ta, A, I. Oṁ, Na, Ma, Si, Wa, Ya

Oṁ, Am, Um, Mang. (sthiti)

(Sekare peletikang ke ajeng)

D. Nunas Tirta

 • Jika pemangku tidak memakai ghanta, maka sikap kedua tangan angransika sambil memegang bunga. Pandangan dan pikiran dipusatkan kepada bunga yang merupakan simbul Hyang Widhi/Idha Bhaṭāra yang kita mohoni tirtha.
 • Jika pemangku memakai ghanta, tangan kiri memegang ghanta tangan kanan memegang bunga dengan sikap angransika, tangan kanan yang memegang bunga setinggi hulu hati, demikian juga posisi ghanta setinggi hulu hati.
 • Sebelum mengucapkan mantra bunga yang dipakai sebagai sarana mohon tirta setiap kali memakainya hendaknya dicelupkan dulu ke dalam air cendan (gandha) agar harum baru tangan angranasika. Dan setiap selesai mengucapkan bait-bait mantra sesuai dengan nama jenis mantranya, bunga selalu dimasukkan ke dalam sangku yang berisi titha (air) sebagai simbolis bahwa beliau (Ida Bhaṭāra) telah mengubah air itu menjadi tirtha yang kita inginkan.

Dari seluruh kegiatan pemujaan, memohon air suci (tirtha) merpakan proses yang amat penting. Tirtha merupakan produk terakhir dari suatu pemujaan. Tirtha dipandang sebagai air suci yang mengandung tuah kekuatan yang berasal dari Ida Bhaṭāra, yang memberikan perasaan bersih dan terlindung serta kebahagiaan bagi yang memohonnya. Juga yang mampu menghilangkan segala mala atau kotoran yang melekat pada semua peralatan upacara.

Cara memohonnya dengan menggunakan sarana bunga yang telah dicelupkan ke dalam air cendana, bija dan kemudian diasapi. Selanjutnya disertai dengan mengucapkan bait-bait mantra sesuai dengan tujuan. Setiap selesai mengucapkan bait-bait mantra bunga kemudian dimasukkan ke dalam sangku atau payuk tirtha. Demikian seterusnya sampai semua bait mantra selesai diucapkan sesuai dengan tujuan permohonan air suci itu. Proses mohon tirtha itu sesuai dengan urutan mantra di bawah ini.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga