Ageman Pemangku & Mantra Ngawekasan Yadnya Piodalan


Ngayabang Banten Piodalan Ida Bhatara

 

1. Puja Pengaksama

(sekadi ring ajeng)

2. Puja Śiwa sūtram

(sekadi ringa ajeng)

3. Puja Tribhuwana

(sekadi ring ajeng)

3. Ater malih antuk Puja Ngayab ring dewa)

Oṁ dewarcanam utpatias tu. Asthiti trpti karanam Bojanam laksanam yuktham. Oṁ kara dewa tarpanam
Oṁ Bhuktyantu suksma karanam. Antyesti purusa mantram Śiwa amṝṭa anugraham. Sangkara dharma laksanam namaḥ swāhā

4. Metabuh ring dewa

Oṁ dewa buktham maha sukham. Bojanam paranam samtrham. Dewa bhaksian maha tustam. Boktr laksana namaḥ swāhā. Oṁ am namaḥ.

5. Pabhuktian Bhaṭāra

(ngayabang perangkatan mwah rayunan)

Oṁ dewa mukti maha sukham. Bojanam parama martam. Dewa mukti maha tustam. Bhokta pala ksata ya namaḥ.
Oṁ bhuktyantu sarwato dewa. Bhuktyantu tri loka nathah Saganah sapari warah. Sa wargah sa dasi dasah Mantramta batarakah. Eteh-etehan sarwa dewanam Trepti yujam bhawa stute. Oṁ reng trepti laksana ya namaḥ

6. Puja panugraham

Oṁ anugraha manohara. Dewa dattanugrahaka
Hy arcanam sarwa pūjanam. Namaḥ sarwanugrahaka
Dewa-dewi maha siddhi. Yajni katam mulat midam
Laksmi siddhic ca dirghayuh. Nirghna sukha wrddhitah
Oṁ grim anugraha arcanaya namo namaḥ swāhā
Oṁ grim anugraha Manoharaya namo namaḥ swāhā
Oṁ grim anugraha Paramattyestyai namo namaḥ swāhā
Oṁ antyestih parama pindam, Antyestih dewamicrita
Sarwestih eka-shtane we sarwa dewasukha prada

7. Puja pras

Oṁ Panca ware bhawet Brāhma.
Wiṣṇu saptawara waca. Sad wareswaro dewasca
Asta ware siwo jneyah. Oṁ karam ucyate sarwa pras.
Pras parisuddhaya Namaḥ swāhā.
Oṁ sapta ware te warna karana. Aditya tu Mahadewa
Soma Waisrawana tatha. Anggara tu punah Sukra
Budha Wiṣṇu tathaiwa ca. Brāhma Wraspati Caiwa
Sukra Waruna ewa ca. Saniscara Yamas Caiwa
Wraspati pinaka wit. Soma pinaka bungkah
Anggara pinaka godong. Buda pinaka kembang
Sukra pinaka woh. Saniscara pinaka kulit
Aditya pinaka warna

8. Ngaturang pejayan-jayaan Piodalan ring Ida Bhatara

(siratang tirthane ke ajeng nyantos telas pujane)

Oṁ dhirghayur bala wrdi sakti karanam
Mrtyunjaya saswatam. Rogadi ksaya kustha dustha kelusam
Candra phraba bhawaram
Hrim mantram cacatur nhujam. Trinayana wiyalo pawitam Śiwam
Swetan camrta madyagam. Sukha karam pawitram jiwa ksaya Wiyansakam
Swetham bhoruha karnikorpari gatam. Dewasuraih pujitam
Mrtyu krodabalam maha-krti mayam. Karpura-renu prabham
Twam wande hradaya bhakti saranam. Prappyam maha prastumaih
Santam sarwagatam nirantam abhawam. Bhutatma kam nirganam
Sraddha-bhakti krtam wimukti karanam.
Wyaptam jagat dharanam. Caitanya dustha ksayam
Wande mrtyu-jitam sayapya maraho. Mantra di-dewo Harih
Mukta twam jagat twam semadi satatam. Catanya dustha ksayam

9. Ngayabang banten ring iringan/ancangan Ida Bhatara

Ma: Segeha (sekadi ring ajeng)

10. Puja metabuh tuak, arak, arak berem

Ma (sekadi ring ajeng)

11. Pabhuktian bhuta

Ma: (sekadi ring ajeng)

12. Puja Ngaksama Jagatnatha

Oṁ Ksamaswa mam jagatnatha. Sarwa papa nirantaram
Sarwa karyam sidham dehi. Pranamami sureswaram
Twam Sūryas Twam Śiwaskarah. Twam Rudro wahni laksanah
Twam hi sarwa gatatkaro. Mama karyam prajayate
Oṁ ksamaswa mam maha sakte. Hi astaiswarya gunatmaka
Nangsayet setatam papam. Sarwasmai lokam darsaya.

13. Ngayabang Banten ring Palinggih sami

Ma. Tribhuwana (sekadi ring ajeng)

14. Puja Nunas Tirtha kakuluh (wasuhpada Ida Bhatara)

Sesampunne wusan ngantebang banten peodalan mwah sane lian-lianan, Jro Mangku raris angredana jagi nunas wasuh pada Ida Bhaṭāra masarana sekar tur kadulurin antuk puja Mantra:

Anggen silih sinunggil puja mantra sane ring sor

a. Puja pengradanaan

Oṁ Hyang Śiwa Sadaśiwa. Paramaśiwa, Brāhma Wiṣṇu Iśwara, Bhaṭāra Hyang Guru, mekadi Bhaṭāra sakti mwah ….. (sebutkan nama sesuhunan yang ada dipura amongan Jro Mangku), ndaweg manusa nira anjaluk tirtha mahening Serayu Saraswati pawitram, maka pangeleburin dasa mala, papa pataka, klesaning jadma manusa kabeh moksa hilang, angemrthani sarwa mahuripe kabeh siddha siddhi asung nugraha Hyang Mami.
Oṁ Sa Ba Ta A I, Na Ma Si Wa Ya.
Oṁ hrah umphat astra ya namaḥ. Oṁ sriyam bhawantu. Oṁ sukham bhawantu. Oṁ purnam bhawantu.

b. Puja Sakalam Niskalam Śiwa

Oṁ sakalam niskalam Śiwam. Oṁ karam twam Śiwatmakam. Pancasara saptong kara. Sarwa dewatma nirwanam.
Wisesamala salile. Punye tirtha Śiwalaye. Silambare sasinena.
Wyaptam sarwa jagat patim
Srawa prajan ca posyate. Kincit sedagatam puram. Bindu candra sadagatam. Candra bindu nadah siwe.
Kincidbhyam Śiwa sarwan ca. Oṁ kara Śiwa ucyate.
Sarwa wisa wimuktena. Tri sandyam yah pathem narah.

c. Puja Gangga Drawa pryage ca.

Oṁ gangga dware prayage ca. Gangga sagara sanggame
Sarwanggatam bhur labhate. Tribhih sthanair wisessitam
Papo ham papa karmaham. Papatma papa sam bhawah
Trahimam pundari kaksa. Sa bahyabhyantara sucim
Acur wa sucir wapi. Sarwa karma gato piwa.
Cintayed dewam isana. Sa bahbhyantaram sucih

d. Puja Gangga Dewi Maha Punyam

Oṁ gangga dewi maha punyam. Nams te wiswa brahmini
Yamuna parama purna. Nams te parameswari
Naramada ca dewi punyam. Nams te loka ranjini.
Dharanyai mala harinyai. Nams tubhyam maheswari
Daiwike daiwika ja twam. Śiwa prstha namo stute
Nairanjane jagat klesa. Harunyai te namo namaḥ
Mandakini sura dewi. Nams te mala harini
Jambhu sangka maha dewi. Dewi dewa niyogatah
Meru pradaksinam krtwa. Klesa narayana priya.
Pawitresu maha tirtham. Sisu klesan winasanam
Ksireksus ca dadhi grtham. Sura yak Śiwa nirmala
Patu nah klesa nasaya. Yusmadbhyam tu namo namaḥ.

e. Puja namas te Bhagawan Gangga

Oṁ namas te Bhagawan gangga. Namas te maha harini
Aslila wimalam toyam. Awayam bhuh tietha bhajanam
Oṁ subhiksa hastraya. Dosa kilbisa nasanam
Pawitresu maha tirtham. Gangga wapi maho dadhih
Oṁ wajra pani maha tirtham. Papa soka winasanam
Nadi puspalayam nityam. Nadi tirthaya priyam
Oṁ tirtham nadi wa kumbhas ca. Warna deha mahatmanam
Mininam manggalastham ca. Ye wapi ca diwaukkasah
Oṁ sarwa wighna winasanam tu. Sarwa klesa winasanam tu
Sarwa dukha winasana. Sarwa papa winasaya

Muspa kramaning sembah

  • Sembah I (tanpa sarana sekar). Ngelinggihang miwah nunggilang manah ring Ida Bhaṭāra : Oṁ atma tattwatma sudhamam swāhā.
  • Sembah II (sarana sekar putih). Nguleng ring Ida Bhaṭāra Śiwa Raditya maka upasaksi pebhaktianne: Oṁ Adityasya paranjyotir. Rakta tejo namo stute. Swetha pangkaja madyastham. Bhaskara ya namo stute.
  • Sembah III (sarana kwangen): nguleng ring Ida Bhaṭāra sane malinggih ring pura amongan krama/jro. Mangku puja sane keanggen Puja Istadewa (wenten ring lepitan ring ungkur) kalanturang antuk Puja: Oṁ namo dewaya adistanaya. Śarwo wyapi Śiwaya. Padmāsana ekaprastitaya. Ardhanārīśwarī ya namo Namaḥ swāhā.
  • Sembah IV (sarana kwangen). Nunas asung kertha wara nugrha ring Ida Bhaṭāra. Oṁ anugraha manohara. Dewa dattanugrahaka. Hy arcanam sarwa pūjanam. Namaḥ sarwanugrahaka. Dewa dewi maha siddhi. Yajni katam mulat midam. Laksmi siddhic ca dirghayuh. Nirghna sukha wrddhitah.
  • Sembah V (tanpa srana sekar). Ngaturang Dewa suksma ring Ida Bhaṭāra: Oṁ dewa suksma parama cintya ya Namaḥ swāhā.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga