Ageman Pemangku & Mantra Ngawekasan Yadnya Piodalan


34. Puja Ulam Banten

Bhaṭāra jabung, Nini Bhaṭārī Durgā, kaki kala medi, kaki kala moha, kaki kala purwa raja, Sira sang amurwaning kala kabeh, kaki kala tulak tanggal, kaki jagra satru, kaki panggel wala, kaki kala mrtyu, kaki samantara, kaki kala anyer-anyer, iki belan ira, sama sukha sira ring sang adruwe caru iki. Oṁ Durgāpati maśarīram, kala kingkara moksanam, kala mrtyu punah citram, sarwa wighna winasanam.

35. Ngayabang Aturan/Piodalan

Ngawit saking Sūrya:

Oṁ pranamya Bhasakara dewam. Sarwa klesa winasanam. Pranamya ditya Śiwartham. Mukti bhukti sarwa paradam.

36. Tambah Puja Śiwa sūtram

yening munggah suci ring Sūrya.

Oṁ Śiwa sūtram yadnya pawitram. Prajāpati yoga ayusyam. Bala mastu teja guhyanam. Triganam tri gunatmaka. Hari, Oṁ prakoti Sūrya. Prakasam candra koti. Mantra-mantra sadaksaram sarwa dewa. Pita swayambhu bhārgo dewasya dhīmahi. Oṁ Sadaksaram maha mantra. Redistam parama sadakam. Sadaśiwa angga ityuktam. Maha pataka wigna winasanam. Oṁ toyam, gandham, akasatham, puspham. Dhupam samarpayami ya Namaḥ swāhā. Oṁ Sūrya, jyotir-jyotir dhupam samarpayami ya namaḥ swāhā.

Yening munggah suci kekalih anggen Puja Sūrya Seloka
37. Yening wantah munggah banten tegteg Daksina

ajengan utawi sehetan (sorohan alit) ring Sūrya, wusan mantra no. 35 (puja pranamya) langsug ke Puja tribhuwana

Oṁ Śiwa nirmala twam guhyah. Śiwa tattwa para yanah Śiwasya pranato nityam. Candisaya namo stute
Oṁ Śiwa niwedya carum dadanmi. Amerthamakam grham swāhā nama swāh
Oṁ Grham boktr laksana ya Namaḥ swāhā
Oṁ jayarti jayam apanuyat. Yasarti yasam apanuti Siddhi sakalam apanuyat. Paramaśiwa labhati
Oṁ nama Śiwaya swāhā

38. Ngayabang sor Sūrya
  1. Puja segehan (yening ring sor wantah segehan) :
    Sang kala eka wara, sang kala dwi wara, sang kala tri wara, ndaweg manusa nira angaturaken sega, iki tadah aji nira ring jeng sang kala kabeh. Mangden sampunang katanam sisip ring jeng sang kala tiga. Poma-poma-poma.
  2. Puja Gelar Sanga, (yening banten sor Sūrya marupa gelar sanga) :
    pakulun sang Yama raja, iki tadah saji nira jangan sakawali mwah gelar sanga, sajeng sageci tan sinarengan tumuran sang Hyang Yama Raja, pada sukha ya Namaḥ.
  3. Phabuktian gelar sanga:
    Oṁ bhuktyantu Durgā katara. Bhuktyantu kala mawaca. Bhuktyantu sarwa bhutanam. Bhuktyanti pisaca sankyam. Oṁ serdhah – serdhah rubyo Namaḥ. Oṁ mertange robhyo Namaḥ. Oṁ hrih kecarik caruke robhyo Namaḥ swāhā.
39. Metabuh

Oṁ Durgā bucari ya Namaḥ. Oṁ bhuta bucari ya Namaḥ. Oṁ kala bucari ya Namaḥ. Oṁ pisaca bucari ya Namaḥ.

40. Phabuktian Bhuta

Oṁ Bhuktyantu Durgā katara. Bhuktyantu Kala mawaca. Bhuktyantu sarwa bhutanam. Bhuktyantu pisaca sankyam.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga