Lontar Tattwa Gama Tiga31b. tirthania mretha kundalini, wawalénia gong trompong, pamutut ring sétra. Yania prawana palakunia, kramania mawadah, saha banten tebén, damar kurung, tan mapatulangan, mapangawak déning tirtha, puput antuk balé silunglung. Swargania uttara, kawa hanania bala gada bah, pangadangnia Sang Adi Kala, cikrabalania watek kingkara widyadarinia Sang Tunjung Biru, wikunia Bhagawan Wanaka wawalénia saron, tirthania mreta maha utama, pamuputnia ring sétra. Nyawasta palakunia kramania apangadak kusa 11 (solas) katih, puput ring sétra, tan pawadah, tan pa damar kurung, tan pa banten tebén, tan patulangan, sakéwala saji satangkep, mwang nasi angkeb, lawan caru. Swargghania wétan, kawa hanania duma kétu, andus, ngaran. Pangadangnia Sang Jogor Mani-
 
31b. tirtanya kundalini, wewalennya gong trompong, pamuput di kuburan. Jika Pranawa, wajib menggunakan wadah, banten teben, damar kurung, tanpa petulangan, tubuhnya adalah air, selesai di bale silunglung. Sorganya di utara, memawa gada, cahayanya Sang Adi Kala, bala tentaranya Kingkara, bidadarinya Tunjung Biru, pendetanya Bhagawan Wanaka, wewalennya gong saron, tirtanya merta mautama, puput di kuburan. Nyawasta dilakukan dengan alang-alang 11 batang, selesai di kuburan, tanpa wadah, tanpa damar kurung, tanpa banten teben, tanpa patulangan, tetapi sajinya lengkap, dengan nasi angkeb, dan caru. Sorganya di timur keadaanya penuh dengan asap. Yang menghadang adalah Sang Jogor Manik

32a. -k, cikrabalania watek wil, widyadarinia Supraba, wikunia Bhagawan Bregu, déwatania Hyang Iswara, tirthania mreta sanjiwani, wawalénia turas, pamuputnia ring sétra. Yan pitra yadnya, pamalakunia, tanpa wadah, tanpa banten tebén, tanpa damar kurung, tanpa angenan, kéwala saji, mwang nasi asatangkep, mwang acaruan. Swargghania ring tengah, kawahnia wéci désa, pangadangnia Sang Buta Angga Sakti, cikra balania watek danuja, widyadarinia Sang Rupini, wikunia Bhagawan Wraspati, déwatania Sang Hyang Shiwa, tirthania tirtha pawitra, wawalénia gending luwang, pangawaknia wenang daksina, pamutusnia wenang ring sanggar. Yan hana wenang atmania tan inéntasan déning panca wikrama pitra pratista ika, maneher sira anemu, papa neraka, linebokaken ring dasa kawah, nga,
 
32a. bala tentaranya adalah semua wil, bidadarinya Supraba, pendetanya Bhagawan Bregu, dewanya Hyang Iswara, tirtanya mreta sanjiwani, wewalennya turas, selesai di setra. Jika pitra yadnya tanpa wadah, tanpa banten teben, tanpa damar kurung, tanpa angenan, tetapi saji dilengkapi dengan nasi tangkep dan caru. Sorganya di tengah kawahnya weci, yang menghadang Sang Buta Angga Sakti, tentaranya watek danuja, bidadarinya Rupini, pendetanya Bhagawan Wraspati, dewanya Sang Hyang Shiwa, tirtanya thirta pawitra, wawalennya gending luwang, tubuhnya daksina, puput di sanggah. Jika atma tidak diantarkan seperti itu maka tidak akan mendapatkan sorga, mereka akan menukan neraka, jatuh ke dalam sepuluh kawah

32b. kawah buda buk, tan inucapan lawasnia papa, pan la sing kawah ring sor, mwang hana kawah agung. Genahnia ring luhur, pa nraka ning wang salah laku, salah ulah, kahili ring kawah agung, anrus maring Panca Wéci, mwah kalilih anrus maring kawah buda buk. Kawika arca catur muka, kecap sastra widhi tattwa. Kacarita Bhatara Catur, magenah ring Gunung Jambu Dwipa, jajahan Bhatara Waras. Ida Bhatara Catur makarya Arca Gopala, manempa warnan, ida Bhatara. Indik, ida makarya kadi ring sor, kawit wénten wraksa kancana, mwang wraksa rajata, mentik ring pucak gunung jambu dwipa, genahnia masanding ring genah nyambu, sané tuktuknya rawuh ka langité. Raris waru kancana mwang taru rajata, ngamedalang woh, lwiré, ratna, kancana, buah jambu punika. Mwang taru rajatané, kali-
 
32b. kawah buda buk, tidak dikatakan betapa lamanya di sana, karena di atas dan di bawahnya ada kawah yang besar. Tempatnya di atas, neraka bagi mereka yang salah laku, bunuh diri, itulah di tempatkan di kawah besar lalu ke kawah Panca Weci, dan diliputi oleh kawah abu. Begitulah yang diceritakan dalam Widhi Tattwa ada patung catur muka. Diceritakan Bhatara Catur bertempat di Gunung Jambu Dwipa, bagian wilayah dari Bhatara Waras. Ida Bhatara Catur makarya arca Krishna, meniru yang dilakukan dewa, itulah kemudian yang menjadi emas, menjiwai patung, menjiwai emas, perak, hidup di puncak gunung Jambu Dwipa, tempatnya bersanding dengan tempat nyambu, yang ujungnya menyentuh langit. Kemudia pohon kencana dan pohon rajata itu berbuah seperti permata, emas, begitulah buahnya. Dan pohon rajata

33a. –tnyané pérak, gangsa, parunggu, lancung. Raris ida Bhatara Catur, ngaran, catur déwata, kulit waru punika kakumpulang, kadadosang asiki, raris kaworin antuk toyan akar mas, toyané kuning, mangda mawarna kuning, sasampuné puput bresih, wastunin ida lancung rarawon, mangdados arca. Hyang Agni dados panglibur, Sang Hyang Bayu dadi pangububan, Sang Hyang Parwata dados lakarya. Sang Hyang Bayu, Iswara mituduhin katrangan sakadi ring sor, lwirnia, Bhatara Brahma maniru rupan Bhatara Wisnu, Bhatara Wisnu maniru rupan Bhatara Brahma. Sang Hyang Iswara niru rupan Sang Hyang Mahadéwa. Sang Hyang Mahadéwa maniru rupan Sang Hyang Iswara. Raris Sang Hyang Catur manunggal angga, maparab Bhatara Brahma Murthi Ning Rat. Sapunika indik ida makarya arca Gopala, ka-
 
33a. menjadi perak, gangga, perunggu. Kemudian Ida Bhatara Catur yang bernama catur dewata, kulitnya warunya dikumpulkan, dijadikan satu, lalu dicampurkan dengan air akar mas, airnya berwarna kuning, agar memang menjadi warna kuning, sesudah dibersihkan barulah beliau disebut dengan arca. Hyang Agni menjadi dasar, Sang Hyang Bayu menjadi bagian penutup, Sang Hyang Parwata menjadi bahannya. Sang Hyang Bayu, Iswara berada di bawahnya, Bhatara Brahma meniru rupa Bhatara Wisnu, Bhatara Wisnu meniru rupa Bhatara Brahma. Sang Hyang Iswara meniru rupa Bhatara Mahadewa, Bhatara Mahadewa menitu rupa Sang Hyang Iswara. Lalu menjadilah mereka Sang Hyang Catur, bernama Bhatara Brahma Murthi Ning Rat. Begitulah tentang arca Krishna

33b. –pastian antuk Ida Sang Hyang Shiwa Pramésthi Guru, karancang dados maawak. Raris antuk Ida Bhatara, arca punika katuduh ka gumi kabuat antuk angin, raris ulung ka tanah Bali, mangkihan sampun bakti ring Sang Catur Déwata lwih palania. Pa arepan catur muka punika sakadi ring sor puniki, muka sané maarep purwa punika, dados kamoksahan, salwiring papa ilang palania muka kang marep kidul, dados mangilangang salwiring papa ilang satru mancana. Sané marep kulon dados kalédangan para déwata, tur ida swéca ring para ratu. Muka sané marep lor mangicalang saletuhing sarat. Katatwaning sanggar wiadin pamrajan. Saking indik parhyangan, gedong papolésan makereb duk, pasimpangan Bhatara Gni Jaya, saking gunung Lampu
 
33b. yang diresmikan oleh Ida Sang Hyang Shiwa Pramesthi Guru, yang dijadikan bagian tubuhnya. Lalu beliau Ida Bhatara membawa arca itu diterbangkan angin, lalu jatuh di tanah Bali yang sampai saat sekarang disebut dengan Sang Catur Dewata. Di depannya sang catur muka seperti yang dijelaskan di bawah ini, wajah yang menghadap ke timur menjadi moksa, segala bentuk penderitaan akan lenyap jika wajah menghadap ke selatan, yang menghilangkan segala bentuk penderitaan. Yang menghadap ke barat melenyapkan penderitaan. Ini inti sari dari sanggar atau mrajan. Jika di gedong dipoles dan beratap ijuk, itu adalah pasimpangan Bhatara Gni Jaya, dari Gunung Lempu

34a. yang. Sanggah maprucut, pasimpangan Bhatara Limas Sari, saking Gunung Uluwatu. Sanggah matudung pané, pasimpangan Bhatara Limas Catur, saking Gunung Batukaru, ring Tabanan. Sanggah madaging manjangan, sanggar Sapta Rsi, ngaran. Pasimpangan Bhatara Mas Pait, awinan, pecak sadu ké lunga ka Bali manglinggihin manjangan kakalih. Sanggar saka ulu gémpél, pasimpangan déwa ayu pasarén sari. Taksu, pasimpangan taksu ngantén, saking Gunung Agung. Sanggar samuan mrepat matumpang kalu, pasimpangan Bhatara Putra Jaya Gni, saking panarajan, ngaran. Sokwana. Sanggar sakadi tuguné maka klabang apit, ngaran. Pangapit lawang, pasimpangan sedahan. Sanggar saksat, magenah ring jaban sanggahé, pasimpangan di lebuh. Méru tumpang lima, pasimpangan bhatara
 
34a. yang. sanggah maprucut pasimpangan Bhatara Limas Sari dari Gunung Uluwatu. Sanggah matudung pane pasimpangan Bhatara Limas Catur dari Gunung Batukaru di Tabanan. Sanggah Manjangan adalah sanggah Sapta Rsi. Pasimpangan Bhatara Maospait karena pernah datang ke Bali mengendarai menjangan. Sanggar Saka Ulu gempel pasimpangan Dewa Ayu Pasaren Sari. Taksu pasimpangan Taksu Nganten saking Gunung Agung. Sanggar samuan mrepat adalah pasimpangan dari Bhatara Putra Jaya Gni dari pemerajan Sokawana sanggar seperti apit lawang adalah pesimpangan Sedahan. Sanggar Saksat yang letaknya jaba sanggah pasimpangan Lebih. Meru tumpang lima, pasimpangan Bhatara

34b. ring Gunung Agung, mapeséngan Bhatara Jaya. Méru tumpang tiga, pasimpangan Bhatara ring Gunung Lebah ngaran Batur. Méru tumpang kalih (2), pasimpangan Gunung Agung, miwah ring Gélgél. Gedong makereb duk, pasimpangan Dalem Manik, Mas. Malinggih soring basukih, babaturané madaging palinggan naga, palinggihan Hyang Antaboga ring Sapta Patala. Taksu panyanding Sapta Patalané sané madaging naga, palinggih panglurah Bhatara Panyarikan. Sanggar Agung, palinggih bhatara nglangit, Bhatara Gana, miwah Bhatara Luhuring Akasa. Gedong méru popolosan makereb duk punika, pasimpangan bhatara sami. Gedong sari tumpang ro, pasimpangan ida i ratu, masari, saking gunung sari gulian. Sanggar tiga, ngaran. Kamulan, ngaran. Pasimpangan Brahma,
 
34b. dari Gunung Agung bernama Bhatara Jaya. Meru Tumpang Tiga pasimpangan dari Bhatara Gunung Lebah dari Batur. Meru tumpang dua pasimpangan Gunung Agung dan Gelgel. Gedong mekered duk pasimpangan Dalem Manik Mas yang bertempat di Basukihan, bebaturannya berisi naga tempat Ida Sang Antaboga di Sapta Patala. Taksu Panyanding berisi naga merupakan pelinggih Bhatara Penyarikan. Sanggar Agung pelinggih Bhatara Nglangit, Bhatara Gana, dan Bhatara Luhuring Akasa. Gedong meru polos makereb duk itu pesimpangan semua bhatara. Gedong sari tumpang dua pasimpangan Ida I Ratu Masari, saking Gunung Sari Gulian. Sanggar tiga adalah Kemulan merupakan pesimpangan Brahma,

35a. Wisnu, Iswara. Gedong Saka Pat, pasimpangan Bhatara Hyang, ngaran. Bhatari Uma. Sanggar palinggih sakadi tugu, palinggih I Ratu Ngurah, tengening sagara. Kwéhing palinggih sami 19. Malis sasaring watek déwa bhatara. Temahania yéki lwirnia, siki (1) sasar Hyang Brahma, Wisnu, Iswara, kurang yoga, panca rsi temahania kalih (2), panca rsi kurang yoga, sapta rsi temahania tiga (3), sapta rsi kurang yoga, déwa rsi temahania pat (4), déwa rsi kurang yoga, déwatania temahania lima (5), déwata kurang yoga, widyadara temahania nem (6), widyadara kurang yoga, gandharwa temahania pitu (7), gandharwa kurang yoga, danawa temahania kutus (8), danawa kurang yoga, détya temahania sia (9), détya kurang yoga, raksasa temahania dasa (10), raksasa kurang yoga, buta-
 
35a. Wisnu, Iswara. Gedong Saka Pat pasimpangan Bhatara Hyang dan Bhatari Uma. Sanggar palinggih yang menyerupai tugu, adalah palinggih I Ratu Ngurah di tengah samudera. Banyaknya pelinggih semua adalah 19, adalah tempat dari semua bhatara. Yaitu satu untuk Hyang Brahma, Wisnu, Iswara yang melaksanakan yoga menjadi Panca Rsi yang jumlahnya dua, melaksanakan yoga menjadi sapta rsi yang jumlahnya tiga, sapta rsi beryoga menjadi dewa rsi menjadi jumlahnya empat, dewa rsi melaksanakan yoga menjadi dewata sehingga jumlahnya lima, dewata beryoga menjadi bidadari yang jumlahnya enam, bidadari beryoga menjadi gandarwa jumlahnya tujuh, gandarwa beryoga menjadi danawa jumlahnya delapan, danawa beryoga menjadi detya jumlahnya sembilan, detya beryoga menjadi raksasa jumlahnya sepuluh, raksasa beryoga menjadi buta

35b. yaksa temahania solas (11), buta yaksa kurang yoga, buta dengen temahania telulas (13), buta dengen kurang yoga, buta kala temahania patbelas (14), buta kurang yoga, buta pisaca temahania limolas (15), buta pisaca kurang yoga, manusa temahania nem belas (16), manusa kurang yoga, triyaka temahania, lwirnia pasu ya dadinia, mrega ya dadi ring alas, paksi ya dadi sarwa mer, mina adinia ring banyu, mwah wanéhan. Mangkana pwa ésining tatwa pakem gama tiga, panugrahan ira Sang Hyang Tiga, inastungkara dénira Sang Hyang Parama Wisésa, ngaran Sang Hyang Suksma Licin, maka kretaning jagat buana agung, buana alit, kateka tekéng ésinia, linaksanan pakretinia, mapatinia, paripolahnia, sopakarania, ika kinumpulan dénira Sang Hyang Tiga Wisésa. Ma-
 
35b. yaksa jumlahnya sebelas, buta yaksa beryoga menjadi buta dengan jumlahnya tiga belas, buta dengen beryoga menjadi buta kala jumlahnya empat belas, buta beryoga menjadi pisaca jumlahnya lima belas, buta pisaca kurang yoga menjadi manusia jumlahnya enambelas, manusia beryoga menjadi tiga yaitu binatang, hewan buas, burung udara, ikan di air, dan lainnya. Demikianlah yang disebut dengan pakem Gama Tiga, anugerah dari Sang Hyang Tiga, yang dipasupati oleh Sang Hyang Parama Wisesa yaitu Sang Hyang Licin yang tiada lain adalah pemberi segala kemurahan dan kebahagiaan di dunia dan manusia, semua yang terdapat di sana patut dilaksanakan di kehidupan ini karena ini adalah kumpulan ajaran Sang Hyang Tiga Wisesa

 
36a. mangkana haywa rered haywa surud mahayu jagat buana, dulurana sopakarania. Mangkana subal. Knéngakna.
 
36a. demikianlah jangan lupa dan jangan berhenti mendoakan dunia ini, terlebih lagi dengan menggunakan upacara. Demikianlah. Puput

 

 

 

 

 Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Baca Juga