Lontar Tattwa Gama Tiga25b. ning sang déwata pitara, asuci laksana, maneher maneher amukti banten, widi widanania, sega slanggi, tébog, saha raka dén agenep, pasucian, canang wangi-wangi, saruntutania, sawentené, mwang gagantungan, haywa amuja widi widanania kalangka ansurya, ésuk juga kawenangania apania tajeging surya déwa mur mwah maring swarga. Ikéngetakna tata tingkahnia. Mwang pangaci aci ring manusa, sasayut prayascita lwih, sasayut sega kuning, iwak itik putih, penyeneng, laksanakna angeningaken adnyana nirmala. Haywa lupa asamadi. Mwang ring natar pasuguhan agung. Buddha Kliwon Pahang ngaran. Pegatwakan. Ngaran pegating warah, ya tika panelasaning amengku brata dyana samadi praline. Paknania Sang Wiu mwang Sang Widnyana anglaraken yoga samadi, anunggalakna ka-
 
25b. yang diiringi oleh para leluhur, berbuatlah yang baik, dengan memujanya upakaranya nasi di slanggi, tebog, dengan rakanya, pasucian, canang wangi-wangi selengkapnya seadaanya, juga gagantungan, janganlah lupa memuja dengan upakara tersebut agar tidak lewat dari tengah hari, sebab jika sudah tajeg surya, para dewata akan kembali ke sorga. Yang wajib dilaksanakan adalah bagaimana bertingkah laku yang baik. Upakara untuk manusianya prayascita, sesayut nasi kuning, daging bebek putih, penyeneng, lakukan itu untuk mendapatkan kesucian dalam berpikir. Jangan lupa melaksanakan semadi. Dan di pekarangan hendaknya dipersembahkan segehan agung. Budha Kliwon Pahang dinamakan Pegatwakan yaitu akhir dari yoga selama dari Galungan. Sang Pendeta atau Sang Mahatahu, menggelar yoga, menyatu dengan

26a. hananing bapara, saha widi widana, sarwa pawitra mwang wangi-wangi, asthawakna ring sarwa déwa, mwang sasayut dirgghayusa, katur ring Sang Hyang Tunggal, dulurana panyeneng mwang tatebus. Sukra Umanis, puja puja walin Bhatara Rambut Sadana, ngaran. Sang Hyang Rambut Kwala, bantenia, suci, daksina, pras, penek ajuman, soda putih kunang, asthawakna ring Sang Hyang Rambut Sadana, rikéng pralinggania, sarwa kanaka, rajata, lwirnia, pakrethinia, Sang Hyang Kama Jaya. Saniscara Kliwon Uyé ngaran. Tumpek Kandang pakrethi ring sarwa sato, pati kraning, sarwa pasu. Bantenia yan sampi, kebo, aswa, asthi, salwiring sato raja, tumpeng tatebasan, mwang pararesikan, panyeneng, jarimpen. Yan bawi, tumpeng, panyeneng, canang maraka. Yan bawi ina, anaman blekok, bulayag, tunggal lawan segawon. Yan sarwa pa-
 
26a. semesta, upakaranya adalah semua yang berasal dari makhluk hidup beserta wangi-wangi, memuja para dewa, disertai sasayut dirgayusa dihaturkan di Sang Hyang Tunggal didahului oleh penyeneng dan tetebus. Sukra Umanis adalah hari Bhatara Rambut Sadana yang bernama Sang Hyang Rambut Kwala upakaranya adalah suci, daksina, pras, penek ajuman, soda putih, yang dipuja adalah Bhatara Rambut Sedana, yang menjiwai emas, perak seperti Sang Hyang Kama Jaya. Saniscara Kliwon Uye adalah Tumpek Kandang adalah harinya para binatang. Yang diupacarai adalah sapi, kerbau, kuda, gajah, juga raja dari binatang, bantennya tumpeng, tetebasan, pasucian, penyeneng, jarimpen. Jika untuk babi bantennya panyeneng dan canang raka. Jika untuk induk babi ketupat blekok, bulayag, disatukan dengan segehan. Jika untuk

26b. –paksi, ayam, itik, angsa, dolong, titiran, kukur, kunang lwirnia, anaman marupa manuk, dulurana panyeneng, tatebus, mwang kembang payas. Kalingania ika widana ning manusa, amarid saking Sang Hyang Raré Angon, wenang ayabin. Tuhunia ring manusa panuksmaning sato, mina, paksi, ring raga walungan, Sang Hyang Raré Angon maraga ring raganta, utama dahat. Wayang ngaran. Samanah ika ika patemun sang wayang lawan sinta, ngaran. Waraning cemeng, tan wenang sajanma araresik, alange ajungkas, mwang asusuri, teka ring sukrania, kalingania punah sagunaning awak ta. Sukra Wagé punika ngaran kala paksa, kataman campur, yogya sajanma kabéh gawéyakna paselat déning apuh, mabener ulun atinia, mwang asusuk roning pandan maduri, tkéng paturon, ésuknia pakumpu-
 
26b. burung, ayam, itik, angsa, dolong, titiran, kukur, yang dihaturkan adalah anaman manuk, didahului oleh penyeneng, tetebus, dan kembang payas. Dikatakan manusia boleh melungsurnya karena itu tadi dipersembahkan kepada Sang Hyang Rare Angon. Sebab Sang Hyang Rare Angon adalah yang utama yang menjiwai binatang, ikan, burung, juga mamalia. Wayang adalah pertemuan antara Wayang dan Sinta tidak boleh bersih-bersih, bersenang-senang, karena ini menyebabkan guna atau taksu dalam diri itu hilang. Sukra Wage Wayang disebut Kala Paksa, ini hari untuk membentengi diri dari kekuatan buta kala, wajib menaruh pandan yang telah ditusuk, atau pandan berduri, besoknya

27a. –lakna paselat sandan ika, wadahin sidi, dulurin pasegehan, bwang akna ring dengen, aturin pasegehan gni takep. Saniscara Kliwon ngaran. Tumpek Wayang, puja walin Bhatara Iswara, pangastawania sarwa tatabuhan, gong, gender, gambang, gendongan, salwiring tatabuhan maswara, mwang ring prati maringgit. Bantenia suci 1, pras ajengan, iwak itik putih, sedah woh, canang maraka, pasucian. Ikang manusania, maka wayangnia, pangastiti ring raga sarira. Pakrethinia, sasayut tumpeng guru 1, prayascita, panyeneng. Kalingania sarira wahya ning ringgit. Sang Hyang Iswara pinaka dalang, pakrethi ika pinaka wang nguntap, kawruhan ta sang dalang, yan tan inguntapan tan hana pwa sira awawalan. Mangkana maka jatinia, haywa pépéka, haywa tan astiti-
 
27a. kumpulkan pandan-pandan itu tarus di atas sidi, yang diisi oleh segehan lalu ditaruh di tempat keramat yang diisi pula dengan api ditutup. Saniscara Kliwon namanya Tumpek Wayang adalah hari Bhatara Iswara, pemujaannya dilakukan pada alat gembelan seperti gong, gender, gambang, semuanya yang menimbulkan suara. Bantennya suci 1, pras ajengan, iwak itik putih, buah base, canang maraka, pasucian. Itu dihaturkan untuk manusianya agar tetap ingat pada diri sendiri. Bantennya adalah tumpeng guru (1), prayascita, panyeneng. Dikatakan bahwa tubuh ini adalah wayang itu sendiri. Sang Hyang Iswara adalah dalang yang memainkan segalanga, kemampuan dalang jika tidak dipakai akan membuat dirinya kena kutuk. Demikianlah sejatinya janganlah tidak mendengar apa lagi tidak memuja

27b. ring Tri Wiradnyana, papa temahania. Saniscara Umanis Watu Gunung, puja walin Sang Hyang Saraswati, bantenia, sanisthania suci, pras, daksina palinggih, kembang canang, mwang canang byasa, banten saraswati, sagara gunung, rayunan prangkatan putih kuning, saha raka, tan sah wangi wangi, sadulurania. Sahananing pustaka lingganing aksara, pinahayu puja walinan, aturana puspa wangi. Kalingania, amuja ring Sang Hyang Bayu ikang wang kabéh. Mangkana juga pada tan wenang angréka aksara, maka laksana mayoga meneng, tan wenang akidung akakawin. Éjangnia ta banyu pinaruh, kamanania asuci laksana ring béji, kala prabata, akramas déning toya kumkuman. Asuknania ika aturana palaban, sega kuning, tamba inum, jam, sarwa mrik, a-
 
27b. Tri Wiradnyana, akan kena kutuk. Saniscara Umanis Watu Gunung adalah hari Sang Hyang Saraswati bantennya yang paling nista suci, pras, daksina palinggih, kembang canang, canang biasa, banten saraswati, sagara gunung, rayunan prangkatan putih kuning, saha raka, wangi wangi, dan selengkapnya. Sementara untuk pustaka sebagai tempat dari aksara itu, dipersembahkan canang bunga wangi. Dikatakan juga memuja Sang Hyang Bayu. Demikianlah yang dikatakan tidak boleh menulis pada hari ini, karena hari ini adalah hari beliau beryoga, tidak baik juga mekidung atau makakawin. Besoknya adalah hari Banyu Pinaruh, diwajibkan menyucikan diri ke sumber mata air seperti laut, melakukan brata seperti berkeramas, membersihkan diri dengan air kembang. Persembahkan laban yaitu nasi kuning, tamba inum, jamu, semua yang harum

28a. –aturana maring sanggar, paridania labakna maring janma manusa soang-soang. Ata ri Buddha Kliwon, samadin Bhatara Shiwa, wenang sajanma kabéh matirtha yocara ramaning cita, aturana wangi-wangi ring sanggar, mwang luhuring aturu. Mwah ring natar umah, natar sanggar, areping dengen, masuguh sega kepelan 3, kepelan matanding iwaknia bawang jaé. Ring natar umah sambat wang kala bucari. Ring dengen sambat sang Dhurga bucari. Ika pada wéhin laba, kinén rumaksa umah karangnia, tkéng sadagingnia, dén pada anemu rahayu. Tka pwa byantara kliwon, pakrethinia tunggal kayéng lagi, kéwala wawehin sega warna 9, tinanding, saha tatabuhan ring dengen, ring sanggar, samping lawang mwang canang lenga wangi, burat wangi, mwang yasa, asthawakna ring Hyang Dhurggha Déwi. Né ring sor sambat sang buta bucari.
 
28a. semuanya dihaturkan di sanggar, lungsurannya dimakan oleh masing-masing orang. Ialah Budha Kliwon yoga dari Bhatara Shiwa, semua orang wajib memercikkan tirta ke diri mereka, menghaturkan canang di sanggah atau hulu dari rumah. Di pekarangan rumah, di pekarangan sanggah, di tempat angker, dihaturkan nasi kepelan tiga buah, kepelan yang diisi iwak bawang jahe. Di pekaranga rumah sebut Kala Bucari. Di tempat angker sebut Dhurga Bucari. Itu wajib diberikan laban untuk menjaga rumah dan isinya agar menemukan kebahagiaan. Setiap kliwon wajib mempersembahkan banten yang sama, tetapi ditambah dengan segehan warna 9 tanding, tabuhan di tempat keramat, sanggah, samping pintu masuk dihaturkan canang, minyak wangi, nasi, yang dipuja adalah Hyang Dhurgha Dewi. Yang di bawah dipersembahkan kepada Sang Buta Bucari.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Baca Juga