Yantra, Prinsip, Manfaat dan Penggunaan Kekuatannya


SEPULUH DIKPALA

(Penjaga arah)

Nama

Arah

Mantra

Senjata

Istri

Penjaga Matrika

Graha (Planet)

Kubera

Utara

Om Sham Kuberaya Namah

Gada (gada)

Kuberajaya

Kumari

Budha (Merkurius)

Yama

Selatan

Om Mam Yamaya Namah

Danda (staf)

Yami

Varahi

Mangala (Mars)

Indera

Timur

Om Lam Indraya Namah

Vajra (petir)

Sh aci

Aindri

Surya (Matahari)

Varuṇa

Barat

Om Vam Varunaya Namah

Pasha (jerat)

Nalani

Varuni

Sh ani (Saturnus)

Ishana

Timur laut

Om Ham Ishanaya Namah

Trishula (trisula)

Parvati

Maheshvari

Brihaspati (Jupiter)

Agni

Tenggara

Om Ram Agnaye Namah

Sh akti (Tombak)

Svaha

Meshavahini

Shukra (Venus)

Vayu

Barat laut

Om Yam Vayuve Namah

Ankusha ( goad )

Bharati

Mrigavahini

Chandra (Bulan)

Nirriti

Barat daya

Om Ksham Rakshasaya Namah

Khadga (pedang)

Kha dgi

Khadagadharini

Rahu (Node Lunar Utara)

Wisnu

Nadir

Om Klim Vishnave Namah

Cakra ( cakra )

Lakshm i

Vaishnavi

Lagna (Kekuasaan)

Brahma

Puncak

Om Hrim Brahmane Namah

Padma (teratai)

Sarasvati

Brahmani

Ketu (Simpul Bulan Selatan)

 

 

MRITYUNJAYA YANTRA

Mantra

oṁ namaḥ śivāya

oṁ śrī śaṁkarāya namaḥ

kailā spataye namah

om śrī vighnaharte namaḥ

girijā pataye namaḥ

 

GANESH YANTRA

Mantra:

oṁ gāṁ gīṁgūṁ gaiṁ gauṁ gaḥ

vakratuṇḍāyahuṁ

oṁ gaṇapataye namaḥ

 

GAYATRI YANTRA

Mantra

om bhūrbhuvaḥsvaḥ tatsaviturvareṇyaṃ bhargo devasya dhīmahi dhiyo yo naḥ pracodayāta

 
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

HALAMAN TERKAIT
Baca Juga