Lontar Tattwa Gama Tiga 
28b. Palania rahayu pari purna sang saumah. Yan tan astiti saika, sang buta tiga, makadi sang buta bucari, sang kala bucari, Sang Durggha bucari, ngarubéda ring wang aumah, ngadakaken gring, mwang angundang désti, sasab rana, amasang pamunah, pangalah ring sang maumah, mur ikang déwata kabéh, kéwehan manusania katadah dé sang buta tiga. Mangkana pituhu, haywa langganaring adnyana ning wang. Mwah hana sadnyana wiring kita kabéh. Ata Anggara Kliwon ngaran. Anggar Kasih. Kalingania pangasih ning angga sarira. Yan kalaning samangkana kawenangania apuput anglukat sarwa letuhing angga sarira, apasang yoga. Apan i payogan Bhatara Ludra, amralina alaning jagat, pakrethinia, wangi wangi, dupa astanggi, matirtha gocara. Buddha Kliwon pasucian Sang Hyang –
 
28b. Tujuannya agar selamat sentosa yang tinggal di rumah itu. Jika itu tidak dipuja, sang buta tiga seperti Sang Buta Bucari, Kala Bucari, dan Durga Bucari akan mengganggu seisi rumah, mendatangkan penderitaan, mengundang ilmu hitam, memasang pemusnahan, agar yang punya rumah kalah, dan dimakan oleh sang buta tiga ini. Demikianlah nasihat yang diberikan, diharapkan jangan melanggarnya. Karena begitulah keadaan yang sebenarnya. Jika Anggara Kliwon adalah Anggara Kasih dikatakan sebagai pangasih-asih diri sendiri. Untuk itu wajib melaksanakan penglukatan supaya hilang segala kotaran dalam diri, kemudian lakukanlah yoga. Karena ini adalah hari Bhatara Ludra, yang akan melabur semua mala di dunia, upacaranya adalah wangi-wangi, dupa, tirtha. Budha Kliwon adalah pasucian Sang Hyang

29a. ayu, kalingania ngastiti Sang Hyang Nirmala Jati, pakrethinia, wangi-wangi, mwang yasa, kembang payas, aturana ring luhuring aturu, mwang ring sanggar, laksanania angésti kahayuaning Tri Mandhala, tekaning sarira, mwang sanaksamaning dumadi. Saniscara Kliwon, ngaran Tumpek, kalingania tkasing tuduh rikéng janma manusa kabéh, dén haywa lali ring sira Hyang Maha Wisésa, haywa déh haywa pasah, apan sira turun manugrahin ring rat bwana kabéh, pangacinia kang kayéng lagi, tan wenang magawéya, kawenangania mahyang hyang, gléng kang angga malilang, manginget inget Sang Hyang Darma, mwang kawidnyanan sastra kabéh. Buddha Wagé Buddha Cemeng, ngaran. Payoganira Sang Hyang Manik Galih, anurunaken Sang Hyang Ongkara mrasta ring mandhala, pakrethinia aturana wangi wangi, ring sanggar, luhuring aturu-
 
29a. ayu, dikatakan memuja Sang Hyang Nirmala Jati, bantennya wangi, yasa, kembang payas, dihaturkan di sanggar yang dipuja adalah Tri Mandhala, dan juga ke diri sendiri serta kepada yang menjiwai jiwa. Saniscara Kliwon disebut Tumpek, dikatakan adalah hari di mana manusia wajib memuja Sang Hyang Maha Wisesa, hal tersebut tidak bisa dipisahkan, karena beliau turun menganugerahi manusia di dunia dengan kebaikan, pantangannya adalah tidak boleh bekerja, yang wajib dilakukan adalah memuja, ingat kepada Sang Hyang Dharma, dan inti sari dari sastra tersebut. Budha Wage disebut Budha Cemeng adalah hari beryoganya Sang Hyang Manik Galih, yang menurunkan Ongkara di dunia ini, upakaranya adalah wangi-wangi di sanggar dan di hulu rumah

29b. mwang sakadulurania, asthawakna ring Hyang Sri Nini, ring sedeng latri, adnyana samadi, kalingania ika ngaran budi suksma gati. Wus mangkana éling kana, haywa sang wruhing tattwa yéki tan mituhu, mwang alpaka ring mami, tan manemu rahayu saparaning lakunmu, apan tata pakrethi, tan payasa, tan pakrama, sama lawan sato, binannia mangan sega. Sang wiku tan mituhu, dudu pwa sira ranak mami. Mangkana pawekas bapan ta ri kita, hana mwah ri teka ning candhra grahana, wawu sawulan pinangan kala rawu, kalingania, ika prawésanga. Karonia patemun Sang Hyang Wulan lawan Raditya. Yan mangkana, yogya sang para purohita angarga sakabyatan, gelarana kramaning wulan pinanca désa, dén utpeti stiti Sang Hyang Candhra, bantenia, canang wangi wangi, saha raka, mwang bubur biaung, dulurin penek putih kuning adanan,
 
29b. dan apa saja yang bisa dihaturkan, yang dipuja adalah Hyang Sri Nini, jka sudah tengah malam, wajib melaksanakan semadi, untuk mengasah kekuatan pikiran. Setelah demikian maka janganlah lupa pada ajaran sang guru, agar tidak mengalami kegelapan dalam hidup, jika durhaka pada guru, tidak akan menemukan kebahagiaan dalan hidup, karena tidak ada beda jadinya antara manusia dengan binatang yang tidak memiliki pikiran dan tingkah laku. Seorang pendeta harus memberi tahu, bahwa inilah yang harus dilakukan. Demikian jika durhaka akan dimakan oleh Kala Rawu pada gerhana bulan, ingat itulah yang bentuk hukumannya. Keduanya adalah pertemuan Sang Hyang Candra dan Radithya. Jika demikian, patut sang pendeta menggelar puja dengan menghaturkan wangi-wangi, raka, bubur biaung, penek putih kuning

30a. saha puspa wangi. Kalingania ring manusa loka, sang para widnyana, apasang yoga samadi, saha wawacan sarwa suksma, mwang sarwa carita ta uttama, hana ring natar, asthawakna ring Sang Hyang Surya Candhra. Tlas mangkana, saléka lawasnia dina ika dinemit déning Sang Hyang Wulan, tan wenang sira janma akarya hayu, amujaning déwa, ring duta, salwiring karya hayu tan wenang. Yan kalaning surya graha, kalingania surya tinadah déning rawu, maka atananing samo nira Sang Hyang Paramawisésa amurdéng rat, satahun lawasnia dina ika dinémeting Sang Hyang, tan kawasa sagawé sarwa hayu, saparikrama tunggal laksanania lawan candhra graha. Mangkana. Pwa ya ta ning pwa wésania kabéh, pasuluhakna ring carggha samapta. Mwang hana ajar ajari tekaning linju, ketug, sakwéhaning prawé-
 
30a. dan juga bunga. Diharuskan para manusia di dunia, para wikan, melakukan yoga samadi, untuk mendapatkan inti sari dari hidup itu, mendengarkan cerita utama, di pekarangan yang dipuja adalah Sang Hyang Surya Candhra. Demikianlah di hari setelah gerhana bulan tersebut yang dijaga oleh Sang Hyang Wulan, tidak dibenarkan seseorang melaksanakan upacara maayu-ayu, seharusnya yang dipuja adalah dewata. Jika gerhana matahari dikatakan matahari dimakan oleh Kala Rawu, itulah sebabnya Sang Hyang Paramawisesa sebagai pemimpin dunia, satu tahun lamanya dijaga oleh beliau, tidak juga diperbolehkan melaksanakan upacara mahayu-ayu karena semuanya masih dalam keadaan tunggal atau menyatu. Demikianlah semuanya sudah disiratkan. Jika ada yang bingung dan berdebar dada, maka

30b. –ca, teka puja pakrethinia, tlas pinari dartha rikang widhi sastra, puja pakrethi ring paduka hyang luhuring akasa, ika linaksanan dén tepat pwa sira, angempwani kahayuning praja mandhala kalingania, iki haywa pépéka. Nihan wruhakna dé sang pandhita, lwirnia, pratékaning sawa, haywa salah pasang, salah surup, salah sastran, salah surup anggawaning Sang Hyang Atma. Yan sira ngentasakén sang pitara, tattwa yéki tata sakna rumuhun, dén pratiaksa tri prasira. Haywa kari kumur ring hulun, samar ring hati, haywa salah sukma, dén tekes juga pwa sira apan dahat sengkania sang pandhita nglepasaken atmaning wang mati, lamakana nemu swarggha, dunuwut jalan galang apadang. Ndi taya, nihan, yan amalaku sawa pratéka, ngaran awatang sawa, pa-
 
30b. nasihatnya adalah wajib melaksanakan puja seperti yang dikatakan pada Widhi Sastra, puja beliau Sang Hyang penguasa semesta, itulah yang dilaksanakan agar benar nantinya, sehingga beliau menjaga dunia ini. Demikianlah pengetahuan yang dimiliki oleh sang pendeta yaitu preteka jenazah, janganlah sampai salah pasah, salah masuk, salah ucap antara Sang Hyang Atma. Jika beliau mengantarkan pitara ajaran yang harus diperhatikan adalah Tri Sarira. Jangan sampai salah, diam sejenak, camkan di hati, jangan salah memasukkan ke tubuh, karena memang berat tugasnya seorang pendeta untuk dapat mengantarkan jiwa dari orang mati tersebut agar nantinya atma pitara tersebut menemukan sorga, diikuti oleh jalan yang terang benderang. Inilah kemudian yang disebut dengan sawa pretéka, jenazah

31a. pakretinia, awayahania, saha banten tebénia, damar kurung, saha patulanga, dén manut sayogyania, gnap saprakaraning pratéka, nganut wangsa. Swargghania daksina, ngaran. Buda laya, kwa hanania gni murub, pangadang adangnia, sang dora kala, cikra balania watek buta kingkara, widyadarinia gagar mayang, wikunia rama parasu, déwatania Sang Hyang Brahma, tirthania mretha kamandalu, wawalénia gambang, pamuputnia anyut ring sétra. Yan nyawa wédana, palakunia tunggal lawan pratékaning sawa pratéka, saha upakarania apangawak tahén cendhana, tuwi majegau, wnang. Swargghania pascima, kadahania banyu wédang, pangadang adangnia Sang Suratma, cikra balania watek pisaca, widyadarinia Sang Sulasih, wikunia Bhagawan Kakwa, déwatania Sang Hyang Mahadéwa-
 
31a. upakaranya banten teben damar kurung, petulangan, dan yang lain-lain sepatutnya, genap dengan kremasi menurut wangsanya. Sorganya ada di selatan, Buda laya, ada juga api yang berkobar, yang mengahalangi, Sang Dora Kala, anak buahnya semua buta Kingkara, bidadarinya Gagar Mayang, wikunya Rama Parasu, dewanya Bhatara Brahma, tirtanya kamandalu, wewalennya gambang, pamuputnya di kuburan. Jika nyawa wedana, pelaksanaannya sama dengan sawa prateka, tubuhnya dibuat dari kayu cendana, atau majegau. Sorganya ada di barat, kelembutan air, terang benderang Sang Suratma, bala tentaranya raksasa, bidadarinya Sang Sulasih, pendetanya Bhagawan Kakwa, dewanya Bhatara Mahadewa
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Baca Juga