Lontar Siwa Tattwa Purana4a. naku kabeh. Mangkya wus purnna kang suralaya, mantyan wredi ayuning suraloka, tar kneng ujar, lami pwa ya bapa, muktyaken skaring suralaya, idep pwa ya bapa linaning sarira, kadyang pahadnyananta kabeh naku, ta ampwang ulun, ulun anakta Hyang Brahma Wisnu, tuhu pukulun yan ta mralina sasira. Atyan kasyasih pinaka ulun, singgih yan mangkana adnya paduka, nging yan pukulun pasawa, makaryya ulun padma linggning sawa, ya nora masawa wwang kulun, akaryya nulun reka, lingganing taru mrik, yatika ginawe padma, abhusana sarwwa ptak, magawe ulun panileman, rika

anakku semua. Sekarang telah aman sentausa di Surga, demikian besar sentausa di Surga tidak dapat dikatakan, dan telah lama Ayah menikmati keindahan di Surga, sekarang Ayah berkehendak melebur diri, lalu bagaimana pendapat para putraku semua? “Paduka, hamba anakmu Hyang Brahma dan Wisnu, jika paduka bermaksud melebur diri, demikian kasih dan sayangmu yang telah dilimpahkan kepada diri hamba. Baiklah jika demikian kehendakmu, tetapi jika paduka berjenazah, hamba buatkan padma sebagai tempat jenazah, namun jika tanpa jenazah, hamba akan buatkan simbol dari kayu yang harum, itulah yang patut dibuatkan Padma, berhiaskan serba putih, serta hamba buatkan Panileman, pada

4b. lawe ayu, kinren sira lawan kajang, sinurat kotta mengaksara, kang sawahin aturaken sajyanna mbung ireng lingganing paduka ngku, irika pwa magawe ulunpetra, gnah amas misawa, wus binasmi, irika anuduk ta wulan paduka ngku, ginawaning duwegan nyuh danta, awastra ptak padaging kwangen maharta jepun, teher inanyut datngeng samudra, cuntaka ulun, panca ari, tar wnang nyucyalaksana, ika araning atiwa-tiwa ingaran ngaben, ngaben prangkulun, wus mangkana, wnang ngaraning atma polih lungguh, moring suralaya, sakeng rika ngaran dewa

hari-hari suci, dihias dengan Kajang, yang disurat aksara suci, dan dipersembahkan saji dan dibuatkan lembu hitam untuk tempat jenazah paduka, di sana juga paduka dibuatkan tempat pembakaran jenazah, setelah terbakar, disana memungut sisa-sisa tulang paduka, kemudian dimasukkan ke dalam buah kelapa muda yang berwarna kuning, berkain serba putih serta kwangen disertai uang jepun, selanjutnya dilarung di tengah samudera. Hamba cuntaka selama lima hari, saat itu tidak boleh menyucikan diri, itulah yang disebut Atiwatiwa atau juga disebut Ngaben. Dan setelah Ngaben, supaya jiwa mendapatkan tempat di Surga, dari sana disebut Dewa Pitara


5a. pitara. Mojar Sanghyang jagatnata, ta amanaku, wijnyana ku ring makreti. Ah tanaku mwah yan ulun masarira ratu abalabyuh kadyangapa paglaran tanaku mwah kala ulun masarira brahma kula, wesya kula, sudra kula, katka tkeng matya sarira, kadyangpa karep tunaku. Singgih yan mangkana, kinaryyu ulun bade, kang nista madya, uttama, atumpang-tumpang, ana tumpang sawlas mwah tumpang sanga, tumpang sapta, tumpang panca lawan catur, ignahing sawa, bade, ingaranan wadah, ya wadah ikang sawa, kotamanya, ana nagabanda aranya, bade wini winilet apinda taksaka, ginawe bhusananya amanca warnna, dulur

Bersabda Sang Hyang Jagatnata, “dengarlah pula anak-anakku, mengenai kehendakku dalam hal budi pekerti, bilamana aku menjadi raja yang mempunyai rakyat banyak, bagaimana pendapatmu, begitu pula bila aku menjadi seorang Brahmana, Wesya, Sudra, sampai kepada kematiannya, bagaimana upacara yang harus dilakukan menurut pendapat anak-anakku?”. “Junjungan hamba, jika seperti itu hamba akan buatkan Bade, yang terkecil, menengah dan utama, yang terbesar bertingkat, ada yang bertingkat sebelas dan bertingkat sembilan, bertingkat tujuh, bertingkat lima dan empat, sebagai tempat jenazah. Bade artinya wadah, itu sebagai tempat jenazah, utamanya ada yang memakai Naga Banda namanya, Bade dibelit oleh Taksaka, dan dibuatkan perhiasan lima warna, serta

5b. lembu bandusa, abale salunglung, gnahing patulangan, munggah wwang ulun ring bade, mawa ulun pecut, mesiromaning manuk dewata, ring marggan ikang bade, ngungsi setra, ana amanjang, nga, mawa arta sinkarura, datang ring catuspata, mider kang bade, ping, 3, datang pwa ring setra mwah mider ping, 3, iniring tatabuhan araning ganggambang mwang angkelung. Wus mangkana, sadatenging setra, ginawa kang sawa ring lembu, weh bhusana kang sawa, irika binresihan dening tirta kottama, awadah paruk misi pangleb simsim masoca mirah, mwang pripih, pada sinurat, araning tirta panglepas, mwah tirta widdi widana, wus ika basmi kna

Lembu dan Bandusa, memakai Bale Salunglung, dimana sebagai tempat pembakaran tulang-tulang. Dan mulai menjelasakan di atas Bade dengan membawa cemeti yang diujungnya berisi burung Cendrawasih. Jalannya Bade menuju kuburan, ada yang memanjang artinya melempar uang berisi beras dan benang, tiba di perempatan jalan, di sini Bade berkeliling tiga kali, diikuti oleh alunan alat musik gambang dan angklung. Setelah itu, tiba di kuburan, jenazah dibawa ke Lembu, dan jenazah diberikan busana, di sana juga dibersihkan dengar air suci utama, tempat air sucinya dari periuk yang berisi cincin berpermata mirah, dan pripih yang ditulis dengan aksara suci, namanya air suci itu adalah Tirtha Panglepas, dan air suci dari beberapa pura (umumnya dari Kahyangan Tiga), setelah dibakar


6a. kang sawa, dening dilahing gni, pattawulan bidresihan, gnah kna mwah reka, apinda waktra angga tangan suku, inuyeging taru sakti, mwah pinupulaken ring dwegan, nruh denta, bhusanan sarwwa ptak, inanyut atenging we agung. Wus ika, cuntaka pwa ngulun, nista madyottama, sang wiku, 5, rahina, walaka, 10, dinten, satriya, 15, dinten, wesya, 20, dinten, pamgatanya sawulan pitung hari, kandeling ika, yan durung wnang, tar wnang widdi widana, ta ampwanaku. Gumantya mojar Sanghyang Ludra lan Mahadewa, singgih pukulun, ri wus atiwa, ulun pwa ya ginawe skah,

jenazah dengan api yang membara, sisa-sisa pembakaran dibersihkan, letakkan dan bentuk kembali yang menggambarkan seorang manusia yang berbadan, bertangan, berkaki, lalu digiling dengan batang kayu dapdap, kemudian dikumpulkan dan ditaruh ke dalam buah kelapa muda yang kuning, selanjutnya dihias dengan serba put, selanjutnya dilarung di tempat yang airnya besar (sungai dan laut). Akhirnya keluarganya dalam keadaan Cuntaka, menurut keadaan yang sedikit sampai yang banyak: Sang Wiku 5 hari, Walaka 10 hari, Satriya 15 hari, Wesya 20 hari, upacara yang terakhir setelah sebulan tujuh hari (42 hari), perhatikan itu, jika belum boleh, jangan sekali-kali mengadakan upacara untuk dewata. Demikian pendapat hamba. Kemudian berdatang sembah sujud Sanghyang Ludra dan Mahadewa, junjungan hamba, setelah selesai upacara Atiwa-tiwa, lalu dibuatkan upacara Nyekah


6b. -/kangsen, ri tkaning swasta kang kandel, inulat roning waringin, klatkat sudamala, bhusana sarwwa ptak, rikalanya ginawe skah, kottamanya sarwwa skar nggenna ika skah, pring wuluh wnang pawakanya, tinapih de ron waringin, ika pwa inayasan, neher tur ken saji, mwah inanyut ring we agung, lbar kang cuntaka, wnang awiddi widana, ta ampwa anaku kita. Umojar Hyang Iswara lawan Misora, ulun ginawe skah kurung, nga, anyucya laksana ika, tkaning iwak sajya sarwwa suci wnang, ta amwanaku. Mojar Sanghyang Ghana lawan Sanghyang Yama, ulun ginawe bukur, nga, tar wnang wong camah, wang canda-/

Kangsen, maksudnya agar selesailah upacara sebelumnya, dihias dengan daun beringin, klakat sudamala, dan kain serba putih ketika membuat Skah, serta dihias dengan berbagai bunga yang wangi, bambu buluh yang menjadi inti bentuknya dan dibungkus dengan daun beringin dengan disertai dengan sesajen, dan kemudian dihanyutkan pada air besar, setelah itu selesailah Cuntaka, dan lakukanlah pemujaan kepada para dewa, demikianlah pendapat hamba, oh junjungan hamba. Berkata pula Hyang Iswara dan Misora, hamba akan membuatkan Skah Kurung namanya, lakukan penyucian diri, sampai pada sesajen dengan berbagai bahan yang suci, demikian pendapat hamba. Berkata pula Sanghyang Ghana dan Sanghyang Yama, hamba membuat Bukur namanya, tidak boleh orang yang cacad dan kotor
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga