Lontar Siwa Tattwa Purana10a. /wnanganya, angeka dasa rudra bhumi, sang sanaka kawnang arepaken anawa dewata, ri madya siwaboda, aja tandruh ring unggwaning nawa dewata, mawedya macatur gana, padangadegaken sanggar rong tiga, maka wnanganya, 5, tahun, ring masa wulanjara mekartika, ring sagara pangelem kang uttama, krewaga asunguhema, banyak banteng saha bhusana mas, arta saktinem juga, sajining banten bhutakna kadya amatra ya, tkeng dadum enak pwa hyang nantaboga, rengreng wlakang nya, sing tinraweng atma mreta, murahing bhukti tinagaring karma. Ya nora tahuren,

kewajiban untuk menyelengarakan upacara Eka Dasa Rudra Bhumi, para pendeta wajib memuja dewata, yang di tengah berkedudukan Siwa Buddha, jangan sampai tidak mengetahui kedudukan dewata, dengan memakai Wedya, dan Catur Gana, dirikan Sanggar dengan tiga ruang, sebaiknya diselenggarakan setiap lima tahun, tepat pada bulan Kartika. Di Samudera dilaksanakan upacara Pangelem yang utama, kerbau berhidung emas, angsa, sapi, semuanya memakai perhiasan emas, disertai juga uang seratus ribu enam puluh, bersama sesajen disesuaikan dengan penyelenggaraan di danau hingga dapat diterima untuk menyenangkan Hyang Nantaboga. Pada waktu musim hujan, setiap daerah yang mendapat airnya sehingga tumbuhan subur, sehingga makmurnya masyarakat. Jika tidak diselenggarakan,

10b. mapanas welakang hyang nantaboga, arigkang bhuwana, sumira twisanya lwir unadi pasang, sasab marana magalak, mretatmah wisya, aja ima sang dipaning sarata, wema wesya gni, sumusuping bhuwana ro, mapanas ideping wwang, saksa tkeneng kalabhuta, apan sira Sanghyang nantaboga dibarana Sanghyang kula giri gajagumi,tlas larut dewataning nagara, rinurah wisyanirang nantaboga, dewa mu, sasab magalak, alpayusa kang wong, apan Sanghyang Pretiwi mnematwa, manonwam, aywa sang retuning sarat tima dumam beling saratya atma prang sumlur

maka terjadilah musim kemarau dan Sanghyang Nantaboga kurus kering, tersebarlah racun seperti air samudera yang naik. Maka muncullah penyakit binatang dan tumbuhan yang meluas, air kehidupan menjadi racun. Jangan lalai bagi para pemimpin Negara, air berubah menjadi api, merasuk ke dalam dua dunia, menjadi panas pikiran manusia dirasuki oleh Kala Bhuta, karena Sanghyang Nantaboga mengeluarkan racunnya, semua dewa akhirnya meninggalkan dunia, sebab Nantaboga memuntahkan racunnya, para dewa lenyap, penyakit merajalela, umur manusia menjadi pendek, karena Sanghyang Pretiwi makin tua, dan selalu bertambah tua, janganlah pemimpin Negara melalaikannya dan inilah yang sering menyebabkan konflik di dunia dan hingga menimbulkan perang,


11a. tan polih lungguh sang catur janma, mangkana kengetakna aja murug lingning aji. Naku kita hyang Ghana, den wruh rika dadyaning wong, ana hyang smara ring sarira sowang-sowang, ana sanghyang arum, nga, mungguh ring tungtunging idep, rupa kadi ya muteara, margganya ri ototing caksu, ya ingaran sanghyang manon. Mwah ana rupa mahning, mungguh ring tabla ptak, margganya aneng ototing caksu tngen, mwah anglungsur lungguh, ana ring gdong mas, hyang smara dadya kama ptak, sanghyang ratih mandadi kama bang, wus nunggal, mungguh ring cantik gdong mas, sira ta matmu dadya sanunggal, ya tatmah rare, riwahu tatmu, raga

serta manusia tidak mendapatkan tempat, demikian yang wajib diketahui dan jangan melanggar pada pokok-pokok ajaran agama. Anakku engkau Hyang Ghana, ketahuilah olehmu akan terjadinya manusia, Hyang Smara berkedudukan pada masing-masing tubuh manusia, ada Sanghyang Arum namanya, berada di ujung pikiran, wujudnya seperti mutiara yang melalui urat saraf mata, itu disebut Sanghyang Manon. Dan ada yang wujudnya sangat bening, bertempat di dalam kotak putih yang jalannya pada urat mata kanan, dan mencari tempat di Gedong Mas. Dari sini Hyang Smara menjadi Kama Petak dan Sang Hyang Ratih menjadi Kama Bang, setelah keduanya menyatu bertempat di inti Gdong Mas, beliau bertemu menjadi satu, itu akhirnya menjadi bayi, ketika baru bertemu,

11b. hning, nga, wusma, raka hyang tiksna, nga, marupa rare, kula maya, nga, ana pangempwanya, yeh nyom banah ari-ari ngaran Reca Murdda, ya atmah sarining pangan kedum. Ri sawulan, kulamanta, nga, rong wulan, sending jati, nga, tigang wulan, reka maya, nga, ptang wulan, sumna, nga, limang wulan, panca maya, nga, nem wulan, sad gana, nga, sapta wulan, gananing, nga, arep amtu tiba ring pretiwi. Hana sanaknya, maprabeda aran, ijlahir, islahir, imakahir, sga prana, araning rare, duk kari ring jro wteng kinaryya pagdongan, ya bhuktini jro wteng, tiba ring pretiwi, banten tatbasan, iwak sata

wujudnya bening disebut janin, Hyang Tiksna namanya, dan setelah berwujud menjadi bayi, Kula Maya namanya. Ada yang menjaganya yaitu, air ketuban, darah, plasenta, yang disebut pula Reca Murdda, itulah yang menjadi zat-zat yang menjadi makanan dan minumannya. Pada usia sebulan Kulamanta namanya, dua bulan, Sending Jati namanya, tiga bulan, Reka Maya namanya, empat bulan, Summa namanya, lima bulan, Panca Maya namanya, enam bulan, Sad Gana namanya, tujuh bulan, Gananing namanya, jika akan lahir datang ke dunia. Ada saudaranya yang berbeda nama, I Jlahir, I Slahir, I Makahir, Sga Prana namanya bayi, ketika masih di dalam rahim dibuatkan upacara pagedongan, jika bukti-bukti kelahiran bayi akan tiba, lalu dibuatkan sesajen tatbasan, dagingnya ayam


12a. nut rare, yan laki, sata laki wnang, yan wadon, sata wadon wena. Wus, 12, dinten, Tanya nenrong rare, debyak ta ri lewihing sang dateng, irikangaranan komara tunggal, masarira sanghyang tiga, wruh mabhasa masabda mahidep, ingurip de hyang pretiwi, aran hyang komara. Wus sawulan, nga, komara yajnya, marebut sang dumadi tmah trikang rare, wnang upakara ginawe myak sasih, daksina, sarwwa ro, sata, 1, panyneng, 1, arta, 150, sambat hyang komara. Mwah kramaning cinolong, pamarisuddaning dumadi, maka nggoning rarapan ring hyang yama, upakara kadya lagi. Ri wus,

menurut bayi, jika laki-laki, ayamnya jantan, jika perempuan, ayamnya betina. Jika bayi berumur 12 hari, menanyakan bayi pada orang pintar, mengenai siapa yang menjelma pada bayi dan keutamaan kelahiran bayi, saat itu Komara tunggal dengan perwujudan Sanghyang Tiga, sehingga mampu berbahasa berkata dan berpikir, diberikan kehidupan oleh Hyang Pretiwi, demikian namanya adalah Hyang Komara. Setelah satu bulan dibuatkan Komara Yajnya, saat itu yang ikut menjelma berebutan pada bayi, karena itu perlu dibuatkan upacara Myak Sasih dengan daksina serba dua, ayam 1, panyneng 1, uangnya 150, sebut Hyang Komara. Dan tata cara Colong, dibuatkan upacara penyucian sang jiwa yang ikut menjelma pada bayi, yang juga ditujukan kepada Hyang Yama, sesajennya seperti yang sebelumnya. Setelah

12b. hilang


13a. hilang
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga