Lontar Siwa Tattwa Purana


1b. Om Awighnamastu. Siwa tatwa purana aranya, Om nama siwa ya namah. Asuralaya, siwaloka kaharaning bhuwana, Sanghyang jagat pati madeg ngkana, tka ta wehayu rikala wulantara me, kartika masa, apan sira masasideba, de parahyang makabehan, nora nawineh de parasutanira, alunggwing padma sana mastatur, rineng arenggeng maniratna, kumnyar lwir Surya prana, abhusana manca rupa, cinatra rukma warnna, ginawane bhuta manca warnna, wus mangkana, datang kang para atmajanira, lwir aranya. Sanghyang Brahma datingeng kidul, bang warnna tkeng bhusana, acatra ru/-

Om semoga tidak ada halangan. Siwa Tatwa Purana namanya, Om sembah kepada Siwa. Ada yang dinamakan Suralaya (Surga), Siwaloka namanya dunia itu, Sang Hyang Jagat Pati yang bertempat di sana. Pada suatu hari yang sempurna ketika bulan kartika, ialah pada hari beliau dihadap oleh para dewa, yang tidak lain adalah anak-anak beliau yang bertempat di Padmasana emas yang bertahtakan emas mutu manikam, bermacam permata mulia, berkilau-kilau, seumpama sinar Sanghyang Surya, berbusana lima warna, berbagai macam warna, menciptakan Bhuta lima warna, setalah itu, datanglah anak-anak beliau, diantaranya, Sang Brahma datang dari Selatan, merah bersinar mukanya sampai busananya, bersulamkan


2a. -/kmau, iniring de bhuta bang, ring brahna loka nagaranira, saking kidul pwayometa. Sanghyang Wisnu datengeng lor, ireng warnna tkeng bhusana, acatra rukma kumnyar, iniring de bhuta ireng, Wisnu loka araning bhuwananira. Sanghyang Iswara datngeng Purwwa, abhusana sarwwa ptak, acatra rukma sweta, iniring dening ki bhuta putih, Iswara loka kaharaning nagaranira. Sanghyang Mahadewa datnging kulon, abhusana napita warnna, acatra rukma lwir ratna kumnyar, inuring de bhuta kuning, rudra bhuwana aran inagaran ira. Sanghyang Misora lawan Sanghyang Indra mijil sakeng gneya, abhusana ptak

emas, diikuti oleh Bhuta Bang, di alam Brahma tempatnya, dari Selatan datangnya air kehadirannya. Sanghyang Wisnu datang dari Utara, hitam mengkilat warnanya sampai dengan busananya, bersulamkan emas berkilauan, diikuti oleh Bhuta Ireng, alam Wisnu nama tempat beliau. Sanghyang Iswara datang dari Timur, berbusana serba putih, bercahaya permata putih, diikuti oleh Ki Bhuta Putih, alam Iswara tempat beliau. Sanghyang Mahadewa datang dari Barat, berbusana warna kuning, bercahaya seperti permata, diikuti oleh Bhuta Kuning, alam Rudra nama tempatnya. Sanghyang Misora dan Sanghyang Indra datang dari Tenggara berbusana putih

2b. wor bang, lwirkembang warnnanira, acatra ptka smu bang, iniring de bhuta sliwah, Indra bhuwana aran ikang bhuwananira. Sanghyang Sata Ludra tang sakeng nariti, abhusana bang wor pita, apayung rakta pita, lwir Suryya prana, iniring de bhuta kwanta, rudra bhuwana araning jagat ira. Sanghyang sangkara datngeng wayabya desa, abhusana warnne jo, apayung ratna kumnyar, iniring dening ki bhuta wilis, sangkara loka aranang bhuwananira. Datang Sanghyang Sambu sakeng ersanya, abhusana dadu warnnanya apayung ratna kumnyar, iniring dening ki bhuta dadu, ring sambu

bercampur merah, seperti bunga warnanya, bercahaya merah, diikuti oleh Bhuta Sliwah, alam Indra nama tempatnya. Sanghyang Sata Ludra bertempat di Barat Daya berbusana merah bercampur kuning, berpayung merah kuning, seperti cahaya matahari, diikuti oleh Bhuta Kwanta, alam Rudra nama tempatnya. Sanghyang Sangkara datang dari Barat Laut, berbusana warna hijau, berpayung cahaya permata, diikuti oleh Ki Bhuta Wilis, alam Sangkara nama tempatnya. Datang Sanghyang Sambu dari Timur Laut, berbusana biru dan berpayung cahaya permata, diikuti oleh Ki Bhuta Dadu, di alam Sambu


3a. loka nagaranira. Datang Sanghyang Aswinodewa, abhusana manca rupa, apayung rukma kumnyar, anghrun-hruni warnnanira, smara loka nagaranira. Datang Sanghyang Durmuka, abhusana sarwwa dadu, apayung ratna kumnyar, ana loka araning bhuwananira. Datang Sanghyang kala akaron Sanghyang glap, kagiri-giri rupanira, abhusana poleng bang, acatra sliwah, iniring dening bhuta angga rupa, mtu sake suma desa. Datang Sanghyang Baruna, abhusana sarwwa endah, baruna loka araning bhuwana nira. Sanghyang rawi datngeng gambur anglayang, abhusana aganitri aslimpet, kumnyar

tempatnya. Datang Sanghyang Aswinodewa, berbusana lima warna, berpayung gemerlapan seperti cahaya permata, sangat menggiurkan bagi yang memandangnya, alam Samara tempatnya. Datang Sanghyang Durmuka, berbusana serba biru, berpayung permata bercahaya, alam ana nama tempatnya. Datang Sanghyang Kala atau Sang Hyang Glap, menyeramkan wujudnya, berbusana poleng merah, diikuti oleh Bhuta Angga Rupa, datang dari alam Suma. Datang Sanghyang Baruna, berbusana serba mewah, alam Baruna nama tempatnya. Sanghyang Rawi datang dari awing-awang, berbusana ganitri aslimpet, bercahaya

3b. angdap, apayung sweta warnna, ring surrya loka nagaranira, sira nanggeh saksyani ujar de parahyang makabehan. Sanghyang Kweraka ping wuntat, abhusana warnne ndah, datngeng lor kulwan, apayung pita rinukmi, iniring de bhuta ro, kwera loka ngaran bhuwananira. Wuntat ira Sanghyang Yama datngeng saking kidul, lwir kalarupa, angres-ngres polahira, abhusana popoleng bang, acatra tiga warnna, kumnyar angdap, iniringing bhuta sliwah, yama loka ngaraning bhuwananira, prasama de warsing langit, dyamtan anawadya mojar. Irika Sanghyang jagat pati atanya ri sira samwa, aum kita

bergemelapan, berpayung warna putih, di alam Surya tempatnya, beliau yang menjadi saksi apa yang dikatakan oleh semua dewa. Sanghyang Kweraka di belakangnya, berbusana warna-warni, datang dari Barat Laut, berpayung warna kuning keemasan, diikuti oleh Bhuta Ro, alam Kwera tempatnya. Di belakangnya Sanghyang Yama datang dari Selatan, seperti Kala wujudnya, tingkal lakunya menyeramkan, berbusana poleng merah, bersulam tiga warna, diikuti oleh Bhuta Sliwah, alam Yama nama tempatnya, semua dewa yang ada di langit. Di sana Sanghyang Jagat Pati bertanya kepada semua dewa, Aum engkau
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga