Proses dan Peran Catur Sanak (Kandapat) dalam Kehidupan


Catur Sanak dengan Dewata Nawa Sanga yang dipaparkan diatas hanya berbeda sebutan saja, tetapi intinya sama, sama-sama ada Aksara Sucinya yaitu SANG, BANG, TANG, ANG, ING sehingga semua mengacu kepada yang kosong yaitu Tuhan itu sendiri yang dalam lontar Dalem tentang Catur Sanak ini disebutkan “Galihing Kangkung, Tampaking Kuntul Angelayang, Lontar tanpa tulis, Tegal Tanpa Tepi” yang kesemua itu yang berarti kosong, kosong itu Sunya atau Tuhan tanpa wujud.

Begitu juga yang dikatakan dalam lontar Bhuwanakosa sipat- sipat Tuhan yang imanen dan transcendent disebutkan sebagai berikut :

Ya ta, narupam, na rasam, nagandham, rtasabdam, na sparsam, anamayam, acintya anadimadhyantam, anamata asangkirnnam aracanam, acalitam, na inggita, anacyutam, aksayam, anahata, aspreham, agarbha janma maranam,na rogam, nawedhadhyayam, namalam, asamam, anakasam, asambatsaratu masa horatra, namuhurta, sandhyawela kasta, puruso, asandhi, wirahitam, sunyati sunyam dhruwam, antapak sam, widhitam, nasocamkewalyam, nirasrayam, siwam, moksam, nirasraddham, nawikalpam, nakalpam, nirbanam, parambrahma, anantaram, itarebhayam, amretam, itibrahma, isaaisah, dewah, paramarthah, sahparameswarah, sahparatma, sahsrestah, wighatendriyah, tatbrahmatam, moksa, nirudam, nirapayam, nirwikaram, aparyadam, anasrawam,esah dewah, wyapinam, suksmam, aniyam, watanuh, atindriyah, anasritah, suddhah, niskalah, saswatah, saewa,mata, bandu, swajanah, mitrah, guruh, dewah, maharddhikah, Mahadewa iti. Narupam, tanparupasira, nawarnnam, tanpawarnnasira, narasam, tanparasa Sira, nagandham, tar pagandha sira, nasabdam, tanpasabda sira, asparsam, tan kasparsasira, anamayam, tarkeneng larasira, acintyam, tar kenengidep, ana.di madhyantam, tanadi, tanmadhya, tanatambayan, tananta, tanpawekasan, amita, tan pahinghanan, asangkirnnam, tan parok, agatram, tar pawak, aracanam tankaraketingrupa warnna, adwityam, tan hana lumewihana sangkeng siran mahawisesa, nacalitam, tancala, alinggakam, tanhanalinggeriya, acyutam, tarpakasuradan, aks ayam, tan palwang, anirgatam, tarpagati, aspreham, tarpanyun, agarbbhajanma maranam, tarkenaringgarbbha janmamarana, arogam, tanhana lara risira, asokam, tarkenengkingking, awedhanam, tanpangidep lara, sangsaram, tanpangisangsara nirmalam, tanpamala, na_kalam, tanpakala, nakasam, tan pakasa, na samwatsara, retu, masahoratra, tanpatahun, tanparetu tanpawulan, an parahinawengi, asandhyangsam, tan pasandhyang Sa, na muhurta, na wela kastam, tan pawelakastra, nottarayana, tan pettarayana, nadaksinayanam,tan padaksinayana, nawaisuwan, tanpawisuwayana, animepyam, tanhana kedap i riya santi, santa, sunyam, sunya, dhyawam, menget, waram, wisesa, satyam, tepet, witam, sunyati sunya, swaccam, malilang, kewalyam, kewalya,·nirasrayam, tan. pasraya, siwam, ya·siwa, nga, Moksam, yakamoksan, nirasradham, tarelik, nirbanam, kamoktan, parambrahma, sirawisesaning brahma, nirakaram, tanpa lwir, nabhaya,tarkeneng bhaya, amretam, tarkeneng pati, etam brahmani, nahan tarupanira /Brahma pada, nga, Saesah dewah, siradewa, sahparamarthah, siraparamartha, sah maheswarah, sira maheswara, sah paramatma, sira paramatma, sahsrestah, sirawisesa, wigataratindriyah, tanhanaratindriye sira, Tad brahmantam, sirabrahmantatapa, moksam, sira kamoksam, sredam, tan keneng sukaduhka, niramayam, tarkenengprihati, paran nirbanam, siraparamanirbanam, nirwikaram, siratarkenengwikara, tarrengatkalinganira, param, wisesaning wisesa,padam, Sirapada wisesa, anasrawam, tarili, esahewamahadewah, siramahadewa, nga, wyapiyam, sira penuh ring rat kabeh, suksmayam, sira wisesaning halit, mahiyam, siratisayaningrayawastu, witanuh, sira tanpawak, atindriyah, siralewihing tankaton, hitasadamretah, siraamretasadasuka, suddhah, siratanpateleteh, nikalam, siranikala, saswatah, siranitya, saewaminata, siraibu, sirabapa, Sahwandhuh, sira kadang, sahswajanah, sirawarggha, sahmitra, sira-mitra, sahguruh, siraguru, sahdewah, siradewa, sahmaharddhika, siramahardhika, Sirasang mangkana kramanira, Mahadewa iti,sira Bhatara Mahadewa,nga.
Artinya :
narupam (ia yang tanparupa), nawarnnam (tanpawarna), narasam (tanparasa), nagandham (tanpa bau), nasabdam (tanpa suara), asparam (takteraba), anamayam (takterkena sakit), acintyam (tak terpikirkan), anadimadhyantam (tanpa awal, tanpa pertengahan, tanpa akhir, tanpa batas), asangkimnan (tercampuri), agatham (tanpa wujud), arcanam (tanpa rupadan warna), adwityam (takada melebihi dalam hal keunggulan), na calitam (tak goyah),· alinggakam (tanpa lingga), acyutam (tidak susut), aksayam (tidak berkurang), anirgatam (tanpa perbuatan), aspreham (tanpa keinginan), agarbbha janmamaranam (tidak lahir dari kandungan dan tan pakematian), arogam (tan pasakit), asokam (tan pasusah), awedhanam (tanpa penderitaan), asangsaram (tanpa sengsara), nirmalam (tanpa noda), nakalam (tanpa waktu), nakasam (tanpa angkasa), nasamwatsara tahun (tanpa musim), tanpa bulan (tanpa siang dan malam), asandhyangsam (tanpa senjakala), namuhuria (tanpa kurun waktu), nawelakastam (tanpa matahari beijalan kearah utara, tanpa matahari berjalan ditengah-tengah), na daksinayanam (tanpa matahari melintas kearah selatan), nawaisuwam (tanpa matahari berjalan digaris Katulistiwa), animepyam (tanpa kerdip, tenang), sunyam sepi, dhyawam (selalu ingat, waram, utama, satyam, setia, witam, sangat sepi dan hampa), swaccam (bersih), kewalyam (hampa), nirasrayam tanpa bantuan/perlindungan), siwam (Ia juga disebut Siwa), moksam (ia itu kebebasan yang sejati), nirasradham (tanpa iri hati), nirbanam (itu nirwana), parambrahma (ia adalah Brahma tertinggi), nirakdram (tidak dapat diumpamakan), nabhaya (tidak terkena bahaya), amretam (tanpa kematian), etambrahnani (demikian wujud alam Brahma). Saesah dewah (ia itu adalah dewa), sahparamarthah (ia disebut Paramarta), sah srestah (ia sangat unggul), wigataratrindriyah (tanpa kenikmatan nafsu), tadbrahmantam (ia adalah tapa Brahma), moksam (ia kemoksaan), sredam (tak terkena suka duka), niram ayam (tidak terkena sakit hati), parannirbanam (ia adalah parama nirwana), nirwikaram (tanpa cela), param (ia mahautama), padam ia adalah alam utama, anasrawam (tidak mengalir), esah ewah Mahadewah (ia juga digelari Mahadewa), wyapiyam (memenuhi dunia), suksmayam (sangat halus), mahiyam (sangat agung) dan mulia, witanuh, tanpa (badan, atindriyah), sangat mulia tetapi tidak ia yang suci tanpa noda, niskalam (ia tidak terlihat oleh mata), saswatah (ia kekal), saewam mata (ia adalah ibu, ia ayah), sah wandhuh (·ia adalah margga), sahswajanah (ia adalah keluarga), sahmitra (ia sahabat), sah guruh (ia guru), sah dewah (ia dewa), sah mahard dhika (ia arif bijaksana), orang yang demikian keadaannya itu adalah Sang Hyang Mahadewa.

Didalam Lontar Bhuwana Kosa juga dikatakan “Sloka 19

Harinimam manopayeloka bhawati pawakah, Jnana yoga statopaye, dwayameke maheswarah. Inupayapwekang kayu, inguswan umiji ltekang apuy, ngkeloka, samangkanata Bhatareswara, ankah idep, maka nimitta jnana·nira, yogapangupayanta juga.
Artinya
diusahakan untuk menggosok kayu itu, lalu keluarlah api, didunia ini demikian halnya SangHyang Iswara akan dapat dibayangkan dengan jalan mendalami yoga.
— Sloka 19 —

Jnanatwamanasi dewasca, nirmalamsarwwa dehisu, pretyaksamiwa dhiptagnim, prapnoti paramanggatam. Sang yogiswara, umangen angen Bhatara, ngkane manahnira, lwirnya, nirmala pratyaksahana ringsarwwa mawak, kadyangganing teja ingapuy, dumilah rupa nira, hinangen angen sang yogiswara pwa Bhatara, mantuktasira ring kamoksan. Itibrahma. rahasyanama sastramdwityah patalah.
Artinya
Sang Maha Yogi membayangkan Batara didalam hatinya, berupa kesuciantanpa noda, jelas ada pada setiap makhluk, bagaikan sinarapi yang menyala-nyala. Demikianlah sang Yogiswara membayangkan Batara. Maka akan kembali kepada kebebasan yang sejati.
— Sloka 20 —

 


Sumber
I Nyoman Nadra

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Katalog Dalam Terbitan (KDT)Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga