Tattwa / Tutur Candrabherawa dengan Yudistira


Prāṇasutéśca ūcyaté.

Ling Sang Wrěkodhara: “Alah aku dén ta, paminda kami ri kira śrī Kṛṣṇa kāraṇa duméhnya ku rodha ri kita, kami mawarah ri sira mangké”.

Lumumpat Sang Bāyusuta. Tan warṇanan sira, tělas winarahakěn gati Sang Bhérawa dé Sang Bhīma, I śrī Janardhana. Lungha mahārāja Kṛṣṇa sopacapan lawan Sang Candrabhérawa. Ling nira:

Tvaṃ-tvaṃ Bhérava tatsokyaṃ.

“Indah ta kita śrī Candrabhérawa, kapuhan swacitta mami dén ta, apa swajātiné pwa ajin ta, don ta tan harěp magawé Sanggar Kabuyutan, tan ahyun maněmbah ṣaḍ Kahyangan, amangan tan pabantěn, ndah warahakěna ri kani”.

Śrī dévāntara vijnéyaḥ.

Ling śrī Candrabhérawa: “Singgih śrī Nātha Kṛṣṇa, ikang aji Bajradhara giněgö mami, sang sthita Sang Hyang Aji Buddha hanéng ri uṣṇi déśa,  muktye nira ri tungtung I śucikabajra, apan tan hana Déwa wanéh, an bhéda sangké śarīra, syapa bantěnan, syapa sěmbahěn, yéka sāri ning aji Bajradhara ngaranya”.

Padmā nābhaśca viskambho.

Ling śrī Kṛṣṇa: “Maréng ndi pasamahitan tan angaji iku, ndah warahakěna”.

Numaṃ bhairavaśca talaṃ.

Ling Sang Bhérawa: “I wruhan ta Narārya Kṛṣṇa, irika ring raṣa nirbana sthiti rumuhun, ring śila gamana dénya kawěks. Kunang yan hanéng śarīra, tan hana lěwiha sangké ātma juga, yan muwah gawénan Sanggar, ring Sanggar tungguněn tang ātma, ātma salah para ngaranya yan mangkana, tan hurung amanggih lara méh katěkan pati”.

Ling Sang Bhérawa mangkana. Pāryyayaṃ janargghanaśca, Bhūnanti śāstraṃ arjjavaṃ, Śrī mahā maṅgala jnéyaḥ,

Viṣṇu mūrtinca darśanaṃ.

Ling śrī Kṛṣṇa: “Hana wanéh wruha kita ring warṇa ning widya iki, śrī Mahāmanggala ngaranya, mangké kami mintonakěna ri kita”. Rěp dhyāyi nira lambana, sakṣaṇa matěmahan Wiṣṇumūrti, atiśaya krūra rūpa. Ling ira, Cěpaněn aji mami dén ta”.

Candrabhéravi ūcyaté.

Ling Sang Bhérawa: “wruh kami Kṛṣṇa ri ajinta, Adṛṣya ngaranya, matapakan angin. Añjalatundha ngaranya, matapakan mégha. Amadapā ngaranya, matapakan sěmi. Anggaganācāra ngaranya, matapakan ākāśa. Lyan saké, Animā, Laghimā, Mahimā, Prāpti, Prākārnya, Waśitwa,  Māśayitwa, Yatrakāmawaśiyatwa, ya haṣṭéśwarya ngaranya kětika. Lén sangké rika, aji Sarwa Krūra ngaranya kětika. Wruh kami katattwanya kabéh, sakwéh ing rūpan ta, ndah lěsuněn prayogan ta”.

Ling Sang Bhérawa  mangkana.  Somya  rūpa  śrī  Kṛṣṇa  muwah,  ling nira:

Dhyāyani sarva bhavésu.

“Kunang mangké, kita Sang Bhérawa, dadyakěn ajin ta, kami ngaranana”.

Bhéravyā vacatat sakyā.

Ling Sang bhérawa: “Boh śrī Kṛṣṇa, nguni wéh Sang Bhīmārjuna, didiné kita katiga, mangatonana rūpang ku mangké, sangké harěp, sangké, pungkur, sangké iringan, yan hana cédangga, warahakěna ri kami, irikang aji Brāhmaṇa Arddhanaréwarī ngaranya, dělěngan cakṣun ta dén ta aběněr”.

Sakṣaṇa dhyāyi nira śrī Candrabhérawa, sakědap kadi maṇik sphatika rūpa nira, sahaṣṭa aděg ira, sāmpun tělas dinulu, sakědap marūpa maṇik sutrawat, samuṣṭi göng, kadi maṇik angéka déśa sira, I tělas dinulu, sakědap marūpa maīndra sakanuri göngnya, mahning akīlamaya, I tělas dinulu, sakědap marūpa maṇintěn sasahang göngnya, kumělab lwir tusara ri těrang ing śaśangka sěnanya, I tělas dinulu, sakědap sajawawut pinara pitu litnya, śūnya māya nira. Uměněng Māharaja Kṛṣṇa.

Anūmaṃ sanyācét sarvaṃ, Vidyāśca Candrabhéravaḥ, Nasyanti suravāt dyānī, Vikramaḥ nirgamaḥ najét.

Tan kacěpa dé nira. Ling śrī Kṛṣṇa: “Lah yan kita śrī Candrabhérawa, lěsuněn yogan ta, alah kami dénta, tan kahidhěp dé mami śūkṣma ning ajinta, měnéě kami majarakṣn ri Sang Yudhiṣṭira”. Nahang Ling śrī Padmanābha.

Mojaḥ dévāntara vaca.

Sumahur Sang Bhérawa: “Kumwa kita śrī Kṛṣṇa, yan kagraha mami angadwa jñana lawan śrī Yudhiṣṭira, hana punaging ku ri sira, kita pinaka śakṣi bhūta, apan Sang Hyang Harimūrti śarīra ta, maka śaraṇa ning déwata kabéh, dadi pakö ning bhuwana. Hana putrī mami strī paripūrṇa, Dyah Ratna śaśangka nāma nika, pinaka toh dé mami, ri Sang Charmaputra, maka sthapita tékang bhūmi Déwāntara nāgara i wruhan ta, ta Dyah Ratna śaśangka, makébwa strī mami. Déwi Bhanuraśmi ngaranya, sānak kami sandé mami, putrī bhūpati,  sakéng śangka dwipa ri ngūni, kula śrī Catur Daśa Manu dangū, kaměnnya kita sopanang ku, pajarakěna ri Sang Dharmasuta, kami harěp muliha ring Abhīrati bhawana”. Nahang ling śrī Candrabhérawa.

Misinggih śrī Mahārāja Kṛṣṇa, manāhěr lumaris, manganumodha ri Sang Dharmātmaja, sapawarah Sang Bhérawa. Tandwa dhatěng śrī Yudhīṣṭira, ri kahanan Sang Candrabhérawa, padha gorawa wacana sira kalih.

Manantwa Sang Bhérawa, ling ira: “Dhū Mahārāja Dharma  putra, wruh kami ri adhimatan ta, amarajaya ri kami, apan angga Bhaṭāra Dharma kita, pinaka bapa ibu ning rāt kabéh, apagěhakěnang gama Tri Kāya Pariśuddha, nirwa tang karma sanyaṣa, yan tan pasamāgama lawan sang yoga sanyaṣa, kunang měné, angapa prayojanan ta i kami, warahakéna tasön”.

Dharmasuté samakyataṃ, Tvaṃ dévāntara vidhitaḥ, Dharma sakyaṃ tésu hṛddhah, amṛtaśca kyataṃ bhavaḥ.

Ling śrī Dharmatanaya: “indah kamung Sang Candrabhérawa,  makādi mkitta kami parangké, aminta kadibya ning swadharman ta, tan tuhu-tuhu dharma satyan ta ring rāt, mami, harěp ri kapatyan ta, sambaddhāsih saka ri kita, yan wruh kami manguripana kita, réhanta tan wěnang mati ring sarwa sañjata, maka pangalya ujar ta, mapraṇidana ri kami”.

Nahang ling Sang Dharmasunu. Sinawuran dé Sang Candrabhérawa: “Dhū AUM, AUM, Sang Hyang Hyang ing Hastinapura, mahā dibya těměn wuwus ta ri kami, haywa sangśaya kita, masih kami ri kita harah usön-usön wruh kita ri swadharma mami, ndah kita pějaha rumuhun, mami manghuripana kita, gělarakěn muṣṭi nikang śiwa Tattwan ta, kabwatan ing kadwijātin ta, sakawruhan dén ta, kaśukṣman ing pamangsil ing hurip, poma gěgěn ta tasön lěkasan”/

Dharma santani yoginaḥ.

Uměněng śrī Yudhiṣṭira, pinasang kětika mūrti Sang Hyang Aṣṭalinga, těkéng mūdra akṣaranya kabéh, inuswakěn tang jñana, ri lit ning Pañca Wiṇḍu, ri anta ning Aṣṭalingga, pinasahakěna ikang agni lawan bāyu, mwang miśra ning ātma lawan Déwa, kimuta wiyoga ning Pañca Tanmātra, lawan Pañca Mahābhuta, Parihartapana ngaranya, padha mulih ri sangkan paranyéng ngūni, umidéng ri wěkas ing Sang Hyang Aṣṭalingga, manunggal ring punanu, I sang singggah bapa ibu ing bāyu śabda idhěp, śinuddha Sang Hyang Mṛtyuñjaya, matěmahan Sang Hyang Kālamṛtyu, měsat Sang Hyang Ātma.

Maka don Sang hyang Aṣṭalingga, mungup maréng Antaśūnya. Pějah śrī Dharmaputra, kadi lwir ing aturu rūpa katon nira.

Bhéravyāṃ dhyāyaṃ tṛtavaṃ, Utpti syamirévaca, Upādhyayé triguṇaśca, Satadalécca mūrthibhiḥ.

Uměněng śrī Candrabhérawa, sumurup ri tělěng ing Aṣṭalingga, inūtpana Sang Hyang Tigasādhana, kasanggwan tang andhabhuwana dé nira, masamahita ring Sang Hyang Tri Rahaṣyañnana, mapagěh tang ātma bandhana, maré sthananyé ngūni, mangilir Mahārāja Yudhīṣṭira, malungguh ta sira, apěrang wādana sira kalih.

Ling śrī Candrabhérawa: “Sajña aji śri Yudhīṣṭira, marusit dahat dén luměkasa, I lěkas ing śiwa Tattwa, wruhangkwa yan mangkana, kami wulatana harah”.

Śūnyātma nirccani layé.

Uměněng śrī Déwāntara, pinasang pwa santika nira, saha pradakṣiṇa nira, limpad  sakén  śunyata  mwang  raṣatāla,  winalék  tang wisarja  lawan nungśwarī,

Sang Hyang Sadyotkranti wāhana nira, měsat Sang Hyang ātma mahawanéng. Nirātmaka, dhatěng pwa siréng śiwaloka manangkil ing Bhaṭāra Guru. Ling Bhaṭāra; “Dhatěng kamung Bhérawa, angapa don ta matya”.

Maněmbah Sang Bhérawa, ling nira: “Sajña Hyang mami,  maka kāraṇa paṭik Bhaṭāra pějah, sopanangkwa angadwa jñnana lawan śrī Hastinapura, hulun aminta tulus amatya usön, toh yan dhatěng śrī Hastinapati, haywa winéh wruha ri sthana paṭik Bhaṭāra. Mamwit mangké tamolah ing Śūnyaloka”.

Asěng sěmita cakṣu Śrī Jagat Guru. Maněmbah Sang Bhérawa něhěr mokṣa.

Udyaktaḥ dhyana dharmātma, Kṛyanté capariyanti,

Naśyanti paramātmanaṃ, Krīyanté dharmani vṛttiḥ.

Irika Śrī Yudhīṣṭira mayoga dharāṇa, manikěp ātma Sang Bhérawa, tan katěmu dé nira, ri wiṇḍu ning dapur tiga, méh lěpas tinaha dé nira. Mojar ta sira: “Aring ku Mahārāja Kṛṣṇa, angapa dén ta malocitta, an tulus pějah sang Bhérawa, sāmpun mungup siréng śūnya déśa”.

Ling Sang Śrī Kṛṣṇa: “Sajña Paraméśwara, yéki cihnanyan alah Sang Bhérawa, angadwa jñana lawan paraméśwara, apan érang sirang liněwihan, dé pratapa Paraméśwara, an mangkana donya tulus pějah, yan piningsinggih dé aji, gěsěngan ta laywanya, érang ta kami ri pangalpa nika”.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

HALAMAN TERKAIT
Baca Juga