Ajaran Rahasia Yoga di Vijñāna Bhairava Tantra


Tentang apa Diri itu

 

दिक्कालकलनोन्मुक्ता देशोद्देशाविशेषिनी।
व्यपदेष्टुमशक्यासाव् अकथ्या परमार्थतः॥ १४॥

dikkālakalanonmuktā deśoddeśāviśeṣinī |
vyapadeṣṭumaśakyāsāv akathyā paramārthataḥ || 14 ||

Pada akhirnya bahwa Diri bebas dari arah, waktu dan ukuran. Ini bebas dari sebutan apa pun. Itu tidak dapat ditunjukkan atau dijelaskan.

अन्तःस्वानुभवानन्दा विकल्पोन्मुक्तगोचरा।
यावस्था भरिताकारा भैरवी भैरवात्मनः॥ १५॥

antaḥsvānubhavānandā vikalponmuktagocarā |
yāvasthā bharitākārā bhairavī bhairavātmanaḥ || 15 ||

Secara internal seseorang dapat menyadari bahwa Diri sebagai kebahagiaan tertinggi ketika seseorang bebas dari fluktuasi kesadaran. Keadaan itu adalah kepenuhan Bhairavi, itu adalah Diri yang direalisasikan sebagai Bhairava.

तद् वपुस् तत्त्वतो ज्ञेयं विमलं विश्वपूरणम्।
एवंविधे परे तत्त्वे कः पूज्यः कश्च तृप्यति॥ १६॥

tad vapus tattvato jñeyaṁ vimalaṁ viśvapūraṇam |
evaṁvidhe pare tattve kaḥ pūjyaḥ kaśca tṛpyati || 16 ||

Bahwa Diri harus diketahui sebagai semua yang meresap dalam esensi dan murni tanpa noda. Kalau begitu, siapa yang harus disembah?

एवंविधा भैरवस्य यावस्था परिगीयते।
सा परा पररूपेण परा देवी प्रकीर्तिता॥ १७॥

evaṁvidhā bhairavasya yāvasthā parigīyate |
sā parā pararūpeṇa parā devī prakīrtitā || 17 ||

Bhairava adalah tempat tertinggi. Ia juga dikenal sebagai Paradevi, Dewi tertinggi.

शक्तिशक्तिमतोर् यद्वद् अभेदः सर्वदा स्थितः।
अतस् तद्धर्मधर्मित्वात्परा शक्तिः परात्मनः॥ १८॥

śaktiśaktimator yadvad abhedaḥ sarvadā sthitaḥ |
atas taddharmadharmitvātparā śaktiḥ parātmanaḥ || 18 ||

Shakti dan pemilik Shakti adalah Satu. Shakti adalah esensi dari Yang Mutlak dan dengan demikian dikenal sebagai parashakti. Parashakti tidak pernah bisa dipisahkan dari dharma atau pemiliknya.

 

Dharma” adalah sebuah kata dengan banyak arti. Hal ini paling dikenal dalam etika sebagai makna kebenaran atau perilaku yang benar, tetapi dalam yoga kuno itu juga berarti bentuk atau kualitas sesuatu. Jadi ayat ini memiliki banyak arti. Tetapi poin utamanya adalah bahwa Yang Mutlak adalah Wujud murni dan Shakti sekaligus, dan bahwa Keesaan ini tidak hanya meliputi segalanya, tetapi juga segalanya.

Ayat ini sebenarnya menjelaskan bahwa Shakti adalah esensi. Ini sangat penting. Realitas tertinggi adalah dengan Shakti. Inti dari yang mengetahui Wujud murni adalah Shakti. Realisasi Diri dipahami sebagai Keberadaan murni saja tanpa Shakti, adalah ‘kekosongan kosong’. Dia yang sepenuhnya mengenal Shakti dan menyatu dengan Shakti sepenuhnya mengetahui Wujud murni, tetapi tidak sebaliknya.

 

न वह्नेर् दाहिका शक्तिर् व्यतिरिक्ता विभाव्यते।
केवलं ज्ञानसत्तायाम् प्रारम्भोऽयम् प्रवेशने॥ १९॥

na vahner dāhikā śaktir vyatiriktā vibhāvyate |
kevalaṁ jñānasattāyām prārambho’yam praveśane || 19 ||

Sama seperti kekuatan untuk membakar tidak dapat dipisahkan dari api, begitu pula Shakti tidak dapat dipisahkan dari Wujud murni. Shakti hanya dibayangkan terpisah pada awalnya, sebagai pintu masuk menuju pemahaman yang sebenarnya.

शक्त्यवस्थाप्रविष्टस्य निर्विभागेन भावना।
तदासौ शिवरूपी स्यात्शैवी मुखम् इहोच्यते॥ २०॥

śaktyavasthāpraviṣṭasya nirvibhāgena bhāvanā |
tadāsau śivarūpī syātśaivī mukham ihocyate || 20 ||

Setelah menyatu dengan Shakti, seseorang menyadari Keesaan yang tidak terbagi, lalu menjadi seperti Siwa. Dengan demikian Shakti sebagai wajah Siwa.

“Wajah Siwa” berarti pintu masuk ke Wujud murni. Shakti adalah pintu masuk langsung ke Wujud murni.

यथालोकेन दीपस्य किरणैर् भास्करस्य च।
ज्ञायते दिग्विभागादि तद्वच् चक्त्या शिवः प्रिये॥ २१॥

yathālokena dīpasya kiraṇair bhāskarasya ca |
jñāyate digvibhāgādi tadvac caktyā śivaḥ priye || 21 ||

O Dewi, Sama seperti arah atau hal-hal yang diketahui oleh nyala lilin, atau sinar matahari, demikian pula Shiva dikenal melalui Shakti.

Shiva tentu saja adalah Wujud murni, Sang Diri. Ayat 18-21 sangat penting karena dengan tegas menyatakan bahwa Shakti identik dengan Siwa dan bahwa Shakti adalah sarana dan pembuka bagi Siwa. Penting untuk mengingat hal ini ketika membaca banyak praktik yang akan disebutkan di teks selanjutnya.

 

श्री देव्युवाच।

śrī devyuvāca |

देवदेव त्रिशूलाङ्क कपालकृतभूषण।
दिग्देशकालशून्या च व्यपदेशविवर्जिता॥ २२॥

devadeva triśūlāṅka kapālakṛtabhūṣaṇa |
digdeśakālaśūnyā ca vyapadeśavivarjitā || 22 ||

यावस्था भरिताकारा भैरवस्योपलभ्यते।
कैर् उपायैर् मुखं तस्य परा देवि कथम् भवेत्।
यथा सम्यग् अहं वेद्मि तथा मे ब्रूहि भैरव॥ २३॥

yāvasthā bharitākārā bhairavasyopalabhyate |
kair upāyair mukhaṁ tasya parā devi katham bhavet|
yathā samyag ahaṁ vedmi tathā me brūhi bhairava || 23 ||

Dewi kemudian bertanya:

Ya Tuhan para Dewa, yang menyandang Trisula dan tempurung kepala sebagai hiasan. (Diri) tanpa arah, ruang dan waktu dan juga tak terlukiskan. Katakan padaku cara untuk mencapai keadaan penuh Bhairava. Dengan cara apa Paradevi, Shakti tertinggi, wajah Bhairava? Tolong beri tahu saya dalam bahasa yang sederhana sehingga saya dapat mengerti.

Dewi bertanya tentang bagaimana mencapai keadaan di mana Shiva dan Shakti diwujudkan sebagai satu. Pada teks selanjutnya Bhairava kemudian akan menjawab dengan menjelaskan 112 praktik. Bhairava bahkan menambahkan latihan tambahan sebagai kesimpulan, jadi semuanya ada 113 latihan.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Buku Terkait
Baca Juga